«Атмосферний тиск та його вплив на організм»
Скачати 119.11 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір119.11 Kb.


БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____


Завідувач кафедри

д.м.н., професор Л.І.Власик
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентівТема: «Атмосферний тиск та його вплив на організм»
(6 годин)

Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність - фармація,

ОКР - бакалавр,

кваліфікація - фармацевт-бакалавр, заочна форма навчанняМетодичну розробку склала

старший викладач кафедри гігієни та екології Грачова Т.І.ЧЕРНІВЦІ-2006
1. Актуальність теми.

Науково-технічний прогрес привів до того, що всі складові біосфери піддаються техногенному навантаженню. Постійний техногенний тиск на біосферу веде до денатурації її складових - появи нових чинників впливу на здоров’я людини. В зв’язку з цим, знання дії та впливу на організм не змінених факторів навколишнього середовища (до яких відносять і атмосферний тиск) є надзвичайно важливим в діяльності лікаря. Особливо важливим і значимим є те, що в наш час значно розширилось коло професій, пов’язаних з роботою при різних значеннях атмосферного тиску.2. Навчальна мета:

2.1.Студент повинен знати:

 1. природні складові повітряного середовища;

 1. технічні засоби для визначення атмосферного тиску;

 1. норми атмосферного тиску.


2.2.Студент повинен вміти:

 1. користуватися приладами для визначення атмосферного тиску (барометр-анероїд, ртутний барометр, барограф);

 1. визначити атмосферний тиск за допомогою приладів.
 1. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.

 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри

Знати

Вміти
Попередні дисципліни
Медична фізика

Патологічна фізіологія 1. прилади для визначення атмосферного тиску, їх будова та принципи роботи;

 1. патогенез декопменсаційної та гірської хвороби. 1. Зміст теми.

При розгляді цієї теми наголошується на тому, що людина в процесі онто- і філогенезу призвичаїлась до нових значень атмосферного тиску. В цих умовах людина здатна виконувати свої біологічні, психологічні та соціальні функції. Відомо також, що деякі технологічні процеси здійснюються за умов наявності підвищеного або пониженого атмосферного тиску. Зазнаючи впливу зміненого атмосферного тиску в умовах виробництва (кесони, літальні пристрої тощо) в організмі робітників виникають різні патологічні зміни. При розгляді цієї теми робиться наголос на ті профілактичні заходи, які запобігають виникненню професійних хвороб, пов’язаних зі зміною атмосферного тиску на виробництві.

Підвищений атмосферний тиск

Деякі технологічні процеси здійснюються за умов підвищеного атмосферного тиску. Кесонні хвороби проводяться у спеціальних пристроях - кесонах і найбільш розповсюджені при будівництві мостів і гребель, фундаментів під різні споруди, тунелів, метро тощо. Впливу підвищеного атмосферного тиску зазнають водолази, аквалангісти.

Вплив на організм підвищеного атмосферного тиску у виробничому сере­до­вищі можна поділити на 3 періоди:


 1. підвищеного тиску повітря (шлюзування або компресія);

 2. найбільшого тиску (виконання основної роботи);

 3. зниженого тиску після закінчення роботи (вишлюзування або декомпресія).

Характер впливу підвищеного тиску газового середовища на організм людини у кожному періоді має свої особливості. На початку підвищення тиску повітря відбувається деяке утискування барабанної перетинки. Однак, якщо прохідність слухової труби не порушена, тиск у барабанній порожнині з обох боків перетинки швидко вирівнюється і компресія не викликає неприємних відчуттів. Ускладнення можуть виникати тільки при порушенні прохідності слухової труби, що пере­шкод­жає вирівнюванню тиску у барабанній порожнині, швидкому проведенню шлю­зу­вання. При цьому тиск повітря на барабанну перетинку з боку зовнішнього слу­хо­во­го ходу весь час зростає, що викликає її утискування і призводить до виникнення гострого нестерпного болю. Подальше збільшення тиску на перетинку може закін­чи­тись її розривом, так як будь-які зміни в організмі, що супроводжуються по­ру­шенням прохідності слухової труби, є протипоказанням для роботи в умовах стис­неного повітря.

У період компресії неприємні субєктивні відчуття можуть спостерігатись у результаті тиску на черевну стінку, опускання діафрагми, стиснення газів кишок. Дихання стає глибоким, зменшується частота серцевих скорочень, знижується арте­ріальний тиск, може посилюватись потовиділення. Відмічається також зниження тактильної чутливості, нюху, зміна смакового сприйняття, тембру голосу, може під­ви­щуватись температура тіла.

Після стабілізації тиску повітря всі перелічені явища швидко зникають, не впливаючи на стан здоровя і не знижуючи працездатності. У кесонних камерах можуть спостерігатися несприятливі умови: низька температура повітря взимку і висока влітку з високою відносною вологістю (90-98%).

Найбільш серйозний вплив на організм робітників-кесонників повязаний з підвищенням парціального тиску газів у альвеолярному повітрі і порушенням ре­жиму декомпресії, що може стати причиною розвитку кесонної хвороби. При під­вищенні (на початку) тиску повітря у кесонній камері кров і тканини працюючих можуть додатково (залежно від рівня тиску) насичуватися газами повітря. Кисень, який є хімічно активним газом, протягом короткого періоду включається в обмінні процеси, не справляючи шкідливої дії (утворення емболії) при наступній де­комп­ре­сії. Однак слід памятати, що дуже високий вміст кисню у тканинах може стати причиною токсичного ефекту. Особливо інтенсивно тканини і кров насичуються азотом. Підвищення атмосферного тиску спричинює швидке збільшення роз­чин­ності азоту у крові. При атмосферному тиску вище 506,5 кПа розчинний в організмі азот спричинює наркотичну дію, що виявляється збудженням і ейфорією, пору­шен­ням координації рухів.

Ступінь насиченості тканин організму азотом (сатурація) залежить від обєму цир­кулюючої крові, швидкості кровообігу, кількості тканин з високою адсорб­цій­ною здатністю відносно азоту (жиро- і ліпоїдовмісні тканини), ступеня компресії, тривалості перебування в умовах підвищеного тиску повітря. З цього виходить, що чим важча фізична робота, чим вищий тиск повітря і чим триваліше перебування працюючих у кесоні, тим інтенсивніше проходить сатурація.

Небезпека для нормальної життєдіяльності організму виникає в момент зни­жен­ня атмосферного тиску повітря і наступної десатурації азоту з крові і тканин в результаті різниці парціального тиску його в організмі і навколишньому сере­до­ви­щі. Газ починає дифундувати з тканин у капіляри, з капілярів - у вени різного діаметра, з дрібних легеневих вен - у легеневі капіляри і з останніх - у атмосферне повітря.

Тривалість десатурації залежить від різниці парціального тиску азоту у тка­ни­нах організм і атмосферному повітрі, ступеня насиченості тканин та їх васку­ля­ри­за­ції. У разі тривалої декомпресії десатурація розчиненого у тканинах газу іде без шкідливих наслідків для організму. Якщо ж вона проходить швидко, то може розви­ватись кесонна хвороба.

При швидкій декомпресії весь розчинений азот не може виділитися через легені з такою самою швидкістю, як це відбувається при десатурації з крові та інших тканин. В результаті азот накопичується в крові у вигляді бульбашок (газова емболія), які через судини малого кола кровообігу потрапляють в артерії великого кола, поширюються в них і, укрупнюючись, можуть закупорити дрібні судини.

Характер перебігу кесонної хвороби залежить від локалізації газової емболії (шкіра, суглоби, кістки і мязи - до 90% випадків, нервова система). Найбільш типовий вияв кесонної хвороби - ураження опорно-рухового апарату («заломай»). Захворювання проявляється через 2-3 год після закінчення роботи гострим нес­терп­ним болем в суглобах і мязах кінцівок, а також у мязах передньої стінки живота.

Внаслідок закупорки бульбашками газу капілярів і кровоносних судин шкіри можуть утворюватися ділянки анемізації, частіше всього на шкірі живота (забарв­лення шкіри з мармуровим відтінком).

Емболія судин внутрішнього вуха може бути причиною тяжких непри­том­ностей, болю в очах, безперервної блювоти тощо. Порушення в результаті емболії кро­вообігу у спинному мозку викликає розвиток пара- і моноплегії, паралічу нижніх кінцівок, порушення сечовиділення, дефекації.

У результаті емболії великих кровоносних судин, скупчення бульбашок газу у рідинах, закупорки вінцевих судин серця можливі легенева кровотеча, інфаркт і набряк легенів, інфаркт міокарду з наступним смертельним кінцем, ураження внутрішнього вуха, очей, кишок.

Основні профілактичні заходи під час роботи в умовах підвищеного тиску повітря спрямовані на попередження кесонної хвороби. Існують спеціальні правила ведення водолазних робіт. Масксимальний тиск під час кесонних робіт не повинен перевищувати 395,07 кПа (3,9 атм).

В основу нормування робочого дня покладено такий принцип: чим більший тиск, тим менша тривалість робочого часу і тим довший період декомпресії. Охолодження організму погіршує процес десатурації азоту при декомпресії. Тому потрібно здійснювати заходи профілактики переохолодження працюючих. Під час роботи водолазів азот у дихальній газовій суміші доцільно замінити гелієм або аргоном: це гази, які мають незначну розчинність у крові. Для працюючих в умовах підвищеного атмосферного тиску слід організувати раціональний режим харчування з використанням продуктів підвищеної біологічної засвоюваності.

Особи, які стають до кесонних і водолазних робіт, повинні пройти попередній медичний огляд. Протипоказання: гіпертонічна хвороба, туберкульоз легень, ураження дихальних шляхів нетуберкульозної етіології, виразкова хвороба шлунка і ДПК, хвороби нирок і сечового міхура, цукровий діабет, погана провідність слу­хової труби, порушення переддверно-завиткового органа, недостатній фізичний розвиток, надмірна повнота тощо.

Усі працюючі у кесонах підлягають щотижневому медогляду за участю терапевта й отоларинголога.Понижений атмосферний тиск

Понижений атмосферний тиск зустрічається у кабінах літаків різного призначення, що літають на великих висотах, у космічних кораблях, відсіках орбітальних станцій, за умов високогіря (будівельні роботи, метеостанції та ін.).

Зміни в організмі під впливом пониженого тиску зумовлені в основному підвищенням тиску у порожнинах тіла з газом, що повязано з утрудненням вирівнювання тиску у порожнинах і на поверхні тіла (висотний метеоризм, аеросинусит, різні прояви вибухової декомпресії, які можливі за екстремальних умов космічних польотів), утворенням у тканинах бульбашок газу, який раніше знаходився у розчиненому стані (висотна декомпресійна хвороба), явищами пароутворення (ебулізм - «кипіння» тканин, висотна тканинна емфізема).

Перебування людей в умовах зниженого атмосферного тиску супро­вод­жу­ється метеоризмом, утрудненням роботи серця, зменшенням ЖЕЛ, болями в суглобах, мязах, у лобній пазусі, порожнинах носа.

Основні патологічні прояви повязані з кисневим голодуванням тканин і, насамперед, головного мозку в атмосфері зниженого тиску. Як відомо, у міру піднімання на висоту спадає барометричний тиск і відповідно зменшується парціальний тиск кисню. Зменшення парціального тиску в атмосфері спричинює зниження його парціального тиску в альвеолярному повітрі. А це призводить до зменшення кисню в крові, погіршення живлення тканин, тобто до кисневого голодування - аноксемії (висотна хвороба).

Аноксемічну теорію висотної хвороби запропонував у 1878 р. Бер. І.М.Сє­че­нов пояснив причину збіднення тканин киснем у розрідженому просторі як наслідок зменшення його парціального тиску в альвеолярному повітрі. Кисневе голодування виявляється в мязовій слабкості, запомороченні, тахікардії, кровотечах з носа тощо. При цьому порушується білковий, жировий і вуглеводний обмін. Кисневе голодування позначається на функціональному стані кори головного мозку. Порушуються диференціювання і нормальне співвідношення процесів збудження та гальмування, координація рухів. Знижується адаптаційна здатність очей, пору­шу­єть­ся функція глибинного окоміру на відчуття кольору, особливо червоного. Порушується звязок між корою і підкіркою. Спостерігаються зміни вегетативної нервової системи, виділення поту, спазми капілярів тощо.

Організм на певній стадії намагається компенсувати кисневу недостатність за допомогою пристосувальних механізмів, збільшуючи «дихальну» поверхню, кількість еритроцитів і гемоглобіну. Гіпервентиляція зумовлює зменшення вуглекислого газу - гіпокапнію, наслідком якої можуть бути порушення лужно-кислотної рівноваги, послаблення і порідшання скорочень серця та інші зміни, що посилюють дію гіпоксемії.

Умови дії зниженого атмосферного тиску на працівників високогірних місцевостей трохи інші. Якщо льотчики переходять із звичайних умов в умови зниженого атмосферного тиску за дуже короткий час, то сходження на гори відбувається протягом тривалого часу. Крім того, при сходженні підключається фактор напруженої фізичної праці, чого немає в умовах польоту.

Важка фізична праця призводить до ацидозу і погіршує загальний стан при гірській хворобі. Симптоми гірської хвороби, нагадуючи в цілому симптоми висотної, відрізняються від неї частими кровотечами з носа, підвищенням температури тіла, виявленими розладами ВНС.

Розрізняють токсичну форму гірської хвороби, для якої характерні занепад сил, холодний піт, нудота, блювота, анурія, і асфіксичну форму з явищами задишки, ціанозу, психічної збудливості. Профілактика хвороб, що повязані з перебуванням на висотах, полягає насамперед у проведенні попередніх тренувань у барокамерах для вироблення адаптації до кисневого голодування. Для тренування організму запропоновано також вдихати повітря або газову суміш із зниженим вмістом кисню. З тренувальними цілями проводять регулярні сходження на гору, коротко­часні високогірні польоти і парашутні стрибки.

При сходженні і під час роботи в умовах високогіря слід суворо дотри­муватися розробленого для конкретних умов щадного, нестомлюючого режиму праці і відпочинку. При сходженні на висоту понад 4500 м слід в обовязковому порядку застосувати апарати для подачі кисню, а політ на висоті понад 12000 м може здійснюватись лише в спеціальних скафандрах або герметизованих кабінах.

Проведення профвідбору осіб для роботи в умовах високогіря, космічних польотів слід здійснювати відповідно до інструкцій.
 1. Рекомендована література:

 1. основна

1. Гончарук Е.Г. Кундієв Ю.І. Бардов В.Г. та ін. Загальна гігієна, пропедевтика гігієни. К. Вища школа. 1995.

2. Габович Р.Д. и соавт. Гигиена. К. Вища школа 1983.

3. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. 1999.

4. Румянцев Г.И., Вишневская Е.П., Козлова Т.А. Общая гигиена. М. Медицина. 1985.

5. Навроцкий В.Н. Гигиена труда. М. Медицина. 1974

6. Пивоваров Ю.П. и соавт. Руководство к практическим занятиям по гигиене.-М. Медицина 1983

6. Шевченко А.М. та співавт. Гігієна праці. 1993..


 1. додаткова

1. Гигиена труда и профзаболеваний . Журнал.

2. Медицина праці. Журнал.


3.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

1.Атмосферний тиск, його гігієнічне значення .Прилади для визначення атмосферного тиску (будова, порядок роботи з ними).

2.Підвищенний атмосферний тиск Кесонна хвороба.

3.Профілактика несприятливого впливу на організм підвищеного атмосферного тиску.

4.Понижений атмосферний тиск. Гірська хвороба.

5.Профілактика несприятливого впливу на організм пониженого атмосферного тиску.


Б. Тести для самоконтролю:

З єдиною відповіддю (1 рівень).

Яким одиницями вимірюють рівень атмосферного тиску?

а) Герци б) Ньютони в) Ампери г) Вольти д) Паскалі.


З множинною вибірковою відповіддю.

Які прилади використовують для визначення атмосферного тиску? а)Барометр б) Барометр- анероїд в) Ртутний барометр г) Баротермогігрометр д) Планіметр

З відповіддю, що формується студентом.

В патогенезі всіх клінічних форм декомпресійної хвороби лежить єдиний механізм. Назвіть його.

1) Десатурація 2) Вишлюзовування 3) Наркотична дія нітрогазів 4) Перетворення азоту в газоподібний стан в судинах 5) Надмірне насичення тканин повітрям.
В. Задачі для самоконтролю:

Типові мають однозначний алгоритм розв’язку.

На будівництві гідроакумулюючої електростанції введений в експлуатацію кесон для підготовки до заливки бетоном підземної частини станції. В підготовчий період проведені слідуючі заходи по запобіганню кесонної хвороби. 1.Запобіжний медогляд 2. Поточний медогляд 3. Професійний відбір 4. Встановлена лікувальна барокамера 5. Встановлено обладнання для заміни в кесоні газової суміші з азотом на сумішз гелієм. Який найбільш ефективний метод з перерахованих?
5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. Тематика НДРС.

Визначення добової та тижневої динаміки зміни атмосферного тиску в м. Чернівцях (заміри проводити в гуртожитку БДМА).Зібрати матеріали та підготувати реферати на тему: «Профілактика декомпенсаційної хвороби».
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка