Банк тестових завдань з колоїдної хімії модуль 2 поверхневі явища
Сторінка1/3
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3


БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

МОДУЛЬ 2

1. ПОВЕРХНЕВІ ЯВИЩА

(ПОВЕРХНЕВА ЕНЕРГІЯ, ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ, КОГЕЗІЯ, АДГЕЗІЯ, ЗМОЧУВАННЯ, АДСОРБЦІЯ)
1. Який із адсорбентів найбільш ефективний при адсорбції речовини із водного розчину?

A. *Активоване вугілля

B. Силікагель

C. Кварц

D. Біла глина

E. Гіпс
2. Які поверхні належать до гідрофільних?

A. *Силікагель

B. Сірка

C. Графіт

D. Вугілля

E. Тальк
3. Які поверхні належать до гідрофобних?

A. *Графіт

B. Скло

C. Глина

D. Силікагель

E. Нічого з переліченого
4. Розташувати речовини в порядку зростання адсорбції з водних розчинів на активованому вугіллі:

A. *Глюкоза, фенол, бензол

B. Бензол, глюкоза фенол

C. Фенол, глюкоза, бензол

D. Бензол, фенол, глюкоза

E. Глюкоза, бензол, фенол
5. Адсорбційна рівновага характеризується:

A. *Рівністю швидкостей адсорбції та десорбції

B. Досягненням максимальної величини адсорбції

C. Відсутністю десорбції

D. Наявністю як фізичної адсорбції, так і хемосорбції

E. Сталістю температури системи
6. На якому явищі, характерному для дисперсних систем, заснована фармакологічна дія ентеросгеля (гідрогель метилкремнієвої кислоти)

A. *Адсорбція

B. Адгезія

C. Когезія

D. Змочування

E. Десорбція
7. Процес, при якому проходить хімічна взаємодія між адсорбатом и адсорбентом, називається:

A. *Хемосорбція

B. Сольватація

C. Абсорбція

D. Десорбція

E. Седиментація
8. У відповідності з правилом Панетта-Фаянса, на поверхні кристалічного твердого адсорбента із розчину адсорбується той йон, який

A. *Входить в склад кристалічної гратки адсорбента

B. Не входить в склад кристалічної гратки адсорбента

C. Не утворює з одним із йонів гратки важко розчинної сполуки

D. Утворює з одним із йонів гратки добре розчинну сполуку

E. Не має правильнї відповіді
9. Якщо речовина, поглинається об'ємом іншої речовини, то таке явище називається

A. *Абсорбцією

B. Адсорбцією

C. Хемосорбцією

D. Десорбцією

E. Іонним обміном
10. Вплив довжини вуглеводневого радикалу на поверхневу активність описується правилом

A. *Дюкло-Траубе

B. Вант-Гоффа

C. Антонова

D. Шульце-Гарді

E. Ребіндера
11. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Як називається явище поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла?

A. *Адсорбція

B. Адгезія

C. Десорбція

D. Когезія

E. Рекуперація
12. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

A. *Зменшується

B. Збільшується

C. Переходить у хемосорбцію

D. Збільшується у гетерогенних системах

E. Збільшується у гомогенних системах
13. Яке рівняння може бути використане для розрахунку поверхневого натягу водного розчину пропіонової кислоти?

A. *Шишковского

B. Фрейндліха

C. Гіббса

D. Гельмгольца-Смолуховского

E. Релея
14. Використання активованого вугілля для очищення антибіотиків зумовлене процесом самочинної зміни концентрації компонента у поверхневому шарі водних розчинів у порівнянні з об’ємом фази. Цей процес називається

A. *Адсорбцією

B. Змочуванням

C. Десорбцією

D. Когезією

E. Адгезією
15. Технологія виготовлення лікарських препаратів широко використовує явище адсорбції і йонного обміну. Який із йонів вибірково адсорбується із водного розчину на кристалі аргентуму хлориду?

A. *Ag+

B. Н+

C. NO3

D. Cu2+

E. OH
16. Одним із найсучасніших методів очищення крові від токсичних речовин є гемосорбція. Яке фізичне явище лежить в основі цього методу?

A. *Адсорбція

B. Осмос

C. Електропровідність

D. Коагуляція

E. Адгезія
17. В технології виробництва ліків широко використовують ефект Ребіндера – адсорбційного зниження міцності твердих тіл. При якій умові речовина С буде адсорбуватись на межі поділу фаз А і В.

A. *Речовина С знижує надлишок вільної поверхневої енергії

B. Речовина С підвищує надлишок вільної поверхневої енергії

C. Речовина С не змінює поверхневої енергії

D. Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною А

E. Речовина С хімічно взаємодіє з речовиною В
19. Важливою характеристикою рідин є поверхневий натяг. Для якої із речовин він є максимальним ?

A. *Вода

B. Етанол

C. Бензол

D. Ацетон

E. Хлороформ
20. Високі терапевтичні властивості активованого вугілля обумовлені його великою питомою поверхнею. Явище, в результаті якого відбувається поглинання газів тільки поверхнею твердого тіла, називається:

A. *Адсорбція

B. Змочування

C. Адгезія

D. Десорбція

E. Когезія
21. Як із підвищенням температури змінюється фізична адсорбція речовин?

A. *Зменшується

B. Збільшується

C. Переходить у хемосорбцію

D. Зменшується у гетерогенних системах

E. Збільшується у гомогенних системах
22. У чому полягає суть правила вирівнювання полярностей Ребіндера:

A. *Чим більша різниця полярностей, тим швидше відбувається адсорбція

B. Чим менша різниця полярностей адсорбента і адсорбтива, тим краща адсорбція

C. Адсорбція збільшується в міру зниження діелектричної проникності речовини

D. Речовина адсорбується на поверхні розділу фаз, якщо її присутність у міжфазному шарі збільшує різницю полярностей цих фаз у зоні їх контакту

E. Полярні адсорбтиви краще адсорбуються на полярних адсорбентах з полярних розчинників
23. При очищенні гліцерину, який входить в склад багатьох лікарських форм, використовують активоване вугілля. Яке явище лежить в основі цього процесу?

A. *Адсорбція

B. Когезія

C. Адгезія

D. Змочування

E. Капілярна конденсація
24. Стосовно межі поділу вода-повітря поверхнево-активними речовинами є:

A. *Валеріанова кислота

B. HCl

C. NaOH

D. Сечовина

E. Нічого з переліченого
25. Яке рівняння може бути використано для кількісної характеристики адсорбції на межі "тверде тіло – газ"?

A. *Рівняння Фрейндліха

B. Рівняння Гіббса

C. Рівняння Шишковського

D. Рівняння Гельмгольца-Смолухоського

E. Рівняння Релея
26. В якому ряді катіони розташовані згідно зростанням їх адсорбційної здатності?

A. * Li+ Na+ K+ Rb+ Cs+

B. Cs+ Rb+ K+ Na+ Li+

C. K+ Na+ Li+ Rb+ Cs+

D. K+ Li+ Na+ Cs+ Rb+

E. Na+ K+ Li+ Rb+ Cs+
27. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Яка з речовин є поверхнево-індиферентною по відношенню до межі поділу вода – повітря?

A. *Сахароза

B. Оцтова кислота

C. Етанол

D. Метиламін

E. Ацетон
28. Дія деяких лікарських препаратів на організм обов’язково включає стадію адсорбції. Від яких чинників залежить адсорбція з розчинів на твердій поверхні?

A. *Від усіх перелічених нижче факторів

B. Природа адсорбенту

C. Природа адсорбтиву

D. Температура

E. Рівноважна молярна концентрація адсорбтиву
29. Вкажіть розмірність величини поверхневого натягу:

A. *Н/м

B. Н/м2

C. Н∙м2

D. Н/кг∙м2

E. Н∙кг/ м2
30. Яка теорія адсорбціїї (із вказаних нижче) містить припущення про утворення полімолекулярних шарів?

A. *Теорія БЕТ

B. Теорія Ленгмюра

C. Теорія Арреніуса

D. Теорія Гіббса

E. Теорія Ребіндера
31. Як змінюються наведені нижче фізико-хімічні властивості поверхнево-активних речовин при зменшенні довжини їх вуглеводневого радикалу?

A. *Зменшується поверхнева активність

B. Зменшується міжфазний поверхневий натяг

C. Зростає поверхнева активність

D. Зростає адсорбція

E. Зменшується гідрофільність
32. Порошки, екстракт красавки і активоване вугілля, мають понижену терапевтичну активність. Яке поверхневе явище впливає на зниження їх активності?

A. *Адсорбція

B. Десорбція

C. Адгезія

D. Когезія

E. Розтікання
33. При наданні швидкої допомоги для зняття інтоксикації, яка викликана отруйним препаратом, який містить солі алкалоїдів, була використана суспензія деякого адсорбента. Вкажіть, суспензія якого із нижче переліченого адсорбентів була використана.

A. *Активоване вугілля

B. Силікагель

C. Бентоніт

D. Каолін

E. Крохмаль
34. Адсорбція електролітів здійснюється за правилом Панета-Фаянса, згідно якого кристали добудовуються

A. *Лише тими йонами чи атомами, які входять до їх складу, або ізоморфні з ними

B. Лише аніонами

C. Лише катіонами

D. Будь-якими йонами з розчину

E. Лише тими йонами, які не входять до їх складу
35. З метою захисту ліків від дії оточуючого середовища проводять їх мікрокапсулювання, що засновано на явищі

A. *Коацервації

B. Адсорбції

C. Змочування

D. Адгезії

E. Когезії
36. Застосування активованого вугілля в медичній практиці базується на його

A. *Високій адсорбційній здатності

B. Гідрофобних властивостях

C. Гідрофільних властивостях

D. Малій густині

E. Розчинності в воді
37. Адсорбція газів твердим адсорбентом не залежить від

A. *Об’єму газу

B. Природи газу

C. Температури

D. Питомої поверхні адсорбента

E. Парціального тиску
38. Яке правило використовують для описання адсорбції йонів із розчину на твердому тілі?

A. *Правило Панета-Фаянса

B. Правило Ребіндера

C. Правило Шульце-Гарді

D. Правило Дюкло-Траубе

E. Правило Вант-Гоффа
39. “Частокол Ленгмюра” – це :

A. *Насичений моношар ПАР на межі поділу рідина-газ

B. Насичений моношар ПАР на межі поділу рідина-тверда поверхня

C. Насичений моношар ПАР на межі поділу тверда поверхня-газ

D. Подвійний електричний шар

E. Шар йонів на протилежно зарядженій поверхні
40. Який фактор впливає на величину граничної адсорбції ПАР на межі рідина – газ?

A. *Площа функціональної групи ПАР

B. Довжина вуглеводневого радикала

C. Число активних центрів поверхні розділу

D. Площа поверхні поділу

E. Концентрація розчину ПАР
41. Одним із методів вилучення йонів важких металів із води є поглинання їх цеолітами (неорганічними йонітами)

A. *Йонний обмін

B. Абсорбція

C. Молекулярно-ситовий ефект

D. Хемосорбція

E. Капілярна конденсація
42. За правилом Дюкло-Траубе, що застосовують при синтезі ПАР, коефіцієнт Траубе дорівнює:

A. *3 - 3,5

B. 1 - 2

C. 2 - 3

D. 0 - 1

E. 4 - 4,5
43. Із перелічених речовин виберіть поверхнево-активну:

A. 2H5OH

B. H2О

C. NaCl

D. HNO3

E. K4Fe[(CN)6]
44. У скільки раз (максимально) зростає поверхнева активність ПАР при збільшенні вуглеводневого радикала на групу –СН2?

A. *В 3,5 рази

B. В 2,5 рази

C. В 1,5 рази

D. В 4,5 рази

E. В 5,5 рази
45. Поверхнева активність – це один з факторів біодоступності лікарських препаратів. У скільки разів збільшується поверхнева активність при подовженні вуглеводневого радикала ПАР на групу –СН2– ?

A. *3,2

B. 1,5

C. 6,4

D. 2,8

E. 0,5
46. Поверхнево-активні речовини (ПАР) широко використовують у фармацевтичній практицї, як стабілізатори дисперсних систем. Характерною особливістю будови молекул ПАР є

A. *Дифільність

B. Полярність

C. Неполярність

D. Іоногенність

E. Неіоногенність
47. Який адсорбент краще адсорбує ПАВ з водних розчинів?

A. *Активоване вугілля

B. Силікагель

C. Бентоніт

D. Кварц

E. Целюлоза
48. Додавання поверхнево-активних речовин з метою утворення адсорбційних шарів широко використовується в технології виробництва ліків. Вкажіть поверхнево-активну речовину для межі поділу водний розчин-повітря:

A. *Масляна кислота

B. Сахароза

C. NaCI

D. NaOH

E. HCI
49. Які з наведених речовин належать до поверхнево-неактивних?

A. *Неорганічні кислоти, основи та їх солі

B. Альдегіди та спирти

C. Карбонові кислоти та мила

D. Аміни та сульфокислоти

E. Спирти та мила
2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ, МЕТОДИ Їх ОДЕРЖАННЯ ТА ОЧИСТКИ
1. Підвишення біодоступності деяких лікарських препаратів внаслідок попереднього одержання евтектичних сумішей може бути зумовлено збільшенням

A. *Дисперсності

B. Температур кипіння

C. Температур плавлення

D. Числа компонентів

E. Агрегації частинок
2. Гідрозоль холестерину отримують додаючи невеликими порціями його спиртовий розчин у воду. Цей метод отримання дисперсних систем отримав назву

A. *Заміна розчинника

B. Конденсація із парів

C. Пептизаця

D. Диспергація

E. Хімічна конденсація
3. У фармацевтичній практиці широко використовують виготовлення ліків у вигляді колоїдно-дисперсних систем. Який метод одержання золів відноситься до фізичної конденсації?

A. *Заміна розчинника

B. Відновлення

C. Окислення

D. Гідролізу

E. Подвійного обміну
4. Структурною одиницею колоїдного розчину лікарської речовини є

A. *Міцела

B. Йон

C. Атом

D. Кристал

E. Гранула
5. До колоїдно-дисперсних відносяться системи, розмір частинок яких знаходиться у межах:

A. *10-9 – 10-7 м

B. 10-7 – 10-4 м

C. 10-4 м

D. 10-9 м

E. 10-9 – 10-4 м
6. Деякі лікарські препарати є колоїдними розчинами. Вкажіть, який розмір часточок дисперсної фази відповідає колоїдному ступеню дисперсності

A. *10-7 – 10-9 м

B. 10-5 – 10-7 м

C. 10-10 – 10-11 м

D. 10-5 – 10-3 м

E. > 10-3 м
7. Виберіть дисперсність, яка відображає колоїдну ступінь роздрібненості:

A. *10-8 м

B. 10-10 м

C. 10-5 м

D. 10-3 м

E. 10-1 м
8. В аптечній практиці застосовують мікрогетерогенні системи з рідким дисперсійним середовищем і твердою дисперсною фазою. Така лікарська форма є

A. *Суспензія

B. Піна

C. Порошок

D. Аерозоль

E. Емульсія
9. Пінні аерозолі застосовують при опіках. До якого типу дисперсних систем відносять піни:

A. *Г/Р

B. Т/Т

C. Т/Р

D. Р/Г

E. Р/Р
10. Велике практичне значення в медицині мають лікарські форми, які представляють собою грубодисперсні системи з рідким дисперсним середовищем і твердою дисперсною фазою. Подібні системи мають назву

A. *Суспензії

B. Емульсії

C. Аерозолі

D. Порошки

E. Піни
11. До якого типу дисперсних систем відносять піни?

A. *До зв’язано-дисперсних систем

B. До колоїдно-дисперсних систем

C. До йоно-молекулярних систем

D. До гідрозолів

E. До аерозолів
12. Приготована емульсія лікарської речовини має розмір частинок дисперсної фази 10-6 м. До якого типу дисперсних систем (класифікація по ступені дисперсності) слід віднести дану лікарську форму?

A. *Мікрогетерогенна система

B. Гетерогенна система

C. Грубодисперсна система

D. Колоїдно-дисперсна система

E. Ультрамікрогетерогенна
13. Ліофільний колоїд – це система типу:

A. *Т/Р

B. Р/Г

C. Р/Р

D. Г/Г

E. Т/Е
14. Золь Al(OH)3 одержали обробкою свіжовиготовленого осаду Al(OH)3 невеликою кількістю HCl. Яким способом одержали золь?

A. *Хімічною пептизацією

B. Хімічною конденсацією

C. Промиванням розчинником

D. Механічним диспергуванням

E. Фізичною конденсацією
15. Для очищення колоїдних розчинів деяких лікарських препаратів від домішок сторонніх речовин використовують різні методи. Як називається процес самодовільного виділення із колоїдного розчину істинно розчинних низькомолекулярних домішок шляхом проникнення їх крізь напівпроникні мембрани?

A. *Діалізом

B. Фільтруванням

C. Ультрафільтрацією

D. Седиментація

E. Вівідіалізом
16. У фармації часто використовують такі лікарські форми, як суспензії. До якого типу належить ця дисперсна система?

A. *Т - Р

B. Г - Г

C. Г - Р

D. Р - Р

E. Р - Г
17. Гідрозолі сірки, холестерину, каніфолі отримують, додаючи спиртові розчини цих речовин до води. Який метод при цьому використовується?

A. *Заміна розчинника

B. Хімічна конденсація

C. Конденсація з пари

D. Механічне диспергування

E. Хімічна конденсація
18. Багато лікарських препаратів є дисперсними системами. До якого типу дисперсних систем належать емульсії?

A. *Р – Р

B. Р – Т

C. Т – Т

D. Т – Р

E. Г – Р
19. Кров містить, як одну із складових речовин, еритроцити, розмір яких має порядок 10-5м. До якого типу дисперсних систем слід віднести кров:

A. *Мікрогетерогенна система

B. Гомогенна система

C. Грубодисперсна система

D. Колоїднодисперсна система

E. Гетерогенна система
20. Емульсії, мазі, пасти і ін., можуть бути отримані подрібненням твердих і рідких речовин у відповідному середовищі. Цей процес називається

A. *Диспергацією

B. Конденсацією

C. Седиментацією

D. Коагуляцією

E. Адгезією
21. В центрі міцели – розташовані мікрокристали важкорозчинної сполуки, які утворюють

A. *Агрегат

B. Дифузний шар протиіонів

C. Гранулу

D. Шар потенціалоутворюючих іонів

E. Адсорбційний шар протиіонів
3. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем (броунівський рух, дифузія. осмотичний тиск). Седиментація. Оптичні властивості дисперсних систем
1. Для осмотичного тиску колоїдних розчинів характерні

A. *Низьке і непостійне значення

B. Високе і непостійне значення

C. Високе і постійне значення

D. Низьке і постійне значення

E. Нічого із переліченого
2. Який із методів дослідження дисперсних систем Ви віднесете до оптичних

A. *Ультрамікроскопія

B. Седиментаційний аналіз

C. Діаліз

D. Електрофорез

E. Осмометрія
3. Як зміниться осмотичний тиск колоїдних розчинів, якщо в них відбудеться процес агрегації?

A. *Зменшиться

B. Збільшиться

C. Не зміниться

D. Спостерігатиметься перепад тиску

E. Нічого з переліченого
4. Яку величину можна розрахувати виходячи з рівняння Стокса?

A. *Швидкість осідання частинок

B. Осмотичний тиск

C. Коефіцієнт дифузії

D. Поріг коагуляції

E. Нічого з переліченого
5. Деякі лікарські препарати застосовуються в медицині у вигляді колоїдних розчинів. Частинки золя порівняно з істиними розчинами дифундують

A. *Зі значно меншою швидкістю

B. З такою ж швидкістю

C. З більшою швидкістю

D. З відносно меншою швидкістю

E. Взагалі не дифундують
6. Теорія світлорозсіювання (опалесценції) для сферичних непоглинаючих світло частинок була розвинута

A. *Д. Релеєм

B. Тиндалем

C. Вант-Гоффом

D. Нернстом

E. Фарадеєм
7. Осмотичний тиск є важливою характеристикою біологічних рідин. Вкажіть, який з наведених розчинів має найменший осмотичний тиск за умови, що масова концентрація цих розчинів дорівнює 1 г/л:

A. *Колоїдний розчин аргентум хлориду

B. Розчин глюкози

C. Розчин сахарози

D. Розчин натрій хлориду

E. Розчин магній хлориду
8. Яке з оптичних явищ у суспензіях більш інтенсивне?

A. *Відбиття світла

B. Поглинання світла

C. Розсіювання світла

D. Пропускання світла

E. Заломлення світла
9. Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і інтенсивністю поглинання світла?

A. *Спектрофотометрія

B. Потенціометрія

C. Полярографія

D. Адсорбційна хроматографія

E. Амперометрія
10. Осмотичний тиск колоїдних систем

A. *Дуже малий порівняно з істиними розчинами

B. Дуже великий

C. Не змінюється з часом

D. Сильно змінюється при освітленні

E. Не змінюєься зі зростанням температури
11. Дисперсні системи широко використовуються в фармацевтичній практиці. Важливим методом підтвердження колоїдного стану є проходження світла через систему. При цьому пучок світла

A. *Розсіюється у вигляді конуса, що світиться

B. Відбивається

C. Поглинається

D. Заломлюється

E. Проникає всередину частинки
12. В основі якого методу аналізу лежить явище заломлення світла на межі поділу двох прозорих середовищ:

A. *Рефрактометрія

B. Кондуктометрія

C. Кулонометрія

D. Поляриметрія

E. Турбідиметрія
13. На етикетках деяких лікарських препаратів є напис: “Перед вживанням збовтати!”. Це попередження обумовлено

A. *Седиментацією

B. Коагуляцією

C. Розчинністю дисперсних систем

D. Нерозчинністю дисперсних систем

E. Нічим з переліченого
14. Макромолекули захисних білків адсорбуються на поверхні бактеріальних клітин та утворюють агрегати з великої кількості частинок. В результаті укрупнення частинок проходить їх

A. *Седиментація

B. Дифузія

C. Диспергування

D. Пептизація

E. Набрякання
15. При проходженні спрямованого пучка світла крізь розчин золю MnO2 відбувається явище

A. *Світлорозсіювання

B. Заломлення світла

C. Інтерференція світла

D. Відбиття світла

E. Оптимальна анізотропія
16. Для визначення інтенсивності світла, розсіяного колоїдними частинками використовується рівняння

A. *Релея

B. Ламберта-Бера

C. Бінгама

D. Ейнштейна

E. Пуазейля
17. Чим характеризується броунівський рух частинок дисперсних систем?

A. *Середнім зсувом

B. Коефіцієнтом дифузії

C. Швидкістю седиментації

D. Дзета-потенціалом

E. Швидкістю коагуляції
18. Як змінюється інтенсивність розсіяного світла для однієї і тоїж колоїдної системи, якщо довжина хвилі падаючого світла зростає вдвічі?

A. *Зменшується в 16 разів

B. Зростає у 4 рази

C Зростає у 24 рази

D. Зменшується у 8 разів

E. Не змінюється
4. Електрокінетичні властивості колоїдних систем. Будова міцели
1. Які явища належать до електрокінетичних?

A. *Всі відповіді правильні

B. Потенціал протікання

C. Електрофорез

D. Електроосмос

E. Потенціал седиментації
2. При отриманні золя конденсаційним методом по реакції надлишку хлориду барію з сульфатом натрію заряд гранули зумовлюють йони

A. *Барію

B. Натрію

C. Хлорид-

D. Сульфат-

E. Індеферентного електроліту
3. Для надання колоїдним розчинам стійкості та вивчення властивостей електролітів від домішок електролітів та інших низькомолекулярних сполук використовують прилад для очистки золів, що називається

A. *Діалізатор

B. Нефелометр

C. Кристалізатор

D. Сталагмометр

E. Віскозіметр
4. Коагулююча здатність електролітів по відношенню до деяких золів зменшується у такій послідовності: (NH4)3PO4, (NH4)2SO4, NH4NO3. Який знак заряду має колоїдна частинка?

A. *Позитивний

B. Від’ємний

C. Не має заряду

D. Електронейтральний

E. Спочатку не має заряду, а потім стає від’ємним
5. Одною з медичних процедур є транспорт лікарських речовин через біологічні мембрани під дією сталого електричного поля. Це явище має назву

A. *Електрофорез

B. Потенціал течії

C. Потенціал седиментації

D. Електроосмос

E. Термодинамічний потенціал
6. Який з електролітів необхідно використати як стабілізатор, щоб золь берлінської блакиті мав позитивно заряджені гранули?

A. *FeCl3

B. K4[Fe(CN)6]

C. KCl

D. Fe4[Fe(CN)6]3

E. Будь-який інший електроліт
7. Електрокінетичний потенціал дисперсної системи завжди

A. *Менший електротермодинамічного потенціалу

B. Більший електротермодинамічного потенціалу

C. Дорівнює електротермодинамічному потенціалу

D. Негативний

E. Позитивний
8. Яке з перелічених явищ не є електрокінетичним?

A. *Дифузія

B. Електрофорез

C. Потенціал протікання

D. Електроосмос

E. Потенціал седиментації
9. Яка формула міцели ліфобного золя, отриманого за реакцією: AgNO3 + KCl  AgCl + KNO3 і який з електролітів був взятий у надлишку, якщо при електрофорезі йони дифузійного шару переміщуються до катоду

A.*{[(mAgCl) nCl]n(n - x) K+}x– x K+ (надлишок KCl)

B{[(mAgCl) nAg+]n+ (n - x) NO3-}x+xNO3- (надлишок AgNO3)

C{[(mAgCl) nAg+]n+ (n - x) NO3-}x+xNO3-(надлишок KCl)

D{[(mAgCl) nAg+]n+ (n-x) NO3-}x+x Cl- (надлишок AgNO3)

E{[(mAgCl) nCl-]n (n-x) K+}x-x K+ (надлишок AgNO3)
10. Метод електрофорезу є фармакопейним методом визначення ступеня чистоти антибіотиків, вітамінів та інших лікарських речовин. Що називається електрофорезом?

A. *Рух часточок дисперсної фази відносно нерухомого дисперсійного середовища під

впливом сталого електричного поляB. Рух йонів розчину електроліту під дією зовнішнього електричного поля

C. Осідання колоїдних часточок під дією сил тяжіння

DСамодовільне проникнення іонів низькомолекулярних електролітів крізь напівпроникну мембрану

E. Рух дисперсійного середовища відносно нерухомої дисперсної фази під впливом сталого електричного поля
11. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?

А. *Електрокінетичний

В. Термодинамічний

C. Потенціал перебігу

D. Седиментації

E. Дифузійний
12. Однією із медичних процедур є транспорт лікарських речовин через біологічні мембрани під дією сталого електричного поля. Це явище має назву

А. *Електрофорез

В. Потенціал течії

C. Потенціал седиментації

D. Електроосмос

E. Термодинамічний потенціал
13. Спрямоване переміщення дисперсійного середовища в постійному електричному полі, є

A. *Електроосмос

B. Електрофорез

C. Адбсорбція

D. Потенціал перебігу

E. Потенціал седиментації
14. Фармакопейним методом визначення ступені чистоти антибіотиків, витаминів і ін., є вивчення руху частинок дисперсної фази в нерухомому дисперсійному середовищі під дією різниці потенціалів. Це явище

A. *Електрофорез

B. Електроосмос

C. Потенціал протікання

D. Потенціал седиментації

E. Броунівський рух
15. За допомогою "штучної нирки" можливе очищення крові, яке під тиском проходить між двома мембранами, які омиваються ззовні фізрозчином. Цей процес базується на

A. *Діалізі і ультрафільтрації

B. Коагуляції

C. Седиментації

D. Диспергації

E. Адсорбції
5. Стійкість і коагуляція. Колоїдний захист
1. Ліофобні золі – системи нестійкі. Подібно реакції якого порядку розглядають процес коагуляції

A. *Другого

B. Першого

C. Третього

D. Нульового

E. Дробного
2. Самодовільний процес коагуляції золя (“старіння”) можна прискорити:

A. *Всі відповіді правильні

B. Зміна рН-середовища

C. Додання електроліту

D. Дія електромагнітного поля

E. Зміна температури
3. Який з електролітів, при умові їх однакової молярної концентрації, має найменше значення “порогу коагуляції”?

A. * Цезій хлорид

B. Літій хлорид

C. Натрій хлорид

D. Калій хлорид

E. Рубідій хлорид
4. Який з електролітів, при умові однакової молярної концентрації має найбільше значення порогу коагуляції

A. * Натрій фторид

B. Натрій хлорид

C. Натрій бромід

D. Натрій нітрат

E. Натрій йодид
5. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які будучи антикоагулянтами або коагулянтами, впливають на процеси згортання крові. Виберіть із запропонованого ряду одновалентних іонів, що розташовані за збільшенням ступеня гідратації, іон з найвищою коагулюючою здатністю:

A. *SCN

B. I

C. NO3–

D. Br

E. Cl
6. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які будучи антикоагулянтами або коагулянтами, впливають на процеси згортання крові. За коагулюючою здатністю аніони з однаковою величиною заряду розташовуються в ліотропний ряд Гофмейстера. Вкажіть правильно написаний ряд Гофмейстера:

A. *Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: Cl-, Br-, NO3-, I-, SCN-

B. Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: SCN-, I-, NO3-, Br-, Cl-

C. Зменшення коагулюючої активності і зростання ступеня гідратації у ряді: I-, NO3-, SCN-, Br-, Cl-

D. Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: Cl-, Br-, SCN-, NO3-, I-

E. Зростання коагулюючої активності і зменшення ступеня гідратації у ряді: I-, SCN-, Br-, Cl- NO3-
7. Явище коагуляції має суттєве значення у життєдіяльності живих організмів. Коагулянти та антикоагулянти застосовують у медицині та фармації. Як залежить поріг коагуляції від величини заряду коагулюючого іона електроліту згідно з теорією ДЛФО?

A. *Обернено пропорційно у шостому степені

B. Пропорційно

C. Не залежить

D. Обернено пропорційно

E. Обернено пропорційно у другому степені
8. Коагуляція, яка викликається одночасною дією декількох електролітів, має складний характер. Як називається явище взаємного посилення коагулюючої здатності йонів?

A. *Синергізм

B. Антагонізм

C. Адитивність

D. Тиксотропія

E. Контракція
9. При послабленні захисної дії на стінках судин утворюються камені в нирках, печінці та ін. Яку назву має це явище?

A. *Коагуляція

B. Сенсибілізація

C. Антагонізм

D. Звикання золів

E. Тиксотропія
10. Вплив заряду коагулюючого йона на поріг коагуляції описується правилом

A. *Шульце-Гарді

B. Вирівнювання полярностей

C. Вант-Гоффа

D. Дюкло-Траубе

E. Антонова
11. Іноді коагуляція золів залежить від способу додавання електроліту-коагулятора. Як називають це явище?

A. *Звикання золю

B. Набрякання

C. Аддитивність електролітів

D. Антагонізм електролітів

E. Синергізм електролітів
12. Коагуляція гідрофобних золів відбувається при певній кількості доданого електроліту. Як називають мінімальну концентрацію електроліту, яка викликає коагуляцію колоїдного розчину?

A. *Порогом коагуляції

B. Коагулюючою здатністю

C. Концентраційною

D. Нейтралізаційною

E. Конденсаційного
13. Який потенціал зумовлює стійкість колоїдних систем?

A. *Електрокінетичний

B. Термодинамічний

C. Потенціал перебігу

D. Седиментації

E. Дифузійний
14. Коагулююча дія електроліту залежить від

A. *Заряду коагулюючого йону

B. Йонів, що мають однаковий з колоїдною частинкою заряд

C. Електричної провідності розчину

D. Складу агрегату міцели

E. Розмірів частинок колоїдної системи
15. Який з електролітів необхідно використовувати як стабілізатор, щоб золь аргентум йодиду мав позитивно заряджені гранули?

A. *AgNO3

B. KI

C. КNO3

D. KCI

E. Будь який інший електроліт
16. Протаргол і колларгол можуть втрачати агрегативну стійкість при злипанні частинок дисперсної фази, цей процес називається

A. *Коагуляція

B. Пептизація

C. Набухання

D. Седиментація

E. Гелеутворення
17. При ослабленні захисної дії білків холестерин відкладається на стінках судин внаслідок злипання його частинок, це явище називаеться

A. *Коагуляція

B. Седиментація

C. Сенсибілізація

D. Синергізм

E. Тиксотропія
18. Золь – одна з лікарських форм. Що відбувається при зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами?

A. *Взаємна коагуляція

B. Тиксотропія

C. Седиментація

D. Контракція

E. Ліофілізація
19. Позитивно заряджений золь ферум (ІІІ) гідроксиду отримано методом гідролізу. Який з йонів-коагулянтів буде мати найменше значення порогу коагуляції?

A. *Фосфат

B. Сульфат

C. Хлорид

D. Нітрат

E. Бромід
20. Колоїдний розчин аргентум броміду одержали в присутності надлишку AgNO3. Який з наведених електролітів має найменший поріг коагуляції?

A. *K3PO4

B. CuSO4

C. Al(NO3)3

D. BaCl2

E. NaCl
21. Пороги коагуляції золя лікарської речовини електролітами MgSO4, NaCI, AI(NO3)3 рівні відповідно 0,81; 51,0; 0,095 ммоль/л. Який з йонів електролітів справляє найбільшу коагулюючу дію?

A. *Al3+

B. Mg2+

C. Na+

D. CI-

E. SO42-
22. Золь AgCI отриманий по реакції подвійного обміну в надлишку NaCI. Для вивчення процесу коагуляції до отриманого золю добавляли розчини слідуючих електролітів: KBr, Ba(NO3)2, K2CrO4, AICI3, MgSO4. Для якого з вказаних електролітів поріг коагуляції має найменше значення?

A. *AlCI3

B. MgSO4

C. Ba(NO3)2

D. KBr

E. K2CrO4
23. Розв’язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які є антикоагулянтами або коагулянтами. Золь ферум (ІІІ) гідроксиду, часточки якого заряджені позитивно, коагулюють електролітами. Які з наведених електролітів мають найбільшу коагулюючу здатність

A. * Натрій фосфат

B. Калій хлорид

C. Ферум (ІІ) сульфат

D. Алюміній нітрат

E. Алюміній карбонат
24. Розв'язання багатьох проблем у медицині пов’язане із застосуванням ліків, які є антикоагулянтами або коагулянтами. Золь йодиду срібла одержаний в надлишку йодиду калію. Який з наведених електролітів матиме найбільшу коагулюючу здатність по відношенню до цього золю

A. * Алюміній нітрат

B. Цинк нітрат

C. Калій сульфат

D. Ферум (ІІ) хлорид

E. Калійгесаціаноферат (ІІІ)
25. Коагулююча здатність йонів з однаковими зарядами та електронною структурою збільшується із зменшенням їх ступеня гідратації. Який з катіонів має найменшу коагулюючу здатність по відношенню до золю AgI з від’ємно зарядженими часточками?

A. *Li+

B. Rb+

C. Cs+

D. K+

E. Na+
26. Фармацевтичний препарат коларгол – це колоїдний розчин срібла, до складу якого входить високомолекулярна сполука. Яку функцію виконує ця сполука?

A. *Підвищує агрегативну стійкість

B. Викликає коагуляцію

C. Сприяє седиментації

D. Знижує агрегативну стійкість

E. Збільшує ступінь дисперсності
27. Фармацевтичний препарат протаргол – це колоїдний розчин срібла. Для підвищення його агрегативної стійкості до нього додають високомолекулярні сполуки (білки) Користуючись величинами срібного числа (в мг) виберіть ВМС, яка матиме найбільшу захисну дію:

A. *Желатин – 0,035

B. Декстрин – 100,0

C. Сапонін – 35,0

D. Яєчний альбумін – 2,5

E. Гемоглобін – 0,25
28. В колоїдні препарати аргентуму (протаргол, коларгол) додають високомолекулярні сполуки (ВМС) для збільшення стійкості золей. Здатність ВМС захищати золь від коагуляції визначають

A. *Захисним числом

B. Порогом коагуляції

C. Величиною електрокінетичного потенціалу

D. Величиною електротермодинамічного потенціалу

E. Електрофоретичною рухливістю
29 Яку з наведених речовин треба додати до гідрозолю аргентуму, щоб підвищити його стійкість?

A. *Желатин

B. Етиловий спирт

C. Каолін

D. Калій олеат

E. Плюмбум стеарат
30. В лабораторії отриманий колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього добавляють високомолекулярну речовину?

A. *Для підвищення його стійкості

B. Для пониження його стійкості

C. Для коагуляції

D. Для седиментації

E. Для посилення дії електроліта-стабілізатора
31. Як називається явище підсилення коагулюючої дії електролітів у суміші?

A. *Синергізм

B. Антагонізм

C. Адитивність

D. Синерезис

E. Тиксотропія
32. Колоїдний захист використовують при виготовленні лікарських препаратів. Як називаються колоїдні препарати срібла, захищені білками?

A. *Протаргол

B. Фестал

C. Ензистал

D. Аргентум

E. Колаген
33. При прийомі мікстури необхідне точне дозування. Для збільшення стійкості до суспензій додають

A. *Желатин

B. Натрій хлорид

C. Глюкозу

D. Етанол

E. Нічого з переліченого
34. Гепарин – антикоагулянт прямої дії, який знижує згортання крові та протидіє тромбоутворенню. Його дія заснована на явищі

A. *“Колоїдного захисту”

B. Синерезиса

C. Тксотропії

D. Міцелоутворення

E. Діаліза
35. Кров є типова колоїдна система. Внаслідок складного ферментативного процесу проходить її згортання, що обумовлює мінімальну втрату крові. Це обумовлено здатністю колоїдних частинок до

A. *Коагуляції

B. Адсорбції

C. Адгезії

D. Когезії

E. Змочування
36. В лабораторії отримано колоїдний розчин лікарської речовини. З якою метою до нього додають високомолекулярну речовину:

A. *Для підвищення його стійкості

B. Для пониження його стійкості

C. Для коагуляції колоїдного розчину

D. Для коалесценції колоїдного розчину

E. Для седиментації колоїдного розчину
37. Золь феруму (ІІІ) гідроксиду заряджений позитивно. Вкажіть йони, які мають по відношенню до нього найменший поріг коагуляції:

A. *SO42-

B. Cl-

C. Cu2+

D. Na+

E. J-
38. Виберіть речовину, яка буде оптимально стабілізувати емульсію типу “масло - вода”:

A. *Козеїн

B. Етанол

C. Натрій сульфат

D. Калій хлорид

E. Бензол
39. Що відбудеться, якщо злити рівні об’єми позитивно і негативноно заряджених золей берлінскої лазурі?

A. *Взаємна коагуляція

B. Седиментація

C. Синерезис

D. Пептидація

E. Тиксотропія
40. Виберіть метод, за допомогою якого можна спостерігати коагуляцію золя:

A. *Нефелометрія

B. Кріоскопія

C. Ебуліометрія

D. Електрофорез

E. Титриметрія
41. У відповідності до теорії швидкої коагуляції Смолуховського процес коагуляції описується кінетичним рівнянням

A. *Другого порядку

B. Нульового порядку

C. Першого порядку

D. Третього порядку

E. Дробового порядку
42. Як називається посилення коагулюючої дії одного електроліту при додаванні іншого

A. *Синергізм

B. Антагонізм

C. Адитивність

D. Реопексія

E. Форетизм
43. За правилом Шульце-Гарді на коагулюючу дію іона-коагулянта впливає

A. *Заряд йона

B. Розмір йона

C. Адсорбованість

D. Здатність до гідратації

E. Полярізовність
44. Золь феруму (ІІІ) гідроксиду заряджений позитивно. Вкажіть йони, які мають по відношенню до нього найменший поріг коагуляції:

А. *SO42-

В. Na+

C. Cl-

D. J-

E. Cu2+
45. Золь – одна з лікарських форм. Що відбувається при зливанні золів з протилежно зарядженими гранулами?

А. *Взаємна коагуляція

В. Тиксотропія

C. Седиментація

D. Контракція

E. Ліофілізація
46. Коагуляція гідрофобних золів відбувається при певній кількості доданого електроліту. Як називають мінімальну концентрацію електроліту, яка викликає коагуляцію колоїдного розчину?

А. *Порогом коагуляції

В. Коагулюючою здатністю

C. Концентраційною

D. Нейтралізаційною

E. Конденсаційною
47. Іноді коагуляція золів залежить від способу додавання електроліту-коагулятора. Як називають це явище?

А. *Звикання золю

В. Набрякання

C. Аддитивність електролітів

D. Антагонізм електролітів

E. Синергізм електролітів
48. Вплив заряду коагулюючого йону на поріг коагуляції описується правилом:

А. *Шульце-Гарді

В. Вирівнювання полярностей

C. Вант-Гоффа

D. Дюкло-Траубе

E. Антонова
49. Провізор досліджує процес коагуляції. До золю він додає мінімальну концентрацію електроліту, при перевищенні якої спостерігається коагуляція. Яку назву має ця мінімальна концентрація електроліту?

А. *Поріг коагуляції

В. Поріг чутливості

C. Коагулююча здатність

D. Поріг адсорбційно-сольватної чутливості

E. Поріг седиментації
50. Якщо кількість високомолекулярної речовини, що додана до золю дуже мала, то можливе не підвищення, а зниження його стійкості. Це явище одержало назву:

А. *Сенсибілізація

В. Колоїдний захист

C. Взаємна коагуляція

D. Солюбілізація

E. Звикання золів
51. Вкажіть показник захисних властивостей ВМС організму, що сприяє утриманню кальцій фосфату та карбонату в плазмі крові

А. *Захисне число

В. Критична концентрація міцелоутворення

C. Поріг коагуляції

D. Гідрофільно-ліпофільний баланс

E. Об’єм золю, скоагульованого кількістю речовини електроліту 1 моль
6. ГРубодисперсні системи: аерозолі, суспензії, емульсії, порошки, піни
1. Для збільшення стійкості в концентровані емульсії додають ПАР та ВМС, котрі є

A. *Емульгаторами

B. Активаторами

C. Каталізаторами

D. Розчинниками

E. Поглинувачами
2. Лікарські препарати цимезоль, гіпозоль, промезоль та ін. складаються із частинок колоїдного розміру та газового дисперсійного середовища. Така лікарська форма називається

A. *Аерозоль

B. Піна

C. Емульсія

D. Суспензія

E. Паста
3. В медицині для лікування шкірних хвороб застосовують пасти. До якого класу дисперсних систем належать пасти?

A. *Суспензій

B. Емульсій

C. Порошків

D. Пін

E. Аерозолів
4. Ефективним методом руйнування емульсій є злиття крапель дисперсної фази при їх зіткненні, яке називається

A. *Коалесценцією

B. Термопреципітацією

C. Фотофорезом

D. Термофорезом

E. Злипанням
5. Яке з оптичних явищ більш характерне у суспензіях?

A. *Відбиття світла

B. Поглинання світла

C. Розсіювання світла

D. Заломлення світла

E. Пропускання світла
6. Емульсії, які містять 0,1 – 74 % за об’ємом дисперсної фази відносяться до

A. *Концентрованих

B. Розведених

C. Висококонцентрованих

D. Типу в/м

E. Типу м/в
7. Для яких систем характерна седиментація?

A *Суспензій

B. Розчинів ВМР

C. Золів

D. Розчинів електролітів

E. Розчинів неелектролітів
8. В основі старіння колоїдних систем полягає процес

A. *Синерезису

B. Пептизація

C. Набрякання

D. Гелеутворення

E. Тиксотртпії
9. Вільнодисперсними системами є

A. *Емульсії

B. Мазі

C. Піни

D. Гелі

E. Пасти
10. Одна із форм фармпрепаратів – сиропи, технологія виготовлення яких включає стерилізацію, коли заливають об’єм киплячим сиропом. Який із розчинів буде краще стерилізувати при умові, що на 1 кг води відповідає C6H12O6?

A. *250 г

B. 200 г

C. 150 г

D. 100 г

E. 50 г
11. Порошки, гранули, таблетки складають до 80 % готових лікарських форм сучасної рецептури. Зі збільшенням дисперсності порошків їх адсорбуюча дія

A. *Збільшується

B. Зменшується

C. Не змінюється

D. Зникає

E. Нічого з переліченого
12. На біодоступність порошку впливає ступінь подрібненості речовини, мірою якого є

A. *Дисперсність системи

B. Концентрація речовини

C. Об’єм частинок

D. Маса частинок

E. Щільність розчину
13. Як називається емульсія, частинки дисперсної фази якої є деформованими і мають вигляд поліедрів?

A. *Висококонцентрована

B. Концентрована

C. Розбавлена

D. Пряма

E. Зворотня
14. Яку назву має процес самодовільного злипання крапель у емульсіях?

A. *Коалесценція

B. Флокуляція

C. Седиментація

D. Флотація

E. Коагуляція
15. Емульсії – одна із форм фармпрепаратів, що застосовуються у медицині. Яка пара рідин утворить емульсію?

A. *Вода – олія

B. Метилацетат – вода

C. Вода – диетиловий ефір

D. Вода – етанол

E. Етанол – диетиловий ефір

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка