Буковинський держаний медичний університет
Сторінка1/5
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.55 Mb.
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

Педіатрії та медичної генетики

”____” _______ 2008 р. (Протокол № ____)

Зав. кафедри

д.мед.н., професор Т.В. Сорокман
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА ЗАНЯТТЯ:

захворювання щитоподібної залози У ДІТЕЙ”


МОДУЛЬ: Найбіль поширені соматичні та ендокринні захворювання у дітей

зМІСТОВНИЙ модуль 2. ХВоРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ


навчальнА ДИСЦИПЛІНА:

педіатрія

Курс 4

Факультет медичний №1 та 2

Спеціальність- лікувальна справа

К-сть годин- 6
Методичну розробку склав:

Доцент кафедри М.Г. Гінгуляк

ЧЕРНІВЦІ – 2008

1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ: Щитоподібна залоза - один із найважливіших органів внутрішньої секреції людини і особливим є її значення для підростаючого організму. Серед ендокринних захворювань в дитячому віці захворювання щитової залози займають за частотою друге місце після цукрового діабету. Тіреоїдна патологія в дитячому віці дуже різноманітна та кількість її збільшується.


2. НАВЧАЛЬНА МЕТА

Студент повинен знати:

- анатомію щитової залози;

- гормони щитової залози, їх фізіологічну функцію;

- основні види порушень функції щитової залози;

- класифікацію основних нозологічних форм;

- клініку захворювань щитової залози;

- діагностування та диференційний діагноз основних захворювань;

- підходи до лікування та профілактика;

- диспансерний нагляд за хворими дітьми.
Студент повинен вміти:

- оцінювати наявність клінічних симптомів, які свідчать про патологію з боку щитової залози;

- пальпувати щитову залозу та оцінювати її розміри за класифікацією;

- інтерпретувати дані додаткових (лабораторних і інструментальних методів дослідження);

- призначати комплексне лікування при патології щитової залози, проводити профілактичні заходи.
Студент повинен опанувати практичними навичками:

- пальпації щитової залози;

- клінічної оцінки стану функції щитової залози;

- параклінічної оцінки стану функції щитової залози;

- виписки рецептів на основні тіреоїдні препарати та їх дозуванням;

- проведенням профілактичних заходів, диспансеризації.


ІІІ. ВИХОВНА МЕТА:

- сформувати у студентів основні уявлення про важливість дотримування принципів деонтології та лікарської етики при обстеженні хворої дитини, проведенні лікувально- діагностичних маніпуляцій ( з урахуванням характеру захворювання, індивідуальних особливостей пацієнта, ступеня його інтелектуального розвитку, рівня культури, вікових особливостей та ін.)

- протягом заняття викладач зобов’язаний виховувати студентів своїм зовнішнім виглядом, культурою мови та спілкування з хворими та їх родичами, медперсоналом, підтверджуючи на власному прикладі, що деонтологія є невід’ємною частиною морально-етичних норм професії лікаря.

ІУ. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ:


Назва дисципліни та


Отримані навики

Анатомія

Біохімія


Фізіологія

Патфізіологія

Пропедевтика внутрішніх хво-роб та пропе-девтика дитячих захворювань

Фармакологія

Організація охорони здоров’я та соцгігієни


Знати анатомічні особливості шлунково-кишкового тракту у дітей різного віку.Секреторну функцію щитоподібної залози, принципи регуляції щитоподібної залози, функції щитоподібної залози.

Патогенез патології захворювань щитоподібної залози.

Проаналізувати основні ланки етіопатогенезу захворювання .

Характерні скарги при патологіі щитоподібної залози у дітей, основні клінічні симптоми, методи обстеження, диференціальну діагностику захворювань. Обґрунтувати діагноз згідно класифікації.

Фармакологічну дію необхідних препаратів.

Призначити відповідне лікування, враховуючи вікову дозу.

Принципи та організація диспансерного спостереження при хронічних захворюваннях щитоподібної залози. Скласти план реабілітації диспансерного хворого.5. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Nп/п

Основні етапи та їх зміст

Розподіл часу та рівні засвоєння

Види контролю

Навчально-методичне забезпечення

1.

Підготовчий етап:

15%

L=ІІ-ІІІ


Фронтальне опиту-вання, , тести ІІ-ІІІ рівня, задачі ІІ-ІІІ рівня, результати аналізів 3–4 хворих з едокринологіч-ного відділення. Текстові ситуаційні задачі, матеріали загально-клінічних та параклінічних методів обстежен-ня, лікарські засоби.

Індивідуальний контроль практич-них навичок та результатів курації хворих. Вирішення клінічних тексто-вих завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей.Обладнання, підручники, посібники, методичні рекомендації,

препарати, результати загально-клінічних та параклінічних методів обстеження1.1

Організаційніпитання

1.2

Формування мотивації

1.3

-контроль початкового рівня підготовки (стартизовані методи контролю)

2.

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а)вірно зібрати анамнез захворювання та життя, провести курацію хворих, скласти план обстеження та лікування;

б)обговорення та оцінка результатів курації;

в)вирішення ситуаційних клінічних задач


65%

L=ІІІ


3.

Заключний етап:

20%

L= ІІ-ІІІ3.1

Контроль кінцевого рівня підготовки

3.2

Мотивована загальна оцінка навчальної діяльності студента

3.3

Інформування студентів про тему наступного заняття


5.1. Підготовчий етап.

Підкреслити значення теми заняття для подальшого вивчення дисципліни і професійної діяльності лікаря з метою формування мотивації для цілеспрямованої навчальної діяльності. Ознйомити студентів з конкретними цілями заняття.

Провести стандартизований контроль початкового рівня підготовки студентів.

5.2. Зміст теми.

Щитова залоза - єдина залоза внутрішньої секреції, яка має в запасі велику кількість гормонів. В нормі цей запас задовільнив би потреби організму протягом 2 місяців, а з 20 мг йоду, що містяться в організмі, половина знаходиться саме в щитовій залозі. Все це можна розцінювати як фактори пристосування до коливання екзогенного йоду в їжі, яку споживає дитина.


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. До них відносять:

1. Визначення основного обміну - показник, який відображує енергетичні процеси в рганізмі в умовах повного спокою протягом 12-годинного голодування. В основі методу лежить визначення споживання кисню та виділення вуглекислоти вза одиницю часу з наступним розрахунком енергетичних затрат організма в ккал/добу. Як правило, гіперфункція щитової залози супроводжується підвищенням показників основного обміну, а гіпофункція - зниженням. Однак, на цей показник впливає дуже багато різномантіних факторів, особливо у дитячому віці, тому в практиці дитячої ендокринології цей показник широкого застосування не знайшов.

2. Визначення загального холестерину в крові - зважаючи на фізiологічну роль гормонів щитової залози, стає ясно, що гіперфункція буде супроводжуваттися зниженням рівня загального холестерину. В нормі він складає від 2,70 до 4,68 ммоль/л.

3. Рефлексометрія з метою встановлення тривалості ахіллова рефлекса, який в нормі складає 275+25 мсек, а при гіпретіреозі зменшується.

4. Рентгенологічне дослідження грудної клітки з контрастуванням стравоходу дозволяє визначити розміри щитової залози, зсув її, стиснення нею органів шиї. Однак внаслідок небажаного опромінення до цього методу лікарі намагаються звертатися менше.

5. До інших н е с п е ц и ф і ч н и х методів дослідження можна віднести визначення диференціювання скелету, ЕКГ, ЕЕГ.

До с п е ц и ф і ч н и х методів дослідження відносять:

1. Радіоімунологічні методи визначення гормонів щитової залози. Зараз вони отримали широке розпавсюдження, працюють ці методи і в нашому обласному центрі. В основі методу лежить конкурентна реакція антиген-антитіло in vitro радіоактивного гормона та гормонів, які визначаються. Таким чином визначають рівень загального Т4 (від 74,6 до 173,8 нмоль/л), вільного Т4 1,77+0,25 нг%,рівень Т3 (1,17-2,18 нмоль/л), визначення зв'язуючої здатності білків для Т3, визначення рівня ТТГ (0,6-3,8 мкОД/л).

Радіоімунологічним методом визначають також антитіреоїдні антитіла: антитіла до тіреоглобуліна, антитіла до мікросом. Крім них були віділені також мембранний антиген та II колоїдний антиген у щитовій залозі.

2. За дуже суворими і обмеженими показаннями проводиться в дитячому віці вивчення накопичення радіоактивного йоду щитовою залозою, яке проводиться за допомогою радіоактивного ізотопа йоду йод-131.

3. Найбільш широке визнання внаслідок неінвазивності, інформативності, швидкості та відносної простоти і можливості дослідження в динаміці отримав метод ехографії щитової залози (ультразвукове дослідження), яке дозволяє не тільки встановити розміри та розташування залози, але й наявність вузлів, вогнищ із пониженою ехогенністю, хронічного аутоімунного запального процесу.

4. Пункційна біопсія щитової залози - дуже інформативний, малоінвазивний метод, який все більше входить в практику дитячої ендокринології.

5. Рентгенолімфографія щитової залози - дослідження за допомогою введення в щитову залозу контрастних йодуміщуючих препаратів.

Безумовно, серед всіх наявних методів дослідження стану щитової залози, в дитячій практиці ми обираємо найбільш інформативні, найменш інвазивні та шкідливі для підростаючого організма методи.

Захворювання щитової залози вивчені повно, на сьогоднішній день клініцисти користуються класифікацією захворювань та змін щитової залози, прийнятою в 1960 р. Розрізняють:

I. Вроджені аномалії:

а) аплазія і гіпоплазія;

б) ектопія;

в) незарощення язичково-щитової протоки.

II. Ендемічний зоб (та ендемічний кретинізм) розділяють:

а) за ступенем збільшення щитової залози (існує п'ять ступенів);

б) за формою: вузловий, дифузний, змішаний;

в) за функціональними проявами: еутіреоїдний, гіпертіреоїдний, гіпотіреоїдний з ознаками кретинізма, вузловий зоб з явищами тіреотоксикозу - це "токсична аденома щитової залози".

III. Спорадичний зоб (поділяється як і ендемічний).

IV. Дифузний токсичний зоб (тіреотоксикоз, базедова хвороба, первинно-тіреотоксичний дифузний зоб):

а) за важкістю - легка, середньої важкості і важка форми;

б) за ступенем збільшення щитової залози.

V. Гіпотіреоз: легкий, середній, важкий (мікседема).

VI. Запальні захворювання:

а) гострий тіреоїдит (струміт) - негнойний, гнойний;

б) підгострий тіреоїдит;

в) хронічний (фіброзний ріделя, лімфоматозний Хашимото);

г) рідкісні запальні захворювання.

VII. Пошкодження: а) відкриті; б) закриті.

VIII. Злоякісні пухлини (рак, саркома, метастазуючі аденоми, гемангіоендотеліоми, зоб Лангганса, інші.)

Дифузний нетоксичний зоб.

Визначення: Дифузне збільшення щитоподібної залози без порушення її функції.

Формулювання діагнозу: Дифузний зоб ІІ ст., еутиреоз

Критерії діагностики (обстеження проводиться амбулаторно):

1. Клінічні:


  • Скарги на збільшення щитоподібної залози (ЩЗ)

  • Пальпація ЩЗ: щитоподібна залоза безболісна, м'яко-еластична, рухлива, поверхня рівна.

2. Параклінічні:

    1. Обов‘язкові

  • Збільшення об‘єму ЩЗ більш 97 перцентилі нормативних значень для даної статі, з розрахунку на площу поверхні тіла (див. табл.1)

Табл. 1. Нормальний об‘єм ЩЗ у дітей та підлітків (97-перцентиль; за даними узД)

ППТ (м2)

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Дівчинки

3,4

4,2

5,0

5,9

6,7

7,6

8,4

9,3

10,2

11,1

Хлопчики

3,3

3,8

4,2

5,0

5,7

6,6

7,6

8,6

9,9

11,2

ППТ - площа поверхні тіла, що розраховується за номограмою

  • УЗД: ЩЗ збільшена рівномірно, ехогенність нормальна або помірно знижена, ехоструктура однорідна або з наявністю вогнищ фіброзу (при тривалій хворобі).

  • Гормональні дослідження: нормальні показники ТТГ, вільного Т4.

  • Титр АТПО або АМФ нормальні або підвищені менше, ніж у 2-3 рази порівняно із нормою.

Лікування.

Проводиться амбулаторно.Мета лікування: зменшення і нормалізація об‘єму щитоподібної залози;

Лікування еутиреоїдного зобу І ступеня не є обов‘язковим.

Препарати калію йодиду:


  • дітям до 6 років - 100 мкг 1 раз у день, від 6 до 12 років - 150 мкг 1 раз у день, старше 12 років - 150-200 мкг 1 раз у день,

  • приймати безупинно не менше 6 місяців.

При відсутності ефекту попереднього лікування препаратами калію йодиду зобу ІІ і ІІІ ступенів (якщо на тлі лікування зоб не зменшився або зменшився менше, ніж на 50%), перейти на комбіновану терапію: калію йодид 100 мкг/добу + Л-тироксин у дозі 50-100 мкг (прийом починати з дози 25 мкг 1 раз у день ранком, з поступовим збільшенням дози 1 раз у тиждень по 25 мкг по сприйняттю до лікувальної дози).

Тривалість курсу лікування - від 6-ти місяців до 2-х років.

Надалі при нормалізації об‘єму щитоподібної залози для профілактики рецидиву зобу – прийом профілактичних доз препаратів йоду у віковому дозуванні (див. нижче)Критерій ефективності лікування: зменшення чи нормалізація розмірів щитоподібної залози по УЗД (контроль УЗД 1 раз на 6 міс).

Профілактика – див. нижче.

Диспансерне спостереження – див. нижче.
Ендемічний зоб

Код МКХ 10 - Е 01.0

Визначення: Ендемічний зоб - це збільшення щитоподібної залози (ЩЗ), що зустрічається у значної кількості людей, що мешкають у географічних районах з недостатністю йоду в навколишньому середовищі.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка