Буковинський державний медичний університет затверджено
Сторінка9/18
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.41 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Методичну розробку склав к.м.н, асистент Тащук І.В.


Рецензія позитивна к.м.н., доцент Чумак Д.А.

БуковинськИЙ державнИЙ медичнИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджено


на методичній нараді кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії

Зав. кафедри


д.м.н., професор Сенютович Р.В.

“13” червня 2006 р.МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття

Тема: Рак легенів (ІІ заняття).

Навчальний предмет: онкологія

Курс 6


Факультет: Медичний №3 (спеціальність «Медична психологія»)

Кількість навчальних годин: 2

І. Актуальність теми. Проблема раку легенів є однією з найбільш важливих і водночас складних в сучасній онкології. Це зумовлено неухильним ростом захворюваності й смертності, труднощами своєчасної діагностики та недостатньою ефективністю лікування. Швидке зростання захворюваності на рак легенів, який уражує найбільш діяльний і працездатний контингент населення, має характер епідемічного лиха, стало не тільки медичною, але й народногосподарською, соціальною проблемою.

Серед різноманітних захворювань легенів рак займає провідне місце. Захворювання характеризується надзвичайно високою агресивністю перебігу, з раннім лімфогенним і гематогенним метастазуванням і безпосереднім проростанням пухлини в орган грудної порожнини.ІІ. Навчальна мета: Розібрати клінічні форми раку легенів (РЛ) в залежності від локалізації пухлини, макроскопової форми росту, стадії процесу, ускладнень хвороби, особливостей нервово-психічного статусу хворих і супутньої патології, а також методи діагностики і сучасні підходи до спеціального лікування РЛ.

2.1. Знати:

Які фактори і в якій мірі визначають комбінацію окремих клінічних ознак РЛ.

Клінічні синдроми РЛ.

Рентгенологічні синдроми РЛ.

Ендоскопічні синдроми РЛ.

План діагностики при РЛ.

Сучасне спеціальне лікування РЛ, прогноз.

Методи медичної, соціальної і трудової реабілітації хворих на РЛ.2.2. Вміти:

Оглянути хворого на РЛ, зібрати анамнез і провести його аналіз.

Провести перкусію та аускультацію легень для виявлення порушень бронхіальної прохідності та наявності вільної рідини у порожнині перикарда і плевральній порожнині.

Пропальпувати периферичні лімфатичні вузли.ІІІ. Виховна мета: на конкретних прикладах виховувати у студентів негативне ставлення до паління, як фактора ризику РЛ. Сприяти вихованню у студентів онкологічної деонтології.

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати

Вміти

1.Клінічне медсестринство

Симптоматологія раку легенів (доклінічна фаза, фаза клінічних проявів, фаза поширеного захво-рювання)

Рентгенологічні симптоми раку легенівПроводити клінічну, лабораторну, інструмен-тальну діагностику раку легенів.

Розпізнавати на рентге-нограмах різні форми (центральну, периферич-ну, атипову) раку леге-нів2.Фармакологія

Цитостатичні препарати, які використовують при лікуванні раку легенів

Розрахувати дозу проти-пухлинних хіміопрепа-ратів для лікування раку легенів.

V. План та організаційна структура практичного заняття:

5.1. Тривалість заняття – 2 години.

5.2. Етапи заняття (таблиця)

п.п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

ЧасПідготовчий етап:

організація заняття;

визначення навчальної мети та мотивація;

контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) основні принципи диференційованого лікування хворих з раком легенів з урахуванням гістологічної будови пухлини форми росту локалізацій і розповсюдженості пухлинного процесу;

б) профілактика, диспансерізація, методи відновного лікування раку легень;

в) медико-соціальна експертиза хворих з раком легенів;

L = II-III


Фронтальне опитування, таблиці, тестові завдання, результати біохімічних аналізів, бронхоскопічне та патгістологічне дослідження, історії хвороб

10 хв.Основний етап:

формування професійних вмінь та навичок:

а) курація хворих з раком легень, обстеження їх в повному обсязі згідно схеми історії хвороби, складання плану додаткового обстеження;

б) постановка діагнозу захворювання з урахуванням стадії і клінічної групи;

в) обговорення та оцінка результатів курації і конкретних питань клінічних особливостей діагностики і диференційної діагностики, диференційованого лікування, реабілітації, медико-соціальної експертизи;

г) вирішення ситуаційних клінічних задач.


L = III


3-4 стаціонарних хворих з раком легенів, медичні картки стаціонарних хворих, амбулаторні карти хворих. Обладнання: рентгенограми, результати бронхоскопічного дослідження і біоптату із слизової бронхів. Листки призначень, карти опромінення хворих. Клінічні задачі, лікарські засоби.

60 хв.Заключний етап:

контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичок


L = III


Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних тестових завдань. Набір тестових завдань та еталони відповідей

10 хв.

підведення загальних підсумків;

домашнє завдання.


L = II


5.2.1. Підготовчий етап:

На початку заняття викладач знайомить студентів з основними завданнями заняття, планом. Для контролю вихідного рівня знань студентів кожному з них пропонується вирішити типове питання з постановкою діагнозу – можна використати ситуаційні клінічні задачі.5.2.2. Основний етап:

Опитування та фізичне обстеження хворого проводять самі студенти почергово, під контролем викладача. Для оцінки правельності обстеження постійно залучаються інші студенти.

При опитуванні хворих увага студентів звертається на збор анамнезу захворювання, наявність хронічних запальних процесів і передракових захворювань легенів, куріння, вживання міцних алкогольних напоїв. Відмітити патогенетичну роль спадковості, наявності хронічних запальних процесів в легенях.

Необхідно підкреслити, що бронхоскопія з біопсією є основним методом, який дає можливість провести морфологічну оцінку раку легенів. Обговорення додаткових методів обстеження, обгрунтування попереднього та клінічного діагнозів у курованих хворих проводиться в навчальних кімнатах. Складається алгоритм диференційної діагностики між передраковими захворюваннями і раком легенів. Стосовно обстежених хворих визначаються особливості етіології та патогенезу клінічного перебігу захворювання.

У клініці раку легенів виділяють три періоди: доклінічну фазу, фазу ранніх клінічних проявів та розпізнавання; фазу поширеного захворювання.

Доклінічна фаза є початком розвитку пухлинного процесу в бронхіальному дереві, який у більшості клінічних спостережень прихований або надзвичайно бідний на ознаки. Ця фаза відповідає преінвазивному раку та інвазивному раку І стадії. Клінічні ознаки спостерігаються у вигляді легких форм інтеркурентних захворювань дихальних шляхів (гострі респіраторні захворювання, бронхопневмонії, мігруючі інфільтрати, інколи ателектази).

Фаза ранніх клінічних ознак відповідає інвазивному раку І та ІІ стадій. Для раку легенів немає патогномонічних симптомів. Це ті ж самі ознаки, що спостерігаються при всіх інших захворюваннях дихальної системи. У хворого можна виявити один або декілька синдромів: синдром подразнення бронха, синдром патологічних виділень, температурний синдром, больовий синдром, функціональний синдром, паранеопластич-ний синдром, синдром загальних ознак.

Щоб поставити остаточний діагноз раку легенів необхідно застосувати цілий комплекс методів спеціального обстеження хворого: рентгенологічні, ендоскопічні, хірургічні, морфологічні, радіонуклідні, лабораторні.

Хірургічне лікування можливе лише у 15-20% хворих на рак легенів. До радикальних операцій належать пульмонектомія, лоб- та білобектомія. Досить рідко проводиться резекція головного або проміжного бронхів у комбінації з лобектомією.

Променева терапія показана при локальних формах процесу і загальних протипоказах до хірургічного втручання при ІІ та ІІІ стадіях хвороби як компонент комбінованого лікування. З паліативною метою для ліквідації або зменшення окремих симптомів хвороби. Оптимальна сумарна доза способом дрібного фракціювання становить 50-60 Гр. Протягом 5-6 тижнів.

Ефективність лікування цитостатичними препаратами залежить від гістологічної будови пухлини. Залежно від чутливості до хіміотерапії пухлини поділяють на дві групи:

А. Недрібноклітинні форми (плоскоклітинний, аденокарцинома, крупноклітинний рак). Вони є резистентними до переважної більшості сучасних цитостатиків.

Б. Дрібноклітинний рак легенів. Ця форма високочутлива до лікування. Хіміотерапія показана при дисемінованих формах процесу (віддалені метастази) та при ІІІ стадії. Найбільш ефективним способом комбінованої хіміотерапії є схема ПАЦСО: цисплатин + адріаміцин + циклофосфан + ломустин + онковін. Широкого поширення набула схема ЦАМП: циклофосфан + адріаміцин + метотрексат + прокарбазин.

Прогноз у хворих на рак легенів часто є несприятливим. Не менше 30% хворих, які перенесли радикальну операцію, живуть протягом п’яти років, зокрема при І стадії раку виживання становить 50%, при ІІ стадії – 20-30%.5.3. Контрольні питання:

1. Клінічна картина РЛ. Доклінічний та клінічний періоди;

2. Семіотика РЛ. Бронхообтураційний синдром. Діагностика;

3. Роль анамнезу та фізикального обстеження. Рентгенологічні та ендоскопічні методи. Цитологічні дослідження харкотиння. Основні рентгенологічні симптоми. Рентгенологічні ознаки ателектазу;

4. Система дообстеження при підозрі на центральний та периферичний РЛ. Значення томографії та бронхоскопії;

5. Трансторакальна пункція та катетеризація бронхів. Додаткові методи обстеження – ангіопульмонографія, ізотопне сканування;

6. Методи діагностики метастазів у лімфовузли середостіння, комп’ютерна томографія;

7. Загальні принципи хірургічного, променевого, хіміотерапевтичного лікування РЛ;

8. Вибір методу лікування залежно від локалізації пухлини, стадії та гістологічної будови. Комбіноване та комплексне лікування. Реабілітація хворих.

5.4. Заключний етап:

Контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок проводиться шляхом вирішення ситуаційних та клінічних задач, тестів для самоконтролю. Оцінюються знання та вміння студентів з обгрунтування кожної оцінки.

Викладач завдає домашнє завдання, рекомендує літературу по темі наступного заняття основну та додаткову.

VI. Матеріали для методичного забезпечення заняття

6.1.Матеріали контролю базисної (висхідного рівня) підготовки студентів: тестові завдання

1. Симптоми центрального раку легенів:

1. кашель;

2. кровохаркання;

3. болі в грудній клітці;

4. підвищення температури тіла;

+5. вВсі відповіді вірні.

2. на периферичні форми раку легенів припадає:

+1. 15-25%;

2. 50-55%;

3. 70-85%;

4. 30-40%;

5. 80-90%.

3. Клінічно синдром подразнення бронха включає:

+1. інтенсивний сухий неефективний кашель;

2.вологий продуктивний кашель;

3. кашель з виділенням харкотиння “повним ротом”;

4. посилення кашлю при рухах;

5. приступи кашлю вночі.

4. Синдром патологічних виділень включає:

1. сухий непродуктивний кашель;

2. вологий кашель;

+3. вологий кашель з виділенням харкотиння різного характеру та кровохаркання;

4. легеневі кровотечі.

5. Дослідження харкотиння при раку легенів проводять:

1. 1 раз;

2. не менше 3 разів;

+3. не менше 5 разів;

4. не менше 6 разів;

5. 2 рази.

6. До радикальних операцій при раку легенів належать:

1. пульмонектомія;

2. лобектомія;

3. білобектомія;

+4. всі відповіді вірні;

7. Які існують методи для оцінки ступеня поширення пухлинного процесу в легенях:

1. функціональні методи дослідження;

2. ендоскопічне дослідження;

3. цитологічне дослідження харкотиння;

+4. комп’ютерна томографія, УЗД та радіонуклідне дослідження;

5. всі відповіді вірні.

8. Від чого залежить інтенсивність метастазування РЛ:

1. вік хворого;

+2. гістологічна структура пухлини;

3. локалізація пухлини;

4. всі відповіді вірні.

9. Сумарна доза променевої терапії за радикальною програмою у хворих на рак легенів становить:

1.20-25Гр;

2.30-35Гр;

3.40-45Гр;

+4. 60-65Гр;

5. 70-75Гр.

10. Який відсоток виживання більше 5 років радикально оперованих хворих на рак легенів ІІ стадії:

1. 15-20%;

+2. 20-30%;

3. 30-35%;

4. 40-50%;

5. 50-55%.6.2. Матеріали для методичного забезпечення основного етапу заняття Набір рентгенограм, таблиці, довідник з протипухлинної хіміотерапії, амбулаторні карти і історії хвороби хворих на рак легенів, висновки щодо морфологічного дослідження біоптатів слизової бронхів (при можливості мікропрепарати), лікарські засоби.

6.3. Матеріали для заключного етапу заняття: клінічні ситуаційні задачі

Задача 1. Хворий С., 62 роки, звернувся в онкологічний диспансер із скаргами на кашель з виділенням слизисто-гнійного харкотиння, періодично кровохаркання, підвищення температури тіла до 37,3°С, болі в лівій половині грудної клітки, задуху, загальну слабкість. Рентгенологічно в верхній долі лівої легені синдром “округлої тіні” з неправильними контурами, посилення легеневого малюнка, збільшення лімфатичних вузлів середостіння. Ваш діагноз? Лікування.

Задача 2. Хвора А., 80 років, встановлено діагноз: центральний рак правої легені Т4N2М1. Важка супутня патологія. Ваша лікувальна тактика?

Задача 3. Хворий В., 42 роки, звернувся до онколога поліклініки із скаргами на задуху, зниження працездатності, сухий кашель, періодично біль в правій половині грудної клітки. Хворіє на протязі 5 місяців. Амбулаторно пройшов курс антибактеріальної і протизапальної терапії. Рентгенологічно – посилення легеневого малюнка від кореня до периферії в ділянці правої легені. Ваша подальша тактика?

Задача 4. Хворий М., 55 років пройшов комплексне лікування в онкологічному диспансері з приводу раку правої легені Т3N2М0. Гістологічно виявлено – плоскоклітинний рак. Працював бібліотекарем. Скерований на ЛТЕК. Яка може бути призначена група інвалідності?

Задача 5. Хворий М., 60 років, оперований в плановому порядку з приводу хронічного абсцесу верхньої долі правої легені. Під час операції виявлено рак верхньої долі правої легені з метастазами в лімфатичні вузли середостіння. Яке оперативне втручання можна провести у цього хворого?

6.4. Матеріали для методичного забезпечення самопідготовки студентів викладені у відповідних методичних вказівках студентам 5 курсу для самостійної підготовки до практичного заняття з цієї теми.

VII. Література

7.1. Основна:

1. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1998;

2. Білинський Б.Т. Онкологія. Львів, 1992;

3. Петерсон Б.Е. Онкология. Львів, 1992;

4. Слинчак С.М. Онкология. Киев, 1989;

5. Трапезников Н.Н. Онкология. М.: Медицина, 1981;

6. Лекційний матеріал.

7.2. Додаткова:

1. Блохин Н.Н., Петерсон Б.Е. Клиническая онкология. М.: Медицина, 1980;

2. Петерсон Б.Е. Рак легкого М.: Медицина, 1971;

3. Савицкий А.М. Рак легкого. М.: Медицина, 1967;

Углов Ф.Г. Рак легкого. М.: Медицина, 1962;

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка