Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5141. Оо. 93. 02-2012
Сторінка5/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6


Тема 1. Трудова діяльність працівників сфери обслуговування

Загальні відомості про діяльність; види діяльності. Знання, навички, вміння та звички. Психологічні компоненти діяльності робітників контактної зони.Тема 2. Культура спілкування працівників сфери обслуговування з клієнтами

Поняття про спілкування. Основні закони етикету (закон старшинства, закон небезпечної зони, закон першості). Моделі ділового спілкування. Культура спілкування працівників контактної зони. Культура мовлення. Найбільш важливі елементи мовного етикету. Норми вербального етикету. Основні елементи мовного етикету. Етикет телефонної розмови. Технологія підготовки та проведення бесіди. Дозволені та заборонені теми для розмов. Скарги та конфлікти з клієнтами: причини, види та способи їх вирішення.Тема 3. Професійна етика. Професійна поведінка. Етика взаємин у трудовому колективі

Сутність професійної етики працівників сфери послуг. Кодекс професійної етики. Загальні відомості про поведінку. Соціальна роль працівників контактної зони. Професійна поведінка. Невербальні засоби спілкування. Поняття про стиль обслуговування клієнтів. Трудовий колектив та його структура. Корпоративна культура.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета “Охорона праці”


з/п
Тема

Кількість годин:

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці.


1
2.

Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

2
3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

2
4.

Основи електробезпеки.

1
5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

2
6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

2
Всього годин :

10
Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі, методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні художніх виробів з металу. Створення безпечних умов праці при виготовленні художніх виробів з металу. Захист від дії хімічних чинників. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних, паянні, хімічній обробці, патинуванні). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці виробника художніх виробів з металу, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії виробника художніх виробів з металу: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально – виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці виробника художніх виробів з металу. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально – профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з предмета «Виробниче навчання»
№ з/п

Назва тем

Кількість годин

І. Виробниче навчання

1.

Вступ. Безпека праці, електробезпека та протипожежна безпека в навчальній майстерні

6

2.

Техніка виконання сучасного макіяжу

60

3.

Сценічний макіяж з використанням гриму

30

4.

Історичний макіяж з використання сценічного гриму

30

5.

Макіяж для телевідеозйомки

24
Всього годин:

150

ІІ. Виробнича практика

6.

Ознайомлення з робочим місцем візажиста-стиліста. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки.

8

7.

Самостійне виконання робіт «візажиста-стиліста».

Кваліфікаційна пробна робота144
Всього годин:

152
Всього годин за курс:

302

І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступ. Безпека праці, електробезпека та пожежна безпека в навчальній майстерні

Ознайомлення учнів зі змістом робіт з професії, роботою структурних підрозділів підприємства, правилами внутрішнього розпорядку.

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки у візажних салонах. Вимоги безпеки праці на робочому місці. Правила безпеки праці при виконанні візажних робіт. Особиста гігієна працівників візажних салонів.

Тема 2. Техніка виконання сучасного макіяжу

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці та санітарії.Вправи:

2.1. Освоєння навичок та прийомів виконання макіяжу з застосуванням олівцевої техніки:

1 моделювання брів;

2 моделювання форми очей;

3 моделювання форми губів;

4 створення цілісного образу.

2.2.Освоєння прийомів виконання макіяжу з застосуванням техніки «Банан»:

1 послідовність нанесення макіяжу;

2 правила нанесення тонів;

3 моделювання овалу обличчя, брів, чола, очей, форми носа, губів, вилиць, підборіддя;

4 техніка нанесення тіней;

5 ахроматичне поєднання кольорів;

6 створення цілісного образу.

2.3. Освоєння прийомів виконання макіяжу з застосуванням техніки «Smory eyas»:

1 послідовність нанесення макіяжу, нанесення тонів;

2 моделювання частин обличчя;

3 нанесення тіней;

4 ахроматичне поєднання кольорів;

5 створення цілісного образу.2.4. Освоєння прийомів виконання макіяжу з застосуванням техніки «Граде».

1 послідовність нанесення макіяжу;

2 моделювання частин обличчя;

3 моделювання овалу обличчя, вилиць, чола, підборіддя;

4 нанесення тонів, тіней;

5 поєднання кольорів;

6 створення цілісного образу.

2.5. Освоєння прийомів виконання макіяжу з застосуванням техніки «Версаль».

1 послідовність нанесення макіяжу;

2 моделювання овалу обличчя, вилиць, чола, підборіддя;

3 нанесення тонів, тіней;

4 поєднання кольорів;

5 створення цілісного образу.2.6. Освоєння прийомів виконання макіяжу з застосуванням різних технік виконання сучасного візажу:

1 види макіяжу в залежності від призначення денний, діловий, вечірній, макіяж для чорно-білого фото, конкурсний, креативний, подіум ний, фантазійний.Тема 3. Сценічний макіяж з використанням гриму

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці та санітарії.Вправи:

3.1. Освоєння прийомів виконання сценічного макіяжу, з використанням сценічного гриму та аквагриму:

1 створення образів людини 20х років;

2 створення образів людини 40х років;

3 створення образів людини 60х років;

4 створення образів людини 80х років,

5 створення образів людини 90х років.Тема 4. Історичний макіяж з використанням сценічного гриму

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці та санітарії:Вправи:

4.1. Освоєння навичок й прийомів виконання історичного макіяжу з використанням сценічного гриму:

1 макіяж в стилі XVI століття;

2 макіяж в стилі XVII-XVIII століття;

3 східний макіяж;

4 макіяж в стилі XIX століття;

5 створення різноманітних сценічних образів.Тема 5. Макіяж для телевідеозйомки

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці та санітарії.Вправи:

5.1. Освоєння прийомів виконання макіяжу для телевідеозймки:

1 насиченість кольорів та освітлення;

2 поєднання кольорової гами в телезйомці;

3 створення єдиного досконалого образу відомої особи.ІІ. Виробнича практика

Тема 1. Ознайомлення з робочим місцем візажиста-стиліста. Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки

Інструктаж з безпеки праці і пожежної безпеки.

Ознайомлення з робочим місцем візажиста-стиліста.

Ознайомлення з характером роботи візажного салону, розташуванням приміщень, обладнанням.

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості виконуваних робіт.

Тема 2. Самостійне виконання робіт візажиста-стиліста

Самостійне виконання всіх видів робіт, що передбачені кваліфікаційною характеристикою візажиста-стиліста на робочому місці перукарського або візажного салонів, відповідно до вимог правил безпеки праці і пожежної безпеки.Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1 Денний макіяж для Світлого колірного напрямку.

2 Вечірній макіяж для Контрастного; Сяючого та Кольорового типу «Літо».

3 Вечірній макіяж для Холодного колірного напрямку.

4 Конкурсний макіяж.

5 Креативний макіяж.

6 Подіумний макіяж.

7 Фантазійний макіяж.

8 Макіяж боді-арт.

9 Макіяж фейс-арт.

10 Весільний макіяж.

11 Діловий макіяж.Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія: 5141 візажист - стиліст

Кваліфікація: візажист - стиліст


Бали

Знає

Вміє

1

Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи навчального матеріалу та виконує зі значними труднощами окремі елементи практичних завдань. Під час відповіді і при виконанні практичних завдань допускається суттєвих помилок в знаннях відповідності форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів; в виконанні демакіяжу, правилах корекції обличчя, в основних правилах підготовчих робіт, не виконує відповідність роботи темі заняття, не вкладається в заданий термін по часу , встановленому викладачем.

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює на рівні розпізнання окремі елементи професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи. З постійною допомогою майстра виробничого навчання виконує лише елементи навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації робочого місця, та підготовчих роботах, в виконанні демакіяжу, учень не вміє підбирати косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі, не вміє робити корекцію обличчя, губ, носа, очей, брів, не вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, не відповідає цілісності образу та темі заняття, основні напрямки ліній та форм макіяжу не відповідають стилю, зачіски, одягу, аксесуарів. Не володіє основними техніками малюнку. Допускає суттєві помилки при виконанні різних видів макіяжу та підбору вбрання.

Результат виконаної роботи повністю не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Потребує постійної допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Без присвоєння кваліфікації.2

Учень (слухач) відтворює на рівні розпізнання окремі фрагменти навчального матеріалу та неусвідомлено виконує окремі фрагменти практичних завдань. При відповіді і виконанні практичних завдань припускається суттєвих помилок в знаннях відповідності форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів; в виконанні демакіяжу, правилах корекції обличчя, в основних правилах підготовчих робіт, не допускається відповідності роботи темі заняття, не вкладається в заданий термін по часу , встановленому викладачем.

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання відтворює. На рівні розпізнання, окремі фрагменти професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи. З постійною допомогою майстра виробничого навчання виконує фрагменти навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи допускається суттєвих помилок в організації робочого місця та підготовчих роботах, плануванні виробничих дій, в прийомах праці та технологічних операціях, в виконанні демакіяжу: учень не вміє підбирати косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі, не вміє робити корекцію обличчя, губ, носа, очей, брів, не вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, не відповідає цілісності образу та темі заняття, основні напрямки ліній та форм макіяжу не відповідають стилю, зачіски, одягу, аксесуарів. Допускає значні помилки при виконанні різних видів макіяжу та підбору вбрання. Не володіє основними техніками малюнку та живопису.

Результат роботи істотно не відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Без присвоєння кваліфікації.3

Учень (слухач) з допомогою викладача відтворює фрагмент навчального матеріалу та неусвідомлено виконує частину практичного завдання. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається суттєвих помилок в знаннях відповідності форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу

основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одязі та аксесуарів; в виконанні демакіяжу, правилах корекції обличчя, в основних правилах виконання підготовчих робіт, не дотримується відповідності роботи темі заняття, не вкладається в заданий термін по часу , встановленому викладачем.Учень (слухач) безсистемно на рівні розпізнання відтворює окремі компоненти професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи. З допомогою майстра виробничого навчання планує виробничі дії та виконує частину навчально-виробничого або контрольного завдання. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в організації робочого місця, та підготовчих роботах, в виконанні демакіяжу: учень не вміє підбирати косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі, не вміє робити корекцію обличчя, губ, носа, очей, брів, не вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, створений образ не відповідає цілісності образу та темі заняття, основні напрямки ліній та форм макіяжу не відповідають стилю, зачіски, одягу, аксесуарів. Допускає значні помилки при виконанні підбору вбрання. З допомогою майстра виконує різні види макіяжу (діловий, святковий, вечірній, денний). Не вміє виконувати професійний грим, face, Body.art. Ці помилки самостійно виправити не може. Результат роботи не відповідає діючим якісним і кількісним показникам нижчого кваліфікаційного рівня. Потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки. Без присвоєння кваліфікації.

4

Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без розуміння відтворює навчальний матеріал та виконує практичні завдання з допомогою викладача. Стикається зі значними труднощами при аналізі та порівнянні. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів. Учень (слухач) при відповіді та виконанні практичних завдань припускається значної кількості помилок в виконанні демакіяжу, правилах корекції обличчя, в основних правилах виконання підготовчих робіт, не дотримується відповідності роботи темі заняття, не вкладається в заданий термін по часу , встановленому викладачем; ці помилки самостійно виправити не може.

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює окремі компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми і технологічні операції, що необхідні для виконання даної роботи. Не може пояснити зміст технологічного процесу та прийомів самоконтролю і методів контролю за якістю. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце та підготовчі роботи. Учень (слухач) підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі. При виконанні роботи припускається значної кількості помилок в корекції обличчя, очей, брів, носа, губ, в виконанні демакіяжу, в підборі кольорової гамми та контрастності в макіяжі, відповідності цілісності створеного образу темі заняття; в основних напрямках ліній та форм макіяж не відповідає стилю зачіски, одягу, аксесуарів. Не володіє основними техніками малюнку та живопису. Частково виконує денний, вечірній та інші види макіяжу. Ці помилки самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає мінімальним діючим якісним і кількісним показникам. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдасконалення у процесі роботи або навчання.

5

Учень (слухач) на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння відтворює основні положення навчального матеріалу та виконує практичні завдання з частковою допомогою викладача. З помилками дає визначення основних понять. Учень (слухач) може частково обґрунтувати і проаналізувати свою відповідь. З допомогою викладача вкладається в заданий термін. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів. Цілісність образу. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок в виконанні демакіяжу, правилах корекції обличчя, в основних правилах виконання підготовчих робіт, не дотримується відповідність роботи темі заняття, не вкладається в заданий термін по часу , встановленому викладачем, ці помилки самостійно виправити не може.

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основні компоненти професійних знань та недостатньо усвідомлено виконує основні прийоми та технологічні операції. Що необхідні для даної роботи. З частковою допомогою майстра виробничого навчання організовує робоче місце, та підготовчі роботи.

Учень (слухач) підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі. Знає основні напрямки ліній та форм макіяжу, їх відповідність стилю зачіски, одягу, аксесуарів. При виконанні роботи припускається помилок в корекції обличчя, очей, брів, носа, губ, в виконанні демакіяжу, в підборі кольорової гамми та контрастності в макіяжі, створений образ не відповідає цілісності образу та темі заняття. З частковою допомогою майстра виконує різні види макіяжу та підбір вбрання. Допускає деякі помилки при виконанні основних технологій малюнку та живопису. Допускає помилки в історичних даних з історії моди, створенні цілісного образу. Ці помилки самостійно виправити не може. Результат роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує допомоги і контролю в дотриманні правил безпеки праці. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдасконалення у процесі роботи або навчання.6

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. З окремими помилками дає визначення окремих понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Дотримується відповідності роботи темі заняття. Учень (слухач) вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів. Цілісність образу. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається помилок в правилах корекції обличчя, в основних правилах підготовчих робіт , ці помилки може частково виправити.

Учень (слухач) без достатнього розуміння відтворює значну кількість компонентів професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи з консультативною допомогою майстра виробничого навчання організовує підготовчі роботи та робоче місце. Учень (слухач) підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі. Макіяж відповідає цілісності образу та темі заняття. Основні напрямки ліній та форм макіяжу відповідають стилю зачіски, одягу, аксесуарів. При виконанні роботи припускається помилок в виконанні корекції обличчя, очей, брів, носа, губ. Не вміє підбирати контрастність в макіяжі, штучні вії. Допускає помилки при виконанні гриму.

Результат виконаної роботи відповідає низькому рівню діючих якісних та кількісних показників. В окремих випадках потребує консультативної допомоги в організації робочого місця та дотриманні правил безпеки праці. Кваліфікація присвоюється, але потребує подальшого вдасконалення у процесі роботи або навчання.7

Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює суть основних положень навчального матеріалу та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах. Знає основні правила виконання підготовчих робіт у створенні образу. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює, робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, але містить неточності і недостатньо обґрунтована. Учень (слухач) дотримується відповідності роботи темі заняття. Вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів. Цілісність образу. Припускається несуттєвих помилок у створенні оьразу. Не вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі. Не знає правил корекції обличчя. Ці помилки частково виправляє.

Учень (слухач) з розумінням відтворює основні професійні знання та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції, що необхідні для даної роботи.

Самостійно організовує підготовчі роботи. Учень (слухач) підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі. Вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, відповідає цілісності образу та темі заняття. Основні напрямки ліній та форм макіяжу відповідають стилю зачіски, одягу, аксесуарів. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок і неточностей при виконанні корекції обличчя, очей, брів, носа, губ, при створенні образу. При виконанні гриму допускає не суттєві помилки. Ті помилки частково виправляє. Виконує різні види макіяжу та підбір вбрання з деякими помилками. Ці помилки частково виправляє. Результат виконаної роботи відповідає якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації. Дотримується правил безпеки праці.8

Учень (слухач) самостійно з розумінням відтворює основний навчальний матеріал та застосовує його при виконанні практичних завдань в типових умовах (стандартних ситуаціях). Знає основні правила підготовчих робіт по створенню образу. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі підібрати зачіску, одяг, аксесуари. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює інформацію, встановлює її зв’язок з обраною професією та робить висновки. Відповідь в цілому правильна, логічна та достатньо обгрунтована. Учень (слухач) вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Виконує практичні завдання за типовим алгоритмом з консультативною допомогою викладача. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок в виконанні демакіяжу, в відповідності форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одязі та аксесуарів, цілісності образу, які може виправити.

Учень (слухач) з розумінням відтворює основні знання та правильно виконує основні прийоми і технологічні операції, що необхідні для даної роботи. Самостійно організовує підготовчі роботи. Готує клієнта і інструменти. Учень (слухач) підбирає косметичні засоби конкретного типу обличчя моделі. При виконанні корекції обличчя , очей, брів, носа, губ, при виконанні демакіяжу припускається несуттєвих помилок, які може виправити самостійно. Виконує техніки різних видів макіяжу та гриму з консультацією викладача. При створенні іміджу припускаються деякі помилки, які можна виправити. Результат виконаної роботи відповідає якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується норм витрат матеріалів (ресурсів) та правил безпеки праці.

9

Учень (слухач) володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах та застосовує його при виконанні практичних завдань, як в типових так і в дещо ускладнених умовах. Знає основні правила виконання підготовчих робіт. Виконує демакіяж. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі а також підбирати відповідні іміджу зачіску, одяг, аксесуари. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію встановлює зв’язок з обраною професією та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо обґрунтована. Учень (слухач) вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з консультацією викладача. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається несуттєвих помилок в відповідності форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів, цілісності образу, які може виправити.

Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями та правильно виконує переважну більшість прийомів і технологічних операцій, що необхідні для даної роботи. Самостійно в цілому правильно організовує підготовчі роботи, готує до роботи клієнта, інструменти. Інструменти обробляються за допомогою засобу для дезінфекції. Учень (слухач) підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя моделі. При виконанні роботи припускається несуттєвих помилок при виконанні корекції обличчя, очей, брів, носа, губ, які виправляє. Вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, відповідає цілісності образу та темі заняття. Основні напрямки ліній та форми макіяжу відповідають стилю зачіски, одягу, аксесуарів. Виконує всі види макіяжу та гриму. Вдало створює імідж та підбір вбрання. Виконує виготовлення вій. Виконує корекцію брів за допомогою пінцету. Результат виконаної роботи відповідають якісним і кількісним показникам, що передбачені запланованим рівнем кваліфікації. Дотримується норм витрат матеріалів (ресурсів) та правил безпеки праці.

10

Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання основних правил підготовчих робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі. Знає правила корекції обличчя. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі, створенні заданого образу. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається неточностей, які, може виправити самостійно. Виказує пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Учень (слухач) вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів, цілісність образу.


Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями в обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує підготовчі роботи, підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя. Вміє досконало робити корекцію обличчя, очей, носа, брів, губ. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій і методи контролю за якістю роботи. Вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, відповідає цілісності образу та темі заняття. Основні напрямки ліній та форм макіяжу, гриму відповідають стилю зачіски, одягу, аксесуарів. В процесі роботи припускається окремих неточностей, які самостійно виправляє. Результат виконаної роботи відповідає діючим заданим якісним і кількісним показникам. Раціонально організовує робоче місце, та дотримується правил безпеки праці.

11

Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання основних правил візажних робіт. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі. Знає правила корекції обличчя. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Виконує демакіяж. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Виказує пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Учень (слухач) вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одязі та аксесуарів. Цілісність образу.

Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями в обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує підготовчі роботи, учень підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя. Вміє досконало робити корекцію обличчя, очей, носа, брів, губ. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій і методи контролю за якістю роботи. Вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, відповідає цілісності образу та темі заняття. Основні напрямки ліній та форм макіяжу відповідають стилю зачіски, одягу, аксесуарів. Самостійно створює образ: виконує всі техніки макіяжу та гриму; вдало підбирає вбрання; створює імідж клієнта, орієнтуючись на сучасні напрями моди України та світу, поєднуючи їх з історичними знаннями моди. В процесі роботи припускається окремих неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Результат виконаної роботи відповідає діючим якісним і кількісним показникам. Забезпечує високий рівень організації праці та дотримання правил безпеки праці.

12

Учень (слухач) володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує для виконання візажиста - стиліста. Відповідь учня повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі. Знає правила корекції обличчя. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Бездоганно виконує демакіяж. Вміє визначити та підібрати косметичні засоби до різного типу обличчя моделі. Виказує пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки і технології. Учень (слухач) вкладається в заданий термін по часу, встановленому викладачем. Знає відповідність форм, кольору, основних напрямків ліній макіяжу, основним напрямкам ліній та стилю зачіски, одягу та аксесуарів. Цілісність образу.

Учень (слухач) володіє основними професійними знаннями в обсязі та самостійно, правильно, впевнено виконує підготовчі роботи, підбирає косметичні засоби до конкретного типу обличчя. Вміє досконало робити корекцію обличчя, очей, носа, брів, губ. Зразково дотримується нормативів витрат матеріалу та інших ресурсів. Правильно і усвідомлено застосовує всі прийоми самоконтролю виробничих дій і методи контролю за якістю роботи. Вміє підбирати кольорову гамму та контрастність в макіяжі, відповідає цілісності образу та темі заняття. Основні напрямку ліній та форм макіяжу відповідають стилю зачіски, одягу, аксесуарів. Самостійно створює образ: виконує всі техніки макіяжу та гриму; вдало підбирає вбрання; створює імідж клієнта, орієнтуючись на сучасні напрями моди України та світу, поєднуючи їх з історичними знаннями моди. Результат виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам, або може бути краще їх. Забезпечує високий рівень організації праці і робочого місця, зразкового дотримання правил безпеки праці.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка