Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка2/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

3. Кваліфікаційні вимогиПовинен знати:

вимоги правил безпеки систем газопостачання України в обсязі робіт, що виконуються;

будову й правила технічної експлуатації та ремонту побутових газових плит, ввідних та внутрішніх газопроводів та їх арматури;

типи й будову балонів та їх вентилів;

призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, механізмами і пристроями, що застосовуються під час ремонту балонів;

способи усунення задирок на балонах і муфтах;

призначення дроту, що застосовується для газового зварювання.

Повинен уміти:

ремонтувати побутові газові плити, які необладнані удосконаленими та автоматичними пристроями;

пропарювати внутрішні порожнини балонів для зрідженого газу з наступним продуванням інертним газом;

готувати шви балонів для підварювання;

брати участь у зварювані швів на балонах і приварюванні до них башмаків і бобишок;

очищати балони перед фарбуванням,

виправляти башмаки балонів;

усувати задирки на ущільнювальних муфтах;

заготовлювати присадний дріт для газового зварювання;

встановлювати вентилі на балонах і зважувати балони;

замінювати балони і робити їхній профілактичний ремонт та проводити інструктаж абонентів щодо правил користування газовими приладами;

наносити клеймо.4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватися норм технологічного процесу;

не допускати браку у роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.


5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

5.1. При вступі на навчання

Повна або базова загальна середня освіта.

5.2. Після закінчення навчання

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією «слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2-го розряду»; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника

Газове господарство міст, селищ та населених пунктів.


7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).

7.3. Медичні обмеження.


Типовий навчальний план
Професія: 7233 Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Кваліфікація: 2 розряд

Загальний фонд навчального часу614 годин
з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

78

4

1.1.

Основи правових знань

17
1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Інформаційні технології

17

4

1.4.

Правила дорожнього руху

8Резерв часу

19
2.

Професійно-теоретична підготовка

198

8

2.1.

Спецтехнологія

84
2.2.

Електротехніка з основами промислової електроніки

28

6

2.3.

Матеріалознавство

14

2

2.4.

Технічне креслення

28
2.5.

Допуски та технічні вимірювання

14
2.6.

Охорона праці

30
3.

Професійно-практична підготовка

301
3.1.

Виробниче навчання

168
3.1.1.

у навчальних майстернях

132
3.1.2.

на виробництві

36
3.2

Виробнича практика

133
4.

Консультації

30
5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

7
Загальний обсяг навчального часу (без п. 4):

584

12


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування» 2-го розряду

 1. Кабінети:

  • спеціальної технології;

  • креслення;

  • електротехніки;

  • охорони праці;
 2. Майстерні:
 • слюсарна;

 • газомонтажна.


3. Лабораторії:

 • газотехнічна.Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, майстерень за рахунок їх об’єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного робочого місця;

 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств замовників кадрів.


Типова навчальна програма

з предмета «Основи правових знань»
з/п

Тема
Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

2
2.

Конституційні основи України

5
3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

4
4.

Праця, закон і ми

3
5.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

1
Всього годин:

17

ТЕМА 1. Право – соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізми; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини. Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

ТЕМА 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадяни і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні надбання та мову.

Основні особисті, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла

кожного; таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; на підприємницьку діяльність; користування об’єктами права державної та комунальної власності; на підприємницьку діяльність; працю; соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності та правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їхні види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України (парламент). Верховна рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу у Верховній Раді та відповідальний перед ним.

Президент України. Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів - Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний Суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні, основні засади судочинства.
Статус суддів, незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду країни. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного суду України.

Територіальний устрій України. Автономна Республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.
ТЕМА 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їхнє регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та форми угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

ТЕМА 4. Праця, закон і ми

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

ТЕМА 5. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль в регулюванні системи “природа - людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.Знання закону - важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, надр землі та їхнє використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Галузева структура промисловості України

2
2.

Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

2
3.

Організація виробництва на підприємствах промисловості

3
4.

Підприємство як суб’єкт господарювання

3
5.

Кадри підприємства

2
6.

Продуктивність праці

2
7.

Організація і оплата праці

3Усього годин:

17


Тема 1. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості України.


Тема 2. Науково-технічний прогрес і економічне зростання в галузі

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.


Тема 3. Організація виробництва на підприємствах промисловості

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.


Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання

Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Тема 5. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.


Тема 6. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.


Тема 7. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.Типова навчальна програма з предмета

«Інформаційні технології»


з/п


Тема

Кількість годин


Всього

З них на лабораторно- практичні роботи

1.

Інформація та інформаційні технології

1
2.

Основні відомості про операційні системи. Операційна система Windows

4
3.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

6

2

4.

Мережні системи та сервіси

6

2
Всього годин:

17

4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка