Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7233. Oe. 40. 22-2014
Сторінка7/35
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

2
2.

Загальні відомості про метали та сплави

2
3.

Властивості металів

3
4.

Основні поняття про залізовуглецеві сплави

3

2

5.

Основні поняття про кольорові метали і сплави

2
6.

Прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні матеріали

2


Всього годин:


14

2

Тема 1. Вступ


Завдання предмета. Відомості з історії розвитку матеріалознавства. Роль вітчизняних учених у розвитку матеріалознавства, машинобудування.

Зміст предмета, його роль у формуванні професійних знань та умінь. Взаємозв’язок з загальноосвітніми, загальнопрофесійними, спеціальними предметами та виробничим навчанням.


Тема 2. Загальні відомості про метали та сплави

Значення металів для виробництва. Основні поняття про метали, неметали та сплави. Їхні основні прикмети та відмінності. Класифікація металів і сплавів. Застосування.


Тема 3. Властивості металів

Властивості металів. Фізичні властивості. Порівняння фізичних властивостей різних металів. Механічні властивості міцність, твердість, ударна в’язкість, пластичність. Їхнє значення. Хімічні властивості. Здатність металів до хімічної взаємодії. Значення хімічних властивостей у різних виробничих умовах.


Тема 4. Основні поняття про залізовуглецеві сплави

Чавуни. Склад чавуну. Використання чавуну. Класифікація чавуну: сірий, ковкий, високоміцний, легований.

Структура чавуну. Вплив окремих складових елементів на властивості чавуну. Вплив марганцю та кремнію, сірки і фосфору на властивості чавуну. Маркування чавуну.

Сталь. Склад сталі, її застосування. Класифікація сталі за хімічним складом, застосування та спосіб одержання. Держстандарт на сталь. Прокат сталі.

Вуглецеві та леговані сталі; їхній хімічний склад, застосування. Корозійностійкі, жаростійкі сталі. Їхнє призначення та застосування.

Маркування сталей різного призначення.
Лабораторно-практична робота:

1. Визначення марки сталі за іскрою.Тема 5. Основні поняття про кольорові метали і сплави

Значення кольорових металів у виробництві. Основні властивості міді, застосування, маркірування.

Сплави міді: латунь, бронза. Маркування, застосування.

Алюміній, його властивості, застосування. Сплави на основі алюмінію, використання на виробництві.


Тема 6. Прокладні та ущільнювальні матеріали, допоміжні матеріали

Азбест, шкіра, картон, гума. Повсть, текстильні та паперові матеріали. Пароніт, текстоліт, клінгеріт. Їхні властивості та застосування. Мастильні матеріали. Мильні розчини. Їхні властивості та застосування.Типова навчальна програма


з предмета «Технічне креслення»з№
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Уведення до курсу

2
2.

Практичне застосування геометричних побудов

4
3.

Аксонометричні та прямокутні проекції

5
4.

Перерізи і розрізи

4
5.

Основні відомості з машинобудівельного креслення

8
6.

Основні відомості з будівельного креслення

5Всього годин:

28
ТЕМА 1. Уведення до курсу

Зміст курсу і його завдання. Креслення і його роль у техніці і на виробництві. Значення графічної підготовки для кваліфікованого робітника. Поняття про єдину систему конструкторської документації (ЄСКД). Значення стандартів.Загальні відомості про робочі креслення деталей.

Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень.

Формати креслень. Рамка креслення. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення. Основний навчальний напис на кресленнях.

Лінії креслення: назва, співвідношення товщин, основне призначення.

Масштаби: призначення, ряди, запис.

Основні відомості про розміри на кресленнях.

Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталі.

ТЕМА 2. Практичне застосування геометричних побудов


Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних способів і за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів у контурах деталей.

З’єднання двох пересічних прямих дугою кола заданого радіуса. Спряження двох паралельних прямих дугою кола. Спряження двох дуг дугою заданого радіуса.ТЕМА 3. Аксонометричні і прямокутні проекції

Аксонометричні та прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів зображення.Аксонометричні проекції. Основні відомості про аксонометричні проекції. Положення осей в ізометричній, та диметричній проекціях. Скорочення розмірів за осями X, Y, Z. Зображення в аксонометричній проекції плоских фігур.

Прямокутні проекції. Прямокутне проектування як основний спосіб зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне креслення. Розташування виглядів на кресленнях.

Зображення основних геометричних тіл. Проектування геометричних тіл (призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) та елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних) на три площини проекцій.

Проекції точок, що належать поверхні предмета.Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень, послідовність їхнього зарисовування.

ТЕМА 4. Перерізи і розрізи

Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їхнього виконання і позначення.

Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність розрізів від перерізів. Класифікація розрізів. Правила виконання простих повних розрізів. Їхнє розташування на кресленні. Позначення розрізів.

ТЕМА 5. Основні відомості з машинобудівельного креслення

Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа; їхнє розташування на кресленнях.

Вибір раціонального положення деталі відносно фронтальної площини проекцій при виконанні креслення.

Мінімалізація числа зображень, необхідних для передачі форми деталі, при введенні на кресленнях умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.

Основні умовності та спрощення зображень деталей на кресленнях.

Поняття про групові та базові конструкторські документи. Групові креслення стандартизованих деталей; користування ними.

Загальні відомості про складальні креслення. Зміст складальних креслень; зображення на складальних кресленнях; номери позицій та їхнє нанесення на складальні креслення.

Специфікація. Зміст, зв’язок з номерами позицій, що нанесені на креслення.

Розрізи на складальних кресленнях; правила виконання штрихування суміжних деталей у перерізах. Правило, за якими суцільні деталі на складальних кресленнях виходять нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина проходить по їхній осі або вздовж тонкого ребра.

Нанесення довідкових та інших розмірів на складальні креслення.

Послідовність читання складальних креслень.

Умовності і спрощення зображень на складальних кресленнях.Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги щодо їхнього виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем. Основні правила читання кінематичних схем.

ТЕМА 6. Основні відомості з будівельного креслення

Особливість будівельних креслень, їхні види та призначення.

Поняття про нанесення розмірів і висотних відміток на будівельних кресленнях. Масштаби будівельних креслень.

Умовні графічні позначення елементів будівель та їхнього обладнання. Креслення планів фасадів і розрізів житлових будинків.Типова навчальна програма з предмета

«Допуски та технічні вимірювання»
з/п

Тема


Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

2
2.

Основи технічних вимірювань

2
3.

Основні поняття та визначення

3
4.

Допуски і посадки гладких циліндричних з’єднань

4
5.

Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

3Всього годин:

14
Тема 1. Вступ

Суть стандартизації та основні відомості про взаємозамінність. Поняття про стандарт. Технічні вимоги. Категорії та види стандарту. Взаємозамінність: зовнішня і внутрішня.Тема 2. Основи технічних вимірювань

Загальні відомості. Призначення. будова та правила використання штангенциркулів типу ШЦ-I, ШЦ- II та ШЦ-III, кутомірів.Тема 3. Основні поняття та визначення

Спряження. Розміри: номінальний; дійсний; граничний: найбільший і найменший. Поняття про допуск розміру. Визначення допуску. Графічне зображення допусків і відхилень: нульова лінія, поле допуску. Одиниця допуску. Поняття про квалітети. Загальні відомості про посадки. Зазор. Натяг. Посадки із зазором; посадки з натягом. Перехідні посадки. Посадки в системі отвору та в системі вала. Основна деталь. Основний отвір.

Тема 4. Допуски і посадки гладких циліндричних з'єднань

Загальні відомості про систему допусків і посадок. Призначення та сфера їхнього використання. Квалітети. Три групи діапазону розмірів. Основні та проміжні інтервали. Основні умови утворення посадок. Два способи утворення посадок. Основні відхилення: валів; отворів. Поле допуску: принцип утворення, позначення. Визначення поля допуску. Рекомендовані посадки для всіх типів розмірів, згідно зі стандартом.

Тема 5. Точність форми деталей. Шорсткість поверхонь

Класифікація та позначення відхилень форми і розміщення поверхні. Позначення форми і розміщення згідно стандарту. Реальна та номінальна поверхні. Нормована дільниця. Основні види прилягаючих поверхонь та профілів: прилягаюча пряма, прилягаюче коло.

Допуск форми: поле допуску; база; позначення на кресленнях.

Допуск розміщення: графічне зображення. Незалежний допуск розміщення або форми. Залежний допуск розміщення або форми. Умовне позначення форми і взаємного розміщення поверхні. Приклади означення відхилень розміщення поверхні. Приклади означення відхилень форми.Шорсткість поверхонь. Базова лінія. Базова довжина. Крок нерівностей. Середнє арифметичне відхилення профілю. Найбільша висота нерівностей профілю. Висота нерівностей профілю десяти точок. Умовні позначення шорсткості поверхні.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка