Державний вищий навчальний заклад
Скачати 327.75 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір327.75 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ЮРСА МИХАЙЛО ЯКОВИЧ

УДК 339.7: 334.784 (043.3)ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО

РИНКУ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і

міжнародні економічні відносини

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2012


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник: – кандидат економічних наук, доцент
Бурмака Микола Олексійович,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, член Національної комісії
Офіційні опоненти:доктор економічних наук, професор
Орєхова Тетяна Вікторівна,
Донецький національний університет,
професор кафедри міжнародної економіки
– кандидат економічних наук, доцент,
Стеценко Богдан Станіславович,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
доцент кафедри фінансових ринків

Захист дисертації відбудеться «25 » квітня 2012 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, к. 601.
Автореферат розісланий «23» березня 2012 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор Антонюк Л.Л.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розвиток корпоративного сектору економіки є важливим фактором її ефективного функціонування, забезпечення конкурентоспромож–ності підприємств на національному та міжнародних ринках. У сучасних умовах зростає значення фінансової діяльності корпорацій та актуалізується пошук шляхів, форм і методів залучення ними ресурсів на міжнародних фінансових ринках, що потребує поглибленого аналізу взаємодії інституціональних умов та методів корпоративного управління.

Теоретичну основу формування та розвитку корпоративних структур у сучасній ринковій економічній системі становлять праці А.Берлі, Р.Брейлі, О.Вільямсона, Р.Вишні, Дж.Гелбрейта, Ч.Грея, І.Гуркова, Дж.Даннінга, Г.Демсеца, М.Дженсена, Т.Долгопятової, Р.Коуза, Г.Кочеткова, К.Ленца, У.Меклінга, Г.Мінза, Г.Мінцберга, Я.Паппе, М.Портера, О.Радигіна, Дж.Робінсона, В.Супяна, А.Шлейфера. Різноманітні аспекти міжнародного корпоративного фінансового менеджменту знайшли відображення у працях вітчизняних учених: В.Білошапки, М.Бурмаки, Д.Леонова, Д.Лук’яненка, З.Луцишин, Ю.Макогона, О.Мозгового, Т.Орєхової, О.Пасхавера, Є.Панченка, А.Поручника, О.Рогача, Л.Руденко-Сударєвої, Б.Стеценка та інших.

Разом з тим у наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених окремі аспекти даної проблеми ще недостатньо висвітлені. Поза увагою поки що залишаються питання впливу рівня корпоративного управління на процеси залучення міжнародних інвестицій та їх ефективного використання.

Недооцінення значущості корпоративних відносин в умовах формування ринкової економіки, мотиваційної фінансової поведінки власників корпоративних прав стримує як інституційні реформи, так і інвестиційні процеси в економіці України. Важкий фінансовий стан, недостатні обсяги інвестицій і низька конкурентоспроможність багатьох вітчизняних акціонерних товариств обумовлені, не в останню чергу, некомпетентністю та відсутністю належного розуміння важливості впровадження та дотримання загальноприйнятих принципів корпоративного управління. Подальший сталий розвиток корпорацій в Україні, їх інтегрування у світовий ринок потребує удосконалення корпоративного законодавства, адаптування найкращих практик функціонування конкурентоспроможних транснаціональних корпорацій.

Вищезазначене й зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мету та дослідницькі завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках міжкафедральної науково-дослідної теми «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (номер державної реєстрації 0106V004357) факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результат дисертаційних розробок автора використано у розділі «Корпоративне фінансування в умовах інтернаціоналізації» при дослідженні механізмів використання ресурсів міжнародного фінансового ринку корпораціями країн, що розвиваються, порівняльній оцінці інструментів портфельного інвестування.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є системне дослідження форм і методів залучення та використання корпораціями ресурсів міжнародного фінансового ринку і розроблення комплексу пропозицій щодо формування інституційних умов інвестиційної діяльності на основі уніфікованих принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах України.

Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі були поставлені та реалізовані наступні завдання:

- висвітлити еволюцію теоретичних підходів щодо економічної природи корпорацій та фінансових механізмів їхнього функціонування;

- виявити особливості становлення та сучасні тенденції розвитку моделей корпоративного управління;

- розкрити особливості функціонування та розвитку міжнародного фінансового ринку як зовнішнього середовища корпоративного менеджменту;

- провести компаративний аналіз ефективності використання інструментів міжнародного фінансового ринку корпораціями;

- виявити та оцінити характерні особливості публічного розміщення акцій (IPO) корпораціями на міжнародних фондових біржах;

- визначити механізми ефективної корпоративної діяльності на міжнародних фінансових ринках .Об'єктом дослідження є процеси акумуляції і механізми використання ресурсів міжнародного фінансового ринку.

Предметом дослідження є умови, форми і методи залучення міжнародних інвестиційних ресурсів корпораціями.

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять історико-логічний та системно-структурний підходи до аналізу економічних явищ та процесів. Для вирішення поставлених у роботі задач застосовано: діалектичний метод наукового пізнання, аналізу і синтезу (при обґрунтуванні сутності корпоративних структур та у визначенні концептуальних підходів до формування системи внутрішніх конкурентних переваг корпорацій – п. 1.1; для визначення напрямів організаційно-структурних змін при використанні міжнародних фінансових інструментів – п. 3.2); системного узагальнення (під час якісної характеристики концепцій і теорій корпоративного управління – п. 1.2, п. 3.3; для узагальнення фінансових механізмів функціонування корпорацій – п. 1.3; при обґрунтуванні механізмів ефективної корпоративної діяльності на міжнародних фінансових ринках – п. 3.1); статистичних методів (при обробці інформації для аналізу та оцінки показників міжнародного фінансового ринку та діяльності корпорацій – п. 2.1, 2.3); експертних оцінок і прогнозів (для компаративного аналізу інструментів міжнародного фінансового менеджменту - п. 2.2 та дослідження мотивів запровадження в корпораціях принципів корпоративного управління – п. 3.1).

Інформаційною базою дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти та статистичні матеріали Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (з 23.11.2011– Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку), міжнародних організацій, дослідницькі та аналітичні матеріали рейтингових агентств, інтернет-ресурс.Наукова новизна одержаних результатів. Основні результати, що становлять наукову новизну та отримані у ході вирішення завдань, поставлених у дисертаційному дослідженні, полягають в наступному:

вперше:

- на системному рівні ідентифіковано фундаментальні взаємозв’язки між ринковою вартістю акцій міжнародних компаній та ключовими параметрами рівня корпоративного управління, у якості яких виділено транспарентність, захист прав акціонерів, структура і функції керівних органів акціонерного товариства та їхній вплив на прийняття рішень, організація корпоративного контролю; з використанням методів порівняльного аналізу показано, що у компаній з більш високим рівнем прозорості та відповідності загальноприйнятим принципам корпоративного управління зниження ціни акцій у кризові періоди розвитку є меншим порівняно з іншими компаніями з виявленням особливостей такого взаємозв’язку, коли негативна динаміка ринкової вартості акцій суттєво підсилюється у компаній з високим рівнем корпоративних боргових зобов’язань та доведено залежність між рівнем корпоративного управління та зміною біржових фондових індексів в окремих країнах під час глобальної фінансової кризи 2007-2010 рр., що дає змогу, по-перше, обґрунтувати напрями удосконалення системи корпоративного управління в частині розширення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів, а по-друге, – підвищити ефективність антикризового менеджменту у частині вирішення конфліктів інтересів різних груп акціонерів (стратегічних, контролюючих, портфельних, міноритарних; внутрішніх і зовнішніх);удосконалено:

- методичні засади компаративного аналізу використання корпораціями інструментів міжнародного фінансового ринку (міжнародних кредитів, сек’юритизації міжнародних кредитів, операцій з облігаціями, акціями, деривативами) з виділенням критеріїв: рівень інтеграції фінансових ринків, рівень концентрації корпоративної власності, співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування корпорацій, структура корпоративного фінансування;

- аналітичне оцінювання первинного публічного розміщення акцій на міжнародних фондових біржах як пріоритетного інструмента зовнішнього фінансування діяльності і розвитку корпорацій країн, що розвиваються, з метою отримання об’єктивної ринкової оцінки та реалізації конкурентних переваг, підвищення фінансової усталеності, зниження вартості капіталу, покращення рівня корпоративного управління, формування інвестиційного іміджу на міжнародних фінансових ринках в умовах глобальної конкуренції за інвестиційні та кредитні ресурси, спираючись на досвід російських та українських компаній, що характеризується нерозвиненістю інституціональних умов для такої форми інвестування, наявністю ряду законодавчих обмежень, що ускладнює процедуру первинного розміщення, непідготовленістю та несвоєчасністю її проведення з точки зору світової фінансової кон’юнктури.

отримали подальший розвиток:

- дослідження організаційно-структурних змін у корпоративному секторі економіки на постприватизаційному етапі через його реструктуризацію шляхом концентрації та консолідації акціонерного капіталу, формування холдингових вертикально й горизонтально інтегрованих бізнес-груп і конгломератів, диверсифікації моделей корпоративного менеджменту (фінансового, операційного, стратегічного планування та контролю), використання різноманітних інструментів фінансування розвитку корпорацій (власних, зовнішніх, кредитних, сек’юритизованих);

- положення щодо корпоратизації державних підприємств, які, у зв’язку з неврахуванням такої визначальної риси корпорації, як обов’язкове об’єднання капіталів, полягають у поширеному використанні офшорних механізмів, що на початковому етапі стало фактором відтоку фінансових ресурсів з економіки країни, а у подальшому сприяло зовнішньому фінансуванню діяльності корпорацій, підвищенню їхньої конкурентоспроможності на світовому ринку та трансформації у транснаціональні корпорації;

- підходи до формування сучасних систем корпоративного контролю в умовах глобальної нестабільності фінансових ринків і конвергенції існуючих моделей корпоративного управління, які пов’язані із домінуючою роллю певного виду інвестора, ринкових механізмів забезпечення такого контролю (біржове котирування, злиття та поглинання, банкрутства), витратами на запровадження таких систем у корпораціях з урахуванням характеру їхньої діяльності та галузевої специфіки.Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в результаті дисертаційного дослідження теоретичні положення та практичні рекомендації можуть бути використані як елемент методологічної бази для створення ефективних механізмів функціонування корпоративних структур.

Практичне значення одержаних результатів підтверджується довідками Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (довідка № 04/21382 від 23.12.2009 р.), Закритого акціонерного товариства „Смарт-холдинг” (довідка № 1/011/1805/-011-01 від 10.12.2008 р.), Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (довідка № 222/1 від 08.09.2011 р.), факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» м. Київ (довідка від 20 вересня 2011 р.).Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені у дисертації, отримані особисто автором.

Апробація результатів дослідження. Положення даного дослідження пройшли апробацію на міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблем менеджменту» (23-24 жовтня 2008р., м. Київ), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи» (26-27 листопада 2009р., м. Київ), VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства» (19-21 травня 2011р., м. Алушта), V Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (9-10 червня 2011р., м. Київ).

Публікації. Основні положення роботи опубліковано автором самостійно та у співавторстві у 10 працях, у тому числі у 1 науково-методичному виданні, 5 статтях у наукових фахових виданнях, 4 публікаціях в інших виданнях, зокрема у матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій, що належить особисто автору, становить 3,65 др. арк.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 171 сторінку. Список використаних джерел налічує 188 найменувань. Робота містить 19 таблиць на 18 сторінках, 13 рисунків на 5 сторінках, 19 додатків на 24 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено мету, об’єкт, предмет і основні завдання дисертації, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення одержаних результатів.

Розділ 1 «Формування і розвиток міжнародного корпоративного менеджменту» розкриває та узагальнює основні економічні, інституціонально-правові та історичні фактори, передумови створення та еволюції корпорацій, визначає особливості фінансового механізму їхнього функціонування, аналізує розвиток основних моделей системи корпоративного управління.

У дисертації проведено дослідження економіко-організаційних основ корпоратизації державних підприємств в країнах з перехідною економікою, з урахуванням таких визначальних рис корпорації, які пояснюють її економічну сутність та життєздатність і відрізняють від інших інститутів підприємницької діяльності: корпорація є самостійною юридичною особою, яка створена на невизначений строк існування групою інвесторів шляхом об’єднання капіталів для здійснення відтворювального процесу; власність (активи) корпорації належать їй самій як юридичній особі, учасники корпорації є власниками капіталу як вартості акції (паю); майнова відповідальність власників корпорації обмежена розміром їхнього вкладу; управління корпорацією відокремлене від власності; можливість передачі та продажу іншим особам акцій або паю, які належать інвесторам. Доведено, що створені акціоновані підприємства не відповідали на той час економічній сутності корпорації, оскільки відбулося не об’єднання капіталів та їх інвестування в підприємство, а зміна форми власності та її поділ на частки (розміром вартості акції), а також деякий час не виконувався принцип розділу власності та управління. Саме створення та використання в бізнес-групах офшорних компаній на початку для виконання торговельних та фінансових функцій корпорацій, які включали концентрацію прибутку за кордоном шляхом трансфертного ціноутворення, а потім і для інших цілей, таких як консолідація активів, управління ними, залучення інвестицій, отримання дивідендів тощо, дозволило корпораціям набути притаманні їм риси.

Наголошується, що саме корпорації, швидко розвиваючись унаслідок наявності синергетичного ефекту, не притаманного іншим агентам ринкових відносин, активно й постійно трансформуючись, забезпечують динаміку технологічного та промислового розвитку. На підставі аналізу визначено сучасні тенденції розвитку корпорацій. Такими, насамперед, є: укрупнення корпорацій, підвищення їхньої ролі в світовій економіці; ускладнення структури власності корпорацій унаслідок інтеграції промислового та фінансового капіталу, диверсифікації напрямів і сфери діяльності; інтернаціоналізація шляхом створення транснаціональних корпорацій та глобалізація через механізми транскордонних злиттів і поглинань; підвищення ролі людського капіталу та прискорення внутрішнього організаційного розвитку; посилення взаємозв’язку між напрямами і темпами зростання бізнесу та якістю корпоративного менеджменту.

Автором дано визначення поняття корпоративного управління як системи організаційно-управлінських відносин, яка включає: організацію взаємодії між акціонерами, менеджерами компанії та іншими зацікавленими особами; організацію функціонування органів управління компанією; організацію корпоративного контролю з метою ефективного функціонування компанії та реалізації прав акціонерів. Структуру взаємозв’язків системи корпоративного управління відображено на рис. 1.

Обґрунтовано, що система корпоративного управління характеризуються, насамперед, типом власності у певному національному середовищі та специфікою законодавства, які встановлюють загальні підходи до форм власності та повноважень стосовно прийняття корпоративних рішень і реалізації прав власності.

Досліджено сутність основних моделей корпоративного управління та процес формування вітчизняної моделі корпоративного управління, яке, відбувалося під впливом трьох класичних моделей корпоративного управління без фактичного переважання жодної з них. Так, на зразок англо-американської моделі в Україні з'явилась власність робітни­ків і широке коло акціонерів-аутсайдерів, почала формува­тися система фінансового ринку та фінансових посередників; на зразок німецької моделі відбувалося формування дворівне­вої структури управління акціонерним товариством і зростання ролі банків у стру­ктурі корпоративних відносин; на зразок японської моделі держава стала великим акціонером. Відзначено, що як наслідок ринкових трансформацій особливістю української моделі корпоративного управління став не тільки інсайдерській контроль домінуючого власника, а й короткий в часі горизонт прийняття рішень щодо використання активів. При цьому не було реалізовано два принципові завдання приватизації: забезпечити захищеність права власності та можливість передачі прав власності тим ринковим суб’єктам, які оцінюють її краще (механізми ринку корпоративного контролю).

Рис. 1. Структура взаємозв'язків системи корпоративного управління
У розділі 2 «Корпоративне фінансування в умовах інтернаціоналізації» досліджено становлення та сучасні особливості міжнародного фінансового ринку, підходи до використання компаніями ресурсів цього ринку в умовах глобалізаційних процесів; здійснено компаративний аналіз інструментів міжнародного фінансового менеджменту; узагальнено досвід первинного розміщення акцій на міжнародних фондових біржах українських і російських компаній.

У дисертації міжнародний фінансовий ринок розглядається як система, яка об’єднує національні фінансові ринки на основі узагальнених норм і правил з метою мобілізації вільних фінансових ресурсів та їхнього перерозподілу між позичальниками та інвесторами із різних країн на умовах ринкової конкуренції, що формується рухом міжнародних фінансових потоків (у грошовій формі, у вигляді різного роду фінансово-кредитних інструментів) через бан­ки, спеціалізовані фінансово-кредитні установи, фондові біржі (фінансові інститути) та забезпечує розвиток корпоративного та інших секторів економіки.

Розглянуто процеси формування та особливості сучасного розвитку двох основних типів фінансових систем: 1) орієнтованої на банки. або банкоцентричної (притаманної країнам континентальної Європи та Японії); 2) орієнтованої на фондовий ринок (притаманної Сполученим Штатам Америки, Великобританії, Австралії). У дослідженні зазначається, що фінансова глобалізація посилює конкуренцію за інвестиції на ринках капіталу, підвищує значимість конкурентних переваг, сприяє конвергенції обох типів фінансових систем і формуванню усталених принципів інвестування в системі міжнародного фінансового ринку. Це підтверджується тим, що протягом двох останніх десятиріч у країнах континентальної Європи роль і обсяги фондового ринку суттєво підвищилися. В США, навпаки, відбуваються процеси розширення сфери діяльності та підвищення конкурентоспроможності банківського сектору поряд з потужним національним фондовим ринком.

Здійснений автором аналіз динаміки індексів провідних фондових ринків країн із розвинутою економікою й економікою, що формується в період глобальної фінансової кризи 2007-2010 роках (табл. 1), показав, що найменшого падіння зазнали індекси тих фондових бірж, на яких запроваджено більш жорсткі вимоги до фінансової прозорості та системи корпоративного управління емітентів. Встановлено, що найменше падіння курсу акцій відбулося в компаніях з англо-американською моделлю корпоративного управління, найбільше – в компаніях, які формують систему корпоративного управління.Результати дослідження взаємозалежності інструментів міжнародного фінансового менеджменту корпорацій та моделей корпоративного управління підтверджують взаємозв’язок між моделлю корпоративного управління в корпораціях та структурою їхнього фінансування. Зроблено висновок, що основним джерелом фінансування корпорацій провідних індустріальних країн світу є їх прибуток. При цьому питома вага кредитних ресурсів у фінансуванні корпорацій варіюється від 7 % у Великобританії до 39 % в Японії. Ринок акцій в жодній країні не відіграє істотної ролі у фінансуванні корпорацій. З цінних паперів найбільш значиму роль в США та Канаді відіграють корпоративні облігації (відповідно, 12 та 9 %). Дослідження структури корпоративного фінансування в країнах, в яких формуються ринкові системи, вказують на дещо інші тенденції. Корпорації цих країн направляють меншу частину прибутку на цілі фінансування в порівнянні з корпораціями розвинутих країн, та більшою мірою використовують для фінансування зовнішні джерела.
Таблиця 1

Динаміка індексів провідних фондових ринків в 2007-2011 роках

Фондові індекси

Значення індексу в 2007 році (базове значення)

Зміна індексу відносно базового значення в %

у 2008 році

у 2009 році

у 2010 році

у 2011 році

FTSE (Великобританія)

6456,9

-31,33

-16,16

-8,62

-13,7

DAX (Німеччина)

8067,32

-40,37

-26,15

-14,2

-26,8

NASDAC COMP (США)

2652,28

-40,54

-14,44

0,02

-14,11

KS 11 (Республіка Корея)

1897,13

-40,73

-11,3

8,11

-3,76

BUSP (Бразилія)

63886,1

-41,22

7,28

8,48

-11,16

NIKKEY (Японія)

15307,78

-42,12

-31,1

-33,17

-44,76

CAC (Франція)

5614,98

-42,68

-29,89

-32,23

-43,72

HIS (Гонконг)

27812,65

-48,27

-21,35

-17,17

-33,71

BSE (Індія)

20286,9

-52,45

-13,9

1,09

-23,81

PX 50 (Чехія)

1815,1

-52,72

-38,4

-32,52

-49,8

BUX (Угорщина)

26235,63

-53,34

-19,09

-18,7

-35,3

China Shanghai Comp (Китай)

5261,563

-65,39

-37,71

-46,61

-58,19

RTSI (Росія)

2290,51

-72,41

-36,93

-22,69

-39,66

PFTS (Україна)

1174,02

-74,32

-51,2

-16,94

-54,47

Складено на основі даних РБК, Ощадбанку Росії та ПФТС.
На основі аналізу первинного публічного розміщення акцій визначені особливості міжнародного ринку на сучасному етапі: збільшення кількості та масштабності глобальних IPO (у 2008 р. – 769, залучено 95,8 млрд дол. США; в 2010 р. – 1393, залучено 284,6 млрд дол. США); IPO перестає бути прерогативою розвинутих економік, відбувається зміщення балансу в бік зростаючих ринків (у 2010 році Китай в результаті проведених публічних розміщень отримав 131,7 млрд дол. США, що в 3,5 раза більше, ніж США); фундаментальні механізми ринку IPO менш вражені кризою й достатньо швидко відновлюються; прозорість фінансової звітності та структури управління стало одним із основних критеріїв ефективності проведення публічного розміщення акцій корпорацій на міжнародних фондових ринках.

Аналізуючи досвід використання українськими корпораціями інструментів міжнародного фінансового ринку, автор виявив наступні особливості: низька емісійна активність українських компаній та слабке використання ними фондових інструментів і банківського кредитування; інформаційна закритість; незадовільний стан захисту прав інвесторів і реципієнтів капіталу; зацікавленість інвесторами проектами на короткострокову перспективу. В цьому зв’язку зроблено висновок, що поліпшення інвестиційного процесу залежить від розвитку інституціональних умов як на макрорівні, так і на мікрорівні: досягнення фінансової стабільності та транспарентності; створення системи захисту прав власності шляхом удосконалення правової бази фондового ринку та корпоративного законодавства; посилення вимог до суб’єктів інфраструктури. Обґрунтована необхідність переходу українських компаній, які розглядають можливість проведення IPO, на складення фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У розділі 3 «Організаційно-фінансова динаміка міжнародного корпоративного менеджменту» обґрунтовано мотиваційні механізми ефективної діяльності корпорацій на міжнародних фінансових ринках та інтеграційні і реорганізаційні процеси в корпоративних структурах, визначено методологічні засади запровадження корпоративного контролю в корпораціях.

Доведено, що належний рівень корпоративного управління, який відповідає міжнародним стандартам, є важливою передумовою подальшого залучення інвестицій вітчизняними корпораціями. Нарощування інвестиційного потенціалу можливе лише в разі забезпечення прозорості діяльності підприємств і надання інвесторам реальних можливостей здійснювати ефективний контроль за діяльністю органів управління акціонерних товариств, насамперед, щодо управління фінансовими потоками. Обґрунтовано, що покращення якості та запровадження загальноприйнятих принципів корпо­ративного управління слід очікувати, в першу чергу, в крупних компаніях, виробництво яких є капіталоємним та енергозатратним, та які працюють на ринках з високою конку­ренцією і потребують залучення деше­вих фінансових ресурсів. Насамперед, це металургійна та хімічна галузі, маши­нобудування та деякі інші.

Надана характеристика методикам оцінки рівня корпоративного управління, які запроваджені такими відомими інституціями, як рейтингове агентство Standard & Poor’s, міжнародні кон­салтингові фірми Davis Global Advisors, Inс. та Deminor, організація обслу­говування інституційних акціонерів Institutional Shareholder Services, Інститут корпоративного права і управ­ління Російської Федерації, Російський інститут директорів, та обґрунтовано необхідність розроблення та запровадження в Україні постійного обрахунку комплексного індикатора, який би характеризував поточний стан рівня корпоративного управління.

Результати аналізу організаційних змін у корпоративному секторі країн на шляху до ринкової економіки дали автору можливість дійти висновку, що консолідація власності, концентрація акціонерного капіталу, об’єднання підприємств та реструктуризація вже створених бізнес-груп (холдингів), внутрішня та міжгалузева експансії стали головними тенденціями інституціонального розвитку корпорацій країн, що розвиваються. Визначено методи і способи здійснення інтеграційних процесів та доведено, що консолідація активів і впровадження уніфікованих стандартів корпоративного управління призводить до зростання фінансових показників як дочірніх підприємств, так і корпорації в цілому. Так, ВАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» після злиття у 2007 р. з холдинговою компанією «Метінвест» збільшив свій чистий прибуток у 6 разів – з 723, 733 млн грн. у 2007 р. до 4437, 737 млн грн. в 2008р., виручка від реалізації продукції та чистий прибуток корпорації «Метінвест» збільшилися відповідно з 7425 млн дол. США та 1321 млн дол. США у 2007 р. до 13213 млн дол. США та 2803 млн дол. США. У посткризовий період у 2010 р. виручка від реалізації продукції зросла на 55 % відповідно до 2009 р. та чистий прибуток – на 30%.

Автором досліджено механізми корпоративного контролю (ринкові, внутрішні та зовнішні); визначена роль ринку, фінансово-кредитних установ, інституційних інвесторів, керівних органів та їх грошового винагородження; надана класифікація ознак, які характеризують злиття та поглинання, систематизовано способи здійснення цих процесів компаніями країн, що розвиваються. На основі дослідження особливостей формування моделей корпоративного контролю в корпоративних структурах у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, які характеризуються особливостями приватизації; відсутністю повної та достовірної інформації про фінансовий стан приватизованих підприємств; відсутністю законодавства щодо регулювання корпоративних відносин та його поступового прийняття; нестабільністю макроекономічної ситуації та наявності великих ризиків для потенційних акціонерів; наявністю широкого спектра конфліктів зацікавлених у результатах діяльності акціонерних товариств осіб; недостатністю знань, умінь та навичок використання корпоративного управління менеджментом корпорацій; слабкістю правової інфраструктури щодо захисту прав акціонерів; нерозвиненістю інфраструктури фондового ринку; пасивною участю інвестиційних фондів та інших інституціональних інвесторів в акціонерних товариствах, у дисертації запропоновано напрями вдосконалення корпоративного контролю з розробкою практичних рекомендацій для впровадження в діяльність українських корпорацій.
ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо залучення та ефективного використання корпораціями ресурсів міжнародного фінансового ринку та впливу на інвестиційні процеси системи корпоративного управління, що дає змогу сформулювати наступні висновки та пропозиції.

1. Економічна природа корпорації найбільш адекватна умовам ведення ефективного бізнесу в сучасній економічній системі. Завдяки своїй інтегруючій сутності акціонерний капітал став своєрідним каталізатором і основою розвитку різних галузей економіки. Еволюція корпоративних структур, що уособлюють складні взаємовідносини між акціонерами, менеджментом, працівниками та зовнішнім середовищем, обумовлюється дією як внутрішніх так і глобалізаційних факторів.

2. Кожна країна має власну історію розвитку корпоративних відносин та притаманну їй систему корпоративного управління, характерні ознаки якої зумовлені національними, економічними, правовими, соціальними, психологічними та етнічними особливостями розвитку. Регулятивні корпоративні системи характеризуються як типом власності у певному національному економічному середовищі, так і специфікою законодавства, яке унормовує підходи із прийняття корпоративних рішень та реалізації прав власності. Ці особливості обумовлюють стратегічну орієнтацію корпоративних структур, специфіку прийняття управлінських рішень, вимагаючи певний вибір джерел, видів та інструментів фінансування діяльності та розвитку.

3. Корпорації країн з англо-американською ринково орієнтованою фінансовою системою з розвинутими інституціональними інвесторами (пенсійні фонди, пайові інвестиційні фонди, страхові фонди), таких, як США, Великобританія в основному залучають інвестиційні кошти шляхом випуску цінних паперів на фінансових ринках. У країнах, орієнтованих на банки (Японія, Німеччина, Франція та інші), корпорації звертаються в основному до банківських позик. У сучасній світовій фінансовій системі простежується тенденція до зниження значення банків і зростання небанківського інвестування. Водночас прибуток залишається основним джерелом фінансування корпорацій, а роль ринку цінних паперів як джерела фінансування корпорацій має важливе значення на ранніх стадіях економічного розвитку.

4. Значні фінансові ресурси акумулюються і перерозподіляються на міжнародному фінансовому ринку, якому притаманні: концентрація капіталу, диспропорційність його структури, значна неоднорідність у розподілі зовнішніх фінансових потоків. Ефективним інструментом залучення корпораціями інвестицій на міжнародному фінансовому ринку в період економічного зростання є розміщення акцій на фондових біржах. Розвиток ринку IPO розширює спектр ліквідних інструментів на фондовому ринку, підвищує його капіталізацію, сприяє структурній перебудові та створенню ефективної ринкової економіки. В період економічного зростання надлишкова ліквідність на фінансових ринках стимулює попит на нові розміщення, особливо перспективних компаній із ринків, які розвиваються, – Азії, Південної Америки та країн СНД.

5. Форми і моделі корпоративного контролю відображають як особливості інституціонального середовища, так і особливості інвестиційних обмежень при здійсненні капіталовкладень. Кожна із систем корпоративного контролю має свої сильні та слабкі сторони. Сильною стороною німецької та японської систем є використання менш витратного прямого моніторингу діяльності управлінського персоналу з боку банків та крупних акціонерів у порівнянні з більш затратними методами злиттів та поглинань, які використовуються для тих же цілей в США та Великобританії. В той же час обмеження на небанківське фінансування в Німеччині та Японії призвело до формування неліквідного ринку капіталів, більш високих витрат для інституціональних інвесторів при торгівлі цінними паперами, сповільнення перетоку капіталу між повільно- та швидкозростаючими секторами економіки. В перспективі слід очікувати, що в рамках організаційно-фінансової динаміки міжнародного корпоративного менеджменту буде відбуватися більш глибоке взаємопроникнення основних елементів двох систем корпоративного контролю, яке буде направлено на пошук оптимального поєднання існуючих елементів корпоративного контролю для конкретної компанії.

6. Якість корпоративного управління є значимим фактором ефек­тивної діяльності підприємства. Підвищення рівня корпоративного управління може дати швидкий та по­мітний фінансовий ефект, забезпечив­ши зменшення вартості залучення капіталу ком­панією та зростання її капіталізації. Якісне корпоративне управління упорядковує всі бізнес-процеси, які від­буваються в компанії, що сприяє зрос­танню обороту капіталу та прибутку при одно­часному зниженні обсягів необхідних капіталовкладень. Чітка система підзві­тності знижує ризики конфлікту інтересів менеджерів з інтересами акціо­нерів та мінімізує ризики шахрайства та зловживань посадових осіб компанії. В період фінансової кризи якість корпоративного управління здійснює безпосередній вплив на підтримання вартості акцій компанії на фондовому ринку.

7. Особливістю формування корпоративного сектору в Україні є його тісний зв’язок із етапами державного реформування відносин власності. Корпоративні структури в процесі масової приватизації склалися як недосконалі з точки зору формування національної моделі відносин власності. Значна кількість інсайдерів в акціонерних товариствах здійснювала негативний вплив на ефективність функціонування компанії. Первісне нагромадження капіталу в нашій країні обумовили певні національні риси системи корпоративного управління, націлені не на узгодження інтересів зацікавлених осіб, а на збереження механізмів, які дозволили продовжувати процес перерозподілу власності; зберігалася та зміцнювалася мотивація інсайдерів, пов’язана не зі збільшенням вартості підприємств, а з контролем над грошовими потоками; для вітчизняних акціонерних товариств були і залишаються не притаманними звичайні механізми корпоративного контролю – через ринок капіталу, банкрутство тощо; особливості первісного нагромадження капіталу заклали основи інформаційної закритості, непрозорості внутрішніх корпоративних відносин.

8. Зважаючи на досить значний рівень загальної відкритості економіки, фінансовий ринок України відзначається слабкою взаємодією із міжнародним фінансовим ринком. З метою прискорення інтеграції України до глобального фінансового середовища та активізації залучення зовнішнього фінансування українськими корпоративними структурами необхідно впровадження комплексу нормативно-правових та організаційно-економічних заходів з розвитку національної фінансової системи, перегляду базових принципів внутрішньої економічної політики.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
У наукових фахових виданнях:

1. Юрса М.Я. Корпоративне управління в системі інвестиційних мотивацій / М.Я. Юрса // Ринок цінних паперів України. – К. 2006. – № 3-4. – С. 29-33.


– (0,4 д.а.).

2. Юрса М.Я. Запровадження принципів корпоративного управління в Україні: сучасні проблеми та альтернативи розвитку / М.Я. Юрса // Ринок цінних паперів України. – К. 2006. – № 11-12. – С. 37-43. – (0,6 д.а.).

3. Юрса М.Я. Індекс корпоративного управління в Україні: методологічні засади обчислення / Д.А. Леонов, М.О. Бурмака, М.Я. Юрса // Ринок цінних паперів України. – К. 2007. – № 7-8. – С. 73-86. – (1,3д.а., особисто автору – 0,3д.а., проведено аналіз існуючих методик оцінки рівня корпоративного управління).

4. Юрса М.Я. Сучасні тенденції організаційно-структурних змін в корпоративному секторі економіки / М.Я. Юрса // Ринок цінних паперів України. – К. 2009. – № 11-12. – С. 51-56. – (0,6 д.а.).

5. Юрса М.Я. Публічне розміщення акцій на міжнародних фондових ринках як інструмент зовнішнього корпоративного фінансування / М.Я. Юрса // Наукові праці НДФІ: Науковий збірник. - Вип. 1 (50). – К. 2010. – С. 91-97. – (0,45 д.а.).

В інших виданнях:

6. Юрса М.Я. Корпоративний контроль в умовах глобальної фінансової нестабільності / М.Я. Юрса // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми менеджменту», 23-24 жовтня 2008 р. – Том 1. – К.: Національний авіаційний університет, 2008 – С. 115-119. – (0,3д.а.).

7. Юрса М.Я. Стратегія злиття та поглинання у корпоративному секторі країн Східної Європи / М.Я.Юрса // Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки України: стан та перспективи», 26-27 листопада 2009 р. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – С. 285-287. – (0,1д.а.).

8. Юрса М.Я. Розвиток корпоративного управління в умовах глобалізації: адаптація міжнародних норм і принципів в Україні / Мозговий О.М., Бурмака М.О., Леонов Д.А., Стукало Н.В., Юрса М.Я. // Науково-методичне видання, Кривий Ріг.: Етюд-Сервіс, 2009. – 96 с. – (4,9 д.а., особисто автору – 0,6 д.а., проведено аналіз корпоративних механізмів інвестиційного процесу).

9. Юрса М.Я. Особливості створення корпорацій в процесі приватизації державних підприємств / М.Я. Юрса // «Теория и практика экономики и предпринимательства»: Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Алушта, 19-21 мая 2011 г. – Симферополь, 2011. – С. 101-102. – (0,1д.а.).

10. Юрса М.Я. Використання корпораціями країн із трансформаційною економікою інструментів міжнародного фінансового ринку / М.Я. Юрса // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання», 4-10 червня 2011 року. – К.: МІБО КНЕУ, 2011. – С. 207-209. – (0,15д.а.).


АНОТАЦІЯ

Юрса М.Я. Використання ресурсів міжнародного фінансового ринку в системі корпоративного управління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2012.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню умов, форм і корпоративних методів залучення та ефективного використання міжнародних інвестиційних ресурсів. Розкрито економічну природу корпорацій у еволюціонізуючому ринковому середовищі з акцентацією на фінансовому механізмі їхнього функціонування. Охарактеризовано англо-американську, європейсько-континентальну та японську моделі корпоративного управління.

Висвітлено фактори становлення та виявлено сучасні особливості міжнародного фінансового ринку, проведено компаративний аналіз інструментів міжнародного фінансового менеджменту з обґрунтуванням пріоритетності ІРО. Ідентифіковано мотиваційні механізми ефективної діяльності корпорацій на міжнародних фінансових ринках з використанням технологій кредитування, прямого та портфельного інвестування. Узагальнено підходи до формування систем корпоративного контролю в умовах глобальної нестабільності фінансових ринків і конвергенції моделей корпоративного управління.

Окрему увагу приділено корпоративному потенціалу розвитку економіки України. Виявлено особливості діяльності українських корпорацій на міжнародних фінансових ринках, запропоновано макроекономічні заходи підвищення її ефективності.

Ключові слова: корпорація, корпоративне управління, транснаціональні корпорації, міжнародний фінансовий ринок, міжнародні фінансові інструменти, міжнародний фінансовий менеджмент, міжнародні інвестиційні стратегії, глобальна фінансова нестабільність.
АННОТАЦИЯ
Юрса М.Я. Использование ресурсов международного финансового рынка в системе корпоративного управления. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2012.

Диссертационная работа посвящена исследованию условий, форм и корпоративных методов привлечения и эффективного использования международных инвестиционных ресурсов. Раскрыта экономическая природа корпораций в эволюционизирующей рыночной среде с акцентированием на финансовом механизме их функционирования. Обобщены основные исторические, экономические, институционально-правовые предпосылки, факторы создания и эволюции корпораций. Выявлены ключевые свойства корпорации как специфической формы предпринимательской деятельности, функционирующей на основе раздвоения акционерного капитала и расщеплении прав акционеров, интересы которых дифференцированы. Показана структура взаимосвязей субъектов внутренней (акционеры, менеджмент, сотрудники) и внешней (кредиторы, поставщики, потребители, органы государственного регулирования) среды функционирования корпорации. Охарактеризованы англо-американская, европейско-континентальная и японская модели корпоративного управления. Раскрыты особенности развития корпоративного сектора в специфической институциональной среде украинской экономики.

Отражены факторы становления и выявлены современные особенности международного финансового рынка, проведен компаративный анализ инструментов международного финансового менеджмента. Проанализировано использование корпорациями инструментов международного финансового менеджмента с выделением критериев: уровень интеграции финансовых рынков, степень концентрации корпоративной собственности, соотношение внутренних и внешних источников финансирования корпораций, структура корпоративного финансирования. Проведен анализ динамики индексов ведущих фондовых рынков мира в период 2007-2011 годов и сделан вывод о сравнительной устойчивости фондовых рынков с более жесткими требованиями к транспарентности финансовой отчетности эмитентов, что характерно для англо-американской модели корпоративного управления.

Определены особенности международного рынка первичного размещения акций (ІРО) как источника привлечения инвестиций, выявлены преимущества и недостатки этого финансового инструмента, факторы, влияющие на принятие решения корпорацией о проведении ІРО. Установлено, что проведение публичного размещения может как положительно, так и негативно отразиться на дальнейшем развитии корпорации, дан прогноз развития рынка ІРО. Обоснована необходимость перехода украинских компаний, рассматривающих возможность проведения ІРО, на составление финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Проанализированы основные тенденции корпоративной реструктуризации предприятий на современном этапе, а также процессы становления украинских транснациональных компаний. Разработаны предложения по совершенствованию управления процессами интеграции корпораций на основе слияний и поглощений для повышения конкурентоспособности и устойчивости отечественных бизнес-структур в условиях открытости экономики. Выявлены факторы, идентифицированы циклы слияний и поглощений, оценена их эффективность.

Отдельное внимание уделено корпоративному потенциалу развития экономики Украины. Выявлены мотивационные механизмы и особенности деятельности украинских корпораций на международных финансовых рынках с использованием технологий кредитования, прямого и портфельного инвестирования – низкая эмиссионная активность, слабое использование фондовых инструментов и банковского кредитования, информационная закрытость, оппортунистическое поведение отдельных групп акционеров и менеджмента, нарушение прав акционеров. Разработаны меры институционального регулирования развития корпоративных отношений, учитывающие в качестве ключевых индикаторов качество корпоративных отношений, информационную прозрачность корпорации, действенный контроль. Систематизировано подходы к формированию современных систем корпоративного контроля в условиях глобальной нестабильности финансовых рынков и конвергенции существующих моделей корпоративного управления.

Ключевые слова: корпорация, корпоративное управление, транснациональные корпорации, международный финансовый рынок, международные финансовые инструменты, международный финансовый менеджмент, международные инвестиционные стратегии, глобальная финансовая нестабильность.
Annotation

Yursa M.I. Use of the International financial market resources in the system of corporate governance. – Manuscript.

Thesis for the Academic Degree of the Candidate of Economic Sciences in Speciality 08.00.02 – World Economy and International Economic Relations.   SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economics University», Kyiv, 2012.

The dissertation is devoted to the study of condition, forms and corporate practices of attracting and the effective use of international investment resources. The economic nature of corporations in the evolving market environment with the focus on the financial mechanism of their functioning has been investigated. Anglo-american, European-continental and Japanese models of corporate governance have been described.

Formative factors and modern peculiarities if the international financial market have been identified, comparative analysis of the international financial management instruments has been conducted and the priority of the IPO has been substantiated. Motivation mechanisms of the effective corporate practices in the international financial markets making use of the lending, direct and portfolio investment technologies have been identified. Various approaches to the formation of corporate control systems under the global market instability have been generalized.Special attention is paid to corporate potential of economic development of Ukraine. Characteristic features of the Ukrainian corporate practices in the international financial markets have been revealed and macroeconomic measures for improving effective corporate activity have been proposed.

Key words: corporation, corporate governance, transnational corporations, international financial market, international financial instruments, international financial management, international investment strategies, global finance instability.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка