Досвід Струк Наталії Михайлівни
Скачати 254.84 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір254.84 Kb.


Матеріали для атестації педпрацівників району на встановлення педагогічного звання «Вчитель вищої кваліфікаційної категорії»
З досвіду роботи учителя за темою: «Використання інтерактивних

методів навчання на уроках української мови та літератури»
Досвід Струк Наталії Михайлівни, вчителя української мови та літератури, спеціаліста першої кваліфікаційної категорії Жовтянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку рідної мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій навчання.

Особливістю інтерактивного навчання є підготовка молодої людини до життя і громадянської активності в громадянському суспільстві і демократичній правовій державі на заняттях з будь-якого предмета шкільної програми. Це вимагає активізації навчальних можливостей учня замість переказування абстрактної “готової” інформації, відірваної від їхнього життя і суспільного досвіду. Уроки також повинні надати учням основні пізнавальні та громадянські вміння, а також навички і зразки поведінки.

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати в них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мислення та діям. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів у великій мірі залежить від умінь і стилю роботи конкретного вчителя.

Проблема, над якою я працюю, є актуальною у наш час.

Процес реформування освіти в Україні, який мав би усунути вади, насправді часто зводиться до спроб введення нового змісту в рамках старої системи. Адже проблеми радянської системи освіти, що була спрямована значною мірою на інформаційні цілі, автоматично переноситься на сучасний розвиток школи. Вносяться зміни в навчальні плани та програми, проте ці заходи істотно не впливають на якість навчання.

Такий підхід уже вичерпаний самою практикою розвитку освіти. Адже обсяг знань не може зростати до безкінечності. Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання “як навчати, як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в навчальному процесі”. Як, залишаючись в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості.

Уроки рідної мови – це напружена, науково організована й результативна праця всіх учнів у співтворчості з учителем, яка розвиває творчі здібності учнів; сприяє здобуванню знань учнями самостійною роботою думки; диференціює та індивідуалізує процес навчання; стимулює роботу з додатковою літературою; розвиває аналітичне мислення, вміння робити узагальнення; формує в учнів навички самооцінки та самоконтролю своєї навчальної діяльності. Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології інтерактивного навчання.Перед собою я ставлю мету:

 • активізувати процес особистісно-зорієнтованого навчання;

 • допомогти учням систематизувати та закріпити знання з важливих тем мовленнєвої, мовної, соціокультурної та діяльності змістових ліній мовного компонента, використовуючи інтерактивні технології;

 • підвищити ефективність уроків мови та літератури.


Завдання, які я намагаюсь вирішити:

- з’ясувати загальну суть інтерактивного навчання;

- розкрити шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови завдяки інтерактивним технологіям;

- оглянути наукові праці з даного питання та ознайомитися з досвідом роботи інших вчителів, які використовують інтерактивні технології навчання.


Сучасна методика нагромадила багатий арсенал прийомів інтерактивного навчання від найпростіших («Робота в парах», «Ротаційні (змінні) трійки», «Карусель», «Мікрофон») до складних («Мозковий штурм», «Мозаїка», «Аналіз ситуації»), а також імітаційні ігри, дискусії, дебати. Використання інтерактивних технологій не самоціль, а засіб створення атмосфери доброзичливості й порозуміння, зняття з душі дитини почуття страху, спосіб зробити її розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, налаштувати на успіх, виявити здібність до творчості.

За формами навчання (моделями), у яких реалізуються інтерактивні технології, вони розподіляються на чотири групи залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: • інтерактивні технології кооперативного навчання;

 • інтерактивні технології колективно-групового навчання;

 • технології ситуативного моделювання;

 • технології опрацювання дискусійних питань.Інтерактивні технології кооперативного навчання

Парна і групова робота організовується як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь та навичок. Це може відбуватися одразу ж після викладу вчителем нового навчального матеріалу, на початку нового уроку замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь та навичок, або бути частиною повторювально-узагальнюючого уроку.


Робота в парах

Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію.

Використання такого виду співпраці сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують великої затрати часу.

Наприклад, під час вивчення теми: «Тривога за жіночу долю в баладі Т. Шевченка «Лілея», пропоную такі завдання:

1. Як, на ваш погляд, чи можна вважати Лілею жертвою розбещеного панства? Свої міркування обґрунтуйте.

2. Спростуйте або підтвердіть думку: «Знущання людей з героїні балади Т. Шевченка «Лілея» — розплата за панську жорстокість і зневажливість». Відповідаючи, посилайтеся на факти з твору.

3. Дослідіть на прикладі твору Т. Шевченка «Лілея», як простий люд намагався протистояти панському свавіллю і тим самим сприяв поступовому скасуванню кріпацтва.

4. Дослідіть, яким чином описи природи допомагають розкрити внутрішній стан героїні балади Т. Шевченка « Лілея».

Така робота допомагає розкрити на прикладі програмового твору образи жінок, їх долю; дослідити доцільність застосування елементів фольклору, звичаїв для сприйняття ідейного змісту «Лілеї»; розвивати логічне й абстрактне мислення, увагу, спостережливість, сприяє формуванню грамотно висловлювати власні думки і робити висновки.
Ротаційні (змінювані) трійки

Діяльність учнів у цьому випадку є подібною до роботи в парах. Цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, ґрунтовному аналізу та обговорюванню нового матеріалу з метою його осмислення, закріплення та засвоєння.

Так, вивчаючи тему « Складні речення з сурядним і підрядним зв'язком» ( 9 клас), даю завдання:

- ознайомитися з матеріалом теми;

- записати речення, скласти схему, визначити тип речення;

- перетворіть подане скласти речення на речення ( кожний свого типу)У кожної людини є власні моральні цінності, найсвятіші речі і поняття одна з них - любов до матері про яку пишуть поети і письменники яку зображують живописці яку оспівують музиканти.

Робота в групах

І група - «Складнопідрядне речення, яке поєднується сурядним зв'язком із умовно простим».

ІІ група – « Два складнопідрядних речення, які поєднується сурядним зв'язком».

ІІІ група – «Дві і більше головні частини, поєднані сурядним зв'язком, зі спільною підрядною частиною»

Даний вид діяльності допоміг учням ознайомитися з особливостями складного речення із сурядним і підрядним зв'язком, сприяв формуванню умінь і навичок правильно визначати структуру складних речень з різними видами зв'язку і правильно ставити розділові знаки; розвитку вміння визначати вид складних речень з різними видами зв’язку; а також формуванню творчих здібностей дітей.


Два–чотири – всі разом

Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування в групі вмінь переконувати та вести дискусію.Карусель

Цей варіант кооперативного навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування для обговорення дискусійних питань.Робота в групах

Для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму, я використовую роботу в малих групах. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

Діалог”

Суть його полягає в спільному пошуку групами згодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак.

Урок української мови у 5 класі з теми “ Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”

Групи А, Б одержують невеличкий віршик. Але, на жаль, у ньому «море» помилок. Ваше завдання: побути у ролі вчителя і записати все правильно.

( 2 учні – представники груп - біля дошки).

Група В – Скласти кілька речень (зв’язних – текст) на продовження думки, що прозвучала на початку уроку: мова – неоцінний скарб. Напишіть про її значення у вашому житті.

Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.
Спільний проект”

Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків.

Серед багатьох методів, які стимулюють інтерес учнів до нових знань, сприяють розвитку дитини через розв’язання проблем і застосування їх у конкретній діяльності, застосовую метод проектів.

В основі проекту лежить дослідження певної проблеми, що передбачає високий рівень творчої активності учнів. Адже відбувається відхід від традиційної форми уроку, надається свобода у виборі теми, методів, форм роботи. Учні усвідомлюють велику відповідальність. Вони свідомі дуже важливої умови: уникнути штучності, продумати проект так, щоб самим учасникам було цікаво щоразу шукати нову форму, уникаючи готових, заздалегідь спрацьованих кліше. Теми для проектів, що виконували мої учні, обиралися ними виключно за бажанням. Тобто опрацьовувався матеріал, який викликав у школярів зацікавлення.

З учнями 5 класу ми презентували проект „Ярослав Мудрий – найвеличніший українець усіх часів». Діти поділилися на групи.

Група 1 «Історики».

Завдання. Підготувати розповідь про Ярослава Мудрого як про мудрого правителя.Група 2 «Образотворці».

Завдання. Відтворити образ Ярослава Мудрого, використовуючи репродукції картин, ікон, скульптур, спогади сучасників князя.Група 3 «Архітектори»

Завдання. Зробити колаж «Архітектура часів Ярослава Мудрого».Група 4 «Бібліотекарі»

Завдання. Дослідити, чому Ярослава Мудрого називають «великим книжником», просвітителем.Група 5 «Літературознавці»

Завдання. Образ Ярослава Мудрого в літературі.

Діти оформлюють результати роботи у вигляді доповідей, колажу, виставки творів, виставки малюнків, виставки репродукцій картин, буклетів, мультимедійної презентації .

До підсумкового уроку української літератури за творчістю Т. Г. Шевченка учням 9 класу запропонувала скласти доповідь та створити презентацію до неї. Старшокласники обрали за власним бажанням такі теми: « Життєвий шлях поета», « Т. Шевченко – художник», « Т. Шевченко і Біблія», « Рання творчість поета», « Поезія трьох літ», « Лірика періоду арешту», «Національна проблематика творчості Кобзаря», « Т. Шевченко і наша сучасність». Успішно справилися зі створенням презентацій. Така робота сприяє зацікавленню темою уроку, поглибленню знань учнів, розвитку творчих здібностей школярів, виховує відповідальність за спільну роботу, згуртовує колектив.

До того ж, часто використовую власні мультимедійні презентації на уроках мови та літератури. Це викликає живий інтерес в учнів, покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку творчих здібностей. Мною створена низка інформаційних презентацій вчителя до різних тем з української мови та літератури.
Пошук інформації”

Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання.

Повторюючи в 5 класі тему: « Сполучник як службова частина мови», пропоную роботу в групах за картками.

Картка 1. Визначити у тексті сполучники, які вказують: 1- на сукупність явищ, 2 – на протиставлення, виключення або порівняння явищ, 3 – на взаємовиключення або чергування явищ.

Карта 2. З`ясувати, які сполучники за способом вживання називаються одиничними, які – повторюваними, а які – парними.

Картка 3. Визначити у тексті сполучники, вказати, які вони виражають відношення

Зазвичай використовую такі завдання для того, щоб оживити сухий, іноді нецікавий матеріал.
Технології колективно-групового навчання

До цієї групи належать інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу.


«Обговорення проблеми в загальному колі»

Це загальновідома технологія, яка застосовується, як правило, в комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень, привертання уваги учнів до складних або проблемних питань учнів до складних або проблемних питань у навчальному матеріалі, мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо.


«Мікрофон»

Різновидом загально групового обговорення є технологія “Мікрофон”, яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Тема уроку: «Діалог. Розділові знаки при діалозі» ( 5 клас)

Пропоную завдання:

- Уявіть себе звукорежисером. Озвучте кадри до мультфільму за народною казкою «Лисичка і Журавель», дотримуючись інтонації, тембру головних героїв.

Учні по черзі передають один одному уявний мікрофон, відповідають на попереднє питання і задають наступне. Перше питання задає учитель.


«Незакінчене речення»

Цей прийом часто поєднується з “Мікрофоном” і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення ідей, порівнювати їх з іншими.

Тема уроку: «Прийменник як службова частина мови» ( 5 клас)

Вправа  «Незакінчене речення»


Наука, яка вивчає частини мови, називається...
В українській мові  є... частин мови.
Самостійні частини мови відрізняються від службових тим, що...
У реченні службові частини мови
служать для...
Я знаю, що прийменник це частина мови, яка...

Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.


«Мозковий штурм»

Відома інтерактивна технологія колективного обговорення, що широко використовується для вироблення кількох вирішень конкретної проблеми. Мозковий штурм спонукає учнів проявляти уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки.

Тема: «Речення, його граматичне основа (підмет і присудок)» ( 5 клас)

Завдання: давайте згадаємо з молодших класів…

- Що таке речення?

- Які бувають речення?

- Що таке граматична основа?

-З чого складається граматична основа речення?

Мета “мозкового штурму” чи “мозкової атаки” в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо проблеми від усіх учнів протягом обмеженого періоду часу.
«Навчаючи – учусь»

Цей метод використовується при вивченні блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає можливість учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього методу підвищує інтерес до навчання.

Прикладом такої роботи є урок розвитку зв` язного мовлення у 5 класі

Тема: «Тексти різних типів – розповідь, опис, роздум (повторення)»

Учні в парах перевіряють рівень засвоєння інформації про типи мовлення.

- Зробіть висновок про відмінність типів мовлення.

- Назвіть основну ознаку, за якою виділяють різні типи мовлення?

- Розмістіть частини тексту в правильному порядку і запишіть. Це опис чи розповідь? Доведіть!

Райдуга в бурульці

Андрій стоїть затамувавши подих від здивування. Красива бурулька, мов райдуга.

На даху біля бурульки сидять горобці та цвірінькають. Вони теж милуються бурулькою – райдугою.

Вдень почав танути сніг, капали краплі з дахів. А вночі знову підморозило.

Вийшов Андрійко з хати і побачив велику крижану бурульку. Вона звисала з даху. Зійшло сонце, і бурулька заблищала різнобарвними вогниками.


Текст «Райдуга в бурульці»
Це текст________________________________________

Відповідає на запитання__________________________«Дерево рішень»

Як варіант технології вирішення проблем можна використати “Дерево рішень”, яке допомагає дітям проаналізувати та краще зрозуміти механізми прийняття складних рішень.

Після ознайомлення з поемою Т. Шевченка « Катерина» ( 9 клас), пропоную розв`язати проблему: «Яке рішення могла б прийняти Катерина, коли залишилася з позашлюбним сином?» Старшокласники беруться серйозно до роботи і приймають, на їх думку, єдине правильне рішення, визначають позитивні і негативні моменти такого кроку.

Така технологія показує, як непросто даються певні рішення, що спочатку треба подумати, порадитися з батьками, друзями; сподіваюся, технологія навчить старшокласників приймати правильні рішення у власному житті,


Технології ситуативного моделювання

Модель навчання у грі – це побудова навчального процесу за допомогою включення учня в гру.

Ігрова модель навчання покликана реалізувати ще й комплекс цілей: забезпечення контролю виведення емоцій; надання дитині можливості самовизначення; надихання і допомога розвитку творчої уяви; надання можливості зростання навичок співробітництва в соціальному аспекті; надання можливості висловлювати свої думки.
«Стимуляційні або імітаційні ігри»

Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми, а стимуляція дає можливість учням глибоко вжитися в проблему, зрозуміти її із середини.

Урок мови у 5 класі на тему: «Прийменник як службова частина мови».

Інтерактивна вправа «Сліпий капітан»

За підказками членів команди треба розподілити слова у 2 стовпчики із зав'язаними очима: у перший – прийменниками, які пишуться разом зі словами, у другий – окремо.

Наді мною, коло лісу, з-поміж людей, з гори, протягом року, понад лісами, згідно з наказом, о сьомій годині, незалежно від погоди, край дороги, біля столу, на дошці, під землею, без нас.

Урок мови у 5 класі на тему: «Узагальнення і систематизація знань з теми “Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія”

Мовна гра “Юний диктор”


 • Уявіть себе диктором відомої радіопрограми. У вашому тексті є ряд “небезпечних” слів стосовно їх наголошування. До початку ефіру всі сумнівні питання потрібно з’ясувати.

 • Куди слід звернутися по допомогу?

(Робота зі словником – за таблицею)

Випадок олень назавжди

Завдання листопад запитання

Помилка ненавидіти беремо


«Розігрування ситуацій за ролям»

(“Рольова гра”, “Програвання сценки”). Мета рольової гри – визначити ставлення конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід.

1) Гра «Я – редактор»

Уявіть, що ви — редактори шкільної газети, до якої надійшла замітка п’ятикласника. Уважно прочитайте її. Чи грамотно автор оформив своє повідомлення? Запишіть відредаговану замітку. Доберіть заголовок.

Відредагуйте речення так, щоб з двох речень зробити одне. Визначте вид помилки.

- На уроках фізкультури нас учать грати у футбол. На уроках фізкультури нас вчать бігати, стрибати в довжину і висоту.

- Учні побачили на землі білочку. Вона була поранена.

2) Гра « Я – лікар»

Обговорення проблеми «Хвороби тексту, як їх лікувати»

Розв’язання проблеми №1

Учитель. Історія хвороби №1. До нас звернувся зі скаргами хворий Текст: на невідповідність темі й основній думці, неповне чи неправильне висвітлення фактів, непослідовний виклад думок, наявність зайвого. Встановимо діагноз за основними симптомами.

Діагноз – змістові помилки (встановлюють учні) • Учні пропонують методи лікування

Розв’язання проблеми №2

Учитель. Історія хвороби №2. Повторне звернення зі скаргами тексту, у яких він вказує на вживання слів одного стилю в тексті іншого, мовних штампів, нагромадження в одному із речень слів, які належать до тієї самої частини мови (найчастіше іменників) (Інформація учителя) • Встановлення діагнозу за основними симптомами.

Діагноз – стилістичні помилки (встановлюють учні)

Учитель. Назвіть ефективні методи лікування тексту з такими симптомами.

Учні пропонують методи лікування

Учитель. Для ефективнішого лікування хвороби лікарі виписують рецепти з основними ліками. Ось ми зараз прочитаємо і будемо виконувати поради з рецепта - пам’ятки «Перевір себе!», яка допоможе вам створювати тексти, знаходити, виправляти помилки, допущені в них.3) Рольова гра «Зустріч з хлопчиком-сполучником»

Сполучник:

- Я сьогодні трудився у Синтаксичному царстві натхненно, поєднуючи прості речення в складні. В одних випадках я виступав за рівноправність частин складного речення, в інших – робив одну з частин підрядною. Отже, моя поведінка сьогодні була неоднаковою.

- Скажіть, друзі, які я маю три основні групи сурядних сполучників?


 • Тепер про сполучники підрядності. Подивіться, як вишикувались на старт ці сполучники. Вони бринять своїм розмаїттям. Що ви сьогодні про них дізналися?

- Дякую за ґрунтовні знання. Будь ласка, вибирайте будь-який сполучник, коли потрібно скласти текст, висловити думку, поєднати частини речень або його однорідні члени. А на завершення у мене до вас прохання – допоможіть заповнити мою анкету, яка буде моєю перепусткою в Синтаксичному царстві.
4) Гра «Якби я був...»

Учням пропонується закінчити речення, яке починається зі слів «Якби я був...». Наприклад, «Якби я була ялинкою, то...».


5) Гра «Фантастичні гіпотези».

Ця гра виражена у формі запитання: «Що було б, якби...?». Для постановки запитання беруться будь-які підмети і присудки. Їх поєднання дає гіпотезу, на основі якої можна працювати. Наприклад: «Що було б, якби до нас у клас прилетіла Чакалка?» ( І. Андрусяк «Стефа та її Чакалка»)

6) Гра «Перевтілення».

Дитині пропонується перевтілитися в інший образ і описати свої враження у 3-4 реченнях.

7) Гра «Добре-погано».

Знайти щось хороше в негативних подіях. Наприклад:

«Хлопчик за диктант отримав погану оцінку.

Раптом у небі загримів грім...»Технології опрацювання дискусійних питань

Дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вони значною мірою сприяють розвитку практичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати свою думку, поглиблює знання з обговорю вальної проблеми. Сучасна дидактика визнає велику освітню і виховну цінність дискусій.


«Метод ПРЕС»

Метод навчає учнів виробляти й оформлювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стилістичній формі, переконувати інших.

Урок української мови у 5 класі на тему: « Сполучник як службова частина мови».

Використовуючи сполучники, продовжити речення

тому що,

Петро Яцик є українським патріотом адженезважаючи на те, що

Урок літератури в 5 класі на тему: « Олександр Олесь « Ярослав Мудрий».

Доведемо, посилаючись на текст, чому Ярослава вважають мудрим князем.

Учні на дошці записують словосполучення

Позиція 1. Я вважаю, що всі справи Ярослава Мудрого сприяли розквіту Київської Русі.

Позиція 2. Я вважаю, що Ярослав укладав шлюби для своїх дітей, які були вигідні для Київської Русі .

Позиція 3. Виступав проти війни, щоб не нищити народне майно.

Позиція 4. Створив заповіт для своїх дітей, щоб ті жили у мирі й злагоді.

Позиція 5. Київську Русь стали поважати в Європі. Вважалося за честь побувати при дворі Ярослава Мудрого.

Позиція 6. Написав закони для судів, влади.

Позиція 7. Створив першу бібліотеку.

У кінці уроку ми перевіримо: у творі О. Олесь використав історичні факти чи це його творчий задум?


«Займи позицію»

Цей метод демонструє різноманіття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після опанування учнями певною інформацією з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо їх вирішення.

Урок літератури в 9 класі.

Учні висловлюються щодо ролі літератури в суспільному житті

( прихильники; ті, що не визначилися ( байдужі), противники), обґрунтовують свою позицію.

«Дискусія»

Дискусія – це широке публічне створення якось спірного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

Урок літератури в 9 класі на тему: « Г. Квітка – Основ`яненко « Конотопська відьма»

Учням пропонується прочитати слова письменника: « Найпряміше, найблагородніше моє прагнення – показати, від чого у нас зло».

Завдання: чи вдалося авторові здійснити його благородне прагнення?
Ідеал сучасного навчання – особистість із гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з ідеальними комунікативними здібностями. Тому вважаю, що такі форми роботи, як рольові ігри, вільне письмо, словесне малювання, дослідницька діяльність, захист проектів, представлення презентацій сприяють загальному розвитку учнів, здатних комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови.

Особливо вдається на уроках з розвитку зв’язного мовлення та під час уроків-аналізів образів літературних героїв метод «Асоціативний кущ». Він демонструє різноманіття поглядів на проблему, що вивчатиметься, або після опанування учнями певною інформацією з проблеми й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо їх вирішення.

Урок літератури в 9 класі на тему: « Життя і творчість Г. Сковороди».

Завдання: за допомогою «асоціативного куща» створіть «психологічний портрет» Г. Сковороди.

С – скромний, к – кмітливий, о – освічений, в – вільнолюбивий, о – обачний, р – розумний, о – об`активний, д – допитливий, а – активний.

Або, згадайте риси, особливості бароко і складіть «асоціативний кущ».

Наприклад, б – барвистість, а – авантюризм, р – релігійність, о – образність, к – культ служіння Богу, о – оригінальність.

Постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.

На мою думку, види уроків, які я впроваджую у своїй роботі, допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного, неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя.

У своїй практичній діяльності часто використовую такі нетрадиційні форми, які захоплюють уяву школяра, активізують його розумову діяльність. Це може бути урок-казка, урок-подорож, урок-змагання, урок-гра, урок - КВК, або ж урок - відкриття, урок – дослідження, урок – ділові ігри, урок – подорож, урок – конференція, урок – практикум, урок – проекти, урок – роздум.

Прикладом такого уроку може бути урок у 5-ому класі на тему: «Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія». Проводжу цей урок з використанням нетрадиційних елементів: а)"Казка « У гостях у феї Фонетики»; б) гра-загадка "Чому так?"; в) гра-змагання "Хто швидше " і закінчую урок творчим завданням: скласти і записати твір-мініатюру " Весно, весно! Яка ти чудесна", який може бути написаний учнями диференційовано: а)за допомогою опорних слів; б)словосполучень і початків речень; в)за даним планом; г)самостійно.

Тобто будую уроки так, щоб вони були підпорядковані дидактичній меті: діти мають винести з уроку якомога більше знань, умінь і навичок і вміти їх застосувати у житті.

На таких уроках створюється ситуація довіри та успіху, і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.

По-перше, активізацію розумової діяльності учнів. Стимулює мислити, думати, порівнювати, аналізувати, виправляючи свої помилки і помилки свого товариша.

По-друге, розвиток пізнавальних інтересів учнів до навчання. Їм цікаво вчитися, прагнучи знати якомога більше, щоб виступати в ролі вчителя, контролюючи чи перевіряючи товариша.

По-третє, розвиток зв’язного мовлення та творчих здібностей учнів. Вони вчаться правильно, грамотно і красиво говорити.

Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя і учня. Ретельно готуюсь до кожного уроку, продумуючи хід заняття, добираючи ефективні методи та прийоми.

Так, новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді блок-схем, таблиць, малюнків, пірамід і т.п. Починаючи вивчення теми, ми з учнями індивідуально, в групах чи фронтально обговорюємо, аналізуємо навчальний матеріал. Основні поняття з теми фіксуємо в опорних конспектах, а потім засвоюємо шляхом неодноразового повторення, добираємо приклади.

Протягом уроку учні здійснюють взаємоперевірку та самоконтроль, тобто кожен сам перевіряє свою роботу, виставляє собі оцінку відповідно до норм. Я також здійснюю контроль – перевіряю разом з учнями деякі роботи (а вони при цьому можуть зауважити, чи збігається їхня власна оцінка з моєю оцінкою, трактують свою точку зору на оцінку). Часто оцінюю роботу учнів на уроках за допомогою карток – самооцінювання.

Перед вами картка самооцінювання. Оцініть свою діяльність.

Прізвище, імя _____________________________________

Моя творча активність на уроці ____________________________

Моя робота на уроці ________________________________

Загальна кількість балів ______________________________


Картка оцінювання учня ____________________

Назва роботи

Оцінка

1. Тестування (взаємоперевірка)
2. «Мовознавці» ( робота в групах)
3. Виразне читання (самооцінювання)
4. «Віднови вірш» (робота в парах)
5. Робота за картками
Оцінка за урок
Оцінювання вчителем_____________________

Обов`язково кожен урок закінчую рефлексією.

Наприклад, рефлексія:

Я знаю…

Я вмію…

Я можу…

Це допомагає учню повірити у свої здібності, свій успіх; а вчителю – розвивати творчі здібності школярів, активну життєву позицію. Адже сьогодні суспільству вкрай потрібні творчі люди не тільки з розвиненим інтелектом, а й з високим рівнем культури і духовності, здатні до саморозвитку, до перетворення власного життя та життя країни на краще.

У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою».

У процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного,особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.

Будь-яка творчість передбачає любов, тому і діяльність учителя немислима без неї. Якщо учень і вчитель ідуть на урок з почуттям любові, добра, поваги, то відбудеться єднання душ, що сприятиме ефективному навчанню й вихованню. Саме з любові і поваги проростає коріння взаєморозуміння, взаємозбагачення, взаємодопомоги, взаємодовіри, взаємоконтролю.

Доброзичливе, щире, відкрите, емоційне, наукове спілкування – ось що таке для мене уроки мови й літератури. На них учень і вчитель обмінюються враженнями, сперечаються, висловлюють свої думки, пізнають щось нове. Найкорисніші уроки, які наповнені добрими емоціями і почуттям, на яких панує робоча атмосфера.


Використана література
1. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Метод. посібник / Авт. укл.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: АПН, 2002.

2. Падалка О. С. та інші. Педагогічні технології. – К.: Укр. енциклопедія, 1995.

3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.

4. Творчо-дослідницькі та інтерактивні технології навчання на уроках української словесності. Метод. посібник / Д. Семчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.5. Басоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: цілепокладання, рефлексія, оцінка // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 7.

6. Ярошевська О. Г. Грунтова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка