Ihфекцiйhi граhульоми верхhiх дихальhих шляхiв
Сторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4
Методичні ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

мОДУЛЬ

Змістовний модуль 3

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18

Тема: IHФЕКЦIЙHI ГРАHУЛЬОМИ ВЕРХHIХ ДИХАЛЬHИХ ШЛЯХIВ.

 (СКЛЕРОМА, ТУБЕРКУЛЬОЗ, ВОВЧАК, СИФIЛIС).

ПУХЛИHИ ВЕРХHIХ ДИХАЛЬHИХ ШЛЯХIВ ТА ВУХА.


 1. Склерома: етiологiя, патоморфологiчнi стадiї i клiнiчнi форми.

 2. Методи верифiкацiї склероми, додатковi методи обстеження.

 3. Лiкування склероми (медикаментозне, дилятацiйне, хiрургiчне).

 4. Туберкульоз i вовчак носа: дiагностика, лiкування.

 5. Туберкульоз i вовчак гортанi: дiагностика, лiкування.

 6. Блокада верхнього гортанного нерва: показання, технiка виконання.

 7. Сифiлiс носа: дiагностика, лiкування.

 8. Сифiлiс глотки i гортанi: дiагностика, лiкування.

 9. Диференцiйний дiагноз склероми, туберкульоза, сифiлiса верхнiх дихальних шляхiв.

 10. Пухлини вуха: класифiкацiї, стадiї, дiагностика, лiкування.

 11. Злоякiснi пухлини носа i приносових пазух: стадiї, дiагностика (групи симптомiв), лiкування.

 12. Рак, лiмфоепiтелiома, саркома глотки: стадiї, дiагностика, лiкування.

 13. Злоякiснi пухлини гортанi: стадiї, класифiкацiя за TNM. Клiнiка, особливостi перебiгу залежно вiд локалiзацiї. Лiкування: хiрургiчне, променеве, хiмiотерапевтичне.

 14. Юнацька фiброма (ангiофiброма): етiологiя, гiстологiчна будова, особливостi перебiгу, клiнiка, дiагностика, лiкування.

 15. Папiломатоз гортанi: етiологiя, дiагностика (форми папiлом), лiкування (хiрургiчне, напiвхiрургiчне, хiмiотерапевтичне.

 16. Лiкування злоякiсних новоутворень ЛОР-органiв: хiрургiчне (назва операцiй i показання до них), променеве (дози опромiнення), хiмiотерапевтичне (препарати, дози).

 17. Фiброма гортанi, вузлики голосових складок: причини виникнення, дiагностика, лiкування.

 18. Додатковi методи дослiдження при новоутвореннях ЛОР-органiв (рентгенологiчне, цитологiчне, гiстологiчне).

 19. Експертиза працездатностi хворих із злоякiсними новоутвореннями ЛОР-органiв.


І Актуальність теми:

Діагностика і лікування хворих на інфекційні гранульоми та пухлини ЛОР-органів залишається однією з найскладніших і найбільш актуальних проблем сучасної оториноларингології в силу того, що за останнє десятиріччя реєструється інтенсивний ріст як їх абсолютної кількості, так і питомої ваги уражень ЛОР-оргаів цією патологією. Тому знання кліники, діагностики інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів і принципів їх лікування є вкрай необхідним у практичній діяльності оториноларингологів.


ІІ Базовий рівень знань:

Дисципліна

Знати

Уміти

Кафедра мікробіології

Етіологію інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів

Охарактеризувати збудники інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів

Кафедра пат анатомії

Кафедра патофізіологіїХарактер запалення, особливості патологоанатомічної картини прояву інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів

Поставити діагноз по клінічній картині перебігу інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів

Кафедра рентгенології

Рентгенологічну картину інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів

Поставити діагноз інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів

Кафедра фармакології

Принципи сучасної терапії при

інфекційних гранульомах верхніх дихальних шляхівПризначити специфічні лікарські засоби для лікування інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів


ІІІ Цілі заняття.

 1. Отримати уявлення про інфекційні гранульом верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 2. Навчитись запідозрити інфекційну гранульому верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 3. Встановити попередній діагноз інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 4. Провести диференційну діагностику пухлин та інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 5. Визначити раціональну тактику для цієї категорії хворих залежно від збудника інфекційної гранульоми (α=ІІІ).

 6. Отримати уявлення про різноманітність пухлин верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 7. Навчитись запідозрити пухлину верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 8. Встановити попередній діагноз пухлин верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 9. Провести диференційну діагностику пухлин та інфекційних гранульом верхніх дихальних шляхів (α=ІІІ).

 10. Визначити раціональну тактику для цієї категорії хворих залежно від локалізації та морфології пухлини (α=ІІІ).


ІV Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

Основна література:

 1. Оториноларингологія: підручник / Д.І.Заболотний, Ю.В.Мітін, С.Б.Безшапочний, Ю.В. Дєєва. – К.: ВСВ «Медицина», 2010. – 472 с.

 2. Мітін Ю.В., Чорний В.С., Васильєв В.М., Гомза Я.Ю. Отоларингологія. – К.: ТОВ «Видавничий Дім «Фармацевт Практик», 2008. – 288 с.

 3. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник / А.А.Лайко, А.Л.Косаковський, Д.Д.Заболотна – К.: Логос, 2013. – 576 с.

 4. Бариляк Р.А., Сахелашвили H.А. Склерома. М., 1978. С.5-44, 47-64, 126-174.


Додаткова література:

 1. Лайко А.А. Hевiдкладна допомога в дитячiй оториноларингологiї. К., 1998. - С. 236-240.

 2. Заболотний А.I., Мiтiн Ю.В., Драгомирецький В.А. Оториноларингологiя. К., 1999. С.334-355.

 3. Козлова А.В. и др. Опухоли ЛОР-органов. М., 1979.

 4. Пальчун В.Т., Преображенский H.А. Болезни уха, горла, носа (учебник). М., 1978.- С.397-422.

 5. Пальчун В.Т., Крюков А.И. Оториноларингология. М., 1997.- С. 442-470.

 6. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи. М., 1983.- С.7-11,264-358.

 7. Цыганов А.И. и соавт. Справочник по оториноларингологии. К., 1986.- С.11, 39, 41, 43, 45, 68, 71, 99, .


Розподіл балів, які може отримати студент

При засвоєнні теми №1 із змістовного модулю № 1 за навчальну діяльність студенту виставляється оцінка за 4-х бальною (традиційною) шкалою: «5», «4», «3», «2».


Тести та задачі для перевірки вихідного рівня знань
І. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання

1. Яка форма сифілісу найчастіше розвивається у лікаря, мед­сестри при зараженні під час операції чи маніпуляції (укол, поріз)?

а) вторинний сифіліс

б) первинний сифіліс на місці пошкодження

в) твердий шанкер та регіонарний склераденіт
2. Який орган найчастіше вражає туберкульозний вовчак верх­ніх дихальних шляхів?

а) глотку

б) ніс

в) гортань


3. В якому відділі гортані найчастіше локалізуються склеромні інфільтрати?

а) в вестибулярному відділі

б) в підскладковому відділі

в) на голосових складках


4. Що є збудником прокази?

а) капсульна бактерія Абеля-Левенберга

б) паличка Фрідленда

в) клебсієла Волковича-Фріша

г) мікобактерія Гансена

5. Про яке перенесене захворювання свідчать зіркоподібні руб­ці на м'якому, твердому піднебінні, задній стінці глотки, в гортані?

а) третинний сифіліс

б) вторинний сифіліс

в) туберкульоз

г) склерому

6. Чим характеризуються туберкульозні виразки на слизовій оболонці ротової

порожнини, глотки та гортані?

а) мають зубчасті краї та блідо-рожеве забарвлення, дно виразки вкрито млявими грануляціями

б) мають темно-червоне забарвлення, рівний край, гладке, ніби поліроване дно

в) мають мідно-червоне, ніби поліроване дно, рівні краї, ва­ликоподібні інфільтрати навколо

7. Яка особливість склеромного інфільтрату є найважливішою для диференційної діагностики?

а) локалізація в верхніх дихальних шляхах

б) наявність клітин Мікуліча

в) відсутність розпаду

г) наявність гіалінових шарів Руселя

8. Перерахуйте основні сучасні теорії виникнення злоякісних пухлин:

а) канцерогенна, вірусна, поламки імунітету

б) канцерогенна, вірусна, травматична, імуногенна

в) канцерогенна, нейрогенна, вірусна, поламки імунітету

9. Які пухлини відносяться до високодиференційованих добро­якісних?

а) фіброма, остеома, ходрома, ліпома, лімфоепітеліома, міо­ма, м'яка папілома, ангіома

б) фіброма, остеома, хондрома, ангіофіброма, ангіома, лі-• пома, тверда папілома

в) фіброма, остеома, ліпома, енхондрома, ціліндрома, м'яка папілома

10. Які пухлини відносяться до межових?

а) енхондрома, юнацька фіброма носоглотки, лімфоепітеліо­ма

б) хондрома, ліпома, остеома, тверда папілома, гломусна пухлина

в) енхондрома, юнацька ангіофіброма, циліндрома, екстра-медулярна плазмоцитома

11. Які пухлини відносяться до низькодиференційованих?

а) лімфоепітеліома, перехідноклітинний рак, ретикулоцитома

б) ороговіваючий рак, ангіосаркома, меланобластома

в) неороговіваючий рак, меланобластома, нейроестезіоблас-тома


12. Чим характеризуються низькодиференційовані пухлини?

а) повільним ростом, раннім множинним метастазуванням у віддалені органи, радіочутливістю, схильністю до утво­рення виразокб) швидким ростом, схильністю до генералізації, раннім ме-тастузуванням, радіочутливістю

в) швидким інфільтруючим ростом, схильністю до розпаду, пізнім метастазуванням, радіочутливістю

13. Який ранній симптом злоякісних пухлин носоглотки?

а) носові кровотечі

б) домішки крові в виділеннях з носа, закладеність носа

в) закладеність вуха

14. Які ранні симптоми злоякісних пухлин середнього відділу гор-*-тані?

а) захриплість

б) утруднення дихання

в) порушення рухомості голосових складок

15. Які методи застосовуються для діагностики злоякісних пух­лин ЛОР органів?

а) ендоскопічні, імунологічні

б) ендоскопічні, гістологічні, мікроскопічні, рентгенологічні

в) фізікальні, рентгенологічні

16. Які ранні симптоми раку гортані вестибулярної локалізації?

а) затруднення дихання

б) кровохаркання

в) затруднення ковтання, парестезії, кашель, захриплість

17. З якими захворюваннями найчастіше доводиться диферен­ціювати пухлини середнього вуха?

а) гнійним середнім отитом

б) отосклерозом

в) нейросенсорною приглухуватістю

г) вродженими вадами розвитку зовнішнього та середнього вуха

д) зовнішнім отитом

18. Чим зумовлений злоякісний перебіг юнацької фіброми но­соглотки?

а) схильність до кровотеч

б) проростанням пухлини в порожнину черепа, крилопідне-бінну ямку

в) ураженням переважно молодих, здорових людей

г) частим утворенням виразки, деколи — метастазуванням в регіонарні лімфовузли

19. Які операції відносяться до часткових резекцій гортані?

а) хордектомія, фронтолатеральна резекція, горизонтальна резекція, геміларингектомія

б) геміларингектомія, фронтолатеральна резекція, горизон­тальна резекція, операція Крайля

в) фронтолатеральна резекція, горизонтальна резекція, ге­міларингектомія, ларингектомія
20. Яка локалізація злоякісних пухлин гортані найбільш неспри­ятлива прогностичне?

а) підскладкова

б) вестибулярна

в) області голосових складок


IІ. Відшукайте всі правильні відповіді на запитання.

1. Що є збудником склероми?

а) клебсієла риносклероми

б) паличка Фріша-Волковича

в) капсульні бактерії Абеля-Левенберга

г) капсульні бактерії Фрідлендера


2. Які симптоми пізнього вродженого сифілісу складають тріа­ду Гетчинсона?

а) шаблеподібні гомілки

б) біляротові рубці

в) гетчинсонівські зуби

г) паренхіматозний кератит

д) нейросенсорна приглухуватість


3. Які типи прокази розрізняють?

а) лепроматозний

б) туберкулоїдний

в) недиференційований

г) склеромоподібний

д) сифілісоподібний

4. Вкажіть всі методи діагностики склероми:

а) клінічний

б) бактеріологічний

в) серологічний

г) патоморфологічний

д) цитологічний е) рентгенологічний

5. Вкажіть місця найчастішої локалізації склеромних інфільт­ратів:

а) задня стінка глотки

б) хоани

в) підскладковий відділ гортані

г) біфуркація трахеї

6. Які методи дослідження необхідно використати для діагнос­тики туберкульозу гортані?

а) ларингоскопія

б) радіоізотопне дослідження гортані

в) мікроларингоскопія

г) рентгенографія легенів

д) бактеріологічне дослідження мокроти

7. Які лабораторні методи використовуються для діагностики сифілісу верхніх дихальних шляхів?

а) реакція Борде-Жангу

б) реакція Вассермана

в) реакція іммобілізації блідої трепонеми

г) реакція іммунофлюоресценції

8. Які зміни відбуваються в дихальних шляхах при склеромі?

а) атрофія слизових оболонок

б) утворення специфічних інфільтратів

в) рубцеві звуження дихальних шляхів

г) розпад специфічних інфільтратів

9. Які методи лікування мають місце при склеромі?

а) променева терапія

б) хірургічний метод

в) стрептоміцинотерапія

г) симптоматична терапія

10. Які пухлини носа та біляносових пазух відносяться до зло­якісних?

а) рак

б) саркомав) ангіома

г) папілома

д) остеома

11. Які характерні ранні симптоми злоякісних пухлин носа та бі­ляносових пазух?

а) різко затруднене носове дихання

б) часті носові крововиливи

в) кров'янисті зловонні виділення з носа

г) деформація лицевого скелету

12. З якими захворюваннями необхідно диференціювати фіброму носоглотки?

а) хронічний гіпертрофічний риніт

б) аденоїдні вегетації

в) хоанальний поліп

13. Які характерні ознаки фіброми носоглотки?

а) щільне утворення

б) гладка поверхня

в) на широкій основі

г) кровоточить при пальпації

д) м'яка консистенція

е) поверхня, що поділяється на частки

є) не кровоточить

14. Які новоутворення глотки відносяться до доброякісних?

а) лімфоепітеліома

б) папілома

в) фіброма

г) лімфангіома
15. Які пухлини гортані відносяться до доброякісних?

а) фіброма

б) лімфоепітеліома

в) поліп


г) кіста

д) папілома


16. Які захворювання гортані відносяться до передракових?

а) хронічний гіперпластичний ларингіт

б) дискератози слизової оболонки гортані

в) фіброма на широкій основі

г) поліп

д) папілома

17. Які доброякісні пухлини гортані найбільш поширені?

а) ангіома

б) фіброма

в) хондрома

г) саркома

18. Який з клінічних симптомів характерний для раку голосової складки?

а) захриплість

б) обмеження рухомості голосової складки

в) порушення дихання

г) кровохаркання

19. Який з вказаних симптомів є характерним для раку надгор­танника?

а) захриплість

б) затруднене ковтання та біль при ньому

в) відчуття комка в глотці

20. Які методи дослідження є важливими в діагностиці злоякіс­них пухлин гортані?

а) гістологічне дослідження

б) ларингоскопія

в) ехолокація

г) рентгенологічне дослідження

ІІІ. Знайдіть помилку у відповідях на запитання.

1. Які форми склероми виділяє Л. А. Зарицький?

а) вузликову, або вогнищево-інфільтративну

б) атрофічну

в) дифузно-інфільтративну

г) рубцеву

2. Які види деформації зовнішнього носу виникають внаслідок перенесеного третинного сифілісу?

а) сідлоподібний ніс

б) ніс «бульдога»

в) ніс «папуги» («пташиний дзьоб»)

г) лорнетний ніс

д) хоботоподібний (ложкоподібний) ніс

3. Які шляхи проникнення інфекції при туберкульозі середньо­го вуха?

а) контактний

б) гематогенний

в) тубарний (при враженні носоглотки)

4. Що знаходять при гістологічному дослідженні склеромного інфільтрату?

а) капсульні бактерії склероми

б) гіалінові шари Руселя

в) гранульому Ашофа-Талалаєва

г) гігантські клітини Мікуліча

д) плазматичні клітини


5. Які форми первинного шанкеру піднебінного мигдалика?

а) пустульозна

б) ерозивна

в) виразкова

г) ангіноподібна
6. Що характерно для туберкульозу середнього вуха?

а) безсимптомний початок (відсутність болю, підвищення температури)

б) хронічний перебіг

в) множинні перфорації барабанної перетинки

г) позитивний симптом Гризінгера
7. Які лабораторні методи дослідження вживаються для діаг­ностики склероми?

а) бактеріологічний

б) серологічний

в) патоморфологічний

г) біохімічний

8. Які існують клінічні форми склероми?

а) обмежена

б) інфільтративна

в) атрофічна

г) рубцева

9. Які місця найчастішої локалізації склеромних інфільтратів?

а) підскладковий відділ гортані

б) носова перегородка

в) біфуркація трахеї

10. Які методи знеболення найчастіше вживаються при вида­ленні склеромних інфільтратів?

а) місцева аплікаційна анестезія

б) загальна анестезія

11. Які операції використовуються при лікуванні злоякісних пух­лин носу та біляносових пазух?

а) операція Денкера

б) операція Мура

в) операція Прайзінга

г) операція Алонсо

12. Перерахуйте основні способи введення хіміопрепаратів ЛОР-онкологічним хворим:

а) інгаляційне

б) внутрішньовенне

в) внутрішньоартеріально

г) внутрішньопухлинно

д) шляхом фонофорезу


13. Які пухлини відносяться до доброякісних?

а) базаліома

б) папілома

в) остеома


14. Які пухлини відносяться до злоякісних?

а) рак


б) папілома

в) саркома


15. Які види дослідження є основними при діагностиці злоякіс­них пухлин глотки?

а) гістологічне дослідження

б) бактеріологічне дослідження

в) рентгенологічне дослідження


16. Які пухлини носа і біляносових пазух відносяться до зло­якісних?

а) папілома

б) рак

в) саркома


17. З якими захворюваннями необхідно диференціювати юнаць­ку фіброму носоглотки?

а) аденоїдні вегетації

б) хронічний гіпертрофічний риніт

в) хоанальний поліп


18. Які новоутворення глотки відносяться до доброякісних?*

а) папілома

б) фіброма

в) лімфоепітеліома

г) ангіома

д) ангіофіброма

19. Які захворювання гортані відносяться до передракових?'

а) поліп


б) хронічний гіперпластичний ларингіт

в) дискератоз слизової оболонки гортані

г) папілома

20. Які доброякісні пухлини гортані відносяться до сполучно­тканинних?

а) фіброма

б) аденома

в) хондрома

V. Зміст навчання
ІНФЕКЦІЙНІ ГРАНУЛЬОМИ ЛОР - ОРГАНІВ

В клінічній практиці найбільш часто зустрічаються туберкульозні, сифілітичні, склеромні гранульоми і більш рідко актимікоз, проказа і сап.

Зупинимося на інфекційних гранульомах, які найбільш часто зустрічаються.

Т у б е р к у л ь о з.

Розрізняють дві форми туберкульозних гранульом: туберкульоз і вовчак.

Гістологічно і клінічно вони дуже подібні один з одним, і відрізняються тільки тим, що вовчак має менш активний перебіг і більш доброякісний, маючи при цьому схильність до рубцевання.

Паталогоанатомічні зміни при туберкульозі ЛОР органів полягають в появі горбиків, в яких знаходяться гіганські клітини. Відмічається розпад горбиків, який приводить до ульцерації.

Туберкульоз носа, глотки і гортані в усіх випадках є вторинного походження. Первинне вогнище міститься найчастіше в легенях, потім у кістках та інших органах.Туберкульоз носа.

В порожнину носа інфекція може проникнути лімфагематогенним шляхом і безпосередньо через тріщини в слизовій оболонці у туберкульозного хворого.

Туберкульоз носа може проявлятися у вигляді інфільтрату і виразки. Локалізується проце найчастіше на носовій перегородці в хрящовому відділі на дні носа і в передніх відділах нижніх носових раковин.

Симптоми: закладання в носі, утворення кірок, слизокриваві виділення з носа і невеликий біль. При появі виразок – може виникнути дефект носової перегородки в хрящевій її частині.

Діагностика: при наявності туб. процеса в легенях, суглобах гортані – не викликає затруднень.

Диференціальний д-з: з сифілісом (третичний період) вражає хрящ і кістковий відділ перегородки носа – серелогічні реакції: від пухлин – біопсія.

Лікування: специфічне: ПАСК, стрептоміцін, фтивазід, та ін. Місцево: трихлоруксусна кислота, 80: молочна кислота, 10-20% мазі піроголовлі кислоти. Гальванокаустика, кріохірургія, тубус-кварц.Туберкульоз гортані: - це найбільш частий і важкий прояв туберкульозу верхніх дихальних шляхів. Інфекція поширюється спутогенним шляхом (харкотинням), рідше – лімфогенним.

Виділяють три стадії ТГ: утворення інфільтрату

утворення виразок

враження хрящів.

Симптоматика: Скарги залежать від локалізації туб. процесу:

1. Якщо інфільтрат локалізується в міжчерпакуватому просторі – це може не спричинити ні яких розладів.

2. Локалізація інфільтрату на зв'язці призводить до хрипоти голосу.

3. На надгортаннику, черпаках – болі при ковтанні, дісфагія.

4. При великому інфільтраті – затруднене дихання.

5. Кровохаркання – не характерний симптом ТГ.Ларингоскопія: картина залежить від стадії ТГ. Будемо бачити: інфільтрат – червона одна зв'язка, на боку враженого легкого; виразка – з підритими краями і некротичним дном, покритим грануляціями; хондрит – різкий набряк, який призводить до утруднення дихання, іноді викликає асфіксію.

Взагалі ларингоскопічна картина може бути дуже різноманітною.Діагноз: скарги хворого, локалізація процесу на боці хворої легені.

Диференціювати з склеромою, сифілісом, онкозахворюваннями.

Лікування: Стрептоміцін, ПАСК, фтивазід. Вливання і і інгаляції стрептоміцину. Для поліпшення відходження харкотиння – вливати в гортань 1-2% розчин ментолу у вазеліновому маслі. Протікання виразок трихлоуксосною кислотою, ваготілом. Кріохірургія.

При болях – анестезін в порошках перед вживанням страв – анестезін з ментолом і спіртом – для змащювання гортані; • при дисфагічних розладах застосовують внутрішньошкірну новокаїнову блокаду за А.Н. Вознисенським;

 • вприскування у верхньогортанний нерв етилового спирту 0,5 – 1мл;

 • вагосимпатичну блокаду за А.А. Вишневським.


СИФІЛІС НОСА

Первинні і вторинні прояви сифілісу зустрічаються відносно рідно, частіше спостерігаються випадки третичного сифілісу в вигляді гуми.

Сифілітичний інфільтрат розпадаючись в центрі утворює виразку з підритими краями, червоного кольору 0,2 -0,3см. в розмірі, краї виразки мають валикоподібні потовщення, дно покрите сальним нальотом. Пальпаторно під ерозією відчувається хрящової консистенції інфільтрат.

Процес частіше локалізується в носовій перетинці з поширенням процесу на хрящовий і кістковий відділи, що призводить до деформації спинки носа, внаслідок чого ніс западає і стає сідловидним.

Слизова оболонка носа атрофована, велика кількість густого слизу, кірок, кісткових секвестрів з неприємним запахом.

Гугнява мова, попадання страви в ніс деформація зовнішнього носа, неприємний запах – все це мішає хворому в спілкуванні з іншими людьми.

Діагноз ставиться на основі вищеприведеної картини.

Диференціювати: первинний сифіліс (твердий шанкр) з фурункулом носа.

Вторинний сифілі (у формі ерітеми) проходить як катар з серозно-кровяними виділеннями з носа. Папули частіше з’являються при вході в ніс і рідше в порожнині носа.

Третинний сифіліс найчастіше спостерігається в порожнині носа і складається з специфічного інфільтрату – гуми.

Лікування: спецефічне і носить загальний характер.

Місцево: носовий душ з розчином гідрокарбонату натрію, промивання носа 1% розчином перманганату калія.

Секвестротомія, при деформації носа – пластична операція, яка проводиться після остаточного видужування хворого.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка