Інформація для студентів медичних факультетів. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики календарно тематичний план лекцій
Сторінка1/22
Дата конвертації15.04.2016
Розмір2.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Інформація для студентів медичних факультетів.
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.Богомольця

Кафедра клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ

для студентів 5 курсу медичних факультетів
ЛЕКЦІЯ №1 Основні завдання та проблеми клінічної імунології та алергології. Принципи функціонування імунної системи, клініко-лабораторна оцінка її розладів.
Питання до лекції:


 1. Основні завдання клінічної імунології та алергології на сучасному етапі розвитку медицини.

 2. Місце імунної системи в підтримці гомеостазу організму.

 3. Провідні фактори імунної регуляції.

 4. Роль сучасних знань щодо принципів функціонування різних ланок імунітету для збереження здоров’я та коректної курації хворих.

 5. Нові можливості сучасної імунодіагностики у клінічній та науковій практиці. Оцінка імунного статусу пацієнта. Побудова діагностичних алгоритмів і обрання схем лікування.


ЛЕКЦІЯ №2 Хвороби імунної системи. Принципи імунодіагностики, імунотерапії, імунореабілітації та iмунопрофiлактики.
Питання до лекції:


 1. Місце хвороб імунної системи у загальній захворюваності населення України та Світу.

 2. Роль спадковості та факторів зовнішнього середовища у розвитку імунопатології.

 3. Необхідність первинної діагностики імунопатології лікарями загальної практики.

 4. Імунотерапія та імунопрофілактика на прикладі ВІЛ/СНІД,


ЛЕКЦІЯ №3 Сучасні погляди на атопічні хвороби як на системні захворювання. Алергічні захворювання. Класифікація, клінічні приклади.
Питання до лекції:


 1. Причини зростання кількості алергічних захворювань у світі та прогноз щодо їх розповсюдженості на майбутнє.

 2. Атопія, важливість ранньої діагностики та алгоритм надання допомоги при невідкладних станах.

 3. Клінічні приклади алергічних захворювань, важливість правильного діагностичного алгоритму для надання належної допомоги пацієнту.

 4. Сучасні можливості алергодіагностики.

 5. Сучасні підходи до терапії алергічних захворювань, перспективні напрями.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ

для студентів 5 курсу медичних факультетів


Дні тижня

Тема

Кількість годин

понеділок

№1 Структура і принципи функціонування імунної системи.

4

вівторок

№2 Імунологічні методи досліджень. Поняття про імунограму.

2

№3 Імунне запалення та інфекційні хвороби. ВІЛ інфекція: імунопатогенез, імунодіагностика, імунокорекція.

2

середа

№4 Природжені імунодефіцитні захворювання

2

№5 Набуті імунодефіцитні захворювання. Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунореабілітація, імунопрофілактика.

4

четвер

Тема№8 Імунні аспекти аутоімунної патології

2

Тема№9 Атопічні хвороби.

2

Тема№10 Інші алергічні (не атопічні) захворювання: види, імунопатогенез, імунодіагностика, імунотерапія. Диференціальна діагностика псевдоалергії та алергії

2

п’ятниця

Тема№7 Iмунологiя пухлин.

2

Тема№6 Основи трансплантаційного імунітету.

2

ПМК

2

Всього

26ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ»

Тема

Кількість годин

1.

Підготовка до практичних занять у тому числі:

- заповнення робочих зошитів по темах занять;

- опанування навичками аналізувати дані імунологічних методів дослідження:

1. орієнтуючих тестів (І рівень) (кількісні показники клітинних та гуморальних факторів природженого та специфічного імунітету, оцінка показників фагоцитозу та ін..) .

2. аналітичних тестів (ІІ рівень) (оцінка проліферативної активності Т- та В- лімфоцитів, оцінка активності природних кілерів, визначення рівнів цитокінів, компонентів комплементу та ін..)

- опанування навичками трактування даних фізикального обстеження хворого з патологією імунної системи (УЗД, рентгенологічне, імуногістохімія та ін..).

- опанування контролю імуностимулюючої, імуносупресивної та цитостатичної терапії;


7

2.

Підготовка до практичних занять у тому числі:

- заповнення робочих зошитів по темах занять;

- опанувати скринінгові клініко – анамнестичні критерії для виявлення дисфункцій імунної системи:

1. Клінічні симптоми;

2. Сімейний анамнез;

3. Антенатальний анамнез;

4. Анамнез життя і хвороби;

5. Імунологічні лабораторні дані.

- опанування клініко - лабораторними критеріями виявлення природжених та набутих імунодефіцитних станів;

- опанування визначення ступеня важкості природжених та набутих імунодефіцитних станів;

- опанування визначення клінічних синдромів дисфункції імунної системи: інфекційного, алергійного, аутоімунного, імунопроліферативного;

- опанування принципами лікування імунодефіцитних захворювань.

- опанувати навичками трактування даних фенотипування для підбору пари донор – реципієнт

- опанувати навичками оцінки результатів визначення пухлино асоційованих та онкофетальних антигенів в діагностиці пухлин.7

3.

Підготовка до практичних занять у тому числі:

- заповнення робочих зошитів по темах занять;

- опанування навичками аналізувати дані алергологічних методів дослідження;

- опанування навичок проведення прик- тесту;

- опанування навичками надання медичної допомоги хворим з гострою алергічною реакцією

- опанування оцінки показників функції зовнішнього дихання у хворих бронхіальною астмою

- опанування навичками оцінки ефективності протиалергійної терапії


7

4.

Курація хворого з написанням студентської історії хвороби

4

6.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Всього

30


Індивідуальна робота студентів:

Підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження (за вибором):

 • Імуно – нейро- ендокринна регуляція функцій організму.

 • Апоптоз як регуляція імунної відповіді.

 • Імунологія слизових оболонок.

  • Імунопатогенез та імунотерапія сепсису;

  • Епштейна - Барр вірусна інфекція: імунопатогенез, імунотерапія

 • Поліноз. Алергоспецифічна імунотерапія: принципи призначення. Показання та протипоказання, розвиток ускладнень.

 • Медикаментозна алергія.

 1. Курація хворого з імунозалежною або алергологічною патологією.

 2. Доповідь історії хвороби пацієнта на практичному занятті.

 3. Доповідь реферату або презентації на практичному занятті

 4. Написання тез, статейРозрахунок балів, що присвоюється студентам:

Кількість практичних занять - 5

Загальна кількість балів за практичні заняття - 110 балів

(від 11 до 33 балів за одне практичне заняття)
Максимальна оцінка за 1 тему практичного заняття складає 11 балів. Максимально 2 бали за робочий зошит по темі, 2 бали за тести вихідного рівня, 2 бали за тести/запитання підсумкового рівня, 5 балів за результати практичної роботи під час заняття.

Для контролю вхідного та вихідного рівня знань пропонується 10 запитань з банку даних тестів. Максимально студент може отримати 2 бали. Ціна одного запитання, при правильній відповіді становить 0,2 бала. Якщо студент набрав менше 70% правильних відповідей за тести отримує 0 балів.


Кількість балів за написання і захист історії хвороби – максимально 5 балів (оцінка 5 – 5 балів; оцінка 4 – 4 балів; оцінка 3 – 3 балів; оцінка 2 – 0 балів).
При оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 11-бальною шкалою з використанням затверджених цикловою методичною комісією з терапевтичних дисциплін критеріїв оцінювання:

11 – Студент має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

10 – Студент має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.

9 – Студент добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією.

8 – Знання студента є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності.

7 – Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його (її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

6 – Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило.

5 – Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.

4 – Студент відтворює частину навчального матеріалу; з допомогою викладача виконує елементарні завдання.

3 – Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення.

2 -1 – Студент розрізняє об’єкти вивчення.

0 – Студент не відповідає.

В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи в бали:


Традиційна система

Конвертація у бали

«5»

11 балів

«4»

9 балів

«3»

6 балів

«2»

2 бали


Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 110 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (індивідуальних завдань):

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише при успішному їх виконанні та захисті. Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їх об’єму та значимості, але не більше 10 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

У програмі застосовується така система бальної оцінки за індивідуальні завдання:

10 – призери, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів на Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології або студентській науково-практичній конференції (при умові підготовки наукової роботи з клінічної імунології та алергології);

9 – учасники Всеукраїнської студентської олімпіади з клінічної імунології та алергології;

8 – учасники студентської науково-практичної конференції (при умові підготовки наукової роботи з клінічної імунології та алергології);

7 - 3 – підготовка реферату (кількість балів залежить від якості підготовки та уміння відповідати на додаткові запитання) – протягом циклу можна підготувати 1 реферат за темами самостійної (позааудиторної) роботи за узгодженням із викладачем.

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється при підсумковому модульному контролі.Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

Перелік балів, що присвоюється студентам:


МОДУЛЬ №1

Максимальна

кількість балівЗмістовий модуль №1

(3 практичних заняття)33

Змістовий модуль №2

(5 практичних заняття)55

Змістовий модуль №3

(2 практичних заняття)22

Разом за модулі 1-3

110

Індивідуальна самостійна робота студентів

10

Підсумковий модульний контроль

80

Разом балів за модуль №1

200

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з поважних причин мав пропуски навчальних занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80 балів. Підсумковий модульний кредит вважається зарахованим, якщо студент набрав на менше 60% від максимальної кількості балів, що складає 50 балів.

ОБОВ'ЯЗКОВІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ СТУДЕНТА 5 КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ НА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


   • Збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (у тому числі професійний анамнез);

   • Проводити пальпацію лімфатичних вузлів;

   • Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів);

   • Обстежувати стан шкірних покровів. 1. ВМІННЯ ПОСТАВИТИ ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ І ПРИЗНАЧИТИ ЛАБОРАТОРНЕ ТА/АБО ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ:

1. Алергічний риніт

2. Кропив’янка

3. Атопічний дерматит

4. Алергічний контактний дерматит

5. Сивороткова хвороба

6. Екзогенний алергічний альвеоліт

7. ВІЛ/СНІД

8. Первинні імунодефіцити

9. Вторинні імунодефіцити

10. Системний червоний вовчак..

11. Ревматоїдний артрит.

12. СепсисЗахворювання органів імунної системи

при бойовій хірургічній травмі та в умовах катастроф

1. Радіаційні ураження імунної системи.

2. Опікова хвороба.

3. Сепсис 1. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ і ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Кількісні та функціональні імунологічні тести. Імунограма, основні показники.

2. Методи визначення кількісних та функціональних характеристик Т- лімфоцитів: тести з використанням моноклональних антитіл, РБТЛ з мітогенами.

3. Методи визначення кількісних та функціональних характеристик В- лімфоцитів: тести з використанням моноклональних антитіл, РБТЛ з мітогенами, рівня ЦІК.

4. Методи визначення фагоцитарної активності лімфоцитів.

5. Методи визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів основних класів.

6. Опанування навичками трактування даних та основних принципів щодо інтерпретації даних лейкограми та імунограми з урахуванням клініки, періоду хвороби, імунологічного анамнезу.

7. Виявляти ознаки подразнення імунної системи за даними лейкограми.

8. Опанувати навичками виконувати шкіряні алергологічні тести (прік- тести).

9. Опанувати навичками виконувати пікфлуометрії та оцінці її показників.

10. Інтерпретувати дані тестів по підбору донора та реципієнта для проведення трансплантації. 1. ВМІННЯ, БАЗУЮЧИСЬ НА ОБСТЕЖЕННІ ХВОРОГО, ФОРМУЛЮВАТИ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОЗ ТА ПРИЗНАЧАТИ ІМУНОТОРОПНУ ТЕРАПІЮ ПРИ ІМУНОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

 1. Хвороба Брутона.

 2. Загальноваріабельний імунодефіцит.

 3. Синдром Ді - Джорджі

 4. Системний червоний вовчак.

 5. Ревматоїдний артрит.

 6. Бронхіальна астма.

 7. Поліноз.

Імунозалежні захворювання

при бойовій хірургічній травмі та в умовах катастроф

1. Імунологічні зміни при радіаційних ураженнях та їх корекція.

2. Імунокорекція опікової хвороби.

3. Сепсис.


5. КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ОСНОВНИХ ГРУП МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ

1. Довенні імуноглобуліни.

2. Антигістамінні препарати.

3. Глюкокортикоїди

4. Імуносупресанти.

4. Нестероїдні протизапальні засоби.

5. Моноклональні антитіла.
6. ВМІННЯ ДІАГНОСТУВАТИ ТА НАДАВАТИ ДОПОМОГУ ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

1. Анафілактичний шок.

2. Вроджений ангіоневротичний набряк.

3. Набряк Квінке


7. ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ

 1. Спірометрія.

 2. Пікфлоуметрія


8. ВМІННЯ ОФОРМЛЯТИ МЕДИЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

 1. Медична карта амбулаторного хворого.

 2. Рецепти за всіма розділами дисципліни.


Перелік препаратів, які необхідно знати студенту 5 курсу:

1. Преднізолон (табл.).

2. Адреналін розчин.

3. Цетиризін.

4. Дезлоратадин.

5. Сальбутамол.

6. Беклометазон пропіонат.

7. Гропринозін.

8. Бронхомунал.

9. Дексаметазон розчин.

10. Тавегіл розчин.

11. Імунофан.

12. Імуноглобулін нормальний людини для в/в введення.

13. Інфліксімаб, флакони.15. Омалізумаб.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка