Інформація для студентів стоматологічного факультету тематичний план практичних занять для студентів 5 курсу стоматологічного факультетів модуль «Клінічна імунологія» № з/п Тема Кількість годин




Скачати 275.45 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір275.45 Kb.

Інформація для студентів стоматологічного факультету

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів 5 курсу стоматологічного факультетів

МОДУЛЬ 1. «Клінічна імунологія»



№ з/п

Тема

Кількість годин

1.

Сучасні погляди щодо структури і функції імунної системи.

3

2.

Сучасні можливості оцінки імунного статусу і ступеня імунних порушень. Методи лабораторної імунодіагностики.


3

3.

Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної відповіді. Імунологічна система слизових оболонок. Мікробіоциноз та стан імунної системи слизової порожнини рота.


3

4.

Імунологія інфекційного процесу

Первинні та набуті імунодефіцити в стоматології та ЩЛХ




1

2


5.

Імунологія та процеси регенерації в стоматології Імунологія специфічних запальних процесів ЩЛД (туберкульоз, актиномікоз, сифіліс, СНІД).


1

2


6.

Імунологія гострих та хронічних одонтогенних та неодонтогенних запальних процесів ЩЛД та профілактика їх ускладнень.

Можливості та перспектива імунотропної терапії в стоматології.





2
1


7.

Алергічні хвороби в практиці лікаря стоматолога. Невідкладні стани в алергології (токсико- алергічні реакції)


2

1


8.

Інші алергічні (не атопічні) захворювання

1




Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля

2

Всього

24



ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЇ

З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

стоматологічного факультету
ЛЕКЦІЯ №1 Основні завдання та проблеми клінічної імунології Принципи функціонування імунної системи, клініко-лабораторна оцінка її розладів.

Питання до лекції:

 1. Основні завдання клінічної імунології та алергології на сучасному етапі розвитку медицини.

 2. Місце імунної системи в підтримці гомеостазу організму.

 3. Провідні фактори імунної регуляції. Особливості будови і функціонування імунної системи слизових оболонок.

 4. Нові можливості сучасної імунодіагностики у клінічній та науковій практиці. Оцінка імунного статусу пацієнта.


ЛЕКЦІЯ №2 Хвороби імунної системи. Принципи імунодіагностики, імунотерапії, імунореабілітації та iмунопрофiлактики.
Питання до лекції:

 1. Місце хвороб імунної системи у загальній захворюваності населення України та Світу.

 2. Роль спадковості та факторів зовнішнього середовища у розвитку імунопатології.

 3. Імунодіагностика, імунотерапія та імунопрофілактика на прикладі герпетичних інфекцій та ВІЛ/СНІД.


ЛЕКЦІЯ №3 Сучасні погляди на алергічні захворювання. Класифікація, клінічні приклади алергійних проявів в стоматології.
Питання до лекції:

 1. Причини зростання кількості алергічних захворювань у світі та прогноз щодо їх розповсюдженості на майбутнє.

 2. Атопія, важливість ранньої діагностики та алгоритм надання допомоги при невідкладних станах.

 3. Клінічні приклади алергічних захворювань (нке атопічних), важливість правильного діагностичного алгоритму для надання належної допомоги пацієнту.

 4. Сучасні підходи до терапії алергічних захворювань, перспективні напрями.



Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 1


Предмет та завдання клінічної імунології. Сучасні погляди щодо структури і функції імунної системи. Сучасні можливості оцінки імунного статусу і ступеня імунних порушень. Методи лабораторної імунодіагностики.

5 курс, 6 годин

І. Актуальність теми:

Наш час висуває все більші і більші вимоги до практичної медицини, оскільки з'являються нові хвороби, змінюється перебіг добре відомих захворювань. У зв’язку з цим виникають проблеми в лікуванні різноманітної інфекційної патології, а фундаментальні і серйозні знання імунопатогенезу у більшості клінічних спеціалістів відсутні. В якій медичній спеціальності не працював би лікар, без сучасних імунологічних знань йому не обійтися. Лікареві стоматологу потрібні глибинні знання в галузі фундаментальних і прикладних аспектів клінічної імунології, визначені міжнародними кваліфікаційними вимогами до випускників медичних університетів.



ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

знати будову і функції імунної системи, механізми нормальної імунної відповіді, рівні її регуляції. Способи обстеження органів імунної системи,норми лабораторних показників.



ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Визначення та види імунітету.

 2. Центральні і периферичні органи імунної системи.

 3. Фактори природженого імунітету: механічні, фізіологічні, хімічні, біохімічні, клітинні: (моноцитарно - макрофагальна система, кілерні та гранулоцитарні клітини), гуморальні: (система комплементу, цитокіни).

 4. Специфічний імунітет, його особливості, кооперація імунокомпетентних клітин, які беруть участь у формуванні імунної відповіді.

 5. Популяції (Т- і В-лімфоцити) та субпопуляції (Т-хелпери 1 і 2 типу, Т- регуляторні, Т-ЦТЛ) лімфоцитів, їх функція.

 6. Імуноглобуліни, структура, функції.

 7. Будова та властивості циркулюючих імунних комплексів.

 8. Головний комплекс гістосумісності: будова, властивості, функція. Регуляція імунітету.

 9. Особливості імунологічного анамнезу.

 10. Клінічні методи оцінки імунної системи. І

 11. Інструментальні методи оцінки імунної системи.

 12. Лабораторні методи оцінки імунної системи.

 13. Особливості первинного імунологічного скринінгу.

 14. Методи оцінки гуморальних природжених факторів захисту організму;

 15. Методи оцінки кількісних показників та функцiональної активностi клітинних та гуморальних факторів набутого імунітету.



ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви імунозплежної патології.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. “Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.



Додаткова література




 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.
 2. Гущин И. “Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль” -М..- “Фармакус Принт.”.- 1998.- 252 с.
 3. “Клиническая иммунология” Под ред. Соколова Е.И, М., “Медицина”.-1998. - 272 с.
 4. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 5. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология в клинической практике М.- ЦПИ «ИЭМК», 1996.- 354 с.
 6. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 7. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

 8. Chapel H., Haeney M. “Essential of Clinical Immunology”. Bleckwell Science. – 1994/ - 572 p.

 9. Stites Daniel P., Terr Adda I., Pfislow Tristram G. “Medical Immunology”. – Stanford., Connecticut, Appleton& Lange. – 1997. – 900 p/

 10. Virella G., Dekker M. . “Medical Immunology”. – Inc.USA. – 1998. – 561 p.

 11. Vervloet D., Pradal M., Castelain M. “Drug Allergy”. – Pharmacia & Upjohn. – 1999. 323 p.



Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 2


Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної відповіді. Мікробіоциноз та стан імунної системи слизової порожнини рота. Імунологічна система слизових оболонок.

5 курс, 3 години

І. Актуальність теми:

В даний час велика увага приділяється ролі імунної системи слизових оболонок в резистентності організму, перш за все до різних інфекційних агентів. За останні 20 років накопичені великі знання про структуру та функції імунної системи слизових, її взаємодії з інтегральної імунною системою і фізіологічної мікрофлорою, здібності мукозальной імунної системи виробляти толерантність на одні антигени і одночасно розвивати імунну відповідь на інші. Першим бар'єром, який приймає на себе основний удар при контакті з мікроорганізмами, є поверхня слизових оболонок нашого організму: порожнини рота, носа, дихальних шляхів, травного каналу, сечостатевих шляхів і ін Слина, шлунковий сік (кислотність), жовч, слиз - все це відноситься до неспецифічних факторів, які допомагають підтримувати гомеостаз організму.

Скупчення лімфоїдної тканини, розташованої в різних областях організму, забезпечують реалізацію імунної відповіді на території лімфоїдної тканини слизових оболонок.
ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

знать строение и функции системы местного иммунитета, механизмы поддержания микробиоциноза и состояния слизистой полости рта, уровне ее регуляции. Способы обследования органов иммунной системы, нормы лабораторных показателей.



ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Мукозальний імунітет.

 2. Взаємодія між мукозальним (місцевим) та системним імунітетом.

 3. Структурно-функціональна організація лімфоїдної тканини, асоційованої зі слизовими оболонками.

 4. Диференцація інтраепітеліальних лімфоцитів.

 5. Індуктивні та ефекторні зони секреторного (місцевого) імунітету.

 6. Структура, механізми утворення sIgA.

 7. Місцевий імунітет порожнини рота.

 8. Склад слини: лізоцим, лактоферин, лактопероксидаза, компоненти системи комплементу, імуноглобуліни.

 9. Антигенний спектр нормальної слизової оболонки порожнини рота.

 10. Оцінка місцевого імунітету.

 11. Мікробіоциноз та стан імунної системи, асоційованої із слизовими оболонками порожнини рота.

 12. Імунологія слизових оболонок та її значення в захисті від інфекції.

ІV. Обсяг самостійної роботи:

Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви патології місцевого імунітету. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з патологією слизової оболонки і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. “Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.

 4. Матеріали лекцій професора Дранніка Г.М.


Додаткова література




 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.
 2. Гущин И. “Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль” -М..- “Фармакус Принт.”.- 1998.- 252 с.
 3. “Клиническая иммунология” Под ред. Соколова Е.И, М., “Медицина”.-1998. - 272 с.
 4. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 5. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология в клинической практике М.- ЦПИ «ИЭМК», 1996.- 354 с.
 6. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 7. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

 8. Chapel H., Haeney M. “Essential of Clinical Immunology”. Bleckwell Science. – 1994/ - 572 p.

 9. Stites Daniel P., Terr Adda I., Pfislow Tristram G. “Medical Immunology”. – Stanford., Connecticut, Appleton& Lange. – 1997. – 900 p/

 10. Virella G., Dekker M. . “Medical Immunology”. – Inc.USA. – 1998. – 561 p.

 11. Vervloet D., Pradal M., Castelain M. “Drug Allergy”. – Pharmacia & Upjohn. – 1999. 323 p.



Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 3


Первинні та набуті імунодефіцити в стоматології та щелепо – лицевій хірургії

5 курс, 3 години

І. Актуальність теми:

В останні десятиліття відзначається значне зростання поширеності хронічних інфекційних захворювань, викликаних умовно-патогенними (опортуністичними) мікробами. Перебіг цих захворювань частіше млявий, з частими рецидивами і малою ефективністю від проведення адекватної етіотропної терапії. У пацієнтів також відзначається зниження імунологічної реактивності організму. Все це можна пояснити екологічною ситуацією, що змінилася, – появою з розвитком світового прогресу негативних хімічних, біологічних і фізичних факторів, появою «нових вірусів», впливом негативних внутрішніх факторів як фізичної, так і хімічної природи. У організмі адаптаційні імунні механізми слизових оболонок призводять до явища дисбіозу слизових у вигляді дисбалансу різного ступеня тяжкості. За даними експертів ВООЗ не існує практично жодного захворювання, при якому б не були ті чи інші ступені зміни в показниках імунної системи.



ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

Знати поняття “дисфункція імунної системи”, ”імунодефіцитний стан”, ”імунна недостатність”; імунопатогенез імунодефіцитних захворювань, принципи діагностики; клінічну класіфікацію дисфункцій імунної системи; основні клінічні та імунологічні критерії дисфункцій імунної системи;



ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Первиннi імунодефiцити - визначення, класифiкацiя, механiзми розвитку.

 2. Дефіцит гуморального імунітету: клінічні ознаки, діагностика, тактика лікаря-стоматолога, підходи до лікування.

 3. Дефіцит клітинного імунітету: клінічні ознаки, діагностика, тактика лікаря-стоматолога, підходи до лікування.

 4. Комбіновані Т- і В-імунодефіцити: клінічні ознаки, діагностика, тактика лікаря-стоматолога, підходи до лікування.

 5. Дефіцит системи фагоцитів: клінічні ознаки, діагностика, тактика лікаря-стоматолога, підходи до лікування.

 6. Дефіцит компонентів комплементу: клінічні ознаки, діагностика, тактика лікаря-стоматолога, підходи до лікування.

 7. Вториннi iмунодефiцити: визначення, класифікація, причини та механiзми розвитку, дiагностика.

 8. Роль вторинних iмунодефiцитiв у патогенезi рiзних хвороб та ускладнень в стоматології.

 9. План імунолабораторного обстеження. Основні підходи до імунотерапії в стоматології.

ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви імунозалежної патології. Вміти здійснити клінічне обстеження хворого з імунозалежною патологією (анамнез, огляд) і на основі отриманих даних правильно визначити набір імунологічних обстежень та призначити адекватну терапію.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. “Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.

 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.

 4. Лекції професора Дранніка Г.М.

Додаткова література

 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.
 2. Гущин И. “Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль” -М..- “Фармакус Принт.”.- 1998.- 252 с.
 3. “Клиническая иммунология” Под ред. Соколова Е.И, М., “Медицина”.-1998. - 272 с.
 4. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 5. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология в клинической практике М.- ЦПИ «ИЭМК», 1996.- 354 с.
 6. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 7. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

 8. Chapel H., Haeney M. “Essential of Clinical Immunology”. Bleckwell Science. – 1994/ - 572 p.

 9. Stites Daniel P., Terr Adda I., Pfislow Tristram G. “Medical Immunology”. – Stanford., Connecticut, Appleton& Lange. – 1997. – 900 p/

 10. Virella G., Dekker M. . “Medical Immunology”. – Inc.USA. – 1998. – 561 p.

 11. Vervloet D., Pradal M., Castelain M. “Drug Allergy”. – Pharmacia & Upjohn. – 1999. 323 p.



Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 4


Алергічні хвороби в практиці лікаря стоматолога. Невідкладні стани в алергології.

5 курс, 6 годин

І. Актуальність теми:

За останні десятиліття у всіх країнах зросла кількість людей, що мають алергічні захворювання. Відомо, що сьогодні 10-20% усіх людей страждає на них. Структура захворюваності має певні відміни в дитячому та дорослому віці: серед алергічних захворювань перших років життя переважають алергічні ураження шкіри, в той час як у підлітків та дорослих - алергічні захворювання ЛОР-органів, дихальної системи та шлунково- кишкового тракту. Трім того, алергія до лікарських препаратів виявляється у майже 50% хворих, що лікуються в стаціонарах та у 20% медичного персоналу.



ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

Знати класифікацію та імунопатогенез різних типів алергічних реакцій; механізми розвитку псевдоалергічних захворювань; принципи діагностики та диференційної діагностики алергії та псевдоалергії на підставі клініко - анамнестичних методів; основні групи препаратів, що використовуються при цих захворюваннях, механізм дії, показання та протипоказання



ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Імунологічні механізми та типи ушкодження біоструктур.

 2. Причини розвитку та роль генетичних факторів при формуванні алергопатології.

 3. Алергічні хвороби: етіологія, імунопатогенез, клініка, алергологічна діагностика (лабораторна діагностика, прик-тести та ін.),

 4. Основні принципи терапії алергічних хвороб.

 5. Медикаментозна алергія. Фактори ризику, алергія на антибіотики, місцеві анастетики, сульфаніламіди, НСПЗ та інші.

 6. Диференційна діагностика алергічних з токсичними, псевдоалергічними реакціями на препарати.

 7. Алергія як професійне захворювання медичних працівників (гостра кропив’янка, набряк Квінке, бронхіальна астма на медикаменти, латексна алергія, контактні дерматити та ін.)

 8. Контактні та токсико-алергічні медикаментозні стоматити.

 9. Синдроми Лайєлла та Стівенса –Джонсона.



ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви алергічної патології. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з алергічною патологією (анамнез, огляд) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. “Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.
 4. Лекції професора Дранніка Г.М.




Додаткова література

 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.
 2. Гущин И. “Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль” -М..- “Фармакус Принт.”.- 1998.- 252 с.
 3. “Клиническая иммунология” Под ред. Соколова Е.И, М., “Медицина”.-1998. - 272 с.
 4. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 5. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология в клинической практике М.- ЦПИ «ИЭМК», 1996.- 354 с.
 6. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 7. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

 8. Chapel H., Haeney M. “Essential of Clinical Immunology”. Bleckwell Science. – 1994/ - 572 p.

 9. Stites Daniel P., Terr Adda I., Pfislow Tristram G. “Medical Immunology”. – Stanford., Connecticut, Appleton& Lange. – 1997. – 900 p/

 10. Virella G., Dekker M. . “Medical Immunology”. – Inc.USA. – 1998. – 561 p.

 11. Vervloet D., Pradal M., Castelain M. “Drug Allergy”. – Pharmacia & Upjohn. – 1999. 323 p.


Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 5


Імунологія та процеси регенерації

5 курс, 3 години

І. Актуальність теми:

Останні два десятиліття характеризує значний прогрес у питаннях лікування ран: біологічні механізми загоєння встановлені на анатомічному, біохімічному та молекулярному рівнях; підприємства медичної промисловості переконалися в користі розробок більш ефективних способів лікування ран і, отже, в необхідності підтримки досліджень з питання їх загоєння, розробка нових фармакологічних препаратів за рахунок прориву в галузі молекулярної біології та імунології буде сприяти більш ефективному загоєнню як звичайних, так і тривало не загоюються ран; Тому, лікар-стоматолог повинен використовувати в повсякденній практичній роботі знання з імунології для забезпечення більш якісного лікування пацієнтів і необхідної профілактики ускладнень.



ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

Знати класифікацію різних форм регенерації, механізми регулювання регенераторного процесу: гуморальні, імунологічні та нервові механізми; розрізняти три види регенерації: фізіологічну, репаративну, патологічну; імунологічні механізми загоєння ран, особливості імунотропної терапії.



ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Імунологічні механізми загоєння ран.

 2. Фактори які визначають види регенерації.

 3. Механізми фізіологічної регенерації.

 4. Механізми репаративної регенерації.

 5. Механізми патологічної регенерації.

 6. Механізми загоєння ран

 7. Методи регенерації кісток в використанням кісткового трансплантату.

 8. Специфічні фактори росту і диференціації клітин при регенерації.



ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви алергічної патології. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з алергічною патологією (анамнез, огляд) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. «Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 1. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.
 2. Лекції професора Дранніка Г.М.




Додаткова література

1.Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.

2.Дранник Г.Н., Курченко А.И., Дранник А.Г. Иммунная система слизистих, физиологическая микрофлора и пробиотики. Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФ ПЛЮС”.-2009.-144 с.
Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 1. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 2. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.


Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 6


Імунологія гострих та хронічних одонтогенних та неодонтогенних запальних процесів ЩЛД та профілактика їх ускладнень.
5 курс, 3 години

І. Актуальність теми:

Інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин смертності в світі. Важливійшими факторами, які визначають розвиток інфекційного процесу, є стан імунної системи людини, її природжених факторів захисту та специфічного імунітету. Відомо, що протиінфекційна імунна відповідь повинна бути добре регульованою та контрольованою для досягнення рівноваги між усуненням патогену та посиленням запального процесу. Відсутність такої рівноваги може привести до формування хронічної інфекції та пошкодження тканин.

ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

Знати поняття "дисфункція імунної системи", "імунодефіцитний стан", "імунна недостатність"; імунологічні механізми розвитку одонтогенних інфекцій імунологічні механізми розвитку неодонтогенних інфекцій;. основні лабораторні тести для оцінки ступеню імунологічних порушень у стоматологічних хворих; покази та протипокази для призначення імунотерапії при одонтогенних та неодонтогенних інфекціях.


ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Імунологічний анамнез

 2. Імунологічні обстеження (імунограма, інтерпретація)

 3. Імунні дисфункції

 4. Хвороби ЩЛД

 5. Бактеріальні ураження ЩЛД

 6. Вірусні ураження СОПР

 7. Діагностика бактеріальних та вірусних хвороб ЩЛД та СОПР

 8. Лікування вірусних хвороб СОПР

 9. Епштейн- - Барр вірусна інфекція як загальномедична проблема.

 10. Профілактика одонтогенних та неодонтогенних інфекції ЩЛД

ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви одонтогенних та неодонтогенних інфекцій Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з іфнфекційною патологією ЩЛД (анамнез, огляд) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. “Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.
 4. Лекції професора Дранніка Г.М.




Додаткова література

 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.

 2. Дранник Г.Н., Курченко А.И., Дранник А.Г. Иммунная система слизистих, физиологическая микрофлора и пробиотики. Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФ ПЛЮС”.-2009.-144 с.
 3. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 4. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология в клинической практике М.- ЦПИ «ИЭМК», 1996.- 354 с.
 5. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 6. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету

до практичних занять з клінічної імунології

Тема № 7


ІМУНОЛОГІЯ СПЕЦИФІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ

ПРОЦЕСІВ ЩЕЛЕПО-ЛІЦЬОВОЇ ДІЛЯНКИ

(туберкульоз, актиномікоз, сифіліс, СНІД)

5 курс, 3 години

І. Актуальність теми:

СНІД – це контагіозне імунне захворювання вірусної етіології актуальне на сучасному етапі. За даними літератури лікарі-стоматологи посідають друге місце після хірургів за небезпекою зараження на СНІД.

Туберкульоз, актиномікоз, сифіліс не втратили актуальність сьогодні і можуть бути виявлені у хворих з дефіцитом клітинної ланки імунітету, які звертаються за стоматологічною допомогою.
ІІ. Завдання для домашньої підготовки:

Знати особливості імунопатогенезу вірусних (ВІЛ/СНІД), бактеріальних (туберкульоз, сифіліс) та грибкових (актиномікоз) захворювань, особливості клінічних проявів в порожнині рота, основні групи препаратів, що використовуються при цих захворюваннях, механізм дії, показання та протипоказання


ІІІ. Питання для самоконтролю

 1. Які ви знаєте шляхи інфікування та стадії перебігу ВІЛ-інфекції?

 2. Вміст яких імунних клітин слугує важливою лабораторною ознакою стану інфікованості імунної системи у хворих на СНІД?

 3. Якими опортуністичними інфекціями обумовлено до 90% летальних випадків у хворих на СНІД?

 4. Які сучасні принципи лікування хворих на СНІД? Що таке потрійна терапія?

 5. Яка група пацієнтів та які хвороби складають групу ризику передачі тубінфекції?

 6. Яким чином збудник інфекції попадає в порожнину рота і викликає інфекційний процес?

 7. Які зміни в імунітеті характерні для тубінфекції?

 8. Де проводиться лікування тубінфекції і яка роль стоматолога та імунолога у веденні хворого на туберкульоз?

 9. Що сприяє розвитку актиномікозу ротової порожнини у пацієнтів?

 10. За яким типом за класифікацією Джела та Кумбса розвивається запалення при актиномікозі?

 11. Клітинні чи гуморальні фактори є більш важливими для подолання актиномікозу ротової порожнини?

 12. Який ви знаєте сучасний швидкий метод діагностики актиномікозу?

 13. Які існують принципи лікування актиномікозу та роль імунотерапії у подоланні інфекції?

 14. Який період сифілісу є найбільш заразним?

 15. Які існують метоли діагностики сифілісу?

 16. Якими є варіанти інтерпретації імунопатогенезу сифілісу?

 17. Чи має місце набутий або вроджений імунітет до сифілісу?

 18. Який антибактеріальний препарат залишається актуальним для лікування сифілісу?

 19. Які імунотропні препарати можуть застосовувати при комплексному лікуванні сифілісу?



ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви специфічних запальних процесів. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого зі специфічними запальними процесами (анамнез, огляд) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.



ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. “Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.
 4. Лекції професора Дранніка Г.М.

Додаткова література

 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.

 2. Дранник Г.Н., Курченко А.И., Дранник А.Г. Иммунная система слизистих, физиологическая микрофлора и пробиотики. Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФ ПЛЮС”.-2009.-144 с.
 3. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 4. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 5. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТIЙНОЇ


ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ





ТЕМА РОБОТИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

1

Герпетичні інфекції в стоматології: імунопатогенез, імунодіагностика, особливості клінічних проявів, імунотерапія, імунореабілітація

3 години

2

Проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу в стоматології

3 години

3

Покази та протипокази до застосування вакцин, в тому числі мукозальних вакцин.

3 години




ВСЬОГО ГОДИН

9 години


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ.




 1. Основні завдання та проблеми сучасної клінічної імунології.


 2. Сучасне уявлення про структуру, функцію та онтогенез імунної системи. Становлення факторів природженого імунітету в процесі онтогенезу.

 3. Центральні та периферичні органи імунної системи.

 4. Фактори природженого та набутого імунітету в підтриманні гомеостазу організму, їх взаємодія у реалізації імунної відповіді.

 5. Макрофаги. Роль у становленні та реалізації імунної відповіді.

 6. Кілінговий ефект як складова імунобіологічного нагляду. Основні типи кілерних клітин.

 7. Гуморальні фактори природженого імунітету. Природні антитіла, інтерферони. Система комплементу.

 8. Т-лімфоцити. Субпопуляції Т-лімфоцитів Основні функції.

 9. В-лімфоцити. Основні функції.

 10. Імуноглобуліни: будова, функції, класи.

 11. Імунні комплекси, їх роль в фізіологічних процесах та розвитку патології. Вплив імунних комплексів на клітинний та гуморальний імунітет.

 12. Імунологічна система слизових оболонок (мукозальний імунітет).

 13. Мікробіоциноз та стан імунної системи слизової оболонки порожнини рота.

 14. Сучасне уявлення про структуру та функцію головного комплексу гістосумісності.

 15. Механізми та основні принципи розвитку імунної відповіді. Основи протибактеріального, противірусного та протигрибкового імунітету.

 16. Методи лабораторної імунодіагностики.

 17. Сучасні можливості оцінки імунного статусу i ступеня імунних порушень.

 18. Значення факторів місцевого імунітету в формуванні системної імунної відповіді.

 19. Спадкові імунодефіцитні стани, їх роль в стоматології.

 20. Вторинні імунодефіцитні захворювання та їх роль в стоматології.

 21. Інфекційні імунозалежні постопераційні ускладнення.

 22. Рецидивуючий та хронічний перебіг інфекційних захворювань з ураженням слизової оболонки ротової порожнини.

 23. Герпетичні ураження слизових оболонок ротової порожнини, клініко - імунологічна діагностика, імунотерапія та профілактика їх ускладнень.

 24. Грибкові ураження слизових оболонок ротової порожнини, клініко - імунологічна діагностика, імунотерапія та профілактика їх ускладнень.

 25. Імунологічні аспекти гострих одонтогенних запальних процесів.

 26. Імунологічні аспекти хронічних одонтогенних запальних процесів.

 27. Сучасні методи алергодіагностики.

 28. Визначення алергії, класифікація і стадії розвитку імунних реакцій.

 29. Алергени, їх класифікація. Фактори, що сприяють розвитку алергії.

 30. Загальні принципи діагностики алергічних захворювань.

 31. Алергічні стоматити, набряк Квінке та токсико - алергічні реакції, алергодіагностики та надання невідкладної допомоги хворим.

 32. Основні принципи призначення імунотропних препаратів.

 33. Системна і локальна імунотерапія в стоматології, можливості та перспективи.

 34. Принципи оцінки імунного статусу

 35. Основи лабораторної імунології. Імунологічні тести. Імунограма, основні показники.

 36. Принципи інтерпретації даних імунограм у практиці лікаря стоматолога.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:





 1. Зібрати імунологічний та алергологічний анамнез, визначити спадкову схильність до імунодефіцитних захворювань.

 2. Виявляти клінічні і лабораторні ознаки недостатності імунітету.

 3. Виявляти клінічні симптоми переважної недостатності: клітинного імунітету; гуморального імунітету; факторів місцевого імунітету та природжених факторів захисту.

 4. Проводити клініко - імунологічну, диференційну діагностику спадкових та набутих імунодефіцитних станів.

 5. Складати план імунологічного обстеження хворого с підозрою на імунодефіцитне захворювання.

 6. Інтерпретувати дані лейкограмми та імунограми з урахуванням клінічних даних, стадії імунної відповіді, імунологічного анамнезу.

 7. Аналізувати отримані дані лабораторних досліджень з урахуванням віку та стану хворого.

 8. Оцінювати ступінь компенсаторних можливостей місцевого імунітету.

 9. Виявляти клінічні ознаки декомпенсації місцевого імунітету.

 10. Виявляти клінічні ознаки набутої імунної недостатності.

 11. Інтерпретувати клініко-анамнестичні дані для виявлення порушень імунітету.

 12. Виявляти вторинні імунодефіцитні стани.

 13. Сформулювати імунологічний діагноз.

 14. Призначити імунотропну терапію у комплексному лікуванні інфекційних захворювань.

 15. Оцінювати динаміку ефективності призначеної імунотерапії.

 16. Інтерпретувати показники імунограми у стоматологічних хворих.

 17. Оцінювати ефективність призначеної імунотерапії в динаміці.

 18. Володіти принципами імунопрофілактики.

 19. Оволодіти методиками проведення алергологічних проб на анестетики та антибіотики, а також вміти оцінювати їх;

 20. Оцінювати результати проведення алергологічної діагностики (шкірних проб, провокаційних тестів, даних лабораторної діагностики).

 21. Сформулювати алергічний діагноз.

 22. Оволодіти методиками надання допомоги хворим з алергічними реакціями негайного типу (гостра кропив’янка, набряк Квінке, анафілактичний шок);

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Клінічна імунологія та алергологія” Підручник за ред. проф. Г.М. Дранніка .-К.: Здоров”я, 2006.-888 с.

 2. Дранник Г.Н. “Клиническая иммунология и аллергология” Пособие для студентов, врачей – интернов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. - 3 изд., доп. – Киев: – ООО ”ПОЛИГРАФПЛЮС”.-2006.-482 с.


 3. Казмірчук В.Є., Ковальчук Л.В. Клінічна імунологія та алергологія. - Вінниця: НОВА КНИГА.-2006.-528 с.



Додаткова література




 1. Бажора Ю.І. «Клінічна імунологія»- Одеса, Одеський державний медичний університет.-2000.-384 с.
 2. Гущин И. “Аллергическое воспаление и его фармакологический контроль” -М..- “Фармакус Принт.”.- 1998.- 252 с.
 3. “Клиническая иммунология” Под ред. Соколова Е.И, М., “Медицина”.-1998. - 272 с.
 4. Лукиных Л.М. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Н. Новгород: Изд - во НГМИ. — 2000-ИЖ. — С. 367.
 5. Лебедев К.А., Понякина И.Д. Иммунология в клинической практике М.- ЦПИ «ИЭМК», 1996.- 354 с.
 6. Терапевтична стоматологія Підручник: У 4 т. - Т. 3. Захворювання пародонта / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. - К.: Медицина, 2008. - 616 с. (Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації).

 7. Ройт А., Дж. Бростроф, Д. Мейл “Основы иммунологии”. Пер. с англ. М.,”Мир”, 2000.- 592 с.

 8. Chapel H., Haeney M. “Essential of Clinical Immunology”. Bleckwell Science. – 1994/ - 572 p.

 9. Stites Daniel P., Terr Adda I., Pfislow Tristram G. “Medical Immunology”. – Stanford., Connecticut, Appleton& Lange. – 1997. – 900 p/

 10. Virella G., Dekker M. . “Medical Immunology”. – Inc.USA. – 1998. – 561 p.

 11. Vervloet D., Pradal M., Castelain M. “Drug Allergy”. – Pharmacia & Upjohn. – 1999. 323 p.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка