Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка13/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39Цикл підготовки за фахом

Робоча навчальна програма

з дисциплінии «Основи пластанатомії»


1. Назва курсу
Основи пластичної анатомії

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта (Організація обслуговування населення.

Перукарське мистецтво та декоративна косметика)»2. Код курсу
[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [2_2_1]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)
обов’язковий
4. Рік (роки) навчання
1-й
5.Семестр (семестри)
1
6. Кількість кредитів ECTS
2
7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
Коломієць Наталія Вікторівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності
8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).
Мета курсу – ознайомлення студентів з основними науково-теоретичними положеннями з пластичної анатомії та аналітичного малюнку кістково-м’язової системи людини.

Мета проведення практичних занять – закріплення лекційного матеріалу та формування вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)
Курс анатомії та фізіології людини в межах курсу «Біологія» середньої школи10.Зміст курсу
Змістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.

1

Перший модуль
1.1.

Вступ. Загальне поняття пластичної анатомії. Історія виникнення анатомії. Анатомічні терміни. Загальні поняття про кістки людини (основи остеології).

2

2


1.2.

Основи артрології. Класифікація суглобів. Побудова хребтового стовпа. Згини хребта: лордози (шийний та поперековий) та кіфози (грудинний та крижинний).

8

2
2

4

1.3.

Побудова грудної клітини. Ребра, грудина. Класифікація ребер. Побудова тазового поясу. Статеві відмінності між жіночим та чоловічим тазом.

8

2
2

4

1.4.

Побудова скелета вільної нижньої кінцівки. Стегно, гомілка, скелет стопи. Скелет стопи – передплюсна, плюсна, фаланги пальців. Склепіння стопи, деформація стопи.

8

2
2

4

1.5.

Кісткова система верхньої кінцівки. З’єднання кісток вільної верхньої кінцівки та кісток скелета кісті. Плечова, ліктьова і променева кістки. Скелет кісті: зап’ясток, п’ясток, фаланги пальців.

4

2
2
2

Другий модуль
2.1.

Череп. З’єднання та рух кісток черепа. Різновиди швів, що з’єднують кістки черепа. Мозковий та лицевий відділи. Статеві відмінності між жіночим та чоловічим черепом.

8

2
2

4

2.2.

М’язова система людини (основи міології). М’язи – активні органи руху. Синергісти та антагоністи. Класифікація м’язів по формі. Апоневрози, фасції.

6

2
2

2

2.3.

Області шиї: передня, задня, бокові, грудинно-ключично-сосковидні. Поверхневі м’язи. Мімічні м’язи шиї.

8

2
4

4

2.4.

Анатомічна топологія мімічних м’язів. Основні відділи мімічних м’язів обличчя. Виявлення через міміку складних душевних переживань. Формування зморшок на обличчі.

10

2
4

4

2.5.

М’язи тулуба. Деталі обличчя: губи, ніс, вуха. Їх побудова.

8

2
2

4
Загальна кількість годин

70

20
22

30

11. Список рекомендованої навчальної літератури

1. Баммес Готфрид. Анатомія для художників.: Берлін, - 1985.

2. Баммес Готфрид. Изображение фигуры человека.: Берлин, - 1995.

3. Ене Барчай. Анатомия для художников.: Будапешт, - 1982.

4. Иваницкий. Очерки о пластической анатомии для художников.: М., Художник, - 1968.

5. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия.: М., Высш.Шк., - 1982.

6. Рид Уолт Фигура/Пер.с англ. А.Ф.Зиновьев; - Мн.: ООО «Поппури», 2000. – 144 с. – (Серия «Школа рисования») Методика рисования и построения.

7. Ли Хешмонд Портрет/Пер.с англ. А.Ф.Зиновьев; - Мн.: ООО «Поппури», 2000, - 144 с.

8. Нестеренко О.Н. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 1994. – 315 с.

9. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. – М.: Медицина, - 1989. – 1-2 тома.

10. Дюваль М. Анатомия для художников (перевод с французского). – М.: «Свагор и К», - 1998.

11. Коляденко. Анатомія людини. – К.: Либідь, - 2001. – 348 с.

12. Джованни Чиварди. Пластическая анатомия человеческого тела (рисунок). – М.: «Эксмо-пресс», - 2002.

13. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: Учебник для студентов высших учебных заведений: В 2-х кн. – 5-е изд., перераб. и дополн. – М., ООО Издат. Дом «ОНИКС 21 век»: ООО Изд-во «Мир и образование», - 2003. – 512 с.: ил.

14. Боянович Ю.М. Анатомия человека. Карманный атлас. – Х.: Торсинг, - 2002. – 736 с.

15. Пластическая анатомия: (Сб.) под ред. Лысенкова Н.К. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», - 2003, - 314, (6)с.; ил.

16. Механик Н. Основы пластической анатомии. – М.: «Искусство», - 1958.

17. Ульман Э. Учение о пропорциях. Изд. 3-е перераб. – М.: Высш.шк., - 2000.

18. Карузин П.И. «О размерах, росте и пропоциях». Изд. 4-е перераб. – М.: Художник, - 2001.

19. Павлов И. Анатомия человека. Учебн. для высш. учебн. завед. Изд. 4-е перераб. – М.12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • оформлення залікового альбому малюнків-схем по анатомії.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

Залік


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • участь у семінарах, дискусіях – 30%

 • конспекти лекцій – 10%

 • заліковий альбом малюнків-схем по анатомії – 10%

14. Мова викладання

Українська, російська

Робоча навчальна програма

Дисципліни «Основи наукових досліджень»


1. Назва курсу

Основи наукових досліджень

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)»


2. Код курсу

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [2_2_3]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

обов’язковий

4. Рік (роки) навчання

1-й

5.Семестр (семестри)

2

6. Кількість кредитів ECTS

1

7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Химченко Олена Миколаївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з окремими прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями наукового апарату (проблема, тема, предмет дослідження тощо), правилами підбору потрібної інформації та підготовки доповідей, рефератів, рецензій та ін.. Надалі студенти включаються у самостійну роботу, що активізує різнобічні форми наукового пошуку: опрацювання літератури, аналіз педагогічної практики, розробку методики і проведення експерименту тощо. Студенти оволодівають основами науково-дослідницької діяльності: пишуть реферати, виступають з доповідями і повідомленнями на семінарських і практичних заняттях, беруть участь у дискусіях. Усе це вимагає вміння працювати в бібліотеках, користуватися каталогами, конспектувати, анотувати, цитувати літературні джерела.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Методика науково-дослідної роботи в Малій академії наук щодо написання рефератів

10.Зміст курсу
Змістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.
Перший модуль
1.

Наука як система уявлень про дійсність

Сутність науки. Етапи розвитку науки. Класифікація наук.


22

2

Теоретична основа наукових досліджень
2


3

Методологія і методи наукових досліджень
2


4

Логіка наукового дослідження
2

25

Види навчально-дослідницьких робіт
22
Другий модуль
1

Сутність і структура самостійної роботи
24

2

Організація і планування наукового дослідження
22

3

Методика вивчення наукової, навчальної, навчально-методичної літератури
22

4

Загальні вимоги до оформлення наукової роботи.
2

2
2
Загальна кількість годин
18

4
14

Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література

 1. Энгельгард В. Еще раз о научном поиске – его эмоции и конфликты //Наука и жизнь.-1969, №10, с.89-92.

 2. Белый И.В., Власов К.П., Клепиков. Б. Основы научных исследований и технического творчества.- Харків: Вища школа, 1989.-200с.

 3. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності.-К.-2002.

 4. Організація науко-дослідної роботи в закладах освіти.-Тернопіль.-2001

 5. КраевскийВ.В., Полинский В.М. Методологические характеристики педагогического исследования и критерии оценки его результатов.-Самара.-1992.

Додаткова навчальна література

 1. Зерило Д.Д. Научная школа как феномен. – К.: Наук. Думка .1994.

 2. Делокаров К.Х. Системная парадигма современной науки и синергетика // Общественные науки и современность, 2000. - №6.

 3. Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. – Благовещенск, 1998.

 4. Про інформацію : Закон України // www.liga.kiev/ua

 5. Про науково-технічну інформацію: Закон України // www.liga.kiev/ua

 6. Про освіту: Закон України // www.liga.kiev/ua

 7. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В.Основи наукових досліджень. – К. .2000.
12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • КСР 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Конспекти літератури

5%

2.

Реферати по заданій темі

5%
14. Мова викладання

Українська


Робоча навчальна програма

з дисципліни «Кольорознавство»

1. Назва курсу.

«Кольорознавство»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення: перукарське мистецтво та декоративна косметика»


2. Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [2_2_4]

3. Тип курсу.

За вибором ВНЗ.

4. Рік (роки) навчання.

1,2-й.

5. Семестри.

2,3.

6. Кількість кредитів ECTS.

3.

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бразалєй Ганна Олександрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

8. Мета курсу.

Мета курсу передбачає знайомство з наукою про колір її історичному аспекті, осмислення досвіду накопиченого людством в цій галузі, а також дати студентам необхідні теоретичні та практичні навички, які б сприяли розвитку колористичного мислення, вмінню кольорового втілення ідей, замислів, почуттів.

Мета вивчення кольорознавства: • освоєння історико-філософських питань з теорії основ кольорознавства;

 • формування кольорової структури;

 • поглиблення теоретичних знань кольорової естетики та кольорової гармонії;

 • виховання розвиненого професійного кольорового мислення;

 • оволодіння кольоровою поліхромією, термінологією кольорознавства;

 • вміння практично та якісно вести спрямований пошук кольорових рішень у будь-якому творі образотворчого мистецтва стосовно психофізичних характеристик кольорів та кольорових сполучень.

Задачі, що стоять при викладанні дисципліни „Кольорознавство”:

 • освоєння знань і вмінь з основ кольорознавства;

 • набуття практичного і теоретичного досвіду з питань кольорової гармонії;

 • оволодіння різними техніками і прийомами роботи з фарбами і матеріалами;

 • набуття базових знань для успішного вивчення таких дисциплін як живопис, композиція, декоративна косметика, технологія перукарської справи.

Програма з кольорознавства пропонує розглянути проблеми гармонії, прикладної кольоропсихології та використання вправ і завдань, також ознайомитись з історичним розвитком кольорознавства як науки та кольоровими засобами і традиціями розвитку всесвіту.

Студенти зобов´язані оволодіти методикою практичного розв´язання завдань з композиції та живопису, розвинути кольорове відчуття та сприймання, набути практичних навичок роботи з кольором, поняттям про побудову колірної гармонії, навитися сприймати кольорову композицію в образотворчому та ужитковому мистецтві, архітектурі, дизайні.
9. Передумови.

Курс дисципліни «Кольорознавство» відноситься до блоку професійно орієнтованих дисциплін і його опанування тісно пов’язане з вивченням історії світової культури та історії зарубіжного і вітчизняного мистецтва.

Програма курсу «Кольорознавство» тісно пов’язанa з дисципліною «Живопис», вони кореспондуються і доповнюють одна одну.10. Зміст курсу.
Змістовні модулі та їхня структура

2 семестр
загальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Історія науки про колір. Стародавній світ. Середні віки. Доба Відродження в Європі.

4

22

1.2.

Історія науки про колір. 17-20 сторіччя.

4

22

1.3.

Основні категорії і проблеми вчення про колір, наукові основи кольорознавства.

4

22

1.4.

Наукові основи кольорознавства. Психологічний впливу кольору на функціональні системи.

6

24

1.5.

Теорії кольорових гармоній. Класифікація і типи кольорових гармоній.

6

24
Практичні заняттяАхроматична шкала.

6
2
4
Способи змішування кольорів. Спектральне коло.

6
2
4
Психологічна дія кольорів. Кольоровий контраст.

6
2
4
Фактурні властивості кольорів. Імітація матеріалів.

6
2
4
Гармонізація хроматичних кольорів з ахроматичними.

6
2
4
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

10

10
34
3 семестрДругий модуль
2.1

Історичний аспект у вченні про гармонію.

4

48

2.2.

Сучасні концепції побудови гармонійних кольоросполучень.

6

68
Практичні заняттяМонохромні гармонійні поєднання.6
8
Ньюансні гармонійні поєднання.6
8
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

54

10

12
32
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ависян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.,1985.

 2. Агамирова А. Советский станковый рисунок. – М., 1981.

 3. Андрева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. – Л., 1973.

 4. Барышников А.П. Перспектива. – М., 1949.

 5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 6. Борщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970.

 7. Випер Е.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

 8. Воронов Н.В. Искусство рождённое огнём. – М., 1970.

 9. Гицеску Г. Пластическая анатомия. – В 3-х томах. – Бухарест, 1963.

 10. Дейнека А. Учитесь рисовать. – М., 1961.

 11. Зайцев А.С. Советы мастеров. – Л., 1973.

 12. Кузин В.С. Наброски и рисунки. – М., 1981.

 13. Кулибакин Г.К. Рисунок и основы композиции. – М., 1983.

 14. Легенький Ю.Г. Від ремесла до творчості. – К., 1990.

 15. Материалы и техника рисунка. – М., 1984.

 16. Марков Л.М. Практика застосування кераміки в архітектурі. – К., 1984.

 17. Однаралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1984.

 18. Певцев А.Х. Производство художественных глиняных изделий (керамика). – М., 1903.

 19. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984.

 20. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. – М., 1983.

 21. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – 2-е изд. – М., 1985.

 22. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок, живопись, композиция/ Хрестоматия. – М., 1989.

 23. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей. – М., 1964.

 24. Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 25. Тихонов О.В. Рисунок. – М., 1983.

 26. Филипова С.В. Архитектурная майолика. – М., 1986.

 27. Хория Тоедору. Перспектива. – Бухарест. 1964.

 28. Школа ИЗО. – 10 томов. – М., 1960-1963.

 29. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М., 1969.

 30. Gottfried Bammes. – Berlin, 1989.


Додаткова навчальна література


   1. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. В лекциях, беседах, рассказах. - М., 1996.

   2. Материалы журналов «Искусство в школе», «Искусство и образование», «Мистецтво та освіта», "Художня культура та освіта", "Дивосвіт", газеты "Искусство" и др.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • практичні роботи;

 • участь у конференції;

 • самостійна робота;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

Залік.


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 42 %

(з них на к. с. р.) 12 %

- участь у семінарах, дискусіях 28 %

- письмові кейси 30 %

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Підготувати доповіді з тем:

Наукові основи теорії кольорової гармонії.6%

2.

Підготувати доповіді з тем:

Психологічний вплив кольору на людину.6%
14. Мови викладання.

Українська, російська.Робоча програма

з дисципліни «Основи колористики»


1. Назва курсу

«ОСНОВИ КОЛОРИСТИКИ»
Форма навчання: денна.

Спеціальність: Професійне навчання. Організація обслуговування населення.

Перукарське мистецтво та декоративна косметика
2. Код курсу.

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[2_2_5]


3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студентів).

За вибором студентів

4. Рік (роки) навчання.

4-й

5. Семестр / семестри

7 - 8

6. Кількість кредитів ECTS

1,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Коваль І. С. – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу “Основи колористики” є ознайомлення студентів з принципами взаємодії кольорів та їх відтінків, операціями фарбування волосся. Вивчення новітніх технологій фарбування волосся, моделювання нових стрижок і зачісок за допомогою фарбування волосся. Освоювання технологічних процесів фарбування волосся барвниками різних груп. Ознайомитися з різновидами фарбування волосся.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Матеріалознавство, ТПР, БЖД, хімія, біологія курс середньої школи.

10. Зміст курсу.


п/п

Змістовні модулі та їхня структура

загальна

лекції

практичні заняття

лабораторні занаття

самостійна робота
Перший модуль
1.1

Будова та фізіологія волосся. Натуральний пігмент, комбінації та форми натуральних пігментів. Діагностика волосся.

7

2

2
3


1.2

Теорія кольору. Хронометричне коло. Взаємодія барвників

8

2

2
4

1.3

Групи барвників. Окислювачі. Принципи роботи барвників. Температурний режим. Фони освітлення.

16

4

4

2

6


1.4

Рівні тону, відтінки та нумерація. Мікстони та коректор кольору. Методи нанесення барвників.

10

2

2

2

4

Загальна кількість годин

41

10

10

4

17
Другий модуль
2.1

Задачі по колористиці.

14

2

48

2.2

Види фарбування. Робота професійними барвників. Багатокольорове фарбування волосся

Фарбування волосся з використанням мікстонів та коректор кольору.

Фарбування сивого волосся.

Догляд за фарбованим волоссям16


4


6
6


2.3

Проблеми при фарбуванні волосся та їх рішення

Небажані відтінки. Корекція кольору. Змінення відтінку.11

4

4


3

Загальна кількість годин

41

10

1417
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. 1.Підручник: Перукарське мистецтво. – К., 2005.

 2. Гутыря Л.Г. Сучасна перукарська справа. – Харків., 1997.

 3. Константинов А.В. Парикмахерское дело. – М., 1987

 4. Марек Збигнев. Парикмахерское дело. – Минск, 1996.

 5. Луканова О.В., Федорова Л.В. Технология парикмахерских услуг. – Ростов-на-Дону, 2002.

 6. Моисеев Н. Искусство стрижки. – Ростов-на-Дону, 2000.

Додаткова навчальна література

  1. 1.Панченко О. Современные элегантные стрижки. – СПб, 2001.

  2. Современные переодические издания. Зеркало моды». – К., 1999 – 2005.

  3. «Долорес». – М., 1999 – 2006.

  4. “Hairs”, 1999 – 2006.

  5. Голубєва Е. Современные Мужские стрижки. – М., 2002.

  6. Николаева М. Современные детские стрижки. – М., 2002.

  7. Марина З. Современные женские стрижки. – М., 2002.

  8. Панченко О.А. Прическа. Укладка, завивка. – СПб., 1999.

  9. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерського искусства. – СПб., 2002.

  10. Энциклапедия парикмахерського искусства. – М., 1999.

  11. Панченко О.А. Современные элегантные прически. - М., 2001

  12. Силаева К.В. Прически и стрижки. - М.,2001.

  13. Куприянова И. Современные прически. - Росто-н/Д., 2002.

  14. Алешина А. Материалознавство. – М., 2000

  15. Сыромятникова Н. Модные прически. – М., 2002

  16. Силаева К. Прически и стрижки. - К.,2001.

  17. Державні санітарні правила та норми для перукарень різного типу.

  18. Кравец Л. Модные стрижки и прически. – Ростов-на-Дону, 2000.

  19. Афонкин С. Прически и стрижки. – СПб, 2001.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленнями на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточній контроль:

чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік.


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмовий модуль – 60%

(з них на к.с.р.) 20%

 • участь у семінарах, дискусіях – 30%

 • письмові кейси - 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи

Максимальній бал рейтингу за вид (%)

1.

Сучасні методи різнокольорового фарбування волосся. (конспектування)

5%


2.

Характеристика професійних барвників для волосся 1 та 2 груп.(конспектування)

5%


3.

Сучасні засоби по догляду за фарбованим волоссям. (конспект)

5%


4.

Репігментація, предпігментація метод відновлювання натурального пігмента

5 %

14. Мова викладання

Українська, РосійськаРобоча навчальна програма

з дисципліни „Матеріалознавство”

  1. Назва курсу.

„МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ОБЛАДНАННЯ”
Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)»


  1. Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [3_1_2]


  1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

  1. Рік навчання.

1-й

  1. Семестр.

1

  1. Кількість кредитів ECTS.

2

  1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Костюк Ольга Петрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

  1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з будовою, функціями і властивостями шкіри та волосся; ознайомлення з матеріалом і вихідною сировиною для парфюмерно-косметичної промисловості, ознайомлення студентів зі складом парфюмерно - косметичних засобів по догляду за шкірою і волоссям, з їх призначенням, застосуванням та умовами збереження.

Отримання необхідних знань про гігієнічно-косметичні, декоративно-косметичні і лікувально-косметичні засоби мають сприяти вирішенню проблем, зв'язаних зі станом шкіри і волоссям клієнта, розуміння та освідомлення правильного підбора препаратів для використання до різного типу, виду та стану волосся. Ознайомлення студентів з різновидом перукарського інструменту, апаратури, обладнання, та формування вміння і навичок щодо самостійного вибору у різноманітних технологічних процесах.9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс хімії, фізики, біології середньої школи, БЖД, санітарія та гігієна.

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Будова і фізіологія шкіри та волосся.

6

2

2
2

1.2.

Вихідна сировина для парфюмерно-косметичної промисловості.

16

6

2
8

1.3.

Засоби догляду за шкірою та волоссям.

14

4

4
6

1.4.

Дезінфікуючі та кровоспинні засоби

6

2

2
2
Другий модуль
1.5.

Інструменти та пристосування для перукарських робіт.

16

6

6
4

1.6.

Апаратура та обладнання перукарень

10

4

2
2
Перукарська білизна та одяг

6

2

2
2
загальна кількість годин

72

26

20
26
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа / Л. Г. Гутиря— Харків: Фоліо, 1997.

 2. Дрибноход Ю. П. Маникюр, педикюр.: Профессиональный курс. (Сер. «cosmetical&professional»). / Ю. П.Дрибноход— СПб.: Весь, 2002. — 256 с.

 3. Константинов А. В. Парикмахерское дело / А. В. Константинов— М.: Высшая школа, 1987.

 4. Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ / О. Н. Кулешкова — М.: Академия, 2002.

 5. Луканова О. В., Федорова Л. В. Технология парикмахерских услуг / О. В.Луканова, Л. В. Федорова—Ростов-на-Дону: Март, 2002.

 6. Мода и стиль. Современная энциклопедия. — М.: Аванта,2002.

Додаткова навчальна література

 1. Ляпич А.Д. Парикмахерское майстерство / А.Д Ляпич. — К.: Будівельник, 1982.

 2. Марек Збишнев. Парикмахерское дело / Марек Збишнев — Минск: Высшая школа, 1996.

 3. Смирнова Л. В. Уроки парикмахерского искусства / Л. В. Смирнова— СПб.: Парителы, 2002.

 4. Сокол Е.С. Дезинфекция как наука // Ногтевая естетика / Е.С. Сокол— 2004. — №1.-С. 48-50.

 5. Энциклопедия парикмахерского искусства. — М.: Веге, 1999.

 6. «Зеркало моды». - К.: - 1999-2004

 7. Гуске Ф. Парикмахерское искусство. — Лейпциг, 1957. — 288 с.

 8. You Proffesional: Международньїй журнал для парикмахеров. - К.: 2004 - 2005. №№ 1-5.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичних заняттях;

 • виголошення доповіді на практичних заняттях;

 • відпрацювання навичок;

 • демонстрація творчого підходу до виконання практичних робіт

 • самостійне конспектування, виконання домашніх завдань та їх аналіз;

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи – 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у практичних заняттях – 30%

 • самостійна робота (реферат, доповідь) – 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Вихідна сировина для парфюмерно-косметичної промисловості.

5%

2.

Засоби догляду за шкірою та волоссям.

5%

3.

Інструменти та пристосування для перукарських робіт.

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

25%
14. Мови викладання.

Українська, російська

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка