Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка36/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Змістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.
Перший модуль
1.

Сутність сучасної професійної освіти молоді в Україні
2

2
2

2

Завдання, зміст та процес професійної освіти
2

2
4

3

Зміст навчальної діяльності інженера-педагога.

2

2
4

1

Позакласна діяльність інженера-педагога.
2
4

2

Планування процесу виробничого навчання
2

2
4

1

Педагогічне, правове та матеріальне забезпечення виробничого навчання2
4

2

Нормативи матеріального, гігієнічного, праце-охоронного забезпечення виробничого навчання
4
4

3

Педагогічне проектування в системі професійної освіти
2

2
2

1

Методична робота інженера-педагога
2
4

2

Взаємозв’язок професійного навчання та сучасної економіки
23

Практикум
4
4
Загальна кількість годин

72

10

26
36

Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література


 1. Анализ и оценка рабочих программ: Методические рекомендации для преподавателей ПТУ / Сост. Н.К.Окунева. — Челябинск, 1991.

 2. Барболин М. П. Методологические основы развивающего обучения. — М., 1991.

 3. Батышев С. Я. Подготовка рабочих-профессионалов. — М., 1995.

 4. Батышев С. Я. и др. Управление профессиональной подготовкой и по­вышением квалификации рабочих. — М., 1995.

 5. Беляева А. Л. Дидактические принципы профессиональной подготов­ки в профтехучилищах: Метод, пособие. — М., 1991.

 6. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. –Екатеринбург, 1996. – 344с.

 7. Беспалъко В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995.

 8. Варковецкая Г.М. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах. — М., 1989.

Додаткова навчальна література

 1. Исследование приоритетных проблем развития профобразования: Сб. результатов научных исследований. — М., 2001.

 2. Казанская В. П. Взаимоотношения преподавателя с учащимися ПТУ в процессе обучения. — М., 1990.

 3. Конаржевский 10. А. Анализ урока. — М., 2000.

 4. Кормин А. И. Модель выпускника как основа организации педагоги­ческого процесса // Профессиональное образование. — 1997. — № 8.

 5. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие. — М., 2002.

 6. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Григорий Исаакович Кругликов. – М., 2005. – 288с

 7. Кругликов Г. И. и др. Основы технического творчества: Книга для учи­теля. - М., 1996.
12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль:

Чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • КСР 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Сучасні інтерактивні методи в професійній освіті (повідомлення)

5%

2.

Підготувати та провести уроків (лекція, практичне заняття, ділова гра)

15%
14. Мова викладання

УкраїнськаРобоча навчальна програма

з дисципліни „ Економіка та організація в перукарських салонах”

1.Назва курсу.

„ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В ПЕРУКАРСЬКИХ САЛОНАХ”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика.

2.Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук _4 (со)]. [3_1_13]

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

4-й

5.Семестр / семестри.

8

6.Кількість кредитів ECTS.

3

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Янушевська Світлана Олексіївна– асистент кафедри менеджменту, (2 корпус, ауд. 477)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення студентів з економікою та організацією салонного бізнесу: ефективністю виробництва (надання послуг), шляхах і методах досягнення підприємством найкращих результатів, а також з основами підприємницької діяльності, нормативно-правовими аспектами, складання бізнес-плану, особливостями оплати праці та інш.

9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Економічна теорія

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
Перший модуль
1.1.

Нематеріальні ресурси й активи підприємства

4

2

2
4

1.2.

Інвестиційні ресурси

4

24

1.3

Інноваційні процеси на підприємстві

4

24

1.4.

Регулювання, прогнозування розвитку перукарського салону

4

2

2
4

1.5.

Якість надання послуг та конкурентноспроможність

4

2

2
4

1.6.

Продуктивність праці в перукарських салонах.

6

2

2
4

1.7.

Прогнозування розвитку перукарського салону

4

2

2
4

1.8.

Витрати виробництва

4

2

2
4
Другий модуль
2.1.

Собівартість послуг

4

2

2
4

2.2.

Основи ціноутворення

4

2

2
4

2.3.

Економічна безпека малого підприємства

4

2

2
4

2.4.

Реструктуризація і санація підприємства

4

2

2
4

2.5

Банкрутство і ліквідація підприємства

6

26

2.6.

Державне регулювання діяльності малого підприємства

6

26
загальна кількість годин

108

28

20
60

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

2. Закон України «Про підприємництво» // Нове законодавство України. Випуск 2. - К., 1992.

3. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник, - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с

4. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво, стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник.. - К.: КНЕУ, 1997. - 244 с.

5. Примак Т.О. Економіка підприємств. - К.: МАУП, 1999. - 108 с.

6. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник.. - К.: Вікар, 2001. - 178

7. Штефанич Д.А., Вашків П.Г., Штефанич О.Д. Бізнес-план фірми. - Тернопіль, 1997. - 144 с.

Додаткова навчальна література

1. Іванов Ю.Б., Кравченко Ю.І., Хоменко М.М. Вступ до бізнесу. -К.: Лібра, 1995.

2. Закон України «Про власність» // Нове законодавство України. Випуск 2. - К., 1992.

3. Закон України «Про оплату праці» // Нове законодавство України. Випуск 3. - К., 1993.

4. Закон України «Про підприємства в Україні» // Нове законодавство України. Випуск 3.— К., 1992.

5. Орищак Я.О., Стебло М.І. Основи економіки: Навч. посіб. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 112 с.

6.Сизоненко В. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999.

7.Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. „Основи підприємницької діяльнос-

ті”: Посібник – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001 – 280с.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • складання бізнес-плану;

 • розвязання задач.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

-


13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 • участь у семінарах 30%

 • самостійна робота (реферат) 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

15%

2.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%
14. Мови викладання

Українська


Робоча навчальна програма

З дисципліни «Теорія і методика професійного навчання»


1. Назва курсу

Теорія і методика професійного навчання

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»


2. Код курсу

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со)_09]. [3_2_5]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

За вибором ВНЗ

4. Рік (роки) навчання

4-й

5.Семестр (семестри)

7

6. Кількість кредитів ECTS

2,5

7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Химченко Олена Миколаївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення майбутніх інженерів-педагогів з теоретико-методологічними основами сучасної професійної освіти і уміннями, що необхідні для ефективної організації професійного навчання та виховання; проведення послідовної роботи щодо опанування матеріалу курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення студентами своєї педагогічної позиції, знання основних закономірностей і принципів професійного навчання, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними формами, методами професійного навчання, урахування індивідуальних особливостей студентів, спрямованість на подальший саморозвиток.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс «Педагогіка»

10.Зміст курсу


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка