Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка37/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Змістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.
Перший модуль
1.

Сутність концептуальних положень професійної освіти на сучасному історичному етапі
24

2

Основні педагогічні категорії в професійній освіті.

Спеціальні поняття професійної педагогіки


2
4

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості в професійній освіті.

24

4

Зміст навчальної та позакласної діяльності інженера-педагога.
2
4

5

Особистісні та професійні якості інженера-педагога.

26
Другий модуль
1

Класифікація дидактичних принципів професійної освіти

2

2
6

2

Методи виробничого навчання та їх класифікація
4
6

3

Урок як основна форма організації професійної освіти.

2

2
6

4

Самовиховання молоді в системі професійної освіти.

2

2
6

5

Проблеми дисципліни в системі професійної освіти.


26

6

Спеціальні форми уроків виробничого навчання та методичне забезпечення їх проведення.

2

2
6
Загальна кількість годин

90

16

16
58

Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література


 1. Анализ и оценка рабочих программ: Методические рекомендации для преподавателей ПТУ / Сост. Н.К.Окунева. — Челябинск, 1991.

 2. Барболин М. П. Методологические основы развивающего обучения. — М., 1991.

 3. Батышев С. Я. Подготовка рабочих-профессионалов. — М., 1995.

 4. Батышев С. Я. и др. Управление профессиональной подготовкой и по­вышением квалификации рабочих. — М., 1995.

 5. Беляева А. Л. Дидактические принципы профессиональной подготов­ки в профтехучилищах: Метод, пособие. — М., 1991.

 6. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. –Екатеринбург, 1996. – 344с.

 7. Беспалъко В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995.

 8. Варковецкая Г.М. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах. — М., 1989.

Додаткова навчальна література

  1. Исследование приоритетных проблем развития профобразования: Сб. результатов научных исследований. — М., 2001.

  2. Казанская В. П. Взаимоотношения преподавателя с учащимися ПТУ в процессе обучения. — М., 1990.

  3. Конаржевский А. Анализ урока. — М., 2000.

  4. Кормин А. И. Модель выпускника как основа организации педагоги­ческого процесса // Профессиональное образование. — 1997. — № 8.

  5. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие. — М., 2002.

  6. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Григорий Исаакович Кругликов. – М., 2005. – 288с

  7. Кругликов Г. И. и др. Основы технического творчества: Книга для учи­теля. - М., 1996.
12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль:

Дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • КСР 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Сучасні інтерактивні методи в професійній освіті (повідомлення)

5%

2.

Підготувати конспекти уроків (лекція, практичне заняття, ділова гра)

15%
14. Мова викладання

Українська, російська

Робоча навчальна програма

дисципліни «Бухгалтерський облік»

1.Назва курсу.

"Основи бухгалтерського обліку в перукарській справі ”
Форма навчання: денна.

Спеціальність: 7.010104 бакалавра «Професійне навчання. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

2.Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4(со). [3_3_2]

3.Тип курсу

за вибором студента

4.Рік (роки) навчання.

4-й

5.Семестр / семестри.

8

6.Кількість кредитів ECTS.

2

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий сту­пень викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Іванчук Римма Миколаївна – доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук (3 корпус, ауд. 5-19)

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – набуття теоретичних знань і формування практичних

навичок з організації бухгалтерського обліку в перукарській справі9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Економічна теорія, економіка та організація діяльності перукарських салонів)

10. Зміст курсу.
Змістовні модулі та їх структура 

загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Сам ост.
Модуль 1

24

8

8
8
Теми лекцій

8

8


1

Предмет і метод бухгалтерського обліку

2

2


2

Бухгалтерський баланс та його побудова

2

2


3

Інформаційна база бухгалтерського обліку Документу­вання й інвентаризація господарських операцій на підприємствах перукарської справи

2

2


4

Бухгалтерські рахунки та подвійний запис. Класифікація і План рахунків

2

2

Практичні (семінарські заняття)

8
8


Класифікація активів, капіталу та зобов’язань підприємства

2
2


Вивчення типів господарських операцій та їх впливу на майно та джерела формування майна підприємства.

2

2Складання балансу

2
2

Складання первинних документів
Проведення інвентаризації і оформлення її результатів

2

2


Самостійна робота


8


8

1

Вивчення Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»

4

2

Вивчення впливу господарських операцій на стан господарських засобів підприємства та самостійне складання найпростішого балансу та


4Модуль 2 (Б)


30

6

6
14Теми лекцій

6
Облік операцій процесу постачання
2

Облік операцій щодо процесу надання послуг та їх реалізації.
2

Фінансова звітність підприємства
2
Практичні заняття
6

Облік грошових операцій2


Облік господарських операцій за процесом постачання. Ви­значення первісної вартості придбаних матеріальних цінно­стей і оприбуткування їх

4
2


Облік господарських операцій за процесом надання та реалізації перукарських послуг

4
2


Самостійна робота


Вивчення Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затв. КМУ від 3.05.1995, № 88


8Вивчення Положення «Про ведення касових операцій в народному господарстві України в національній валюті» №726


6
Разом:

54

18

14
22
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навчальний посібник. / Н.О. Гура. – К.: Знання, 2004. – 541 с.

2. Бутинець ФФ. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів - / 3-є вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. "Рута", 2003. - 444 с.

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, ЖІТІ, 2000. - 608 с.

3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир, ЖІТІ, 2001. - 288 с.

4. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: МАУП. - 2001. - 176 с.

5. Верхоглядова Н.І., Шило В.П. Бухгалтерський облік: Концептуальні основи теорії: Навчально-практичний посібник / Під заг. ред. Сопко В.В. - ТОВ "Виданичий дім" Професіонал". Київ, 2004. - 180 с.

6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. - 444 с.

7. Організація самостійної роботи з курсу “Бухгалтерський облік”: Навчальний. посібник: / Р.М.Іванчук. - Луганськ: Альма-матер, 2003. - 75 с.

Додаткова навчальна література

1. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України/ Кол. авт. Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербіна та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юринком Інтер, 2004. - 628 с.

2. Постанова КМУ № 88 від 03.05.95 р. «Про документальне забезпечення записві в бухгалтерському обліку».

3. Наказ НБУ. Положення про ведення касових операцій в народному господарстві України в національній валюті. № 726.

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. - К.: Галицькі Контракти / Дебет-Кредит, 2004. - 48 с.5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / За ред. Кужельного М. - К.: А.С.К. - 2001. - 276 с.

6. Грабова Н.М., Добровский В.М. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях., 2000.: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.

7. Грачова Р.Є Енциклопедія. - К.: Галицькі Контракти, 2004. - 832 с.

8. Деващук Л.Г., Єрмолаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина І. Навчальний посібник. - Х.: ТОВ "Одіссей". - 2001. - 488 с.

9. Завгородний В.П., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник - 3-є вид., доп. і перероб. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 377 с.

10. Книга "Бухгалтерский учет в Украине": /Под ред. А.Н. Коваленко - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. - 428 с.

11. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: Вища шк.., 2003. - 174 с.

12. Кундря-Висоцька О.П.. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. – 303 с.

13. Сопко В.В., Сопко О.В. Бухгалтерський облік: Основи теорії та концептуальні засади побудови: Навчальний посібник. - К.: 2003. - 231 с.

14. Сурикова Т.Н., Поникаров В.Д., Кожанова Е.Ф., Оленко И.П. Учет, анализ и аудит: Учебное пособие. - Х.: ИД "ИНЖЭК", 2003. - 400 с.

15. Теория бухгалтерского учета: Учебник для студентов фак. "Бизнес-управление" по спец. "Экономика предприятия" / Нар. укр. акад.; авторы: А.Ф. Кондратьева и др. - Харьков: Фодио, 2002. - 271 с.

16. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. завед. экон. спец.. - 7-е изд., дополн. и перераб.- К.: А.С.К., 2004. - 864 с.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 1. слухання лекцій;

 2. виступ з повідомленням на семінарі;

 3. вирішення фактичних економічних ситуацій;

 4. виголошення доповіді на семінарі;

 5. участь у дискусії на семінарі;

 6. самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 7. написання письмових кейсів.

Поточний контроль: дві письмові модульні роботи.

Форма підсумкового контролю:

Залік (на основі семестрової оцінки).13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується виходячи з критерію:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (15%)

 • участь у семінарах, дискусіях 30%

 • письмові кейси 10%

Карта оцінювання самостійної роботи студентівСРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Реферат

15%

2.

Виступи з повідомленнями в науці по дисци­пліні новими

5%

3.

Конспектування визначень (конспект)

5%
14. Мови викладання.

Українська


Робоча навчальна програма

З дисципліни «Професійна педагогіка»


1. Назва курсу

Професійна педагогіка

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійне навчання. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»


2. Код курсу

[ІКМ]. [Перук_ПН_2(мс)_08]. [3_2_2]

3. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента)

За вибором ВНЗ

4. Рік (роки) навчання

2-й

5.Семестр (семестри)

3-4

6. Кількість кредитів ECTS

3

7.Прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну

Химченко Олена Миколаївна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – ознайомлення майбутніх інженерів-педагогів з теоретико-методологічними основами сучасної професійної освіти і уміннями, що необхідні для ефективної організації професійного навчання та виховання; проведення послідовної роботи щодо опанування матеріалу курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення студентами своєї педагогічної позиції, знання основних закономірностей і принципів професійного навчання, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними формами, методами професійного навчання, урахування індивідуальних особливостей студентів. Курс спрямований на подальший саморозвиток майбутніх інженерів-педагогів.


9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу)

Курс «Теорія і методика професійного навчання», педагогічна практика.

10.Зміст курсу


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка