Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка38/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


Змістовні модулі та їх структури

Заг.

лекції

семінари

(пр.зан.)Лаб.

Самост.
Перший модуль
1.

Сутність сучасної професійної освіти молоді в Україні
2

2
2

2

Завдання, зміст та процес професійної освіти
2

2
4

3

Зміст навчальної діяльності інженера-педагога.

4

2
4
Другий модуль
1

Позакласна діяльність інженера-педагога.

4

2
4

2

Планування процесу виробничого навчання
4

2
4
Загальна кількість годин

44

16

10
18
Третій модуль
1

Педагогічне, правове та матеріальне забезпечення виробничого навчання
44

2

Нормативи матеріального, гігієнічного, праце-охоронного забезпечення виробничого навчання

4

4
4

3

Педагогічне проектування в системі професійної освіти
4

4
6
Четвертий модуль
1

Методична робота інженера-педагога

4

2
4

2

Взаємозв’язок професійного навчання та сучасної економіки

4

43

Практикум
4
8
Загальна кількість годин

64

20

18
26

Список рекомендованої навчальної літератури

Основна навчальна література


 1. Анализ и оценка рабочих программ: Методические рекомендации для преподавателей ПТУ / Сост. Н.К.Окунева. — Челябинск, 1991.

 2. Барболин М. П. Методологические основы развивающего обучения. — М., 1991.

 3. Батышев С. Я. Подготовка рабочих-профессионалов. — М., 1995.

 4. Батышев С. Я. и др. Управление профессиональной подготовкой и по­вышением квалификации рабочих. — М., 1995.

 5. Беляева А. Л. Дидактические принципы профессиональной подготов­ки в профтехучилищах: Метод, пособие. — М., 1991.

 6. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. –Екатеринбург, 1996. – 344с.

 7. Беспалъко В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. — М., 1995.

 8. Варковецкая Г.М. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах. — М., 1989.

Додаткова навчальна література

 1. Исследование приоритетных проблем развития профобразования: Сб. результатов научных исследований. — М., 2001.

 2. Казанская В. П. Взаимоотношения преподавателя с учащимися ПТУ в процессе обучения. — М., 1990.

 3. Конаржевский 10. А. Анализ урока. — М., 2000.

 4. Кормин А. И. Модель выпускника как основа организации педагоги­ческого процесса // Профессиональное образование. — 1997. — № 8.

 5. Кругликов Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие. — М., 2002.

 6. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Григорий Исаакович Кругликов. – М., 2005. – 288с

 7. Кругликов Г. И. и др. Основы технического творчества: Книга для учи­теля. - М., 1996.
12. Методи викладання

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

Поточний контроль:

Чотири письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

залік


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв

 • письмові модульні роботи – 50%

 • КСР 20%

 • Участь у семінарах, дискусіях – 20%

 • Конспекти лекцій – 10%

Карта оцінювання КСРВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Сучасні інтерактивні методи в професійній освіті (повідомлення)

5%

2.

Підготувати та провести уроків (лекція, практичне заняття, ділова гра)

15%
14. Мова викладання

Українська


Робоча навчальна програма

дисципліни „Історія зачіски та костюму”

1.Назва курсу.

«ІСТОРІЯ ЗАЧІСКИ ТА КОСТЮМУ»
Форма навчання: дистанційна

Спеціальність: «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)»


2.Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [3_2_2]


3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

За вибором ВНЗ

4.Рік навчання.

1-й

5.Семестр.

1

6. Кількість кредитів ECTS.

3

7.Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Костюк Ольга Петрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності

8.Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Курсом «Історія зачіски та костюму» передбачено вивчення проблем теорії перукарського мистецтва та змісту і здобутків основних культурних епох з цієї точки зору.

Одне з основних завдань - дати цілісне уявлення про перукарське мистецтво, історію костюму, його сутність і форми, структуру та функції, місце і роль в житті людини і суспільства, тенденції та проблеми його історичної еволюції.Друге завдання - познайомити з багатовіковою історією перукарського мистецтва та костюму, розкрити основні риси та особливості різних культурних епох.

Третє завдання – розкрити місце і роль українського перукарства та костюмостворення в розвитку світової культури, її самобутність і оригінальність.

Набуті знання повинні сприяти збагаченню і поглибленню внутрішнього світу студента, розвитку моральних і естетичних якостей, пробудженню інтересу до самостійного творчого освоєння багатовікової спадщини світової та вітчизняної історії культури перукарського мистецтва та костюму. Проблеми культури набувають сьогодні ключового значення, оскільки вона виступає потужним фактором соціального розвитку, зростає її роль в гуманізації суспільства.
9.Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс історії середньої школи

10. Зміст курсу. Дистанційний курс


Змістовні модулі та їхня структура

 

Перший модуль

1.1.

Вступ. Розвиток перукарського мистецтва від зародження до античності. Зародження перукарства.

1.2.

Зачіски Стародавнього Єгипту. Майстерність перукарів Межиріччя.

1.3.

Розвиток перукарського мистецтва Стародавньої Греції. Творчість перукарів Стародавнього Риму

1.4.

Зачіски Візантії. Зачіски варварських племен і народностей.

1.5.

Розвиток західноєвропейського перукарського мистецтва. Перукарське мистецтво Середньовіччя.

1.6.

Перукарське мистецтво доби Відродження. Перукарське мистецтво у Західній Європі XV- початку XVI ст.

1.7.

Зачіски стилю бароко.

1.8.

Зачіски стилю рококо.

1.9.

Перукарство у Франції кінця XVIII ст.
Другий модуль

1.1.

Стиль ампір у перукарстві. Зачіски у стилі бідермейєр.

1.2.

Європейська мода другої половини XIX - початку XX ст. Зачіски стилю модерн. Зачіски постмодерну.

1.3.

Особливості моди другої половини XX ст. Особливості моди XXI ст.

1.4.

Національні зачіски України. Зачіски народів Росії.

1.5.

Зачіски східних народів. Зачіски народів Арабського Сходу. Особливості моди народів Африки. Мода американських індіанців.
загальна кількість годин
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Перукарське мистецтво: Підручник: У 3-х кн. / За заг.ред. В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2005. – Кн. 1: Історія перукарської справи. – 352с.

 2. Перукарське мистецтво: Підручник: У 3-х кн. / За заг ред. В.Ф.Орлова. – К.: Грамота, 2005. – Кн. 2: Основи перукарської справи. – 576.

 3. Сиромятникова И. С. История прически. — М.: РИПОЛКЛАСИК, 2002. - 288 с.

 4. Плаксина Э. Б. и др. История костюма, стили і направления. - М.: 2003.

 5. Иллюстрированная энциклопедия моды / Под ред. Л. Ки-баловой. Прага: Артия, 1986. — 320 с.

 6. Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа / Л. Г. Гутиря— Харків: Фоліо, 1997.

 7. Константинов А. В. Парикмахерское дело / А. В. Константинов— М.: Высшая школа, 1987.

Додаткова навчальна література

 1. Дмитриева Н. Л. Краткая история искусств. — Т. І-ІІ. — М.:Иск, 1991, 1993.

 2. Мода и стиль. Современная энциклопедия. — М.: Аванта, 2002.

 3. Пономарьжов А. Українська минувшина. — К: Либідь, 1993.

 4. Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів.Ч. 1, 2. — К.:Мистецтво, 1978 -192 с.

 5. Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців. —К.: Наукова думка, 1993. — 168 с.

 6. Дьяконов И.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. – М.: Восточная литература, 1994. – 478 с.

 7. Українське народне мистецтво: Вбрання / Під ред. В. Г. Білозуба та ін. — К., 1961.

 8. You Proffesional: Международньїй журнал для парикмахеров. - К.: 2004 - 2009.

 9. Будур Я. История костюма. — М.: Олма-Пресс, 2001.

12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на практичних заняттях;

 • виголошення доповіді на практичних заняттях;

 • демонстрація творчого підходу до виконання практичних робіт;

 • самостійне конспектування, виконання домашніх завдань та їх аналіз;

Поточний контроль:

- модульні роботи.Форма контролю:

- іспит.


13. Критерії оцінювання (у %).

Рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • Практичні роботи – 90%

 • Підсумковий тест – 10%
14. Мови викладання.

Українська
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка