Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка39/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39Робоча навчальна програма

дисципліни „Основи композиції”

1. Назва курсу.

ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ”

Форма навчання: денна

Спеціальність: «Професійна освіта. Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

2. Код курсу.

[IKM]. [ПО_Перук _ 4(со)_ 09] [3_2_3]

3. Тип курсу (обов’язковий).

За вибором ВНЗ

4. Рік (роки) навчання.

1-й

5. Семестр/ семестри.

2

6. Кількість кредитів ECTS.

3

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ільїна Надія Василівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

8. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Метою курсу є формування вміння організації композиції у заданому форматі, об’ємі чи просторі зі стилістично об’єднаних елементів, пізнання і освоєння законів композиції, законів гармонії і логіки розвитку художньої форми; Формування світогляду студентів; розвиток творчої уяви і образного мислення, художньої спостережливості, зорової пам'яті, уміння бачити в навколишній дійсності характерне і типове; виховання широкої художньо-естетичної культури і художнього смаку; формування умінь аналізувати витвори мистецтва, вести цілеспрямовані нагляди навколишньої дійсності, творчо відбирати з життєвих вражень найхарактерніше і типове і відображати їх в правдивій образній формі; оволодіння професійною майстерністю і умінням застосовувати його в професійної та педагогічній діяльності.

9. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

«Малюнок», «Живопис», «Кольорознавство»

10. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структураЗагальна

Лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.
Перший модуль
1.1.

Вступ. Композиція в образотворчу мистецтві. Художня композиція. Форма. Елемент. Структура..


2

24

1.2.

Види образотворчої композиції. Образотворчі засоби композиції. Засоби гармонізації. Засоби художньої виразності.

2

24

1.3.

Образотворча основа площинної композиції.

Образотворче поле.

Співвідношення перцептивних сил формату.


2

24

1.4

Стилізація як особлива форма художньо – композиційної організації образотворчого матеріалу.

Стиль. Типи композицій. Статика. Динаміка.
2

24

1.5.

Типи композицій. Статика. Динаміка

2

24
Другий модуль
2.1.

Колір як образотворчій засіб композиції.

Властивості кольору.2

24

2.2.

Ритмічна композиція. Ритм. Акцент. Ритмічний ряд.


2

24

2.3.

Пропорції та пропорційність.

2

24

2.4.

Комбінаторика. Комбінаторний принцип композиції.

2

24

2.5.

Особливості процесу виконання творчої графічно-живописної композиції абстрактного характеру.


2

22

2.6.

Особливості організації тримірної композиції.

Збагачення об’ємної форми.

Поліхромія та об’ємна форма. Поліхромія та закономірності побудові простору.


2

22
Теми практичних занять

1.1.

Образотворчі засоби площинної графічно – живописної композиції.41.2.

Співвідношення перцептивних сил формату.21.3.

Головне та другорядне у композиції.

41.4.

Статика та динаміка.41.5.

Стилізація на основі природного аналога.42.1.

Колір як образотворчій засіб композиції. Гармонія колірних поєднань.42.2.

Рапортна композиція. Статичний сітчастий орнамент.42.3.

Орнаментально-декоративна графіка.

Декоративна ритмічно організована зачіска.


42.4.

Декоративна ритмічна композиція. Жіноча зачіска. Аплікація.42.5.

Оптичні ілюзії. Графічна композиція
42.6.

Графічний дизайн нігтів. Графічні ескізі абстрактних композицій.6


ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
22

44
42
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

1. Бесчастнов Н.П. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – М.: Гуманит. ВЛАДОС, 2003.

2.Визер В.Система цвета в живописи. Учебное пособие.- СПб.: Питер, 2004.-192 с.ил.

3.Герчук Ю.Я.Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного искусства: Учебное пособие.- М.; Учебная литература, 1998.- 208 с.: ил.

4. Голубева О.Л. Основы композиции: учеб пособие. – 2-е изд. – М.: Искусство, 2004.

5.Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи.- К., Вища шк.,1989.

6.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающиеся по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / Г.М.Логвиненко. – М.: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.

7.Миронова Л.Н. Цветоведение: учеб. пособие. – Минск. : Выш. шк., 1984.

8.Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції: Навчу. посиб. для студ. вищих навч. закладів. – К.: Каравела, 2004.

9.Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 144 с.

10.Рисунок. Живопись. Композиция: хрестоматия: учеб. Пособие для студ. худож. – граф. фак. пед. Институтов / сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М. : Просвещение, 1989.

11.Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. пед.вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.

12.Шорохов Е.В. Композиция: Учебник для студентов худож.- граф. фак-ов пед. ин-ов. – 2-изд. – М.: Просвещение,1986.
Додаткова навчальна література

1.Аксенов Ю. Цвет и линия. 2-е, исправленное и дополнительное изд. М.: советский художник, 1986.- 326 с., с ил.

2.Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – 392с.

3.Айванов О.М. Язык геометрических фигур. Минск: Просвета, 1994.

4.Береснева В.Я., Романова Н.В. Вопросы орнаментации ткани. – М., 1977.

5.Богомазов В. Живопись и элемент. – М., Искусство, 1987.

6.Ветрова И.Б. Неформальная композиция. - М.: Ижица, 2004.- 171 с.

7. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. Санкт – Петербург, 1993

8.Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М., 1977

9.Волкотруб А.В. Основы художественного конструирования. – М.: Прогресс, 1989. – 344ч.

10.Волкотруб И.Т. Основы комбинаторики в художественном конструировании. – К .: Вища шк., 1986.

11.Даниэль С.М. Картина классической эпохи.- Л., Искусство, 1988.

12.Даниэль С.М. Искусство видеть.- Л .: Искусство, 1990.

13.Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве.- Вопросы философии, 1966, №10, 1966.

14.Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий: Учебник для вузов. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. -264 с.

15. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М.: Просвещение, 1988.

16.Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: Изд-во Єксмо, 2004. – 480 с.

17.Мочалов. Пространство мира и пространство картины. – М., 1995.

18.Паранюшкин Р.В. Композиция / Серия «Школа изобразительных искусств». Ростов над: издательство «Феникс», 2001.

19.Раппопорт С.Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М., 1968.

20.Сапего И.Г. Предмет и форма. Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы. – М.: Советский художник, 1984.

21.Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция / А.В.Степанов. В.И. Малыгин, Г.И. Иванова и др.: под ред. проф. А.В. Степанова – 3-е изд. – М.: Архитектура С, 2003.

22. Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы в композиции. – Свято-Введеская Оптина пустынь, 2001.

23.Урманцев Ю.А. Симметрия природы и природа симметрии. – М: Мысль, 1974.

24.Чернышов О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна- Минск: Харвест, 1999.

25.Шевелев И. Принцип пропорции. – М., 1986.

26.Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М., 1969.

27.Якобсон П.М. Психология художественного восприятия. М., 1964.12. Методи викладання.

Діяльність студента:

- виступ з повідомленням на заняттях;

- участь у дискусії на заняттях;

- виконання практичних завдань;

- написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи;

практичні завдання;

Форма семестрового контролю:

залік


3. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи:перший модуль 20 %

(з них на к.с. р.) ( 10 %)

другий модуль 20 %

(з них на к.с. р.) ( 10 %)

- практичні завдання 55 %

- письмові кейси 5%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Абстрактна композиція на основі обводу кисті руки.

(практична робота)

10 %

2.

Рівновага в прямокутному форматі. Графічна декоративна композиція «позитив - негатив» із застосуванням розчленовування площини.

(практична робота)

10 %

3.


Питання теорії композиції;

Цілісність як інтегральний показник якості композиції;

Супідрядність як пріоритетний принцип організації цілісної композиції;

Динамічні рапортни композиції;

Пропорції та пропорційність;

Прийоми створення ілюзії руху і простору на картині;

Необразотворча композиція;

Стилізація;

Принципи трансформації рослинних форм в орнаментальні мотиви;

Принципи побудови орнаментальної композиції;

Орнамент і питання термінології;

Творчий метод створення орнаментальної композиції;

Золотий перетин в лінійній побудові картини;

Ритмічна повторюваність в образотворчому мистецтві;

Зв’язок кольору з наочним досвідом. Образотворча функція кольору;

Теорія гармонійних поєднань кольорів в хроматичних композиціях.( реферат на вибір)


5 %
14. Мови викладання.

Українська, російська


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка