Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка5/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39 1. Список рекомендованої навчальної літератури. 1. Bud Aaron, Alex Aaron.(1991) Upgrading PCs. Made Easy. ­– Osbourne McGraw-hill.

 2. Dubin F., Margol M. (1977) It’s Time to Talk (Communication Activities for Learning English as a New Language). – New Jersey: Prentice-Hall, International.

 3. George Becker, Kathy Slattery (1994) A Systems Administrator's Guide to Sun Workstation. - Springer-Verlag TELOS. 

 4. Sue Kay & Vaughan Jones (2002) Inside Out: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 5. Simon Greenall (1996) Reward: Intermidiate and Upper Intermidiate. – Macmillan Heineman English Language Teaching.

 6. Robert O’Neil (1979) Interaction: Practice Modules at the First Certificate. – Longman.

 7. Haines Simon, Stewart Barbara (1997). New First Certificate: Masterclass. – Oxford Uniersity Press.

 8. Rolf Stadler (1999). Active Technologies for Network and Service Management. - Springer-Verlag TELOS

 9. Tharon Howard and Chris Benson.(1999) Electronic Networks. - Boynton/Cook.

 10. Габриэльян О.А., Махтеева Е.Н., Максименко Л.Г., Чужик А.С. More Reading Power. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 11. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. Texts and Exercises. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2003.

 12. Габриэльян О.А., Максименко Л.Г., Чужик А.С. The First Aid in Modern Phonetics. – ЛГПУ: Альма-матер. – 2004.

 13. Игнатова Т.Н. Английский язык: Интенсивный курс. – М.: Высшая школа, 1992.

 14. К.Н. Качалова, Е.Е.Израилевич. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвест, 1997.

 15. Т.М. Новицкая, Н.Д. Кучин. Практическая грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1979.

Газети: Daily Mail (www.dailymail.co.uk), Digest,

Журнали: Spotlight, Sport On, Newsweek.

Словники:

В.К. Мюллер. Новый англо-русский словарь: 160 000 слов и словосочетаний. – М.: «Русский язык». – 2004.Большой русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний.– М.: «Русский язык». – 2002

Додаткова литература:

Великобритания: Лингвострановедческий словарь: 9500 единиц..– М.: «Русский язык». – 1980.

IELTS : International English Language Testing System English for International Oppoturnity: Handbook (2002). – The British Council.

Andrian Beard .The Language of Sport (1998). – Routledge, London – New York.

Hutchinson T., Waters A.(1987) English for Special Purposes: A Learning Centered Approach. – Cambridge

 1. Методи викладання.Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:
– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.
Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи тестування (не менш 1 роботи в семестр)...Форма семестрового контролю:

І-й сем. – залік;

ІІ-й сем. – залік;

ІІІ-й – іспит.


 1. Критерії оцінювання (у %).Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 1. письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 2. аудиторна робота 60%

 3. самостійна робота 10%


Карта оцінювання СРС

Види самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)1.

Learning a foreign language takes a lot of efforts (project)

5%2.

A lot of knowledge is a dangerous thing for addicts of the Internet A lot of knowledge is a dangerous thing for addicts of the Internet

5%3.

The advantages and disadvantages of studying in Ukraine and abroad (discussing)

5%4.

Cultural potential of some foreign countries

10%


УСЬОГО:

25% 1. Мови викладання.Англійська (переклад – українська)
СОЦІОКУЛЬТУРНА / СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

SOCIOCULTURAL / SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE

СТРАТЕГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ

STRATEGIC COMPETENCE


Соціальні правила поведінки.

Правила поведінки та норми етикету в родині та за її межами.

Стиль сучасного життя України та англомовних країн.

Звичаї та традиції України та англомовних країн.

Порівняльна характеристика.

Соціокультурні знання.

Активний країнознавчий, соціолінгвістичний та соціопсихологічний запас знань, що сприяє розумінню спільного та відмінного між культурами країн, мова яких вивчається/


1.Уміння вчитися

Бути обізнаним :

• з методикою самостійної роботи для удосконалення знань з іноземної мови;

• з основними видами словниково-довідникової літератури та методами роботи з нею;2. Пошук інформації

• запитувати з метою пошуку інформації;

• знаходити конкретну інформацію, пов'язану з процесом або предметом навчання, користуючись для цього бібліотечним каталогом, сторінкою змісту або покажчиком, довідниками, словниками та Інтернетом;

• запитувати, щоб отримати суттєво важливу інформацію, пов'язану з навчанням або спеціальністю;

• прогнозувати інформацію, користуючись для цього "ключами", напр., заголовками, підзаголовками, ім'ям автора та ін.

3. Оцінювання

• розуміти вимоги щодо оцінювання, у тому числі поточного оцінювання;

• розуміти критерії виставлення балів на екзаменах, тестах та при виконанні окремих завдань;

• читати й розуміти загальні інструкції щодо екзаменів;

• ефективно використовувати час на екзаменах і тестах.


Іноземна мова

Робоча навчальна програма

дисципліни „Іноземна мова” • Назва курсу.

“ ФРАНЦУЗЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” (АМПС)
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості культурологія – 7020101,хореографія – 7020202, кіно-телемистетство – 7020203, музичне мистецтво – 7020205, музична педагогіка та виховання- 7020207, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво – 7020208, перукарське мистецтво та декоративна косметика - 5020211 • Код курсу.

[ІСТ].[Соціолог_09].[1.1.3]

[ІСТ].[Соц_роб_09].[1.1.3]

[ІСТ]. [Істор_09]. [1_1_ 3]


 • Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 • Рік (роки) навчання.

1-й

 • Семестр / семестри.

1, 2

 • Кількість кредитів ECTS.

5

 • Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Малкова Наталія Михайлівна - викладач кафедри іноземних мов

E-mail : _extr3me_@poisk.lg.ua • Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Загальною метою курсу викладання французької мови за професійним спрямуванням (АМПС) є формування у студентів професійних мовних та мовленнєвих компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ. Дисципліна передбачає засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок, формування комунікативної компетенції на рівні В1 за шкалою Ради Європи, що обумовлює застосування активних форм і методів навчання.

Курс АМПС надає студентам можливість розвивати мовну компетенцію і стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного спілкування, в яких вони можуть опинитися, що, у свою чергу, сприяє підвищенню їхньої мобільності та конкурентноздатності на ринку праці.

Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації.

Курс заохочує навчання впродовж усього життя та самоосвіту, яка вважається невід’ємною частиною усього навчання АМПС.

Курс навчання іноземної мови спрямован на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і таке інше. У такий спосіб розвивається мовна, комунікативна та міжкультурна компетенці студентів, а, отже, і їхня здатність до самостійного вивчення мов. Основним результатом навчання іноземної мови буде формування та гармонійний розвиток особистості, повноправного члена суспільства.


 • Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс французької мови середньої школи

 • Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
ПЕРШИЙ СЕМЕСТРПЕРШИЙ МОДУЛЬ

Moi et le monde qui m’entoure
1.1.

CHAPITRE I

Permettez- moi de me présenter


14
10
4

1.2.

CHAPITRE II

Emploi du temps.Liens familiaux. Situation sociale.Relations.


14
10
4

1.3.

CHAPITRE III

On n’est nulle part aussi bien que chez soi.

Faites comme chez vous.


14
10
4
ДРУГИЙ МОДУЛЬ

Il est bien d’etre étudiant
2.1.

CHAPITRE IV

Vie estudiantinne

Notre Université. Notre faculté

18
12
6

2.2.

CHAPITRE V

Vie quotidienne


14
10
4

2.3.

CHAPITRE VI

Sport et loisirs

16
12
4
ДРУГИЙ СЕМЕСТРТРЕТІЙ МОДУЛЬ

Ukraine et le monde contemporain
3.1.

CHAPITREVII

Système éducatif(primaire,secondaire supérieur)

Histoire et la langue.

Les langues romanes

14
10
4

3.2.

CHAPITREVIII

La littérature. Etapes du développement. Problèmes de la littérature moderne.

14
10
4

3.3.

CHAPITRE IX

Ukraine politique

Ukraine économique

Le vocabulaire français

16
12
4
ЧЕТВЕРТИЙ МОДУЛЬ
4.1.

CHAPITRE X

Culture, Vacances, Tourisme

Prix littéraires

14
10
4

4.2.

CHAPITRE XI

Aux grands hommes la Patrie reconnaissante

Mon écrivain préféré

16
10
6

4.3.

CHAPITRE XII

Fêtes.Coutumes.Traditions

Mass Media

16
10
6
загальна кількість годин

180
126
54

 • Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

  1. Попова И.Н. и др. Французский язык: учебник для I курсов институтов и факультетов иностранных языков. – Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

  2. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. Х.: ТОВ»Нестор Академік»,2006.

  3. Городецкий Р.А., Самохотская И.С. Французский язык для студентов-историков: Учеб. Для ист.фак. пед. Вузов.- М.: Высш. шк.,1991.

  4. Колечко О.Д., Крилова В.Г. Підручник з французької мови для студентів- економістів.- К.: КНЕУ, 1998.

  5. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dès origines à 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

  6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

  7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

Додаткова навчальна література

 1. Китайгородская Г.А. и др. Французский язык. Интенсивный курс обучения. Продвинутый этап: Учеб. Пособие для вузов. М.: Высш. шк.,1989.

 2. Захаркевич М.И. Страноведение: Франция: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Мн.:Высш. шк., 1990

 3. Лучшие страницы французской литературы / под ред. Т.Э. Волкова.М.

 4. Базонов А.В. Реферирование текстов на французском языке: Учеб.пособие. М.:Высш. шк., 1984.

 5. Василивецкая Н.Н., Шкреба Т.Г. Ваш экзамен по французскому языку. – Х.: Мир детства, 1997.

 6. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 7. Григорьева Е.Я. Histoire de la France . Dès origines à 1789 .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

 8. Харитонова И.В., Самохотская И.С. Франция как она есть : Кн. Для чтения по страноведению- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

 9. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня.- М.: Айрис-пресс, 2002.

 10. От Рабле до Триоле/ Составление, примечание и упражнения З.Я. Давиюк, Е.М.Сигаловой.- М.: Рольф, 2001.

 11. Читаємо французькою мовою. Упоряд. В.Г.Кононенко, О.П.Самойлова, Л.А.Пашко.- К.: Освіта, 1997.

 12. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шестрюк О.М. Тестові завдання з французької мови. – К.: Освіта, 1998.

 13. Прокофьева Г.Н. Тесты по грамматике французского языка. – М.: Рольф, Айрис – пресс, 1998.

 14. Леус В.И.,Леус И.Л. Тестовые задания по французскому языку.- М .: «Лист», 1998.-

 15. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 1. Methode de français. – Київ: Генеза, 1993.

 16. Verdelhan-Bourgade M., Verdelhan M., Dominique Ph. « Sans frontières » 1. Exercices individuels. – Київ: Генеза, 1993.

 17. Загрязкина Т.Ю. Франция сегодня - М.: Рольф 1999

 18. Опацький С.Є. Français, niveau débutant: Підруч. для вищ. нав. закл. – К.: Ірпінь: Перун, 2002.

 19. Драненко Г.Ф. Français , niveau avancé DALF : Навчальний посібник ля вищ. Навч. Закл. –Київ, 2001.

Словники:

Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь.- М.: Рус. яз., 1999.

Гак В.Г., Ганшина К.А.. Новый французско-русский словарь.- М.: Рус. яз., 1999

Чибисов О.И., Потоцкая В.А.., Синягин И.И. Французско-русский биологический словарь.- М.: Рус., яз., 1985.Аудіо-візуальні засоби:

комп’ютерні програми, фонограми, відеофонограми.Обладнання:

комп’ютер, телевізор, відеомагнітофон.

Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та пофесійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;


у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:
– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.
Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

I I семестр залік

 • Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 1. письмові модульні роботи (testing) 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 2. аудиторна робота 60%

 3. самостійна робота 10%
Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Григорьева Е.Я. Histoire de la France . De 1789 à la fin du XIX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996.

(контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації та виноситься на модульний контроль).).5%

2.

Григорьева Е.Я. Histoire de la France . XX siécle .История Франции. – СПб: Питер Пресс, 1996

контроль здійснюється у формі короткого повідомлення про прочитане, вибіркового перекладу, анотації, обговорення французькою мовою, тощо та виноситься на модульний контроль).).5%

3.

Le rôle de la personnalité éminente dans l’histoire du pays (реферат, захист виноситься на модульний контроль).

5%

4.

Розробка проекту за власною темою з використанням засобів медіа.

10%
УСЬОГО:

25%
 • Мови викладання.

Французька, українська

Робоча навчальна програма

дисципліни «Іноземна мова»


 • Назва курсу.

«ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)

Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальністі:

культурологія – 7020101, хореографія – 7020202, кіно-телемистетство – 7020203,

музичне мистецтво – 7020205, музична педагогіка та виховання- 7020207,

образотворче та декоративно-прикладне мистецтво – 7020208,

перукарське мистецтво та декоративна косметика - 5020211


 • Код курсу.

[ІКМ].[Кіно_Теле_09].[1_1_3]

[ІКМ].[ММ_Музпед_ХК_09].[1_1_3]

[ІКМ].[ПО_Перук_4(со)_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Культурол_09].[1_1_3]

[ІКМ].[ОМ_ДПМ_Кер_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Хор_Бальн_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Хор_Сучас_09].[1_1_3]

[ІКМ].[Хор_Нар_09].[1_1_3]

 • Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 • Рік (роки) навчання.

1-й

 • Семестр / семестри.

1, 2

 • Кількість кредитів ECTS.

5

 • Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Ігнатова Олена Валентинівна – викладач кафедри іноземних мов

(1 корпус, ауд. 304, e-mail: elenamohn@)hotmail.com • Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – опанування такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та загально-побутового спілкування в усній і письмовій формах.

Мета навчальної дисципліни є комплексною і передбачає практичне формування у студентів навичок та вмінь вільного німецькомовного спілкування у соціально-побутовій сфері, соціально-культурній, сфері суспільної діяльності, видовищно-масовій; формування комунікативної компетенції в іншомовному спілкуванні, тобто розвиток граматичних умінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності, включаючи переклад оригінальної літератури у рамках програмних вимог. Курс німецької мови професійно зорієнтований, складений на комунікативному підході вивчення німецької мови студентів усіх факультетів.
 • Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курс іноземної мови середньої школи.

 • Зміст курсу.
Змістові модулі та їх структуразагал.


лекц.


семін.


лабор


самос.


ПЕРШИЙ МОДУЛЬ


1.1

Ich und meine Familie (Privat Information).

8
8
4

1.2

Meine Verwandten.

4
41.3

Meine Wohnung (mein Haus).

6
6
4

1.4

Die Universität.

8
81.5

Meine Freizeit und mein Hobby.

8
81.6

Jahreszeiten.

8
81.7

Mahlzeit.

6
6
4

1.8

Die Ukraine (Kiew, Städte der Ukraine).

8
81.9

Deutschland (Berlin, Städte Deutschlands).

8
8
ДРУГИЙ МОДУЛЬ


2.1

Die Post (E-Mail, Internet).

6
6
6

2.2

Im Warenhaus (die Mode).

8
8
4

2.3

Einkäufe im Supermarkt.

10
10
4

2.4

Fremdsprachen in unserem Leben.

8
8
4

2.5

Die Kunst und Musik (im Theater, Kinobesuch).

10
10
4

2.6

Buchmesse.

6
6
4

2.7

Internet und Computer.

4
4
6

2.8

Die Reise (Ferien).

10
10
6


загальна кількість годин

126
126
54

11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Завьялова В.М., Ильина Л.В. Практический курс немецкого языка. Начальный этап. М.,ЧеРо, 2003.

 2. Камянова. Практический курс немецкого языка.

 3. Бориско Н.Ф. Бизнес курс немецкого языка. М., – «ИП Логос», 2004.

Додаткова навчальна література

 1. Галай О.М., Кирись В.Н., Черкас М.А. Экзамен по немецкому языку. Пособие для поступающих в ВУЗы.

 2. Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. Грамматика современного немецкого языка. Донецк – 2005.

 3. Краткий грамматический справочник. К., – Методика, 2000.

Газети та журнали: General Anzeiger, Bunte, Gala, Stern

Словники:

Большой русско-немецкий словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.

Большой немецко-русский словарь. Под редакц. К.Лейна. М., «Русский язык», 2005.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:

у межах аудиторних занять:

– виконування діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову як скарбницю культури та соціокультурної інформації, як основний засіб між культурного спілкування; (дискусія за змістом автентичних матеріалів, аналізування педагогічних та професійних ситуацій, розв’язання проблемно-педагогічних задач, ролева та ділова гра);

– участь у текстових проектах, що спонукають студентів до використання автентичних англомовних текстів на спеціальні теми для дослідної роботи;

– розробка проектів кореспондентського характеру, які включають листування, обмін електронними повідомленнями на базі мережі Інтернет;у межах позааудиторної роботи як засобу активізації пізнавальної діяльності:

– самостійне читання текстів: складання нотаток при читанні; розпізнавання стилів читання; розподіл тексту на сенсоутворюючі частини, відокремлення в них головної та другорядної інформації; звернення до словника ;

– самостійна пошукова діяльність студентів для відбору матеріалів у різноманітних джерелах для розробки проектів;

– використання засобів медіа з метою розробки власних проектів.


Поточний контроль:

Поточний контроль проводиться як на окремих заняттях, так і по закінченні циклів занять. Підсумковий контроль пристосовується до закінчення семестру або навчального року і проводиться в різних формах, включаючи контрольні роботи (не менш 1 роботи в семестр).Форма семестрового контролю:

(Студент одержує семестрові заліки на підставі його поточної успішності)..

I семестр залік

II семестр залік13. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 1. письмові модульні роботи 30% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)

 2. аудиторна робота 60%

 3. самостійна робота (реферат) 10%

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Deutschland. Test 1.

5%

2.

Die Musik (переклад, тема виноситься на модульний контроль)

5%

3.

Die Kunst (переклад, тема виноситься на модульний контроль

5%

4.

Реферат на обрану тему

10%
УСЬОГО:

25%

14. Мови викладання.

Українська та німецька

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка