Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка8/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39

11. РелігієзнавствоРобоча навчальна програма

Дисципліна «Релігієзнавство»


1.Назва курсу

«Релігієзнавство»Форма навчання: денна

Спеціальність:

2.Код курсу

[2.2.4.].3. Тип курсу

За вибором ВНЗ4. Рік навчання


5. Семестр


6. Кількість кредитів

1


7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача, який викладає дисципліну.

Альохина Галина Вікторівна, асистент кафедри культурології та кіно-, телемистецства8.Мета курсу. надання слухачам основ історико-теоретичних знань про становлення, склад і стан релігій, знайомство з основами доктрин та культів, методологією їх дослідження, формування розуміння сутності релігійних течій та проблем релігійного життя.

Курс " Релігієзнавство " реалізується в організації цілісного процесу засвоєння різноманітних знань про людину і його світогляд, про виникнення релігії і переході від ранніх її форм до сучасних складних релігійних культів. Одним з головних завдань курсу " Релігієзнавство" є ознайомлення з історією і духовною практикою різних народів світу. Запропонований підхід до змісту курсу передбачає орієнтацію на засвоєння специфіки релігії, її досвіду у взаємозв'язку, взаємозбагаченні, взаємопроникненні світоглядних ідей різних народів світу.
9. Передумови ( актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси середньої школи: «Релігієзнавство»10. Зміст курсуЗмістові модулі та їх структура

загальна

лекції

семінари

(пр.зан.)

мкр.

сам ост.
1.1.


. Релігія як соціально-історичний феномен.
24

1.2.

Ранні форми релігії.
24

1.3

Національно-державні релігії.
26

1.4.

Світові релігії як етап релігійної еволюції. Буддизм.

24

1.5.

Християнство: православ я, католицизм, протестантизм
46

1.6.

Релігія в житті українського народу
22

1.7.

Іслам
24

1.8.

Особливості розвитку новітніх релігійних рухів.
24

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
18
2

34

11.

Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література


 1. Васильев Л.С. История религий Востока.- М.:Политиздат, 1983.-368 с.

 2. Дулуман Є. Релігія як соціально-історичний феномен. - К.: Наукова думка, 1974. - 263 с.

 3. Калінін Ю., Харьковищенко Є. Релігієзнавство.-К.: Вища школа, 1996.-296 с.

 4. Косуха П.І. Наука про походження релігії. -К.: Політвидав України, 1976. - 54 с.

 5. Крывелев И. История религий: В 2 т. - М.,1988.

 6. Радугин А.А. Введение в религиеведение. - М.: Центр, 1996.-302 с.

 7. Религиеведение.(Учебник под ред. М.Н. Яблокова. - М.: Высшая школа, 1995. - 368 с.

 8. Релігієзнавчий словник. - К. :Четверта хвиля, 1996. - 392 с.

 9. Мень А. История религии: В поисках Пути, Истины и Жизни: В 7 т. - М.: Слово, 1991, т. 1. - 287 с.

 10. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. - Ростов-на Дону: Феникс, 1996.-672 с.

 11. Токарев С. История религии.-М.:Прогресс, 1990.-474 с.

Додаткова навчальна література

 1. Тайлор Э. Первобытная культура. - М.: Политиздат, 1980. - 573 с.

 2. Фрезер Д. Золотая ветвь. - М.:Политиздат, 1983. - 703 с.

 3. Шпажников Г.Религии стран Юго-Восточной Азии. Справочник.-М.:Наука,1980.-247 с.

 4. Токарев С. Ранние формы религии.-М.:Политиздат, 1990.-621

 5. Токарев С. Религия в истории народов мира.-М.:Политиздат, 1980.-831 с.

 6. Лукач Й. Пути богов.-М.:Политиздат, 1984.-248 с.

 7. Бонгадр-Левин Г.Древнеиндийская цивилизация.-М.:Наука, 1980.-333 с.

 8. Донини А. У истоков христианства.-М.:Политиздат, 1979.-341 с.

 9. Мень А. Сын человеческий.-М.:Протестант,1991.-317 с.

 10. Свенцицкая И. Раннее христианство - страницы истории.-М.:Политиздат,1987.-336 с.

 11. Донини А Люди,идолы и боги.-М.:Политиздат,1966.-368 с.

 12. Голобуцький П. Ісус Христос:бог,міф,людина/Людина і світ,1989,№ 7-

 13. Зноско-Боровский М., прот. Православие, римо-католичество, протестантизм и сектантство.-Троице-Сергиева Лавра,1991.-158 с.

 14. Релігія у духовному житті українського народу.-К.:Наукова думка,1995.-297 с.

 15. Тальберг Н. История русской церкви.В 2-х т.-М.:"Светлячок",1991.

 16. Русское православие: вехи истории/Под ред.А.Клибанова.-М.:Политиздат,1989.-719 с.

 17. Коран./Пер. с араб.И.Крачковского.-М.:Асс.Новый стиль,1990.-512 с.

 18. Панова В, Вахтин Ю. Жизнь Мухаммеда.-М.:Политиздат,1990.-495 с.


12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 1. слухання лекцій;

 2. виголошення доповіді на студентській конференції;

 3. конспектування тем, винесених на самостійну роботу;

 4. написання рефератів;

Поточний контроль:

письмова модульна робота.Форма семестрового контролю:

Залік


13.Критерії, оцінювання(у%).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв: 1. письмова модульна робота 60%

 2. 17% на контроль самостійної роботи студентів);

 3. участь в конференції – 13%;

 4. самостійна робота (реферат)- 10%.

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.(конспектування, теми виноситься на модульний контроль)


1%

2.
5%

3.

Реферат на обрану тему

10%
Разом

20%

14. Мови викладання.

Російська
Цикл природничо-наукової підготовки

1. Безпека жииттєдіяльності та основи цивільної оборони

Робоча навчальна програма

дисципліни „БЖД з основами ЦО та ОП

1. Назва курсу.

БЖД з основами ЦО та ОП
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): усі спеціальності університету.

2. Код курсу.

[ІФВіС] / [6.* ]/ [Здор. люд. 2009] / [3.1.1]; [ІФВіС] / [6.* ]/ [ ФіС. 2009] / [3.1.1]; [ІФВіС] / [6.* ]/ [ОПС. 2009] / [3.1.1];

3.Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

4.Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

2

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Лисенко Сергій Григорович – асистент кафедри фізичної реабілітації та валеології (3 корпус, ауд. 3-26)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – теоретична і практична підготовка студентів з метою організації захисту працюючих у народному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.

Актуальність викладання дисциплін "Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності" регламентується Положенням про функціональну підсистему "Освіта і наука України" від 17 січня 2002 р. № 27 у вищих навчальних закладах (ВНЗ) України та необхідністю виконання концепції ООН "Про сталий людський розвиток", а також відповідно Законів України: "Про правові засади цивільного захисту" 1859-ІУ, від 24 червня 2004,"Про цивільну оборону України" від 3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ (із змінами і доповненнями); "Про захист населення і територій в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру" від 8 червня 2000 р. № 1809-ІИ; Положення "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р № 1198, наказом Міністра Освіти України, Начальника штабу Цивільної оборони України "Про викладання дисциплін Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона" №182/200від 20 червня 1995р, наказом Міністерства Освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України" №420 від 02 грудня 1998 р.

 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Курси БЖД, ЦО, Трудове навчання, Хімія, Фізика, Біологія середньої школи

 1. Зміст курсу.


Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

Самост.Перший модуль1.1.

Основні поняття і визначення БЖД

Тема1. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове. Взаємодія людини з середовищем проживання.

Тема2. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій.

2

2

1.2.

Надання першої медичної допомоги потерпілим.

Тема1. Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

2

2

1.3.

Кровотечі.

Тема1.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

2

2

1.4.

Механічні ушкодження.

Тема1.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

2

2

1.5.

Державні заходи щодо захисту життя людини.

Тема1.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

2

2

1.6.

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

Тема1.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

2

2

1.7

Ліквідація наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

Тема1.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях.

4

2
Теми практичних занять:

Тема1.Накладення пов’язок. Перев’язочний матеріал. Види пов’язок та техніка їх виконання.

Тема2.Класифікація шин. Загальні правила підготовки шин до використання. Методи накладення шин.

2
2

Тема3.Термінальні стани. Реанімація при зупинці дихання. Здійснення штучного дихання. Інкубація. Трахеотомія. Реанімація при зупинці кровообігу. Техніка виконання непрямого масажу серця. Інтенсивна терапія.

4
4

Тема 4. Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

4
4

Самостійна робота студентів:

Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

2


2Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів.

2


2
Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження.

2


2
Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

2


2
Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

2


2
Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

2


2
Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

2


2
Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

2


2Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

2


2Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

2


2
Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

2


2
Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

2


2
Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

1


1
Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

1


1
Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

1


1
Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

1


1
загальна кількість годин

56

14

10
28 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Основи безпеки життєдіяльності. Василенко Л.Б. Матеріали для уроків (5-11 класи) Харків, 2001.

 2. Булай П.И. первая помощь при травмах, несчастных случаях и некоторых заболеваниях - Минск:1989.

 3. Желибо Є.П. Безпека життєдіяльності (підручник)-К,:1998.

 4. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини-Львів:2000.

 5. Надзвичайні ситуації та безпека людини: курс лекцій по БЖД та ЦО/ Чукав Л.К., К: 1998.

 6. Основи БЖД в надзвичайних ситуаціях -К.:1998.

 7. Скобко Ю.С. Безпека життєдіяльності. – Київ, 2006

Додаткова навчальна література

  1. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник школьника. Москва, 1997.

  2. Популярная медицинская энциклопедия (Гл. ред. А. Н. Бокулев, Ф. Н. Петров) - М., 1961.

  3. Тонково-Япельская Р. В. Основи медицинских знаний: Учебное пособие для педучилищ М.: 1986.

  4. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія.-К.: 1995.

  5. Гарнецкий С.П. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков - К.: 1988.

  6. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. - К.:1989.

  7. Как выжить в условиях повышенной радиации /Н.П. Маевская А.К.: 1991.

  8. Великорецкий А.Н. первая помощь до прихода врача. - М.:1972.

  9. Медицинская помощь при утоплении и профессиональные заболевания водолазов /Й.А. Сапов/ - Л.:1980.

  10. Небулин И.А. Пособие для практических занятий по оказанию первой медицинской помощи -К.: 1964.

  11. Первая доврачебная помощь /В.М. Величенко. - М.:1990.

  12. Юнас Ян атлас первой мед. Помощи-1976

  13. Кардашенко Б.Я. Знать, чтобы не оступиться(Беседы врача-венеролога)-М.:1983.

  14. Контактные инфекции, передающиеся половым путем./И.И. Мавров/-К.:1989.

  15. Школа выживания Ростов-на-Дону: 1996.

  16. Методические рекомендации по БЖД. - Лутанск, ЛДПУ: 1999-2000.

  17. О.Н.Спицин, С.В.Сатура, С.В.Капранов. Неотложная помощь пострадавшим. - Луганськ,2002.

 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 1. слухання лекцій;

 2. виступ з повідомленням на семінарі;

 3. виголошення доповіді на семінарі;

 4. участь у дискусії на семінарі;

 5. самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 6. написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

письмова модульна робота.Форма семестрового контролю:

залік.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

 • письмові модульні роботи 60%

(з них на к.с.р.) (16%)

 • участь у семінарах, дискусіях, практичних роботах 30%

 • письмові кейси 10%


Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Т.1. Класифікація та квантифікація небезпек. Поняття ризик.Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій (конспектування)

1%

2.

Т.2. Надзвичайні ситуації метеорологічного, тектонічного, топологічного характерів. (конспектування)

1%

3.

Т.3. Надзвичайні ситуації біологічного характеру. Поняття про епідемію, епізоотію, епіфітотію. Епідеміологічна та медико-біологічна характеристика найбільш небезпечних та поширених на Україні інфекційних захворювань. Характеристика можливих стихійних лих, на території України, в Луганської області. Характеристика осередків ураження. (конспектування)

1%

4

Т.4. Гідродинамічні аварії. Аварії на пожежно небезпечних об’єктах. Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства. Транспортні надзвичайні ситуації. Надзвичайні ситуації з викидом хімічних речовин. Класифікація СДОР. Граничнодопустимі концентрації небезпечних хімічних речовин(НХР).

1%

5

Т.5.Надзвичайні ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах та при застосуванні ядерної зброї. Фізична природа радіацій. Одиниці вимірювання радіації. Форми та ступені променевої хвороби. Ліміти доз опромінювання.

1%

6

Т.6.Ядерна зброя. Вражаючі чинники. Осередок ядерного вибуху.

1%

7

Т.7.Поняття про хімічну зброю. СДОР воєнного призначення. Осередок хімічного ураження. Поняття про біологічну зброю. Особливості застосування біологічної зброї. Осередок біологічного зараження.

1%

8

Т.8.Поняття про тероризм. Історично-соціальної, правової та матеріально-економічні аспекти проблеми. Методи запобігання тероризму.

1%

9

Т.9.Перша медична допомога при дії токсичних речовин на організм людини (отруєння грибами, хімічними речовинами), укуси отруйних тварин. Основні засоби захисту від токсичних речовин. Інфекційні захворювання при поранені. Правець, сказ. Медико-біологічний та санітарно-гігієнічний аспект. Принципи надання першої медичної допомоги потерпілим.

1%

10

Т.10.Електротравма. Перша медична допомога при електротравмі. Синдром довготривалого стискання. Медико-біологічний аспект. Перша медична допомога. Опіки. Класифікація опіків. Визначення ступеня і площини опіку. Перша медична допомога. Протишокова терапія. Правила транспортування. Обмороження та переохолодження. Визначення ступеня обмороження. Перша медична допомога при обмороженнях та переохолодженнях.

1%

11

Т.11.Класифікації кровотеч. Перша медична допомога, методи зупинки кровотечі, фармакологічна терапія.

1%

12

Т.12.Класифікація механічних ушкоджень. Забите, розтягнення. Перша медична допомога. Вивихи, переломи. Класифікація. Перша медична допомога. Травми голови. Перша медична допомога.

1%

13

Т.13.Цивільна оборона у сучасних умовах. Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України. Організаційна структура і сили Цивільної оборони України.

1%

14

Т.14.Основні поняття і визначення щодо радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки. Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. Оцінка інженерної і пожежної обстановки.

1%

15

Т.15.Основні принципи і засоби захисту населення в надзвичайних ситуаціях. Колективні засоби захисту людини. Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред’являються до них.

1%

16

Т.16.Основи організації і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження при застосуванні зброї масового ураження. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

1%
 1. Мови викладання.

Українська


Робоча навчальна програма

з дисципліни «Рисунок»

1. Назва курсу.

«Рисунок»

Форма навчання: денна.

Спеціальність: «Професійна освіта (Організація обслуговування населення. Перукарське мистецтво та декоративна косметика)».

2. Код курсу.

[ІКМ]. [ПО_Перук_4 (со)_09]. [2_1_2].


3. Тип курсу.

Обов’язковий.

4. Рік (роки) навчання.

1, 2

5. Семестри.

1, 2, 3.

6. Кількість кредитів ECTS.

7,5

7. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Бразалєй Ганна Олександрівна – викладач кафедри образотворчого мистецтва та професійної майстерності.

8. Мета курсу.

Мета курсу передбачає знайомство з наукою про образотворче мистецтво, про техніку малюнку. Допомагає вивчити і ознайомити, використовуючи у своїй практиці різні художні матеріали (олівець, туш, акварель та ін.), прийоми швидкого малювання.

ЗАДАЧІ, що стоять при викладанні дисципліни „Рисунок”:

 • освоєння знань і вмінь з основ малюнка;

 • набуття практичного і теоретичного досвіду з питань перспективи, об’єму;

 • оволодіння різними техніками і прийомами роботи;

 • набуття базових знань для успішного вивчення таких дисциплін як живопис, композиція, технологія перукарської справи.

9. Передумови.

Курс дисципліни „Рисунок” забезпечується дисциплінами професійно-орієнтованого циклу:

«КОМПОЗИЦІЯ» – поєднує в собі ці та інші навички студента для створення твору мистецтва.

«ПЛАСТИЧНА АНАТОМІЯ» – оволодінням рисунком голови та фігури людини не можливе без знання пластичної анатомії. Вивчення цієї дисципліни повинно бути нерозривно пов’язане із спостереженням та вивченням натури.

«ЖИВОПИС» – дає нагоду студентам використати на практиці усі отримані навички з вище перерахованих дисциплін та узагальнити свою майстерність малюнку у живопису в зв’язку з основними вимогами мистецтва.10. Зміст курсу.
Змістовні модулі та їхня структура

1 семестр
загальна

лекції

семінари

(пр. зан.)

лаб.

Самост.

Перший модуль

1.1.

Вступ. Малюнок. Загальні положення про композицію. Основні закони перспективи.
2

6
10

1.2.

Малювання простих геометричних тіл (куб, куля, конус, циліндр).
2

6
10

1.3.

Малювання натюрморту з предметами побуту простої геометричної форми.
2

6
10

1.4.

Малювання натюрморту з предметами побуту та драпуванням.
2

6
10

1.5.

Малювання гіпсової голови людини.
2

6
10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

90

10

30
50

2 семестр

2.1.

Копіювання зачісок з журналів мод.
1010

2.2.

Малювання постижерних виробів.
1010

2.3.

Малювання історичної зачіски.
1010

2.4.

Малювання сучасної зачіски.
1010

2.5.

Малювання вигаданої складної зачіски.
1018
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

108

5058

3 семестр

3.1

Вивчення пропорцій фігури людини в залежності від статі
610

3.2

Вивчення пропорцій фігури людини в залежності від віку
610

3.3

Малювання фігури людини з натури
1010

3.4

Тематична композиція образу на прикладі жіночої фігури
1010
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

72

3240
11. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

 1. Ависян О.А. Натура и рисование по представлению. – М.,1985.

 2. Агамирова А. Советский станковый рисунок. – М., 1981.

 3. Андрева М.В. Чудесные превращения. Глина. Камень. Песок. – Л., 1973.

 4. Барышников А.П. Перспектива. – М., 1949.

 5. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1981.

 6. Борщ А. Наброски и зарисовки. – М., 1970.

 7. Випер Е.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.

 8. Воронов Н.В. Искусство рождённое огнём. – М., 1970.

 9. Гицеску Г. Пластическая анатомия. – В 3-х томах. – Бухарест, 1963.

 10. Дейнека А. Учитесь рисовать. – М., 1961.

 11. Зайцев А.С. Советы мастеров. – Л., 1973.

 12. Кузин В.С. Наброски и рисунки. – М., 1981.

 13. Кулибакин Г.К. Рисунок и основы композиции. – М., 1983.

 14. Легенький Ю.Г. Від ремесла до творчості. – К., 1990.

 15. Материалы и техника рисунка. – М., 1984.

 16. Марков Л.М. Практика застосування кераміки в архітектурі. – К., 1984.

 17. Однаралов Н.В. Материалы в изобразительном искусстве. – М., 1984.

 18. Певцев А.Х. Производство художественных глиняных изделий (керамика). – М., 1903.

 19. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. – М., 1984.

 20. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка. – М., 1983.

 21. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. – 2-е изд. – М., 1985.

 22. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок, живопись, композиция/ Хрестоматия. – М., 1989.

 23. Рудин Н.Г. Художественное оформление тканей. – М., 1964.

 24. Соловьёва Б.А. Искусство рисунка. – Л., 1989.

 25. Тихонов О.В. Рисунок. – М., 1983.

 26. Филипова С.В. Архитектурная майолика. – М., 1986.

 27. Хория Тоедору. Перспектива. – Бухарест. 1964.

 28. Школа ИЗО. – 10 томов. – М., 1960-1963.

 29. Шугаев В.М. Орнамент на ткани. – М., 1969.

 30. Gottfried Bammes. – Berlin, 1989.


Додаткова навчальна література

1. Чернокозов А.И. История мировой культуры (Краткий курс). - Ростов-на-Дону, 1997.

2. Юхвидин П.А. Мировая художественная культура. От истоков до XVII века. В лекциях, беседах, рассказах. - М., 1996.

3. Материалы журналов «Искусство в школе», «Искусство и образование», «Мистецтво та освіта», "Художня культура та освіта", "Дивосвіт", газеты "Искусство" и др.
12. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виконання академічних робіт;

 • виконання домашніх завдань;

 • виконання нарисів та замальовок.

Поточний контроль:

Одна модульна робота.Форма семестрового контролю:

Залік.


13. Критерії оцінювання (у %)

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмова модульна робота 40 %

(з них на к. с. р.) 20 %

- виконання академічних завдань 30 %

- виконання нарисів та замальовок 30 %

Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид

(%)

1.

Виконання графічних нарисів до академічних завдань.

10 %

2.

Виконання тонових розробок.

10%

14. Мови викладання.

Українська, російська.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка