Інформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0101 Педагогічна освіта Напрям підготовки (код) 010104 Професійна освіта (Побутове обслуговування) Спеціалізація
Сторінка9/39
Дата конвертації18.04.2016
Розмір4.95 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39

2. ПедагогікаРобоча навчальна програма

дисципліни „Педагогіка”

 1. Назва курсу.

„ПЕДАГОГІКА”
Форма(-и) навчання: денна.

Спеціальність (-ості): Музичне мистецтво, Хореографія, Декоративно-прикладне мистецтво і кераміка.

 1. Код курсу.

[ІКМ].[Орк_дух_09].[2_1_2], [ІКМ].[Орк_стр_09].[2_1_2], [ІКМ].[ММ_Форт_09].[2_1_2], [ІКМ].[Хор_Бальн_09].[2_1_2], [ІКМ].[Хор_Нар_09].[2_1_2], [ІКМ].[Хор_Сучас_09].[2_1_2], [ІКМ].[ДПМ_Кер_09].[2_1_2].

 1. Тип курсу (обов’язковий або за вибором студента).

Обов’язковий

 1. Рік (роки) навчання.

1-й

 1. Семестр / семестри.

1

 1. Кількість кредитів ECTS.

1,5

 1. Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну.

Павленко Ірина Григорівна – доцент кафедри педагогіки, кандидат педагогічних наук, (2-й корпус, ауд.368)

 1. Мета курсу (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета курсу – озброєння майбутніх вчителів знаннями теоретичних основ сучасної педагогічної науки і уміннями, що необхідні для ефективної організації навчання та виховання в умовах становлення національної системи освіти в Україні.

Система послідовної роботи по опануванню матеріалом курсу передбачає оволодіння педагогічними категоріями, визначення своєї педагогічної позиції, знання основних педагогічних закономірностей і принципів, знайомство з сучасними технологіями виховання та навчання, основними методами виховання та навчання, віковими особливостями учнів, спрямованість на подальшу педагогічну самоосвіту, прагнення до проведення педагогічних досліджень, професійну педагогічну спрямованість. 1. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування курсу).

Студенти повинні знати:

- зміст навчального процесу у вузі, його відмінності від змісту навчального процесу в школі;

- сутність і зміст кредитно-модульної системи навчання;

- форми і методи самостійної роботи;

- особливості рейтингового контролю якості ЗУНів.

Студенти повинні вміти:

- використовувати різні форми самостійної роботи;

- оцінювати і коректувати самостійну навчальну діяльність;

- виділяти головне, аналізувати, синтезувати знання. 1. Зміст курсу.Змістовні модулі та їхня структура

 


загальна

лекції

семінари / (пр. зан.)

лаб.

самост.
МОДУЛЬ I

30

8

6
16
Теми лекцій
1.

Педагогіка – наука про виховання людини

4

22

2.

Культурологічні основи навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи

4

22

3.

Сутність процесу виховання як соціокультурного явища

4

22

4.

Загальні методи виховання

2

2

Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
1.

Розвиток особистості як соціокультурний процес

4
2
2

2.

Виховання особистості у колективі

4
2
2

3.

Методи виховання як соціокультурний феномен

2
2


Самостійна робота студентів
1.

Зміст, форми, методи роботи класного керівника

2


2

2.

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя

2


2

3.

Педагогічна професія у сучасному суспільстві

2


2
МОДУЛЬ ІI

24

8

4
12
Теми лекцій
1.

Теоретичні основи навчання

2

2


2.

Зміст освіти як соціокультурне явище

4

22

3.

Форми, методи, засоби навчання

4

22

4.

Сучасні технології навчання

4

22
Теми практичних (лабораторних, семінарських) занять
1.

Методи навчання

2
22.

Форми організації навчання в сучасній школі

4
2
2
Самостійна робота студентів
1.

Види навчання

2


2

2.

Управління школою

2


2
загальна кількість годин

54

16

10
28

 1. Список рекомендованої навчальної літератури.

 1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. - М., 1984.

 2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер, 2001. – 236 с.

 3. Бабанский Ю.К. Педагогика.- М., 1988. (на выбор один из учебников).

 4. Бим-Бад Б.М. Щит и оборона детства. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 68с.

 5. Бодалев А.А. Личность и общение: – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 328с.

 6. Божович Л.И. Избр. психол. тр.: Проблемы формирования личности. – М.: Междунар. пед. акад., 1995. – 212с.

 7. Введение в научное исследование по педагогике. - М. 1988.

 8. Выбор методов обучения в средней школе. - М., 1981.

 9. Выготский А.С. Педагогическая психология. - М., 1991.

 10. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6. т. – М.: Педагогика,1984. – Т.4. – 432с.

 11. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 12. Гонтаровська Н. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С.32-41.

 13. Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості // Рідна шк. – 2002. – № 4. – С. 12-14.

 14. Данилова Е. Психологическая беседа как основной метод получения информации о ребенке // Воспитание школьников. – 2005. – №7. – С.51-58.

 15. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI сто­ліття" - К., 1994.

 16. Дидактика современной школы / Под. ред. В.А. Онишука. – К., 1987.

 17. Добротворский И. Как развить и реализовать свои способности // Воспитание школьников. – 2005. – № 9. – С. 65-68.

 18. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М.: Педагогика, 1990. – 168с.
 19. Закон України "Про освіту". - К., 1997.


 20. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. – М., 1968.

 21. Концепція національного виховання //Освіта. - 1994. – 24 жовтня.

 22. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий. – М.: Просвещение, 1986. – 207с.

 23. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. шк., 1989. – С.70-475.

 24. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. - К, 1989.

 25. Кочубей Т. Дитинство: найбільша соціальна цінність// Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.13-17.

 26. Красовицкий М.Ю. Общественное мнение ученическсго коллектива. - М., 1984.

 27. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. – М. 1986, (на выбор одну из дидактик).

 28. Курганов С. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М., 1989.

 29. Литвиненко С.А. Адаптивно-розвивальна соціалізація і виховання в житті людини // Виховання і культура. – 2001. – № 1. – С. 34-38.

 30. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций/ Учеб.пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Юрайт-М, 2001. – 607 с.

 31. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посіб. – Х., 1997. – 338 с.

 32. Максимова Н., Порох Л. Вплив школи на виховання дітей у сім’ї // Рідна шк. – 2004. – № 5. – С.39-42.

 33. Мистецтво життєтворчості особистості: Наук.-метод. посіб.: У 2 ч. – К.: ІЗМН, 1997. – Ч. 2. – 936 с.

 34. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 110 с.

 35. Мудрик А.В. Социализация и „смутное время”. – М.: Знание, 1991. – 80с.

 36. Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива. – М., 1978.

 37. Одаренные дети: Пер. с англ. /Общ. ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуцкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376с.

 38. Оконь В. Введение в обшую дидактику. – М., 1990.

 39. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – 2-ге вид., випр. – К.: знання-Прес, 2006. – 423 с.

 40. Ониш В.А. Урок в современной школе. - М., 1981.

 41. Основи національного виховання. – К., 1993.

 42. Педагогический поиск. – М., 1988.

 43. Подласый И.П. Педагогика. – М., 1996.

 44. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1996. – 792 с.

 45. Радул О. Вчитель і суспільство: погляд у минуле // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.57-59.

 46. Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). – СПб.: Химиздат, 2001. – 288с.

 47. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – М., 1984.

 48. Слєпухов М. Закони, закономірності, принципи та правила в педагогіці // Рідна шк. – 2002. – № 1. – С.10-13.

 49. Слєпухов М. Як вивчати педагогіку? // Рідна шк. – 2002. – № 11. – С.10-13.

 50. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учеб. пособ. – М.: Логос, 2002. – 304с.

 51. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К., 1997. – 232с.

 52. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина // Избр. произведения: В 5 т. – К.: Рад. шк., 1980. – Т. 3. – 719 с.

 53. Ушинский К.Д. О пользе педагогической литературы // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. –Т.1. – С. 160-177.

 54. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической антропологии // Пед. соч.: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. – Т. 5. – С. 7-463.

 55. Фельдштейн Л. Феномен Детства и его место в развитии современного общества // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.2-8.

 56. Харламов И.Ф. Педагогика. – М., 1990.

 57. Шварцман К.А. Философия и воспитание. – М., 1989.

 58. Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе., К., 1985.

 59. Широких О. Цели и ценности педагогического образования: какой учитель нужен современной школе? // Воспитание школьников. – 2005. – № 4. – С.8-13.

 60. Щербань П. Педагогічна культура та її значення в суспільстві. // Рідна шк. – 2004. – № 7-8. – С.16-19.

 61. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986.

 62. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М., 1994.
 1. Методи викладання.

Діяльність студента:

 • слухання лекцій;

 • виступ з повідомленням на семінарі;

 • виголошення доповіді на семінарі;

 • участь у дискусії на семінарі;

 • самостійне конспектування першоджерел та їх аналіз;

 • написання письмових кейсів.

Поточний контроль:

дві письмові модульні роботи.Форма семестрового контролю:

іспит.


 1. Критерії оцінювання (у %).

Семестрова рейтингова оцінка розраховується, виходячи з критеріїв:

- письмові модульні роботи 60% (у тому числі 15% на контроль самостійної роботи студента)- участь у семінарах 40%Карта оцінювання СРСВиди самостійної роботи студента

Максимальний бал рейтингу за вид (%)

1.

Зміст, форми, методи роботи класного керівника (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

2.

Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього вчителя (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

3.

Педагогічна професія у сучасному суспільстві (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

4.

Види навчання (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%

5.

Управління школою (конспектування, тема виноситься на модульний контроль)

3%
УСЬОГО:

15%
14 Мови викладання.

Українська
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка