Інформація про наукову та науково-технічну діяльність юридичного факультету за 2015 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи
Скачати 326.76 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір326.76 Kb.
Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність

юридичного факультету за 2015 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу або наукової установи (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності установи у звітному році тощо):

а) основні пріоритетні напрями наукової діяльності

Наукова школа загальної теорії прав людини була започаткована такими відомими українськими вченими, колишніми завідувачами кафедри теорії та історії держави і права як проф. Недбайло П.О. та проф. Сокуренко В.Г. У рамках вищевказаної школи за звітний період виявлено закономірності та тенденції розвитку вітчизняної юриспруденції, закономірності розвитку правової системи суспільства; визначено основи типологізації сучасних правових систем світу; встановлені особливості уніфікації судової практики України; виявлено істотні відмінності у розумінні правозастосувального розсуду у межах традиційних правових систем (романо-германської і англосаксонської); встановлено особливості галузевих принципів права; уточнено правову природу галузевих принципів права в Україні; досліджено можливості використання техніко-технологічних засобів для удосконалення нормативно-правових актів України; виявлено особливості здійснення правотворчої діяльності в Європейському Союзі; досліджено новітню тенденцію з реформування процедур Європейського суду з прав людини та встановлено взаємозв'язок між підтриманням авторитету Страсбурзького суду та звуженням можливостей на звернення до нього; виявлено особливості процедури ухвалення пілотних рішень Європейським судом з прав людини та її ефективність для різних держав; визначено вплив прецедентних рішень вищих судів загальної юрисдикції на забезпечення єдності судової практики у континентальній правовій системі; виокремлено сфери та встановлено межі правового регулювання, з’ясовано особливості типів правового регулювання; досліджено феномен праворозуміння як фундамент будь-якої філософії права (його поняття, причини плюралізму, класифікація) та ін.

За звітний період представниками наукової школи історії держави і права проаналізовано процес становлення і розвитку окремих державно-правових інститутів України, державності та права деяких країн (Американського континенту, Європи). Було виявлено особливості їхнього державно-правового розвитку, які були недостатньо висвітлені або не висвітлені в історико-правовій навчальній літературі. Було досліджено взаємозв’язки державних структур і правових інститутів, їх суть і походження, історичні корені, можливі впливи з інших країн і правових систем. Проаналізовано актуальні питання розвитку та рецепції римського приватного права.

У звітному періоді в рамках наукової школи «захист прав та законних інтересів потерпілого та інших суб’єктів кримінального процесу здійснювалось наукове дослідження проблем реалізації нового кримінального процесуального законодавства України (КПК 2012 р.) щодо захисту прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження і тенденцій і пріоритетів криміналістики в контексті нового кримінального процесуального законодавства. Дослідження зазначених проблемних питань дозволило визначити окремі напрямки реформування кримінально-процесуального законодавства. В результаті проведення наукової роботи було з’ясовано правову природу 2-ох правових угод у кримінальному провадженні, зокрема угоди про примирення потерпілого з обвинуваченим; угоди підозрюваного (обвинуваченого) про визнання вини. З’ясовано їх суть та механізм процесуального регулювання. Запропоновані рекомендації щодо їх реалізації у практичній діяльності. Зокрема необхідність посилення процесуальних гарантій, які б не уможливлювати (чи, принаймні, мінімізували) недозволені методи впливу на підозрюваного (обвинуваченого) з метою укладення названих угод і захистити їх права та законні інтереси.

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за останні три роки);

Всього на факультеті у навчальному процесі задіяно 140 науково-педагогічний працівник, які обіймають 120 штатних посад. Навчальний процес забезпечують 120 штатних працівників, з яких 15 докторів юридичних наук, 102 кандидатів юридичних наук, 3 особи без наукового ступеня.

в) кількість виконаних робіт та обсяги їхнього фінансування за останні три роки, відповідно до таблиці побудувати діаграму:наукових досліджень за кошти державного бюджету у звітному факультетом не провадилося.

Категорії робіт

2013

2014

2015

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

к-сть од.

тис.грн.

ФундаментальніПрикладніГоспдоговірнід) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;

У звітному періоді спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій не відкривалося.

ж) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції до узагальненого звіту Міністерства; один результат - не більше 10 рядків; вказати назву теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату).ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня.

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році фундаментальними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати фундаментальних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2014 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування);

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, де здійснювалася апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їхньому використанні.

а) важливі результати за усіма закінченими у 2015 році прикладними науково-дослідними роботами, які виконувались за рахунок коштів державного бюджету (якщо таких не виконувалось, то зазначити наукові результати прикладних науково-дослідних робіт, які виконувались за кошти з інших джерел) (зазначити пріоритетний напрям згідно з наказом МОНмолодьспорту України № 472 від 17.04.12 р., назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання);б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям згідно з наказом МОНмолодьспорту України № 472 від 17.04.12 р., назву роботи, наукового керівника, фактичний обсяг фінансування за повний період, зокрема на 2015 рік; коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи та обсяг коштів, отриманих від їхнього виконання);

IV. Розробки, які впроваджено у 2015 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до таблиці):

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/НУ від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок (коротко описати результати діяльності підрозділу у 2015 році, застосовані методи, підходи тощо в організації роботи центру).

VІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакціями до друку у 2014 році у виданнях, які мають імпакт-фактор, включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших за формою. До списків долучити відбитки титульних сторінок статей та витяги-підтвердження про належність цих журналів до відповідних категорій.

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті у виданнях, які мають імпакт-фактор

2

Статті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та інших

1

Yaroslav Bereskyi,

Oksana KaluzhnaCriminalistics in law enforcement possibilities, nowaday realities and problems Administracja.

Teoria-Dydaktyka-Praktyka.

http://impactfactor.pl/ czasopisma/576-administracja-teoria_dydaktyka_praktykaRzeszow : Kwartalnik, 2014. – Nr 4 (37). – S. 110–122.

2

Kvit N.

Features of civil liability of subjects of audit activity in Ukraine

European political and law discourse.

http://eppd13.cz/?page_id=972014. – Vol.1, Iss.6. – P. 602-612.

3

Kotsiuruba O..

Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine

Адміністративне право і процес.

http://applaw.knu.ua/ index.php?start=152015. - № 2 (12). – С. 112-118.

4

Shandra R.

A Brief Review of Scientific Events in Legal History in Ukraine in 2013

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa.

http://www.ejournals.eu/ Krakowskie-Studia-z-Historii-Panstwa-i-Prawa/Tom 7. – Kraków, 2014. – S.675-678

5

Бедрій М. М.

Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти

Історико-правовий часопис

http://esnuir.eenu.edu.ua/ handle/123456789/18092014. – № 2 (4). – С. 8-12.

6

Бедрій М. М.

Правові звичаї Стародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2015. – № 1. – С. 15-18.

7

Бобечко Н. Р.

Суть і значення апеляційних та касаційних підстав у кримінальному провадженні

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 5. – С. 179–185

8

Брух Х. І.

Способи вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв'язок» КК України

Часопис Київського університету права.

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2015. – № 1. – С. 251–256

9

Бурак В.Я.

К вопросу о правовых формах защиты трудовых прав работников в Украине

Российский ежегодник трудового права

http://elibrary.ru/issues.asp?id =28275№9. 2013 /Под ред. Е.Б.Хохлова. – СПб.: ООО «Университетский издательский консорциум», 2014. -728с. – С. 508-521

10

Бурдін В. М.

Стадії вчинення злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства

Журнал східноєвропейського права.

http://easternlaw.com.ua/uk2014. – № 10. – С. 5–11. – [Електронний ресурс] Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. com.ua/wp-content/ uploads/ 2014/ 12/burdin_10.pdf

11

Ващишин М.Я.

Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. -№7. – С.110-118

12

Гончаров В.

Презумпція про права людини та презумпція конституційності нормативних актів

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 2. – С. 175-185.

13

Гончаров В.

Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення

Філософія права і загальна теорія права

http://pravoua.com.ua/ua/ store/philosophy/2014. – № 1-2. – С. 53-70

14

Гнатів О.

Цивільно-правові аспекти ліквідації юридичних осіб за вироком суду

Evropský Politický a Právní Diskurz.

http://eppd13.cz/?page_id=97Svazek 2. – 1. vydání. – 2015. – С. 319-324

15

Гудима Д.

Можливі зміни та доповнення до Конституції України щодо прав людини (експертне обговорення, ініційоване робочою групою Конституційної Комісії, 14 травня 2015 р.)

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 6. – С. 238-242

16

Гудима Д.

Принцип екстериторіальності у практиці європейського суду з прав людини

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/
2015. – № 2. – С. 113-127

17

Гудима Д.

Практика Європейського суду з прав людини щодо госпіталізації психічнохворих: уроки для України

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 10. – С. 112-123.

18

Добрянський С.

Значення Хартії основних прав Європейського Союзу у юридичному забезпеченні прав та свобод людини цього міжнародного об’єднання

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. - № 10. – С. 42 – 46

19

Дудаш Т.

Проблеми перекладу рішень Європейського суду з прав людини з англійської мови на українську

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 2. – С. 140-151

20

Дудаш Т. І.,

Вінсент А. Де ҐаєтаноДо питання про свободу совісті і релігії: стаття 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 2. – С. 81-98

21

Дудаш Т.И.

Лингвистические и семиотические предпосылки правопонимания

Право и политика

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

2015. – № 7 (187). – С. 1027-1039

22

Дякович М.М.

Пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2014. - № 4. – С. 144-146

23

Кахнич В. С.

Утворення та діяльність кафедри канонічного права на юридичному факультету Львівського університету у 1784-1864 рр.

Історико-правовий часопис.

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.


– 2015. – № 1 (5). – С. 13-17.

24

Кахнич В. С.

Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р.

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2015. – № 1. – С. 30-34.

25

Кобрин В. С.

Проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України

Молодий вчений

http://molodyvcheny.in.ua/ua/2015. – №2. – С. 783–786

26

Ковна У. С.

Підліткова агресія в сучасних соціально-психологічних умовах розвитку країни

American Journal of Scientific and Educational Research

http://www.sciepub.com/ journal/EDUCATION2014. – № 2 (5). – Volume II «Columbia press». – New York, 2014. – P. 529–537

27

Коссак В. М.

Правова природа договорів у будівництві

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015 – № 4 – С.77- 87.

28

Ласько И.

Национальные акты договорного характера как источники права социального обеспечения Украины

Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА.

http://www.oimsla.edu.ru/ works/2014. - Выпуск девятнадцятый. – С.141 – 147

29

Лепех С.М.

Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2015. - N 1. – С. 151-155

30

Маркін В. І.

Вина у складах злочинів проти свободи віросповідання

Журнал східноєвропейського права

http://easternlaw.com.ua/uk2015. – № 19. – С. 54-63. – Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

31

Михайлів М.О.

Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2014.- №3.- С.148-153

32

Нор В.

Правові засоби прокурорської діяльності згідно з новим Законом України «Про прокуратуру»

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 6. – С. 60–70

33

Палюх Л. М.

Деякі питання систематизації норм про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя за правом пострадянських країн

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2015. – № 2. – С. 302-305

34

Панчак О. Г.

Закономірності розвитку кримінального закону та права України

Журнал східноєвропейського права

http://easternlaw.com.ua/uk2015. – № 17. – С. 53–66. – Режим доступу : Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

35

Панчак О. Г.

Примусові заходи медичного характеру та інші кримінально-правові наслідки: окремі проблеми застосування 

Часопис Київського університету права

http://kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html2015. – № 2. – С. 305-309

36

Рабінович П.М.,

Гарасимів О. Ю.Основоположні права людини: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження та викладання

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 2. – С.5-27

37

Рабінович П. М.

Практика Страсбурзького Суду у справах проти України як чинник вдосконалення її законодавчих гарантій прав людини

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 2. – С. 36–48

38

Рабінович П.М.,

Ратушна Б. П.Належне доказування як елемент права на справедливий судовий розгляд у судовому праві України (в світлі європейських стандартів)

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. - № 3. – С. 78-87

39

Рабінович П.М.,

Гарасимів О. Ю.Значення рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України для удосконалення її законодавства

Вісник Національної академії правових наук України

http://www.aprnu.kharkiv.org/ visnyk.html2015.- № 1. – С. 15-26

40

Рабінович П.М.

Fundamental Human Rights: Modern Positions of Eastern Orthodox Churches of Rissia and Ukraine

Journal of Comparative Law

https://www.wildy.com/the-journal-of-comparative-lawVol. X, Issue 1.- 2015. – Р.84-92

41

Рабінович П.М.

До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні (львівські пропозиції)

Публічне право

http://www.yourfuture.org.ua/ ua/pubpravo/2015. – № 3. –С.51-59

42

Рабінович П.М.

Удосконалення конституційно-правових гарантій правового статусу людини і громадянина в Україні: внесок науковців. Інтерв’ю

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015.- № 10. – С.5-9

43

Раданович Н.М.

Можливості загальнодозвільного типу правового регулювання у забезпеченні реалізації прав людини (теоретичний аналіз юридичних інструментів)

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015 – №2 – С.52-64.

44

Хилюк С. В.

Судове тлумачення кримінально-правових положень в світлі стандартів Європейського суду з прав людини

Право України

http://pravoua.com.ua/ua/2015. – № 6. – С. 185-193

45

Юркевич Ю.М.

Деякі аспекти припинення об’єднань юридичних осіб за законодавством України

Evropský Politický a Právní Diskurz

http://eppd13.cz/?page_id=972014. – 1/6.– С. 591-601

46

Якубівський І.Є.

Юридична природа публічних ліцензій у сфері авторського права і суміжних прав

Право та інновації

http://ndipzir.org.ua/printed-journalХ.: Право. – 2015. – № 2(10). – 142 с. – С.19-26

Статті, прийняті редакціями до друку

лист-підтвердження про прийняття статті до друку

1

2


VІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо).

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або НУ

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

2012

22%

60

44

2013

23%

62

42

2014

213(15%)

104

30

2015

183 (13%)

104

30

VIIІ. Наукові підрозділи, напрями їхньої діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи).

IХ. Наукова та науково-технічна співпраця із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародної наукової співпраці установи: характеристику основних напрямів міжнародної наукової і науково-технічної співпраці, приклади їхньої успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні відомості щодо тематики співпраці із зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:Країна-партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співпраці

Документ, згідно з яким здійснюється співпраця, термін її дії

Практичні результати співпраці

1

2

3

4

5

Х. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням).

ХІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

ХІІ. Відомості щодо покращення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу, про патентно-ліцензійну діяльність.

ХІII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконувались на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, науковий результат, його значимість).

Упродовж звітного періоду працівники кафедри брали участь у дослідженні теми «Техніка та технологія юридичної практики», яка виконувалася у межах робочого часу (науковий керівник – д-р. юрид. наук, проф. Луць Л. А., № державної реєстрації 0115U003954, термін виконання 2015–2017 рр.). досліджено закономірності та тенденції розвитку вітчизняної юриспруденції, закономірності розвитку правової системи суспільства, встановлені особливості уніфікації судової практики України; спираючись на вихідні концептуальні засади дослідження будь-яких суспільних явищ, зокрема й тих, котрі відображаються терміно-поняттям «право» з позицій так званого потребового підходу, запропоновано нетрадиційну дефініцію загального поняття права; уточнено обґрунтування дефініції загального поняття основоположних прав людини; проаналізовано антропологічні, аксіологічні та онтологічні аспекти права, при цьому приділено увагу дослідженню застосування природного права при здійсненні судового угляду, позитивній правовій відповідальності людини, питанням історії філософії права; запропоновано модель нормативного закріплення таких форм удосконалення НПА України, як внесення змін до НПА, видання НПА у новій редакції, їхню кодифікацію та офіційне тлумачення; виявлено особливості юридичних термінів та юридичного стилю як особливі засоби юридичної техніки, встановлено складові юридичної лексики; сформульовано та обґрунтовано вихідні положення типологізації сучасних правових систем світу; розкрито зміст поняття «типологізація» та його співвідношення із суміжними поняттями, як-от: класифікація, систематизація, моделювання; виявлено та проаналізовано складники типологізації як методу пізнання: типізація, ідентифікація, типіфікація; встановлено сучасні підходи до розуміння юридичних технологій; досліджено поняття принципу екстериторіальності, деякі аспекти територіальної юрисдикції держав за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини проаналізовані такі випадки екстериторіальної юрисдикції як встановлення ефективного контролю однієї держави над територією іншої та застосування повноважень держави за межами її кордону щодо конкретних носіїв конвенційних прав і свобод.

Тема «Актуальні проблеми історії державності і права України та зарубіжних країн, правових вчень і української правової думки». Науковий керівник – канд. юрид. наук, проф. Тищик Б.Й. (№ державної реєстрації 01112U003267, термін виконання 2015-2017 рр.). Працювало 10 викладачів, з них два професори (один з них д-р юрид. наук), сім доцентів, канд. юрид. наук, один асистент – канд. юрид. наук. За звітний період на підставі архівних матеріалів, нормативних джерел проаналізовано процес становлення і розвитку окремих державно-правових інститутів України, зокрема організації судової системи, в тому числі Вищого крайового суду Львова, здійснення судочинства, принципів цивільного та кримінального процесів, інституту українського громадянства. Досліджено аспекти становлення та розвитку правового регулювання цивільних, земельних, кримінально-процесуальних і цивільно-процесуальних правових відносин в Україні впродовж IX–XX ст., розкрито характерні риси регулювання вказаних правових відносин у цей період, висвітлено закономірності становлення і розвитку системи кримінальних покарань в Україні в IX–XX ст. Встановлено закономірності та особливості правового регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – початку XX ст., проаналізовано положення кодифікацій українського права вказаного періоду, які регулювали різноманітні питання нотаріальної діяльності, у тому числі на Західноукраїнських землях у міжвоєнний період (1918-1939 рр.).

Тема «Реалізація свободи творчості і науки в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти» (№ державної реєстрації 0114U000866). Термін виконання: 2014-2016 рр., керівник теми д-р юрид. наук, проф. Кобилецький М.М. Протягом звітного періоду працівниками кафедри досліджено особливості становлення та розвитку кафедр і наукових шкіл на юридичному факультеті Львівського університету. Висвітлено місце і роль правової доктрини у континентальному типі правових систем. Розкрито принципи нормативно-правових інститутів та їхнє значення для нормативно-правових галузей. Визначено поняття та властивості історичного типу українського звичаєвого права. Здійснено історико-правовий аналіз правової природи волоського права. З’ясовано значення правового звичаю родинного викупу майна при формування інституту права приватної власності на нерухомість. Виявлено особливості становлення законодавства США з авторського права. Проаналізовано питання форми державного правління України у правових позиціях Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії). Досліджено історичну роль Федерального Конституційного Суду у формуванні й захисті конституційного ладу ФРН. Розглянуто проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України. Охарактеризовано інвестиційну функцію громади м. Львова.

Тема: «Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС». Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Коссак В.М. Термін виконання: 2015–2017 рр. За даною темою у звітному періоді працювало 26 штатних викладачів кафедри, з них три професори, 18 доцентів, один асистент, канд. юрид. наук, чотири асистентів. На виконання кафедральної теми за звітний період викладачами досліджено ряд актуальних проблем у сфері цивільного, господарського, міжнародного приватного права, цивільного процесу, сімейного права. Зокрема, досліджені питання щодо охорони і захисту сімейних прав та інтересів нотаріусом; стягнення податкового боргу; захисту комерційної таємниці в господарських спорах в Україні; поняття об’єктів суміжних прав; підстав колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами; джерел правового регулювання відносин з надання медичної допомоги; класифікації договорів про надання медичних послуг; правового режиму нерухомого майна як об’єкта цивільних прав; форми участі прокурора в цивільних процесуальних відносинах; припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін. Проаналізовані проблеми вдосконалення правового регулювання та судової практики перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві, представництва в цивільному процесі. Висловлені пропозиції щодо розвитку медіації у нотаріальній практиці нотаріусів України.

Тема «Проблеми реалізації нового кримінального процесуального законодавства України щодо захисту прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження» Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Нор В.Т., № державної реєстрації 0113U005124. Термін виконання теми – 2013-2017 рр. За час виконання теми у звітному 2015 році одержані наступні результати: сформульовані пропозиції щодо вдосконалення поняття підозрюваного, доповнивши ст. 42 КПК України вказівкою на підстави затримання підозрюваного, які передбачені ст. ст. 207, 208 КПК України. Крім того, обґрунтована пропозиція про необхідність набуття особою статусу підозрюваного (крім його затримання) не з моменту вручення особі повідомлення про підозру, а з моменту винесення постанови слідчим, прокурором про притягнення особи, як підозрюваного; пов’язаність реалізації права на подання заяви про відновлення втрачених матеріалів із юридичним фактом ухвалення вироку в кримінальному провадженні призводить до необґрунтованого обмеження процесуальних прав особи, щодо якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, їх захисників та законних представників. Усунення цього недоліку вимагає внесення відповідних змін до ст. 256 КПК України, в силу яких відновлення втрачених матеріалів було б можливе у зв’язку з прийняттям судом одного із завершальних рішень судового розгляду: вироку, ухвали про закриття, ухвали про застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру; ключовим правом присяжного є право, закріплене у ч.3 ст.383 КПК України – вирішувати всі питання, пов’язані із судовим розглядом, спільно із суддями. Водночас, залучення присяжних до вирішення правових питань повинно здійснюватись виважено і передбачати усунення їх від вирішення окремих правових питань. Такими мали б виступати питання, пов’язані із належною організацією судового розгляду (зокрема: залучення чи заміна учасника судового провадження; відкладення судового засідання; визначення порядку дослідження доказів, визначення порядку виступів учасників судового провадження у судових дебатах), які міг би одноосібно вирішувати суддя – головуючий у судовому розгляді; віднесення обставин до категорії тих, які підлягають безумовному встановленню судом під час скороченого судового розгляду, повинно здійснюватись в силу певних правових ознак такої обставини. До таких ознак, на нашу думку можна було б віднести: зв'язок обставини з питанням про визначення міри покарання та необхідності його відбування, з емоційно-вольовою сферою поведінки людини, яка стосується її здатності усвідомлювати значення своїх дій та рішень, керувати ними, або із дискреційними повноваженнями суду у кримінальному провадженні та ін.

Тема "Тенденції і пріоритети криміналістики в контексті нового кримінального процесуального законодавства" Науковий керівник – д-р. юрид. наук, доц. Когутич І.І., № державної реєстрації 0113U005123, термін виконання – 2013-2015 рр. За час виконання теми у звітному 2015 році одержано наступні результати: методика підтримання прокурором державного обвинувачення – це підмножина методики судового розгляду кримінальних справ, яка містить систему наукових положень і напрацьованих на їхній основі та відповідно до вимог закону рекомендацій щодо раціональної організації та здійснення підтримання прокурором державного обвинувачення у певних категоріях кримінальних справ; методика підтримання прокурором державного обвинувачення в суді у прикладному аспекті це – цілісний практично-діяльністний процес прокурора у судовому провадженні у вигляді специфічного системного і структуризованого функціонування цього уповноваженого законом суб’єкта, здійснюваного на підставі застосування: а) засобів і прийомів криміналістичної науки; б) норм і вимог кримінального права, кримінального процесу, прокурорського нагляду та інших матеріальних і процесуальних галузей вітчизняного законодавства; в) теоретичних положень і рекомендацій кримінології та юридичної (правової) психології, статистики та ін.

Тема «Удосконалення конституційного процесу, захисту прав і свобод людини, парламентаризму, конституційної юстиції та децентралізації публічної влади в Україні». Науковий керівник — проф. д-р юрид. наук Гураль П.Ф. Термін виконання: 2015-2017 рр. У 2015 році одержано наступні результати: обґрунтовано наявність юрисдикційного дуалізму в Україні та запровадження інституту «анти-окупаційного права», доповнено підстави для усунення Президента України з поста у порядку імпічменту «у разі порушення Конституції України і законів України»; встановлено, що особливим об’єктом конституційно-правової охорони виступають правомірні очікування людини і громадянина; підготовлено пропозиції щодо конституційного реформування органу конституційної юрисдикції в Україні; зроблено висновок, щодо удосконалення конституційної системи правління в Україні має відбуватися шляхом модернізації чи реформування її необхідних елементів; формування спроможних територіальних громад повинно здійснюватися на базі плану збалансованого економічного і соціального розвитку, схваленого громадами, запропоновано авторське визначення муніципальної господарської діяльності напрями вдосконалення конституційно-правового статусу закордонних українців, тощо.

Тема «Правове забезпечення реформування публічної адміністрації в Україні». Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Кобилецький М.М. Над тематикою працювало одинадцять штатних працівників кафедри, з них один професор, доктор юридичних наук, п’ять доцентів, кандидатів юридичних наук, три асистенти, кандидати юридичних наук, два асистенти. У результаті виконання теми викладачами кафедри досліджено низку актуальних проблем адміністративного та фінансового права і запропоновані шляхи їх вирішення. Серед них, зокрема, такі: 1. запропоновано відносити до адміністративної процедури порядок прийняття не лише індивідуальних адміністративних актів, але й нормативно-правових актів, що приймаються органами публічної адміністрації, 2. зроблено висновок про те, що чинне законодавство потребує змін з урахуванням позитивного досвіду європейських країн у регулюванні цього питання, а це сприятиме уникненню корупційним ризикам на публічній службі, 3. сформульовані наступні висновки: управління бюджетними коштами є не окремим методом фінансової діяльності, а загальним процесом реалізації фінансово-правової компетенції щодо специфічного об’єкту коштів централізованих публічних фондів грошових коштів – Державного чи місцевих бюджетів в межах якого відбувається формування, розподіл та використання останніх; зміни бюджетного законодавства останніх років засвідчують тенденцію зростання «ручного» управління бюджетними коштами Кабінетом Міністрів України, що узурпує виключні бюджетні повноваження Верховної Ради України, практика засвідчує продовження активного застосування цих ручних форм і протягом останніх місяців.

Тема «Теоретико-прикладні проблеми удосконалення кримінального законодавства України». Науковий керівник – проф., д-р. юрид. наук Бойко А.М., № державної реєстрації 0113U004175. Термін виконання: 2013-2015 рр. В результаті виконання теми викладачами кафедри досліджено низку актуальних проблем кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології і запропоновані шляхи їх вирішення. Серед них, зокрема, такі: Закон України № 792-VІІ, яким передбачено індивідуальну амністію щодо 42 осіб, не можна було застосовувати до зазначених осіб та звільняти їх від відбування покарання, визначеного їм вироком суду, що набрав законної сили, оскільки вказаний закон суперечить положенням КК України, якому, як кодифікованому нормативному акту, повинна віддаватися перевага; вітчизняне кримінальне законодавство, яке регулює питання відповідальності за участь в терористичних операціях, збройних конфліктах, нерідко є суперечливим між собою, таким, що не відповідає ратифікованим Україною міжнародним актам; потурання злочину працівником правоохоронного органу у вигляді неприпинення злочину без мети одержання неправомірної вигоди перебуває за межами кримінально-правового регулювання. В цей же час менш суспільно небезпечна поведінка – необережне вчинення таких самих діянь – тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 367 КК України; через відсутність противника під час проведення антитерористичної операції виключаються такі ознаки складів злочинів, як “бойова обстановка”, “поле бою”, “час бою”, “район воєнних дій”; для забезпечення верховенства права недопустимим повинно визнаватися судове тлумачення та нормотворення, які розширюють сферу дії кримінально-правових положень в такий спосіб, що це погіршує становище особи, діяння якої підлягають кримінально-правовій оцінці. Результати наукових досліджень використовувались для написання докторських та кандидатських дисертацій, монографій, наукових статей, тез виступів на наукових конференціях.

Тема «Проблеми гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин» Науковий керівник – д-р юрид. наук, проф. Пилипенко П.Д. № державної реєстрації 011U005531. Термін виконання: 2015-2018 рр. В межах досліджуваної теми з’ясовувались питання гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин, зокрема проблеми реформування законодавства України у сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин в умовах дії угоди про асоціацію України з ЄС. Також особлива увага була приділена проблемам кодифікації трудового законодавства України, зокрема, в частині засад правового регулювання трудових відносин в частині гармонізації трудового законодавства з ЄС. Зазначені пропозиції можуть бути використані при підготовці проекту Трудового кодексу до другого читання. Члени кафедри дослідили поняття та складові елементи теорії правовідносин соціального забезпечення, а також юридичні факти що є підставою виникнення трудових відносин. Результати досліджень теорії правовідносин запропоновані в якості удосконалення окремих законодавчих актів, що регулюють окремі види соціального забезпечення. Результати досліджень теорії юридичних фактів будуть враховані при підготовці проекту Трудового кодексу до другого читання. Членами кафедри досліджено альтернативні способи вирішення трудових спорів. В умовах гармонізації законодавства України та ЄС у сфері регулювання соціально-трудових та екологічних відносин альтернативні способи повинні стати одним із основних способів захисту трудових та соціально-економічних прав працівників. Членами кафедри досліджувались поняття та елементи національної екологічної мережі. В результаті дослідження внесено пропозиції змін до законодавчих актів, які регулюють національну екологічну мережу. В процесі виконання теми науково-дослідної роботи вчені кафедри досліджували правове регулювання земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Внесені пропозиції щодо удосконалення правового регулювання цих категорій земель.
ХIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити відомості про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п


Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна виробництва

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/НУ

Вартість, дол. США або євро

Вартість, тис. грн.

1

2


XV. Заключна частина.

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2015 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка