Інформація за 6 місяців 2012 року Ідентифікаційний код за єдрпоу емітента: 23269555 Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство «дтек західенерго»
Сторінка1/8
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.81 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Квартальна інформація за 6 місяців 2012 року

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23269555

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс:

79026

Область:

Львівська

Район:

Сихівський

Населений пункт:

м.Львів

Вулиця:

Козельницька

Будинок:

15

Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента:

0322390710

Номер факсу емітента:

0322390717

Веб-сайт емітента:

www.zakhidenergo.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.06.2012

 

Вступ      Придбання цінних паперів ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

      Квартальна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

      Квартальна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Квартальної інформації.

     


      На момент створення Товариства його Засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України, правонаступником якого було Міністерство палива та енергетики України, яке реорганізовано у Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

      На дату заснування Товариства кількість акцій Засновника у статутному капіталі Товариства складала 12790541 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок одна) проста іменна акція, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.

      Державна акціонерна енергогенеруюча компанія "Західенерго" створене на базі Державного підприємства «Західенерго» і зареєстрована в Бюро координації, контролю, державної реєстрації господарчих формувань та об’єднань громадян Економічного управління Виконкому Львівської міської ради народних депутатів 04.09.1995 року, реєстраційний номер 09809, свідоцтво № 23269555, з правом повного правонаступництва прав та обов`язків.

      Державна акціонерна енергогенеруюча компанія "Західенерго" перейменовано в Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол №3 від 25.11.1999).

      Відкрите акціонерне товариство «Західенерго» 04.04.2011 перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Західенерго» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів 22.03.2011.

      Публічне акціонерне товариство «Західенерго» 29.03.2012 перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 28.03.2012.

      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента      1.1.

      Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО".

      Скорочене найменування: ПАТ „ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО”. Код за ЄДРПОУ: 23269555

      1.2.

      Дата проведення державної реєстрації 18.04.2000 р.

      Місце проведення державної реєстрації: м.Львів, Виконавчий комітет Львівської міської ради

      Місцезнаходження: 79026, Львівська обл.., м. Львів, Сихівський р-н., вул. Козельницька, 15.

      Номери контактних телефонів та факсів: телефон +38(032)2390710, факс (032)2390717

      Адреса веб-сторінки: www.zakhidenergo.ua

      Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua

      1.3.

      Строк існування: 17 років. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

      1.4.

      03.07.2012 емітентом - ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» від ПАТ «Національний депозитарій України» була отримана довідка щодо інформації про акціонерів які володіють 10% та більше відсотками статутного капітала емітента, сформована відповідно до даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів емітента станом на 01.07.2012 (реєстр складений в порядку передбаченому законодавством України про депозитарну систему).

      Згідно з відомостями, які містяться у інформаційній довідці, акціонерами які володіють 10 і більше відсотків голосуючих акцій станом на 01.07.2012 є:

      - DTEK Holdings Limited (реєстраційний номер 174860, місцезнаходження: Кіпр P.C., 1066, Кіпр Nicosia Themistokli Dervi St. 3, Nicosia, Julia House) володіє акціями у кількості 7 517 352 шт., що становить 58,7727% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Пакет акцій збільшився. До зміни DTEK Holdings Limited володіла пакетом у розмірі 7 314 535 акцій ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (57,1871%). Підставою зміни пакета акцій «DTEK Holdings Limited» є придбання акцій емітента на вторинному ринку цінних паперів;

      - НАК „Енергетична компанія України” (код ЄДРПОУ 32984271, місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 34) володіє акціями у кількості 3 197 637 шт., що становить 25,00% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Розмір пакету акцій не змінився;

      - ТОВ «ДТЕК» (код за ЄДРПОУ 34225325, місцезнаходження: Україна, 83001, Донецька обл., м.Донецьк, бул.Шевченка, 11) володіє акціями у кількості 1 565 048 шт., що становить 12,2360% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». Пакет акцій збільшився. До зміни ТОВ «ДТЕК» володіла пакетом у розмірі 1 560 613 акцій «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (12,2013%). Підставою зміни пакета акцій ТОВ «ДТЕК» є придбання акцій емітента на вторинному ринку цінних паперів.

      Дата зміни не розкривається у зв’язку з відсутністю таких відомостей в інформаційній довідці щодо інформації про акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капітала емітента, сформованій депозитарієм - ПАТ «Національний депозитарій України».

     


      1.5.

      Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін не відбувалось.

      1.6.

      Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента не відбувалось.

      1.7.

      Станом на 30.06.2012 статутний капітал ПАТ „ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО” складав 127 905 410 (сто двадцять сім мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч чотириста десять) грн., що складається з 12 790 541 (дванадцять мільйонів сімсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок одної) простої іменної акції бездокументарної форми випуску, номінальною вартістю 10 (десять) грн.

      Протягом звітного періоду не було зміни розміру або структури статутного капіталу.

     


      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ „ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО” на початок та кінець звітного періоду.

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу за П(с)БО:

      - станом на 01.04.2012 - 127 905 410,00 гривень

      - станом на 30.06.2012 - 127 905 410,00 гривень

      Розмір сплаченого статутного капіталу за П(с)БО:

      - станом на 01.04.2012 - 127 905 410,00 гривень

      - станом на 30.06.2012 - 127 905 410,00 гривень

      Розмір (за МСФЗ) статутного капіталу ПАТ „ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО” на початок та кінець звітного періоду становить 409 209 тис.грн.

      Розмір власного капіталу за МСФЗ:

      - станом на 01.01.2012 - 456 045 тис.грн.

      - станом на 30.06.2012 - 635 718 тис.грн.

      1.8.

      ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо).

      1.9.

      Протягом звітного періоду ані чергові ані позачергові збори акціонерів ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику      Істотних змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента, протягом звітного періоду не відбулося.

     


      Узагальнена інформація про фактори ризику у звітному періоді:

      ПАТ «ДТЕК ЗАХІЕНЕРГО» приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків.

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.

      1. Можливе зниження відпуску виробленої електричної енергії з причин: дефіциту вугілля, зміна балансу на ОРЕ на користь ГЕС і АЕС, зниження частки ГК ТЕС.

      Заходи щодо зниження ризику: активна договірна робота по закупівлі вугілля та формування страхових (незнижуваних) запасів на складі; підвищення маневреності обладнання за рахунок проведених модернізацій, ремонтів і реконструкцій, підвищення конкурентоспроможності управлінням вартістю палива.

      2. Можливе зниження тарифу на електроенергію за рахунок: зменшення оптової ринкової ціни відносно планового рівня, перерозподілу дотаційних сертифікатів в ринку.

      Заходи щодо зниження ризику: підвищення маневреності обладнання за рахунок проведених модернізацій, ремонтів і реконструкцій, підвищення конкурентоспроможності управлінням вартістю палива.

      3. Зниження надходжень від ДП "Енергоринок" за відпущену елекроенергію, у зв’язку з тим, що оплата відпущеної електроенергії здійснюється за алгоритмами, встановленими Оптовим ринком, підприємство не має дійових важелів для покращення стану розрахунків за спожиту електроенергію.

      Заходи щодо зниження ризику: для зниження цього ризику здійснюється планування графіку вхідних i вихідних грошових потоків з метою завчасного виявлення можливого дефіциту фінансових ресурсів.

      4. Значний знос основних фондів та аварійність обладнання негативно впливає на господарську діяльність Товариства, її фінансовий стан та перспективи розвитку, так як фізично зношене обладнання не дозволяє в достатній мірі конкурувати на ринку.

      Заходи щодо зниження ризику: модернізація основного виробничого обладнання відповідно до виконання затвердженого плану ремонтів.

     


      2.1.1. Факторами (чинниками) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента є будь-які фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

     


      2.1.2. До факторів ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента відносяться:

      1.Нерентабельність

      На погіршення рентабельності можуть вплинути наступні зовнішні фактори:

      - встановлення НКРЕ оптової ринкової ціни продажу електроенергії менше, ніж прогнозна ціна, може призвести до зменшення тарифу для ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»;

      - зростання собівартості 1 кВтг більшими темпами ніж зростання тарифу на електроенергію;

      - зниження обсягу виробництва через зменшення енергоспоживання в країні.

      У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до визначених пріоритетів їх здійснення.

      2. Нестача ресурсів

      Для виробництва у 2012 році Товариство уклало заплановані договори з постачальниками палива (вугілля, мазут, газ), за відсутністю котрих можливе зупинення виробничої діяльності або відсутність яких суттєво впливає на фінансово-економічні показники. Усі договірні зобов’язання постачальниками виконуються завчасно, за договорами за якими здійснюється затримування виконання ведеться претензійна робота. Ризик мінімальний.

      3. Собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»;

      На зростання собівартості впливає:

      1) зростання цін на паливо: вугілля, газ, мазут

      2) зростання податкового навантаження:

      3) інфляційні процеси в країні;

      Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом проведення закупівель матеріалів та послуг із застосуванням процедур конкурсних торгів згідно чинного законодавства України та оптимізацією .

      4. Відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси);

      На даний момент компанія має ліцензії на провадження основного видів діяльності. Оскільки ліцензія на виробництво й поставку електроенергії має необмежений строк, то ризик цього виду не існує.

      Компанія виконує всі вимоги, які необхідні для продовження ліцензії на виробництво теплоенергії , тому ризик, пов’язаний з можливістю не продовження ліцензії мінімальний.

      5. Неякісне технологічне обладнання.

      Енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує оновлення. Товариство направляє значні кошти для впровадження сучасних технологій у виробництві. Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної складової та за рахунок власних коштів. У майбутньому Товариство передбачає продовжити активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних технологій.

      6. Екологічні ризики - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» на навколишнє середовище та застосуванням заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища. Нарахування та оплата збитку у разі:

      - виявлення факту загибелі риби на берегових насосних станціях ТЕС при проведенні іхтіологічних спостережень;

      - невиконання заходів у терміни, передбачені програмами щодо зменшення забруднення атмосферного повітря та дозволами на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря (за наднормативні викиди);

      - скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти з перевищенням затверджених норм гранично допустимих скидів ;

      - забруднення, засмічення земель, несанкціонованого складування відходів.

      ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" планує проводити реконструкцію і модернізацію обладнання.

      7. Ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає ПАТ «Дніпроенерго».

      Товариство виступає учасником ряду судових процесів, але істотних ризиків для діяльності Товариства вони не мають.

     

      2.1.3. До політичних та макроекономічних ризиків ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" відносяться:      1. Податкове навантаження:

      Основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.

      2. Ризики, пов’язані з невизначеністю регуляторного середовища для діяльності:

      У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.

      3. Ризики, пов’язані із політичною нестабільністю:

      Товариство є мало залежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Політична нестабільність – на даний період політична ситуація в Україні стабільна.

      4. Ризики, пов’язані із рецесією чи зниженням темпів економічного розвитку:

      Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення доходів Товариства.

      5. Ризики, пов’язані із зростанням інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому:

      Зазначений ризик є незначним, оскільки основною продукцією Товариства є електрична енергія, розрахунки за яку в цілому у ланцюгу "виробник-оптовий постачальник-постачальник-споживач" відбуваються на досить високому рівні. У фінансовий план витрати складаються з урахування коефіцієнтів інфляції.

      6. Ризики, пов’язані з обмеженням на валютні операції.

      Зазначений ризик може впливати на діяльність Товариства у зв’язку із необхідністю обслуговування кредиту у іноземній валюті, що був отриманий на реконструкцію ТЕС Товариства. Вплив валютного ризику на підприємство обмежений, так як підприємство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.

      У товаристві створено Дирекцію з безпеки для оцінки та управління ризиками.

      Підхід ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.

      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО", які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

      ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:

      - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;

      - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;

      - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;

      - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;

      - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

     

      2.3. Оскільки ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» володіє 99,814% ПрАТ «Добротвірської ТЕС-2 то, згідно наказу Мінфіну (Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 (п.4) N 163 від 07.07.99.), а також згідно МСБО 27 "Консолідовані та окремі фінансові звіти", можна вважати ПрАТ «Добротвірську ТЕС-2» дочірнім підприємством ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»”.      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану ПрАТ “Добротвірська ТЕС-2», які включають, але не обмежуються такими:

      - нерентабельність - збитки у звітному році відсутні, але можливі збитки у наступному році чи в подальшому;

      - нестача ресурсів – діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводить;

      - конкуренти - діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводить;

      - собівартість - діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводить;

      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси) – ліцензії не отримувались;

      - нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для здійснення платежів до бюджету та забезпечення поточної діяльності;

      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;

      - неякісне технологічне обладнання - діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводить;

      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент - відсутні;

      - екологічні ризики - діяльність з виробництва та реалізації продукції не проводить.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента      3.1.

      Основні види діяльності:

      35.11 Виробництво електроенергії;

      33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

      35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

      36.00 Забір очищення та постачання води;

      37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

      41.10 Організація будівництва будівель.

     

      3.2.      Основними видами продукції ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" є:

      -електроенергія;

      -теплоенергія.

     


      За 2 квартал 2012 року ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" вироблено 3259,4 млн.кВтг електроенергії і 31,2 тис.Гкал тепла.

      Середня ціна продажу електроенергії склала 73,601 коп/кВтг. Продаж теплової енергії є нерентабельним, через тарифи, що встановлюються НКРЕ нижче собівартості виробництва тепла.

      Експорту електроенергії ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" у 2 кварталі 2012 року році не здійснювало, весь обсяг електроенергії було реалізовано ДП «Енергоринок».

      3.3.

      Змін в системі збуту продукції, протягом звітного періоду не відбулось.

     


      3.4.

      Інформація про джерела надходження сировини та основних постачальників ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у 2 кварталі 2012 року:

      Постачання вугілля на ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»” у 2 кварталі 2012 року здійснювало ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - 2 196,0 тис.т (100%).

      Джерело видобутку вугілля в Україні – Дніпропетровський, Донецький, Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейни.

      Фактична ціна закупівлі вугілля з транспортуванням та без ПДВ по ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» склала, грн./т:

      ПАТ –970,75

      ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС –990,31

      ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС –949,93

      ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС –940,12

      У порівнянні з 1 кварталом 2012 року по ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» ціна вугілля зросла на 0,85 %.

      Постачання мазуту у 2012 році не здійснювалось.

      Постачальником природного газу на ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»є НАК «Нафтогаз України». Джерела видобутку газу – країни СНД.

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка