Інформації про чисельність і склад населення проводиться перепис населення. Який це вид та метод дослідження? A. Суцільне одномоментне B. Вибіркове одномоментне C
Сторінка4/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.56 Mb.
1   2   3   4   5

C.

36 годин


D.

48 годин


E.

72 годин


66.

Терапевти міської лікарні протягом дня обслуговують населення в 3-х ланках: прийом, ділянка, стаціонар. Через кожні 2 роки на 3-4 місяці лікарі-терапевти направляються в стаціонар. За якою системою дільничності працюють лікарі?


A. *

Чергування


B.

Три ланковою


C.

Двох ланкова


D.

Територіальної дільничності


E.

Цеховій дільничності


67.

Серед дівчаток 12-14 років відзначено зростання гінекологічних захворювань, 20% з хворих потребують стаціонарного лікування. Вибрати найбільш раціональне поєднання етапів організації медичної допомоги в даному випадку.


A. *

Педіатр - дитячий гінеколог - гінекологічний стаціонар


B.

Педіатр - дитячий гінеколог


C.

Акушер-гінеколог поліклінічного прийому - гінекологічний стаціонар


D.

Педіатр - акушер-гінеколог


E.

Педіатр - гінекологічний стаціонар


68.

На педіатричній дільниці поповнення – народилася дитина. Про це повідомила лікаря дільнична медична сестра. Коли вперше лікар-педіатр повинен ознайомитиcь із своїм пацієнтом?


A. *

Напередодні випиcки дитини з пологового будинку


B.

У перший тиждень піcля пологів


C.

У перший міcяць піcля пологів


D.

Напередодні пологів


E.

При першому зверненні до лікаря


69.

В регіоні Д. протягом останніх 15 років у віковій структурі населення поступово збільшується частка осіб старших 60 років. Яка буде спостерігатися динаміка витрат на надання медичної допомоги у даному регіоні при інших рівних умовах (рівень цін,інфляції і т. д.)?

A. *

Витрати збільшуються


B.

Витрати зменшуються


C.

Витрати стабілізуються


D.

Витрати не змінюються


E.

Витрати спочатку збільшуються а потім зменшуються


70.

Одним із чинників, що впливають на організацію лікувально-профілактичної допомоги сільському населенню є низька щільність розселення його по території. Яку особливість її організації він обумовлює?


A. *

Етапність.


B.

Відсутність дільничності.


C.

Наявність вузькоспеціалізованої допомоги на сільській лікарській дільниці.


D.

Відсутність долікарської допомоги.


E.

Централізація терапевтичної допомоги на сільській лікарській дільниці.


71.

Характер розселення, проживання, виробничої діяльності сільського населення тощо призводять до певних особливостей організації їм медичної допомоги. Назвіть основну особливість.


A. *

Етапність надання медичної допомоги.


B.

Сезонність надання медичної допомоги.


C.

Значна питома вага долікарської допомоги.


D.

Дільнично-територіальний принцип організації допомоги.


E.

Наявність пересувних форм надання допомоги.


72.

Житель пунктового села, чоловік 50 років, після отриманої амбулаторно-поліклінічної допомоги в сільській лікарській амбулаторії з приводу пневмонії не одужав, хвороба ускладнилась ексудативним плевритом. В який заклад повинен бути скерований хворий сімейним лікарем для продовження надання допомоги?


A. *

Центральну районну лікарню


B.

Обласну лікарню


C.

Фтизио-пульмонологічний диспансер


D.

Міську лікарню


E.

Протитуберкульозний диспансер


73.

Для аналізу діяльності амбулаторії із річних звітних документів взяли відомості про середньорічну кількість населення, кількість лікарів, кількість зареєстрованих захворювань (всього і по окремих класах хвороб) та кількість відвідувань. Відношення яких даних відповідає поняттю показник інтенсивності?


A. *

Кількість захворювань до середньорічної кількості населення


B.

Кількість лікарів до середньорічної кількості населення


C.

Кількість захворювань по окремих класах до загальної кількості захворювань


D.

Середньорічна кількість населення до кількості лікарів


E.

Кількість відвідувань до середньорічної кількості населення


74.

У районі, який обслуговує дитяча поліклініка, щепленням підлягало 4800 дітей та підлітків, оглянуто дітей 4800, зроблені профілактичні щеплення 4320 особам, у 480 дітей виявлені тимчасові медичні протипокази. Яка величина показника “Повнота охоплення профілактичними щепленнями дітей та підлітків, що підлягають щепленням” у цьому районі?


A. *

90 %


B.

60 %


C.

70 %


D.

80 %


E.

100 %

75.

На території, що обслуговує сільська дільнична лікарня, проживає 6200 мешканців. Згідно плану підлягало профілактичним оглядам 560 робітників сільських господарств з різними факторами ризику. Проведено профілактичні огляди 400 робітників. У 120 осіб виявлені захворювання серцево-судинної системи, з яких 90 осіб поставлено на диспансерний облік. Який з показників найбільш доцільно використати для оцінки організації диспансеризації у лікарні?


A. *

Питома вага робітників, охоплених профілактичними оглядами


B.

Питома вага осіб з вперше встановленим діагнозом


C.

Питома вага осіб, які підлягали профілактичним оглядам


D.

Питома вага осіб, у яких виявлені захворювання


E.

Частота захворюваності серцево-судинними хворобами


76.

У поточному році лікарями загальної практики міської поліклініки було направлено в стаціонар 11 хворих з ішемічною хворобою серця. У 3 випадках діагноз не підтвердився. Яке управлінське рішення найдоцільніше прийняти в цьому випадку?


A. *

Аналіз кожного випадку розходження діагнозу


B.

Аналіз якості диспансерного спостереження


C.

Аналіз якості діагностичних досліджень


D.

Аналіз рівня кваліфікації лікарів поліклініки


E.

Аналіз матеріально-технічної бази поліклініки


77.

Завідувач відділення стаціонару хоче провести експертну оцінку виконання лікарями-ординаторами медико-технологічних стандартів обслуговування пацієнтів. Яку документацію він повинен перевірити з цією метою?


A. *

Медичні карти стаціонарних хворих


B.

Статистичні карти пацієнтів, що вибули із стаціонару


C.

Карти лікарських призначень


D.

Журнал обліку оперативних втручань


E.

Річний звіт лікувально-профілактичного закладу


78.

За даними звіту стаціонару міської лікарні отримана інформація про кількість оперованих хворих, у тому числі про кількість померлих після операції. Який показник, що характеризує роботу стаціонару, можна розрахувати на підставі цих даних?


A. *

Післяопераційна летальність


B.

Летальність загальна


C.

Показник пізньої госпіталізації від початку захворювання


D.

Післяопераційна смертність


E.

Стандартизована летальність


79.

На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на консультацію до інших лікарів спеціалістів. У яких спеціалістів вона має обов’язково пройти огляд?


A. *

Терапевта, стоматолога


B.

Терапевта, ендокринолога


C.

Стоматолога, фтизіатра


D.

ЛОР-лікаря, окуліста


E.

Стоматолога, кардіолога


80.

На першому прийомі вагітної акушер-гінеколог дає їй направлення на обов'язкову консультацію до інших лікарів. До кого було скеровано жінку?


A. *

Терапевта, стоматолога.


B.

Терапевта, хірурга


C.

Стоматолога, хірурга


D.

Хірурга, окуліста.


E.

Терапевта, окуліста

81.

Під наглядом жіночої консультації протягом року знаходилося 620 вагітних жінок, 310 з них стали на облік у термін до 12 тижнів вагітності. Вкажіть назву показника за допомогою якого найкраще оцінити діяльність жіночої консультації в даній ситуації?


A. *

Своєчасність постановки на облік вагітних у жіночій консультації


B.

Повнота охоплення вагітних диспансерним спостереженням


C.

Регулярність спостереження за вагітними жінками


D.

Рівень якості диспансеризації вагітних жінок


E.

Своєчасна госпіталізація у пологовий будинок


82.

У пункті N з населенням 250000 мешканців за рік народилось 420 дітей, з них 120 пологів були передчасними, 200 пологів в строк, та 100 запізнілими. Аналіз яких документів дає найкращу можливість отримати інформацію про частоту різних по строку пологів у населеному пункті?


A. *

Історія пологів ( ф. № 096/о)


B.

Журнал прийому вагітних та породіль (ф. № 002/о)


C.

Індивідуальна картка вагітної (ф. № 111/о)


D.

Обмінна картка пологового будинку (ф. 113/о)


E.

Історія розвитку новонародженого (ф. 112/о)


83.

Умови праці робітника будівельного підприємства характеризуються дією охолоджуючого мікроклімату, пилу з вмістом діоксиду кремнію, їдкого лугу (негашене вапно), шуму. Який лікар-спеціаліст повинен бути головним в комісії, що проводить періодичний медичний огляд робітників вказаної категорії?


A. *

Терапевт


B.

Офтальмолог


C.

Невропатолог


D.

Дерматолог


E.

Отоларинголог


84.

Вивчали захворюваність гінекологічними хворобами серед дівчат СШ №10 за даними медичного профілактичного огляду. Який вид профілактичного огляду використаний в даній ситуації?


A. *

Цільовий


B.

Комплексний


C.

Плановий


D.

Періодичний


E.

Попередній


85.

В терапевтичному відділенні стаціонару знаходилось на лікуванні 500 хворих, 400 із них працюють. Перед випискою із стаціонару працюючим видавались листки непрацездатності. Хто має право підписувати листки непрацездатності?


A. *

Лікуючий лікар, завідувач відділення


B.

Завідувач відділення, заступник головного лікаря по медичній частині


C.

Головний лікар, лікуючий лікар


D.

Головний лікар, завідувач відділення


E.

Завідувач відділення, заступник головного лікаря по медичній частині


86.

У хворого, працівника підприємства, ГРЗ ускладнилось гострим бронхітом. Лікується амбулаторно. Лікуючий лікар видав йому листок непрацездатності на 5 днів і продовжив ще на 5 днів. Стан здоров'я пацієнта такий, що не дозволяє йому приступити до роботи. Хто разом із лікуючим лікарем повинен продовжити листок непрацездатності цьому пацієнтові далі?


A. *

Завідувач відділення


B.

Головний лікар


C.

Заступник головного лікаря з експертизи працездатності


D.

Заступник головного лікаря з медичної частини

E.

Лікарська консультативна комісія


87.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка