«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Сторінка2/5
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5

Лабораторне заняття


Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях). Лабораторне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не дозволяється.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні підсумкової модульної оцінки з даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття


Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Практичне заняття проводиться з студентами, кількість яких не перевищує половини академічної групи.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті.

Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Аудиторна самостійна робота під час проведення практичних та лабораторних занять може реалізовуватися у таких видах робіт:

-вивчення навчальної і додаткової літератури,

-ознайомлення з нормативним матеріалом, описом відповідної апаратури,

-перегляд демонстраційних дослідів за допомогою відео- та комп'ютерної апаратури,

-екскурсії, зустрічі з вченими та працівниками галузі,

-виконання розрахункових завдань,

-ділова (рольова) гра,

-виконання навчально-дослідницької роботи з наступним обговоренням результатів експерименту,

-розв'язування ситуаційних завдань,

-інтерпретацію результатів лабораторної роботи з оформленням індивідуального звіту та його захист перед викладачем,

-заповнення робочих зошитів для лабораторних (практичних) занять.

Індивідуальний характер цієї роботи сприяє формуванню самостійності студента та засвоєнню ним знань, а також формуванню умінь і навичок при виконанні відповідних практичних робіт.

Зміст та розподіл самостійної аудиторної роботи визначається кафедрами і має бути розроблений методично. Він входить обов'язково до методичних рекомендацій до лабораторних (практичних) занять.

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Семінарське заняття

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у відповідний журнал.

Основні функції семінару (в порядку пріоритетності):

1.Навчально-пізнавальна - закріплення, розширення, поглиблення знань, отриманих иа лекціях і в ході самостійної роботи студентів.

2.Навчальна - школа публічного виступу, розвиток навиків відбору і узагальнення інформації.

3.Спонукальна - спонукання на основі аналізу стану підготовки до більш активної та цілеспрямованої роботи:'

4.Виховна - формування світогляду та переконанні, виховання самостійності, сміливості та наукового пошуку.

5.Контролююча - контроль за рівнем знань та якістю самостійної роботи. Серед усіх видів семінарів найбільш забезпечує реалізацію творчої самостійності студентів творчий семінар, під час якого викладач організовує дискусії, прес-конференції, диспути, публічний захист реферату.

Отримані студентом оцінки за окремі семінарські заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.
Факультативні заняття

Це необов'язкові заняття, організовувані для поглиблення і розширення знань з окремих курсів, тем і питань відповідно до бажань та інтересів студентів. Факультативні заняття є додатковими до основного об'єму знань, який визначається навчальними планами та навчальною програмою.


Навчальна екскурсія

Це форма організації навчальної роботи, під час якої студенти виходять на місце розташування об'єктів, що вивчаються, для безпосереднього ознайомлення з ними. Саме екскурсії дозволяють поєднати навчальний процес із життям для безпосереднього ознайомлення учнів із предметами та явищами довкілля. У системі навчання екскурсія виконує такі дидактичні функції:

-реалізує принцип наочності навчання;

-підвищує рівень науковості освіти і зміцнює її зв'язки із життям і практикою;

-розширює технічний кругозір студентів;

-відіграє значну роль у профорієнтаційній роботі ВНЗ.

Ділова гра

Це створення ситуації вибору і прийняття рішення, в якій відтворюються умови, близькі до реальних. У ній передбачаються такі ролі учасників, які дозволяють осмислити, пережити й освоїти нові функції. У грі закладена конкретна подія або явище, що підлягає моделюванню, і допускається віднесення ігрового часу до будь-якого періоду (теперішнього, минулого, майбутнього). Зазвичай ділова гра - це модель відрізку майбутньої професійної діяльності студентів. Це імітація управлінської, дослідницької, педагогічної реальної діяльності викладача, керівника певного закладу.

Перевагою ділових ігор є те, що вони поєднують теорію і практику, сприяючи формуванню професійних знань і практичних умінь. Ігри підвищують інтерес до предмета, що вивчається, оскільки вони супроводжуються позитивними емоціями.

Методи активізації та інтенсифікації навчання.

З метою активізації та інтенсифікації навчання передбачається:  • комп'ютеризація навчального процесу;

  • тестовий контроль знань студентів;

  • удосконалення форм і методів самостійної роботи студентів.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка