«івано-франківський національний медичний університет» european credit transfer system
Сторінка5/5
Дата конвертації17.04.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4   5
Державна атестація студента
Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією (далі - ДЕК) після завершення навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

ДЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітнього рівня (кваліфікації), видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки спеціалістів у вищому навчальному закладі.

ДЕК організовується щорічно і діє протягом календарного року.


До складу комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається Міністерством охорони здоров’я України за пропозицією ректора з числа провідних вчених..

До складу ДЕК входять; ректор ІФНМУ, проректор з навчальної чи наукової роботи, декан факультету, завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр. До участі в роботі ДЕК, як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти (викладачі) відповідних кафедр (предметних або циклових комісій), якщо в складі комісії немає представників цих кафедр (предметних або циклових комісій). У цьому випадку вони користуються правами членів комісії.

Персональний склад членів ДЕК і екзаменаторів затверджується ректором не пізніше, ніж за місяць до початку роботи комісії.

Робота ДЕК проводиться у терміни, передбачені навчальними планами університету. Графік роботи комісії затверджується ректором.

Розклад роботи ДЕК, узгоджений з головою комісії, затверджується першим проректором на підставі подання декана факультету і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку складання державних екзаменів.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.

Складання державних екзаменів проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Тривалість державних екзаменів не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

Результати складання державних екзаменів, оголошуються у цей же день після оформлення протоколів засідання ДЕК.

З 2002 року в Івано-Франківському національному медичному університеті державна атестація проводиться у формі практично-орієнтованого Державного випускного іспиту.

Практично-орієнтований Державний випускний іспит складається з двох частин: державного ліцензованого іспиту „Крок 2.” та практичного іспиту біля пацієнта, в умовах, наближених до професійних, вирішенні ситуаційних задач діяльності окремо за кожною дисципліною і виявлення знань практичних навичок і умінь в аудиторії.


Під час навчання після 3-го курсу студенти складають “Інтегрований ліцензійний іспит “Крок 1.”. Студенти, які не складали ліцензованого іспиту „Крок 1. ” до здачі ліцензованого іспиту „Крок 2. ” не допускаються. Перед складанням практично-орієнтованого Державного випускного іспиту студенти здають інтегрований ліцензійний іспит “Крок 2” ”.

У випадку нездачі іспиту “Крок 2.” студент допускається до складання практично-орієнтованого Державного випускного іспиту, але йому не присвоюється кваліфікація „Лікар”(«Провізор») і видається академічна довідка. Після позитивної перездачі іспиту “Крок 2.” випускнику присвоюється кваліфікація „Лікар”(«Провізор») і видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Студенту, який склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідно освітній рівень (кваліфікація), видається державний документ про освіту (кваліфікацію).

Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" («А») не менше як з 75% усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре", («В» , або «С»), склав державні випускні іспити з оцінками "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії), видається документ про освіту (кваліфікацію) з відзнакою.

Рішення ДЕК про оцінку знань, виявлених при складанні державного випускного іспиту, а також про присвоєння студенту-випускнику відповідного освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.

Студент, який при складанні державного випускного екзамену отримав незадовільну оцінку, відраховується з вищого навчального закладу і йому видається академічна довідка.

Студент, який не склав державного випускного екзамену, допускається до повторного складання державних екзаменів протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу. Студентам, які не складали державні екзамени з поважної причини (документально підтвердженої), ректором вищого може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи державної комісії із складанням державних екзаменів відповідно, але не більше, ніж на один рік.

Всі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи вносяться оцінки, одержані на державних екзаменах, записуються питання, що ставились, особливі думки членів комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), а також, який державний документ про освіту (кваліфікацію) (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив вищий навчальний заклад.

Протоколи підписують голова та члени державної екзаменаційної комісії, які брали участь у засіданні. Книга протоколів зберігається в університеті.

Після закінчення роботи державної екзаменаційної комісії голова комісії складає звіт і подає його ректору університету.

У звіті голови державної екзаменаційної комісії відбивається аналіз рівня підготовки випускників характеристика знань студентів, виявлених на державних екзаменах, недоліки в підготовці з окремих дисциплін, даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

Звіт голови ДЕК обговорюється на засіданні Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету.

ІV – СЛОВНИК

Словник термінології, що використовується в інформаційному пакеті  • кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі - КМСОНП) – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);

  • заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;

  • модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;

  • змістовий модульце система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові.

  ECTS

ECTS - European Communiti Course Credit Transfer System (Європейська система трансферу оцінок) - це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Спочатку система виникла під впливом програми Erasmus (1989-1996 рр.) та тестувалася протягом шести років як пілотна схема, де було задіяно 145 інститутів вищої освіти в усіх країнах - учасницях ЄС та ЄЕС. Із дня впровадження Інституційного контракту в програмі Socrates-Erasmus усі європейські університети можуть брати участь в ECTS. Як ефективний інструмент створення взаємозаліку та управління академічним впровадженням система ECTS підтримує європейську мобільність. Переведення створено наданням деталізованої інформації з курсу навчання. Важливі засоби, які використовували у роботі ECTS та управлінні академічним визначенням, подано в інформаційному пакеті, договорі про навчання та дублікаті офіційних документів. Можливість використання ECTS у професійному навчанні обговорюється.Детальнішу інформацію можна знайти на веб-сайті

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html#cl


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка