Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки Методичні матеріали
Сторінка1/7
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки

Методичні матеріали

до забезпечення навчального процесу зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці» за фаховим напрямком

7.12020101. „ФАРМАЦІЯ”


(заочна форма навчання)

Івано-Франківськ 2011

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________проф. Г.М. Ерстенюк

„__7___”__червня__ 2011 р.РОБОЧА ПРОГРАМА

зі спеціалізації

«ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ»

7.12020101. фармація
Факультет фармацевтичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапіїз курсом основ біоетики та біобезпеки
Нормативні дані

Форма нав-чання

Курс

Семестр

Кількість годин

Залік, диф.

залік,


(семестр)

Іспит

семестр


Всього

Аудиторних

спрс

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарські заняття

Заочна

V

Х

190

4

20

-

-

166

Диф.

залік

Робочу програму склали: професор Купновицька І.Г.Івано-Франківськ -2011

Робоча програма складена: на основі типової програми зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці» затвердженої ЦМК МОЗ України 15 грудня 1997 р.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики та біобезпеки «__12__» травня 2011 р.

Протокол № _7____

Завідувач кафедри_____________ д.м.н., професор І.Г.Купновицька


Програму ухвалено на засіданні

циклової методичної комісії «__26__»____травня____2011 р.

Протокол №___6____

Голова циклової комісії ______________д.м.н., професор М.І.Мойсеєнко


ЗМІСТ

1.Робоча навчальна програма зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці»............................................................................................................................5

1.1.Робочий навчальний план............................................................................................................5

1.2. Тематичні плани..........................................................................................................................5

1.2.1.Тематичний план лекцій…………………………………………………………………...…5

1.2.2. Тематичний план практичних занять.....................................................................................5

1.2.3. Тематичний план для самостійної позааудиторної роботи студентів зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці»......................................................6

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.......................................................................7

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань студентів..................................................7

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів і його форми……………..7

1.3.3. Питання для заліку…………………………………………………………………………...7

1.4. Перелік навчально-методичної літератури..............................................................................9

1.4.1. Основна література..................................................................................................................9

1.4.2. Додаткова література.............................................................................................................10

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

1.2. Тематические планы…………………………………………………………………….……11   1. 1.2.1 Тематический план лекций……………………………………………………….………..11

   2. 1.2.2. Тематический план практических занятий……………………………………………….11

   3. 1.2.3.Тематический план самостоятельной внеаудиторной работы студентов………………..11

1.3. Средства проведения контроля знаний студентов…………………………………………12

1.3.1. Средства проведения текущего контроля знаний студентов………………………….…121.3.2. Средства проведения итогового контроля знаний студентов и его формы……………..13

1.3.3. Вопросы для зачета по специализации…………………………………………………….13

1.4. Перечень учебно-методической литературы……………………………………………..…16

1.4.1. Основная литература………………………………………………………………………..16

1.4.2. Дополнительная литература…………………………………………………………….….17

2. Методичне забезпечення навчального процесу........................................................................17

2.1. Загально-методичні матеріали.................................................................................................17

2.1.1. Мета і завдання дисципліни..................................................................................................17

2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами........................................................................19

2.1.3. Методи активації та інтенсифікації навчання.....................................................................20

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти............................................................20

2.2. Методичні матеріали для викладачів......................................................................................22

2.2.1. Тези лекцій………………………………………………………………………………….22

2.2.2. Методичні розробки для викладачів до ведення практичних занять...............................28

2.3. Методичні матеріали для студентів........................................................................................35

2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять..................................................35

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів..........................42

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

2.2. Методические материалы для преподавателей……………………………………………..47

2.2.1. Тезы лекций (образец)………………………………………………………………………47

2..2..2.. Методические разработки для преподавателей для проведения практических занятий...............................................................................................................................................52

2.3. Методические материалы для студентов…………………………………………………....59

2.3.1. Методические указания для студентов к практическим занятиям……………………....592.3.2. Методические указание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов …………………….67


 1. Робоча навчальна програма зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці


1.1. Робочий Навчальний план

Курс

Тривалість циклу

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота


Всього годин

Спеціалізація «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці»

1семестр

4

20

166

190


1.2. Тематичні плани

   1. Тематичний план Лекцій

 1. Хронофармакологія і фармакогенетика.

 2. Фармацевтична опіка при здійсненні самолікування хворих з порушеннями діяльності ЦНС.
   1. Тематичний план практичних занять

 1. Клініко-біохімічна діагностика і лікування захворювань органів серцево-судинної системи………….………………………………………………………………………….2 год.

 2. Клініко-біохімічна діагностика і лікування захворювань органів травлення і печінки. …………………………………………………………………………………………………...2 год

 3. Клініко-біохімічна діагностика і лікування захворювань нирок……………………….2 год.

 4. Раціональне застосування ліків в ендокринології. Вплив ліків на функцію щитоподібної залози. Комплексне застосування ліків при захворюваннях щитоподібної залози. Вплив ліків на функцію надниркових залоз……………………………………………………………….2 год.

 5. Раціональне застосування ліків у педіатрії. Лікарські засоби, що використовуються при порушенні дихання і при захворюваннях шлунково-кишкового тракту у дітей різного віку. …………………………………………………………………………………………………..2 год.

 6. Раціональне застосування ліків у педіатрії. Лікарські засоби, що використовуються для лікування інфекційних захворювань у дітей різного віку. Загальні принципи вибору. Особливості антибіотикотерапії в педіатрії…………………………………………………2 год.

 7. Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекології. Особливості фармакологічного впливу на систему мати-плацента-плід. Побічна дія ліків на організм вагітної та плоду, шляхи її профілактики………………………………….………………..2 год.

 8. Гормональна терапія в акушерстві й гінекології. Особливості фармацевтичної опіки вагітних і лактуючих жінок…………………………………………………………………...2 год.

 9. Раціональне застосування ліків в неврології. Фармацевтична опіка хворих з патологією нервової системи. Особливості проведення клінічних досліджень в неврологічній практиці.Критерії ефективності та безпечності ліків, що впливають на ЦНС. Побічна дія лікарських засобів на ЦНС……………………………………………………………………2 год.

 10. Збір лікарського анамнезу у хворих терапевтичного стаціонару………………………2 год.


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів зі Спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці»

 1. Вплив фармакокінетичних факторів на клінічну ефективність ліків. Види взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські форми: переваги і недоліки. 6 год.

 2. Клінічні прояви побічної дії ліків. Реєстраційна форма. Повідомлення у Відділ Фармакологічного нагляду Державного Фармакологічного Центру МОЗ України. Внесення змін в інструкцію по застосуванню. 6 год.

 3. Критерії ефективності та безпечності лікарського засобу. Методи оцінки клінічної ефективності ліків. Поняття про плацебо. Психофармакологічні ефекти застосування лікарських препаратів. 4 год.

 4. Міжнародна система проведення та правила проведення клінічної апробації лікарських засобів. Протокол дослідження, правила його оформлення. Роль провізора в проведенні випробувань. Обґрунтування проведення клінічних випробувань. 6 год.

 5. Клінічні аспекти біофармації. Клінічні методи визначення біоеквівалентності та біодоступності лікарських препаратів. 6 год.

 6. Загальні принципи раціонального використання лікарських препаратів. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків. 6 год.

 7. Фармакодієтика: взаємодія ліків та їжі. Харчові добавки. 6 год

 8. Вплив лікарських засобів на показники клініко-лабораторного обстеження хворих. 6 год.

 9. Алгоритм вибору ОТС-препаратів при наявності супутньої патології. Клініко-фармацевтичні аспекти раціональної комбінації лікарських препаратів різних фармакологічних та хімічних груп. 6 год.

 10. Клініко-біохімічні показники при деяких ендокринних захворюваннях та порушеннях обміну речовин. 6 год.

 11. Раціональне застосування ліків в ендокринології. Ожиріння, його форми. Основні принципи лікарської терапії ожиріння. Клінічна фармакологія анорексигенних препаратів. 6 год.

 12. .Раціональне застосування ліків в ендокринології. Вплив лікарських препаратів на функцію гіпофізу та гіпоталамусу. Основні принципи лікарської терапії захворювань гіпоталамо-гіпофізарної системи. 6 год.

 13. Фізіологічні особливості дитячого організму, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку ліків. 6 год.

 14. .Раціональне застосування ліків у педіатрії. Особливості застосування вітамінопрепаратів та препаратів, що впливають на обмін речовин в різні періоди дитячого віку.Фармацевтична опіка дітей різного віку. 6 год.

 15. Раціональне застосування ліків в акушерстві та гінекології. Фармакологічна корекція скорочувальної діяльності матки при різній патології. Раціональне застосування антибактеріальних препаратів в акушерстві й гінекології. 6 год.

 16. Раціональне застосування ліків у геріатрії та геронтології. Фізіологічні особливості організму людини похилого віку. Особливості проведення ефективної та безпечної фармакотерапії у осіб похилого віку. 6 год.

 17. Раціональне застосування ліків у геріатрії та геронтології. Характеристика лікарських препаратів, що застосовуються для профілактики процесів старіння та нормалізації вікових зсувів метаболічних процесів в організмі. 6 год.

 18. Вплив лікарських засобів на показники біохімічного обстеження хворих. 4 год.

 19. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що використовуються при невідкладних станах. 6 год.

 20. Клінічна фармакологія вітамінів та невітамінних кофермент них препаратів. Основні причини та прояви вітамінної недостатності. Побічні ефекти вітамінотерапії. Особливості використання вітамінів у різних верств населення. 6 год.

 21. Раціональне застосування хіміотерапевтичних засобів. Клінічна фармакологія протигрибкових і противірусних засобів. 6 год.

 22. Роль провізора в профілактиці побічних ефектів у людей похилого віку 6год

 23. Значення клінічної апрбації ліків для прогресу у фармації 6 год

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів

1.3.1. засоби проведення поточного контролю знань студентів

1. Усне опитування, експрес-опитування, співбесіда

2. Письмові контрольні роботи.

3. Вирішення ситуаційних задач.

4. Тестовий контроль.

Примітка: згідно календарно-тематичного плану занять.

Оцінювання на «відмінно» при висвітленні при усному опитуванні чи письмовому студентом питання в цілому, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 100 до 90%.

Оцінювання на «добре» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 75%, розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 89 до 70%.

Оцінювання на «задовільно» при висвітленні питання при усному опитуванні чи письмовому студентом питання на 50%, не повному розумінні проблеми, при розв’язанні тестових завдань від 69 до 50%.
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань студентів і його форми

Залік зі спеціалізації «Використання лікарських препаратів у клінічній практиці» з використанням:

1. Усне опитування.

2. Письмове вирішення ситуаційних задач.

3. Збирання анамнезу хвороби, встановлення попереднього синдромного діагнозу, складання плану обстеження і лікування, взаємозаміна ліків, профілактика розвитку ускладнень лікування.

Примітка: методи контролю застосовуються у відповідності до розробленої методики заліку.

Оцінювання на «відмінно» при висвітленні при усному опитуванні і розв’язанні ситуаційної задачі студентом питання в цілому, розумінні проблеми від 100 до 90%.

Оцінювання на «добре» при висвітленні питання при усному опитуванні і розв’язанні ситуаційної задачі студентом питання на 75%, розумінні проблеми.

Оцінювання на «задовільно» при висвітленні питання при усному опитуванні і розв’язанні ситуаційної задачі студентом питання на 50%, не повному розумінні проблеми.
1.3.3. питання для заліку зі спеціалізації «використання лікарських препаратів у Клінічній практиці» на У курсі фармацевтичного факультету

1. Деонтологічні аспекти взаємовідношень провізор-лікар, провізор-хворий. Роль провізора в проведенні раціональної медикаментозної терапії. 1. Фактори, що впливають на комплайенс пацієнтів під час лікарської терапії. Шляхи підвищення комплаєнтності.

 2. Лікарський моніторинг. Значення клінічних та лабораторно-інструментальних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії.

 3. Лікарський моніторинг. Терапевтичний та токсикологічний моніторинг; значення для клінічної практики.

 4. Поняття про терапевтичну ефективність лікарських препаратів. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків (вік, стать, біоритми, генетичні фактори тощо).

 5. Визначення поняття біодоступності. Фактори, що впливають на біодоступність.

 6. Біоеквівалентність. Клінічні методи дослідження біоеквівалентності. Фармацевтична еквівалентність. Терапевтична нееквівалентність лікарських форм, її причини.

 7. Критерії вибору лікарської форми для конкретного хворого в залежності від віку, статі, клінічних особливостей захворювання тощо.

 8. Міжнародна система та правила проведення клінічної апробації. Вибір виду дослідження. Вибір хворих для клінічної апробації. Критерії ефективності лікарських засобів. Аналіз індивідуальних карт дослідження хворого.

 9. Види фармакологічної дії ліків. Дія ліків при одноразовому та курсовому призначенні. Поняття про терапевтичну широту, мінімальну та максимальну дозу.

 10. Види побічної дії ліків. Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів

 11. . Механізми виникнення та методи прогнозування можливого розвитку негативного впливу лікарських засобів. Роль клінічного провізора в зменшенні небажаної дії лікарських речовин.

 12. Класифікація побічної дії ліків. Засоби профілактики. Роль провізора.

 13. Взаємодія лікарських засобів при комбінованому застосуванні: види взаємодії (фармацевтична, фармакокінетична, фармакодинамічна) та характер проявлення (адитивний, сенситивний, антагоністичний).

 14. Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські засоби. Переваги і недоліки.

 15. Вплив ліків на генетичний апарат людини. Види мутагенної дії ліків.

 16. Роль генетичних факторів щодо дії лікарських речовин (фармакокінетичні та фармакодинамічні дефекти). Генетичні порушення, при яких зростає токсичність лікарських препаратів. Генетично зумовлена резистентність організму людини до дії ліків.

 17. Основні поняття хронобіології, хрономедицини та хронофармакології. Теоретичні основи та методи хронотерапії.

 18. Вплив фізіологічних ритмів на фармакокінетику та фармакодинаміку ліків, їх токсичність. Роль хронофармакології в підвищенні ефективності та безпечності лікарської терапії.

 19. Психофармакологічні ефекти використання лікарських засобів.

 20. Анатомо-фізіологічні особливості організму дитини в різні періоди його розвитку, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів і раціональне використання лікарських засобів у педіатрії..

 21. Фармацевтичні особливості раціональної лікарської терапії у дитячому віці (шляхи введення, дитячі лікарські форми).

 22. Фармакокінетичні та фармакодинамічні фактори (особливості всмоктування, метаболізму, розподілу та дії ліків) у різні вікові періоди розвитку дитини.

 23. Принципи дозування ліків дітям. Вікові особливості токсикокінетики.

 24. Основні поняття в геріатрії та геронтології. Анатомо-фізіологічні особливості організму в старечому та похилому віці, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів іїх раціональне використання у геронтології й геріатрії.

 25. Фармацевтичні особливості раціонального використання ліків у похилому віці. Медико-деонтологічні та психологічні особливості лікарської терапії осіб похилого та старечого віку.

 26. Фармакокінетичні та фармакодинамічні фактори, що зумовлюють особливості раціонального використання ліків в похилому віці (особливості всмоктування, розподілу, метаболізму та екскреції ліків, зміна чутливості різних структур організму до дії ліків).

 27. Фактори ризику розвитку побічної дії ліків та ускладнень лікарської терапії в похилому віці.

 28. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що застосовуються для запобігання процесів старіння та нормалізації змін метаболічних процесів, що притаманні похилому та старечому віку.

 29. Проблеми, що належать до компетенції фармацевта та лікаря, алгоритм їх визначення. Практичні функції фармацевта, необхідні для здійснення опіки (методика збору лікарського анмнезу, розробка плану моніторингу, профілактичні заходи щодо можливого прояву побічної дії).

 30. Значення фармацевтичної опіки для покращення якості життя хворих та стану здоров'я населення. Категорії населення, що потребують особливої уваги під час самолікування.

 31. Раціональне використання лікарських засобів при захворюваннях органів дихання.

 32. Сучасні спеціальні лікарські форми в пульмонології. Особливості взаємодії ліків, що призначають при захворюваннях органів дихання.

 33. Критерії ефективності раціональної лікарської терапії в пульмонології. Можливі ускладнення лікарської терапії, методи їх прогнозування та профілактики.

 34. Раціональне використання лікарських засобів в кардіології. Сучасні лікарські форми, що використовуються при захворюваннях серцево-судинної системи.

 35. Критерії ефективності раціональної лікарської терапії в кардіології. Можливі ускладнення лікарської терапії, методи їх прогнозування та профілактики.

 36. Лікарські засоби, що можуть негативно впливати на стан серцево-судинної системи.

 37. Раціональне використання лікарських засобів в ревматології. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів. Побічні дії препаратів, особливості взаємодії з іншими групами ліків. Покази до призначення. Принципи клініко-біофармацевтичного застосування.

 38. Раціональне використання лікарських засобів в нефрології. Особливості взаємодії лікарських засобів при лікуванні захворювань нирок та сечовидільних шляхів.

 39. Критерії ефективності лікарської терапії в нефрології.

 40. Можливі ускладнення лікарської терапії, методи їх прогнозування та профілактики. Лікарські засоби, що можуть негативно впливати на функцію нирок.

 41. Особливості раціонального клініко-біофармацевтичного застосування сечогінних, стероїдних і нестероїдних протизапальних засобів в нефрології. Покази до застосування.

 42. Особливості раціонального клініко-біофармацевтичного застосування антибактеріальних препаратів, гепарину, дезагрегантів та імунодепресантів в нефрології. Покази до застосування.

 43. Раціональне використання лікарських засобів при захворюваннях органів травлення. Сучасні спеціальні лікарські форми в гастроентерології. Особливості взаємодії ліків.

 44. Критерії ефективності лікарської терапії в гастроентерології. Можливі ускладнення лікарської терапії, методи їх прогнозування та профілактики.

 45. Раціональне використання лікарських засобів в ендокринології. Клінічні аспекти застосування гормональних препаратів (замісна, стимулююча, гальмуюча терапія).

 46. Критерії ефективності лікарської терапії в ендокринології. Можливі ускладнення лікарської терапії, методи їх прогнозування та профілактики.

 47. Загальні принципи лікування алергічних захворювань. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору лікарських засобів при захворюваннях алергічної природи.

 48. Можливі ускладнення при раціональній терапії алергозів. Комбіноване застосування засобів, що впливають на регуляцію імунної відповіді.

 49. Раціональне використання лікарських засобів в алергології. Сучасні лікарські форми, що використовуються при захворюваннях алергічної природи, їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби раціонального застосування.

 50. Вплив лікарських засобів на клініко-лабораторні показники та результати функціональних проб. Роль провізора в підвищенні діагностичної цінності клініко-інструментальних методів дослідження хворих.


1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

 1. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. - Киев: Вища школа, 1992. - 367 с.

 2. Балткайс Я.Я., Фатеев В.А. Взаимодействие лекарственных веществ. - М: Медицина, 1992. – 304 с.

 3. Белоусов Ю.Б., Моисеев B.C., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - Москва: Универсум паблишинг, 1997.-531 с.

 4. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г. Взаимодействие лекарств и пищи. - К.: Здоровье, 1991. -240 с.

 5. Дроговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору та студенту// Харьков.: Изд-во ХАИ.- 2002.- 450с.

 6. Компендиум 2005 - лекарственные препараты / Под ред. Коваленко В.Н., Викторова А.П. - К.: Морион, 2005. - 1920 с.

 7. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – М.: ГЭОТАР-МЕД,-2004.- 631 с.

 8. Купновицька І.Г. Клінічна фармація. Підручник// Івано-Франківськ: Б.в., 2004, 2006, 2007 - 252 с.

 9. Лоуренс Д.П., Беннитт П.Н. Клиническая фармакология. - М.: Медицина, 1993.-В 2-х томах. - Т. 1. - С.247-253.

 10. Мазур Н.А. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. - М: Медицина, 1992. - 304 с.

 11. Машковский М.Д. Лекарственные средства .- Харьков: Торсинг, 2000. – Т.1.- 560 с. Т.2. – 592 с.

 12. Налётов С.В. Клиническая фармакология. - Донецк: Донбасс, 1997. - Ч.1. - 288с.; Ч.2.-289с.

 13. Нейко Є.М., Боцюрко В.І. Внутрішні хвороби./ К.: Здоровיя, 1998.-528 с.

 14. Пропедевтика внутрішніх хвороб/ за ред. Децика Ю.І.- К.: Здоровיя, 2000.-504 с.

 15. Самура Б.А., Дралкин А.В. Фармакокинетика. Учебник для фармацевтических вузов и факультетов. - Харьков: Основа, 1996.-288с.

 16. Скакун М.П. Фармакогенетика. Лекція для викладачів, курсантів і студентів медичних і біологічних вузів.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 36 с.

 17. Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии/ Под ред. И.С.Чекмана.- К.: Здоров'я, 1986.- 736 с.

 18. Фармацевтическая опека. Курс лекций / Под ред. Черных В.П.,Зупанца И.А.,Усенко В.А. — X.:Мегаполис, 2003. - 606 с.

 19. Фармацевтическая опека.Практическое руководство для провизоров и семейных врачей /Под ред. Черных В.П.,Зупанца И.А.,Усенко В.А. — X.:Золотые страпницы, 2002. - 262 с.

 20. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств / Под ред. И.М.Перцева, И.А.Зупанца. - X.: Изд-во НФАУ, 1999. - В 2 т. - Т.1. - 464 с., Т.2. -448с.

 21. Федина Е.А., Таточенко В.К. Фармацевты и самопомощь. - М.: Классик-Консалтинг, 2000. -116с.

 22. Шаповалова В.М., Даниленко B.C., Шаповалов В.В., Бухтиарова Т.А. Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта врача. - X.: Торсинг, 1998. - 528 с


1.4.2. Додаткова література

1. Викторов А.П., Левицкий Е.Л. Побочные эффекты лекарственных средств (общие понятия). Особенности побочных эффектов фармакотерапии в детском возрасте.// Укр. Мед. Часопис.- 1997.-№2 (2). - С.88-90.

2. Волошинський О.В., Тітов І.І., Семкович М.Я. Стандарти лікування критичних станів./Івано-Франківськ: Б.в., 2000.-98 с.

3. Доклінічні дослідження лікарських засобів. Методичні рекомендації/ За ред. Стефанова О.В.- К.:Авіценна, 2001.-528 с.

4. Зайченко А.В., Шевченко О.И., Викторов А.П. Основы рационального применения лекарств и фамацевтической опеки в акушерско-гинекологической практике./ Х.: Золотые страницы, 2003 -304 с.

5. Комаров Ф.И., Рапопорт С.И. Хронобиология и хрономедицина. - М.: «Триада-Х», 2000. - 488 с.

6. Кудрин А.Н. Хронофармакология и хронофармация //Фармация. - 1994.-№1.-С.17-24.

7. Латогуз И.К., Телегина Н.Д., Михалин М.А. Внутренние болезни (клинические лекции). - Харьков, 1994. - 584 с.

8. Лазарева Д.Н. Действие лекарсствнных средств при патологических состояниях. - М.: Медицина, 1990.-288с.

9. Лужников Е.А. Клиническая токсикология.- М.: Медицина, 1994.- 256 с.

10. Лукьянова Е.М., Тараховский М.Л. Фармакотерапия в педиатрии. - К.: Здоровье, 1993. - 350 с.

11. Макаров В.А. Вплив їжі на всмоктування лікарських речовин. Огляд // Фармация. - 1993.-С.64-67.

12.Передерий В.Г., Ткач С.М. Клинические лекции по внутренним болезням. - Киев, 1998. - Т. 1 - 512 с.;Т.2- 574с.

13. Руководство по иммунофармакологии: Пер. с англ. / Под ред. М.М.Дейла, Дж.К.Формена. -М.: Медицина, 1998. - 332 с.

14. Руководство по клиническим испытаниям лекарственных средств/ Под ред. Стефанова А.В., Мальцева В.И., Ефимцевой Т.К.- К.:Авиценна, 2001- 426 с.

15. Экспериментальная и клиническая фармакология. (Руководство)/ Под ред. И.С.Чекмана, Галенко-Ярошевского П.А., Скибицкого В.В. – «ПУЛ», 1995.- 696 с.ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
1.2. Тематические планы

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка