Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії за фаховим напрямком
Сторінка1/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії


Методичні матеріали

до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії

за фаховим напрямком

7.12020101 „ФАРМАЦІЯ”

Івано-Франківськ 2012


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

___________проф. Г.М. Ерстенюк

„_____”____ 2012 р.
Робоча навчальна програма

з фармакотерапії для студентів медичних вузів за фахом

фармація 7.12020101.
Факультет фармацевтичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії


Нормативні дані

Форма нав-чання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумков. модуль

(тиждень)Підсумок по дисципліні


Всього

Аудиторних

спрс

Лекції

Прак-тичні заняття

Лабора-

торні заняттяСемі-нарські заняття

Денна

ІУ

8

108

10

40

-

-

58

16-17

іспит


Робочу програму склали: професор Купновицька І.Г.
Івано-Франківськ -2012
Робоча програма складена на основі тимчасової типової програми з фармакотерапії, затвердженої ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України

2 липня 2007 року.


Робочу програму обговорено на засіданні клінічної фармакології і фармакотерапії «__23__» серпня 2012 р.

Протокол № _1____

Завідувач кафедри_____________ д.м.н., професор І.Г.Купновицька

Програму ухвалено на засіданні

циклової методичної комісії «__6__» листопада 2012 р.

Протокол №___4____

Голова циклової комісії ______________д.м.н., професор М.І.МойсеєнкоОСНОВНІ РОЗДІЛИ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

1. Робоча навчальна програма з фармакотерапії

1.1. Робочий навчальний план

1.1.2. Зміст програми

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план лекцій з дисципліни

1.2.2. Тематичний план практичних занять

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів

1.3. Засоби контролю знань студентів

1.3.1. засоби проведення поточного контролю знань студентів

1.3.2. Засоби проведення підсумкового модульного контролю знань студентів і його форми

1.4. Перелік навчально-методичної літератури

1.4.1. Основна література

1.4.2. Додаткова література1. Робоча навчальна програма з фармакотерапії

Програма з фармакотерапії для вищих медичних закладів освіти України III – IV рівнів акредитації для спеціальності “Фармація” напряму підготовки “Фармація” відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців зі спеціальності “Фармаціята проекту навчального плану спеціальності 6.110201 “Фармація”. Термін навчання за цією спеціальністю здійснюється протягом 5 років. Згідно з навчальним планом вивчення фармакотерапії здійснюється у VIІ семестрі.

Програма структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами „Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін" (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. №492). Дисципліна є обов'язковою.Фармакотерапія як навчальна дисципліна:

а) базується на вивченні студентами медичної біології, нормальної фізіології, патофізіології, мікробіології, біохімії, фармакогнозії і медичної ботаніки, фармакології, лабораторної та функціональної діагностики, першої лікарської допомоги й інтегрується з цими дисциплінами;

б) закладає основи вивчення студентами клінічної фармакології, фармацевтичної опіки, фармакоекономіки, що передбачає інтеграцію викладання з клінічною фармацією та формування умінь застосовувати знання з фармакотерапії в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності,

в) закладає основи формування уявлень про загальний план медикаментозної терапії основних захворювань, окремих їх проявів та побічної дії ліків.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Згідно навчальним планом для вивчення фармакотерапії заплановано 3 кредити – 108 год, з них 12 годин для лекцій, 44 години для практичних занять та 52 години для самостійної роботи.Модуль 1. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів

Змістові модулі:

1. Введення в фармакотерапію.

2. Фармакотерапія захворювань органів дихання, вуха, горла, носа, очних та стоматологічних хвороб.

3. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи.

4. Фармакотерапія захворювань органів травлення, сечовиділення, внутрішньої секреції.

Модуль 2. Фармакотерапія патологічних станів

Змістові модулі:

5. Фармакотерапія в ревматології, алергології..

6. Фармакотерапія в гематології та онкології, неврології та психіатрії.

7. Фармакотерапія інфекційних, шкірних та венеричних захворювань.

8. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології, гострух отруєнь. Інформаційна робота провізора.

Формами організації навчального процесу є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації.

Контрольні заходи: поточний і підсумковий модульний контроль, залік.

Практичні заняття, що проводяться безпосередньо в клініці, передбачають:


  1. Підготовчий етап (організаційний, постановка навчальних цілей та їх мотивація, контроль вихідного рівня знань — тестові завдання за "Крок-2", усні теоретичні запитання, виписування рецептів).

  2. Основний етап (формування професійних вмінь та навичок щодо визначення загальних принципів фармакотерапії, робота біля ліжка хворого з визначенням ведучих клінічних синдромів, визначенням плану лікування, аналізом лікарського листка призначень, розв'язання типових фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, виконання студентами навчально-дослідницької роботи – реферати, виконання завдань з використанням комп'ютерної техніки).

  3. Заключний етап − контроль кінцевого рівня знань та вмінь (розв'язання нетипових задач, виписування рецептів). Підведення загальних підсумків.

Кафедри (курси) фармакотерапії мають право вносити зміни до навчальної у межах до 15%.

Засвоєння теми контролюється (поточний контроль) на практичних заняттях, що проводяться безпосередньо в клініці, відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати наступні методи визначення рівня підготовки студентів:  • комп’ютерні тести;

  • розв’язування ситуаційних задач;

  • аналіз і оцінка результатів клініко-інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму людини;

  • обґрунтування вибору методів діагностики, оптимальних лікарських засобів і принципів їх призначення

  • контроль практичних навичок.

Самостійна робота студентів займає у вивченні дисципліни вагоме місце. Окрім традиційної позааудиторної підготовки студентів, вона включає. самостійну (індивідуальну) роботу - написанням реферату або участь у науковій роболті, написанням статті, виступом на науковій конференції.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється після їх завершення на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

Для тих студентів, які воліють поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення її за навчальним планом передбачено термін для перескладання .

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному закладі.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню дисципліни. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні.
1.1. Робочий навчальний план

Структурований план підготовки з дисципліни “Фармакотерапія” для студентів фармацевтичного факультету за спеціальністю “Фармація”

Структура

навчальної дисципліниКількість годин/, з них

Вид контролю

Всього годин/кредитів

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних занять
108/3,6

10

40

58
Модуль I
Змістових модулів – 4

53/1,8


6

18

29

Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок, тестові завдання

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка