Івано-Франківський національний медичний університет Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії Методичні матеріали до забезпечення навчального процесу з фармакотерапії за фаховим напрямком
Сторінка2/8
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Модуль II

Змістових модулів – 451/1,8

4

18

29

Підсумковий тестовий контроль. Контроль практичних навичок, тестові завдання

Підсумковий контроль

засвоєння

модулів

(екзамен)4 год.
4 год.


Примітка: 1 кредит ECTS – 30 годин; аудиторне навантаження – 56%, СРС – 44%.Мета вивчення фармакотерапії

Головна мета вивчення фармакотерапії - формування у майбутнього фахівця з фармації знань про основні симптоми і синдроми, методи діагностики і принципи медикаментозної терапії найбільш розповсюджених захворювань людини.

Завдання:

а) розуміння загальних принципів інтерпретації результатів обстеження хворого;

б) застосування основних видів фармакотерапії (етіологічна, патогенетична, симптоматична, замісна, профілактична);

в) визначення головних напрямків фармакотерапії, раціональних схем лікування захворювань, груп лікарських засобів.

Досягти цієї мети можливо шляхом оптимального поєднання теоретичного курсу з практичними заняттями, на яких теоретичні відомості про етіологію, патогенез, методи діагностики та лікування захворювань реалізуються в процесі клінічних досліджень, набувається здатність студентів мислити категоріями фармакотерапевтичної логіки.

Належне засвоєння фармакотерапії можливе при застосуванні сучасних методів викладання (лекції, практичні заняття, самостійна робота, широке впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій і комп’ютерної техніки; заняття в студентському науковому гуртку).


КІНЦЕВІ ЦІЛІ ДИСЦИПЛІНИ:

1. Вміти використовувати знання про фармакологічні ефекти, механізм дії, фармакокінетику ліків, принципи їх дозування для ефективності і безпечності фармакотерапії

2. Знати принципи фармакотерапії основних патологічних станів, які розвиваються в результаті терапевтичних, хірургічних, гінекологічних, психічних, шкіряних, очних, отоларингологічних, стоматологічних, інфекційних, дитячих хвороб, що загрожують життю хворого та вимагають термінового або планового лікування

3. Знати правила та способи введення лікарських речовин, виходячи з їх властивостей та особливостей дії

4. Вміти надавати термінову фармакотерапевтичну допомогу при запаморочені, шоку, колапсі, при приступах бронхіальної астми, інфаркті міокарду, отруєннях, ниркових та печінкових кольках

5. Готувати повідомлення для лікарів про традиційні і нові ліки, методи раціонального використання

6. Знати правила фармацевтичної етики і деонтології, вирішувати комплекс задач, зв'язаних із взаєминами між лікарем і хворим, хворим і провізором

1.1.2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Модуль I. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів.

Змістовий модуль 1. Введення в фармакотерапію


Конкретні цілі:

- Пояснювати загальні відомості про етіологію, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг хвороби людини.

- Пояснювати методи клінічного обстеження хворих (розпитування, фізікальні, лабораторні, інструментальні), їх практичне значення.

- Знати методологію діагнозу згідно з МКХ.

- Аналізувати основні види фармакотерапії: етіотропну, патогенетичну, симптоматичну, замісну, профілактичну.

- Знати правила фармацевтичної етики і деонтології.


Тема 1. Предмет і завдання фармакотерапії. Методи діагностики та лікування.


Історія розвитку фармакотерапії. Взаємозв'язок фармакотерапії з медико-біологічними і клінічними дисциплінами. Основні принципи етики і деонтології в медицині і фармації. Загальні відомості про етіологію, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг хвороби людини. Поняття про хворобу – гострий і хронічний перебіг, основне і супутнє захворювання, ускладнення.

Методи клінічного обстеження хворих: а) розпитування – скарги, дані анамнезу (анамнез хвороби, життя); б) фізікальні методи дослідження – огляд, пальпація, перкусія, аускультація. Лабораторні методи дослідження хворих, їх практичне значення. Інструментальні методи дослідження хворих. Методологія діагнозу – діагноз попередній, диференціальний, заключний.

Основні види фармакотерапії: етіотропна, патогенетична, симптоматична, замісна, профілактична. Медична документація: амбулаторна карта хворого; історія хвороби стаціонарного хворого; лист лікарських призначень.

Змістовий модуль 2. Фармакотерапія нервових захворювань і психіки,

захворювань органів дихання, вуха, горла, носа, очних та стоматологічних хвороб.

Конкретні цілі:


 • Пояснювати причини виникнення, механізми розвитку, клінічні прояви захворювань нервової та психічної систем.

 • Пояснювати етіологію, патогенез, класифікацію, клінічні ознаки патології органів дихання, туберкульозу, захворювань вуха, горла, носа, очних та стоматологічних хвороб.

 • Трактувати результати основних методів обстеження хворих.

 • Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування.

 • Вміти надавати термінову фармакотерапевтичну допомогу при приступах бронхіальної астми.

Тема 2. Фармакотерапія нервових та психічних захворювань.

Основні симптоми і синдроми неврологічних і психічних захворювань. Етіологія, патогенез, клінічна картина та основні напрямки фармакотерапії основних неврологічних захворювань (невралгії, радикуліти, неврити), судомних станів, мігрені. Етіологія, патогенез, клінічна картина та напрямки фармакотерапії основних неврологічних захворювань інфекційного характеру (менінгіти, енцефаліти). Поняття й напрямки фармакотерапії основних неврологічних захворювань, зв'язаних з гострим та хронічним порушенням мозкового кровообігу (геморагічний і ішемічний інсульти). Поняття про психози і неврози. Етіологія, патогенез, клінічна картина та основні напрямки фармакотерапії неврозів (психастенія, істерія, неврастенія, нав'язливі стани). Поняття й основні напрямки фармакотерапії психозів (шизофренія, маніакально-депресивний психоз).Тема 3. Фармакотерапія захворювань органів дихання, туберкульозу.

Основні збудники інфекцій респіраторного тракту. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії, напрямки медикаментозної терапії бронхітів, пневмоній, хронічного обструктивного захворювання легень, бронхіальної астми. Обґрунтування доцільності застосування антибактеріальних, бронходилятаторів, засобів, що усувають запальний набряк слизової оболонки бронхів, відхаркуючих та ін. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та основні напрямки фармакотерапії туберкульозу.Тема 4. Фармакотерапія захворювань вуха, горла, носа, очних та стоматологічних хвороб.

Етіологія, патогенез, напрямки фармакотерапії ринітів, отитів, фарингітів і ларингітів. Етіологія, патогенез, клінічна картина і основні напрямки фармакотерапії захворювань слизової, рогової, судинної оболонок, глаукоми і катаракти. Дозування ліків, лікарські форми. Вибір препаратів для лікування карієсу, пульпітів, пері- та пародонтиту, стоматитів.


Змістовий модуль 3. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи.

Конкретні цілі:

 • Знати фактори ризику, механізми розвитку, клінічну картину ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, артеріальної гіпертензії.

 • Пояснювати причини, механізми розвитку, клінічні ознаки серцевої недостатності, порушень ритму серця, захворювань периферичних судин.

 • Трактувати результати основних методів обстеження хворих.

 • Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування.

 • Вміти надавати термінову фармакотерапевтичну допомогу при інфаркті міокарду.

Тема 5. Фармакотерапія атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії.

Етіологія і патогенез атеросклерозу. Поняття про дисліпопротеінемії. Напрямки фармакотерапії атеросклерозу. Епідеміологія ішемічної хвороби серця (ІХС). Фактори ризику. Клінічні форми ІХС (стенокардія, інфаркт міокарда, постінфарктний кардіосклероз, синдром раптової коронарної смерті). Основні напрямки фармакотерапії ІХС. Поняття про базисні антиангінальні лікарські препарати. Сучасні лікарські форми антиангінальних лікарських засобів (аерозолі, трансдермальні, трансбукальні). Поняття про артеріальну гіпертензію (есенціальна і симптоматична). Етіологія, патогенез і діагностичні критерії гіпертонічної хвороби. Поняття про гіпертензивний криз. Принципи терапії гіпертонічної хвороби.Тема 6. Фармакотерапія серцевої недостатності, порушень ритму серця, захворювань периферичних судин.

Етіологія, патогенез гострої і хронічної серцевої недостатності (ХСН). Клініка, діагностичні критерії, класифікація ХСН (стадії та функціональні класи). Основні напрямки фармакотерапії ХСН. Причини, механізми розвитку і види порушень ритму серця, діагностика. Напрямки фармакотерапії порушень ритму серця, захворювань периферичних судин.Змістовий модуль 4. Фармакотерапія захворювань органів травлення. Конкретні цілі:

 • Пояснювати етіологію, патогенез, клінічну картину захворювань органів травлення.

 • Трактувати результати методів обстеження хворих.

 • Пояснювати принципи фармакотерапії нозологічних одиниць, знати раціональні схеми лікування.

 • Вміти надавати термінову фармакотерапевтичну допомогу при жовчних кольках

Тема 7. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту.

Етіологія, патогенез, клінічні прояви, методи діагностики гострих та хронічних гастритів (тип А, тип В), напрямки фармакотерапії. Пептична виразка шлунка і 12-палої кишки: етіологія (роль Нelicobacter рylori), патогенез, методи діагностики, напрямки фармакотерапії.Тема 8. Фармакотерапія захворювань гепато-біліарної системи.

Захворювання печінки і жовчовивідних шляхів (етіологія, патогенез, діагностичні критерії, напрямки лікарської терапії): хронічний гепатит; цироз печінки; хронічний холецистит; жовчнокам'яна хвороба. Хронічний панкреатит: етіологія, патогенез, діагностика, напрямки лікарської терапії.


Структура модулю 1. Фармакотерапія хвороб внутрішніх органів.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка