Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства Дисципліна
Скачати 138.76 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір138.76 Kb.
Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 1

Тема. Методика проведення медичної експертизи. Методика експертизи тимчасової втрати працездатності, порядок її здійснення

Актуальність теми: лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) тимчасової втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання цих питань необхідні кожному лікареві.

Навчальні цілі:

1. Знати: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ тимчасової втрати працездатності, функції лікарів з експертизи тимчасової втрати працездатності.

2. Вміти: вирішувати питання експертизи тимчасової непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Контрольні питання:

 1. Мета медичної експертизи, її види. Заклади, що проводять експертизу відповідного виду.

 2. Види та ступінь непрацездатності.

 3. Система державного соціального страхування в Україні. Порядок і умови оплати по листках непрацездатності.

 4. Завдання лікуючих лікарів при проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності.

 5. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК): функції, склад, організація роботи.

 6. Зміст, призначення та порядок заповнення облікових документів, які використовуються при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності.

 7. Значення листка непрацездатності як облікового, юридичного та фінансового документу.

 8. Визначення тактики різних посадових осіб закладів охорони здоров’я стосовно конкретних видів і випадків тимчасової непрацездатності.

 9. Оформлення листків непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової непрацездатності.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

1. Визначати тактику різних посадових осіб закладів охорони здоров’я стосовно конкретних видів і випадків тимчасової непрацездатності.

2. Оформляти листки непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової непрацездатності.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує бланк листка непрацездатності, вивчає порядок його заповнення. Виконує індивідуальні ситуаційні задачі з експертизи тимчасової непрацездатності, вирішує їх, відповідь оформляє протоколом.Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 472 – 488.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 206 – 211.

додаткова

 1. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 184 – 195, 203 – 204.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 477 – 486 (крім експертизи тимчасової втрати працездатності).

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 2

Тема. Організація експертизи стійкої втрати працездатності

Актуальність теми: лікарсько-трудова експертиза (ЛТЕ) стійкої втрати працездатності є важливою складовою державної системи соціального страхування і соціального забезпечення. Від компетентності здійснення ЛТЕ залежить відновлення здоров’я і працездатності пацієнта, його раціональне працевлаштування. Тому знання цих питань необхідні кожному лікареві.

Навчальні цілі:

1. Знати: структуру і функції закладів, які здійснюють ЛТЕ, функції лікарів з експертизи стійкої працездатності.

2. Вміти: вирішувати питання експертизи стійкої непрацездатності в конкретних ситуаціях і оформляти відповідні документи.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Контрольні питання:

 1. Завдання лікуючих лікарів, лікувально-консультативних комісій стосовно експертизи стійкої втрати працездатності.

 2. Медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), їх види (за адміністративно-територіальною ознакою, за профілями).

 3. Функції МСЕК.

 4. Зміст, призначення та порядок заповнення основних документів стійкої втрати працездатності, які використовуються при експертизі.

 5. Визначення та оцінка тактики МСЕК стосовно встановлення причини та груп інвалідності при окремих її видах.

 6. Визначення та оцінка показників інвалідності.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

1. Вирішення питань експертизи стійкої втрати працездатності в конкретних ситуаціях.

2. Оформлення відповідних документів, які використовуються при експертизі стійкої втрати працездатності.

3. Обчислення та оцінка показників інвалідності.Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує стандартний бланк «Направлення на МСЕК» (ф. № 088/о), «Акт освідчення» МСЕК, детально вивчає порядок їх заповнення. Виконує індивідуальні ситуаційні задачі з експертизи стійкої непрацездатності, вирішує їх, відповідь оформляє протоколом.Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 488 – 496.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 211 – 212.

додаткова

 1. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 197 – 204.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 486 – 492.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__


Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 3,4

Тема. Методика проведення експертних оцінок медичного забезпечення окремих контингентів населення

Актуальність теми: в сучасних умовах господарювання першочергового значення набуває контроль за якістю профілактики, діагностики і лікування хворих в медичних закладах як основа переходу до багатоукладності системи охорони здоров’я та до медичного страхування населення.

Навчальні цілі:

1. Знати: визначення і аспекти якості медичного обслуговування, поняття стандартів та їх видів в охороні здоров’я, організацію контролю за якістю медичних послуг на основі стандартів.

2. Вміти: оцінити рівень виконання структурних стандартів, стандартів процесу та результату.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно: проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції; повторити показники здоров’я населення та показники діяльності ЗОЗ.Контрольні питання:

 1. Основні поняття та терміни якості медичної допомоги.

 2. Складові частини якості: структурна якість; якість технологій; якість результатів.

 3. Методика оцінки якості. Вимоги до методик: придатність для використання стосовно різних етапів і видів медичної допомоги, об’єктивність, можливість кількісної оцінки, коректне відображення суті медичної діяльності.

 4. Показники якості та ефективності медичної допомоги.

 5. Стандарти якості медичної допомоги стосовно клініко-статистичних груп, нозологічних форм.

 6. Стандарти медичних технологій. Застосування клінічних протоколів.

 7. Медико-економічні стандарти.

 8. Проміжні та довгострокові показники якості медичної допомоги.

 9. Ліцензування та акредитації медичних закладів

Перелік обов’язкових практичних навичок:

 1. Визначати аспекти якості медичного обслуговування, оволодіння поняттям стандартів в ОЗ.

 2. Оволодіння основами організації контролю за якістю медичних послуг на основі стандартів.

 3. Оцінка рівнів виконання стандартів структури, процесу та результату в медичних закладах.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань із методики оцінки виконання стандартів результату діяльності медичних закладів, проводить аналіз та робить висновки.Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 444 – 472.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 192 – 206

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю. В., Москаленка В. Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 251 – 255, 465 - 476.

 2. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 174 – 183.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__


Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 5
Тема. Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів. Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій і закладів охорони здоров`я

Актуальність теми: держава піклується про безпечне для життя і здоров’я довкілля, гарантоване Конституцією. З цією метою в Україні створені та функціонують державні органи санітарно-епідеміологічного нагляду, тісно пов’язані з діяльністю всіх закладів охорони здоров’я, а тому кожному лікареві слід знати основи організації роботи закладів санітарно-епідеміологічної служби.

Навчальні цілі:

1. Знати: структуру санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС); зміст і організацію роботи лікарів-гігієністів і епідеміологів; повноваження посадових осіб санепідслужби; види адміністративно-правових актів у діяльності СЕС; обов’язки СЕС і медичних закладів стосовно проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.

2. Вміти: проаналізувати діяльність СЕС та її структурних підрозділів.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції, повторити з курсу медичного правознавства правові засади здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні та основи екологічного права.Контрольні питання:

 1. Місце і роль СЕС у системі охорони здоров’я, правові засади її діяльності.

 2. Організація санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

 3. Типи і категорії санітарно-епідеміологічних станцій, їх структура, управління.

 4. Основні напрямки діяльності СЕС. Організація запобіжного та поточного санітарного нагляду.

 5. Методи роботи лікарів СЕС. Відповідальність і заходи для припинення порушень санітарного законодавства.

 6. Взаємодія СЕС із медичними закладами та розподіл функцій між ними.

 7. Види адміністративно-правових актів щодо здійснення санепіднагляду, порядок їх застосування.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

1. Оволодіти способами та методами взаємодії медичних закладів та СЕС стосовно проведення профілактичних і протиепідемічних заходів.

2. Обчислення та аналіз показників діяльності СЕС та її структурних підрозділів.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує один з варіантів індивідуальних завдань із методики обчислення та аналізу показників діяльності СЕС та її структурних підрозділів, проводить аналіз і робить висновки.Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 202 – 231.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 291 – 302.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 532 – 569.

 2. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 217 - 231.

 3. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 205 – 216.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я
Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 6
Тема. Методи та засоби гігієнічного виховання населення

Актуальність теми: гігієнічне виховання населення є невід’ємною складовою частиною роботи всіх закладів охорони здоров’я, обов’язком кожного медичного працівника. Санітарна просвіта сприяє формуванню здорового способу життя, збереженню та зміцненню здоров’я населення.

Навчальні цілі:

1. Знати: організаційно-структурну систему закладів санітарної просвіти, їх завдання, методи і засоби проведення санітарно-гігієнічного виховання населення, напрямки і види профілактики.

2. Вміти: методично правильно скласти конспект лекції (бесіди).

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки студентів до заняття необхідно повторити чинники, що впливають на здоров’я населення, проробити рекомендовану літературу та матеріал лекції.Контрольні питання:

 1. Значення формування здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я населення.

 2. Провідні чинники способу життя, які впливають на стан здоров¢я населення.

 3. Напрямки формування здорового способу життя.

 4. Заклади охорони здоров¢я, відомства та служби, які формують здоровий спосіб життя.

 5. Завдання та зміст роботи центрів здоров’я, їх взаємодія з закладами охорони здоров’я.

 6. Основні напрямки медико-гігієнічного навчання в різних закладах охорони здоров¢я.

 7. Методи та засоби медико-гігієнічного навчання та виховання населення, їх особливості.

 8. Розробка анкет для вивчення різних чинників, які впливають на стан здоров’я населення.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

1.Оволодіння основними методами і засобами проведення санітарно-гігієнічного виховання населення, напрямків і видів профілактики.

2.Методично правильно скласти конспект лекції (бесіди) та донести її зміст до аудиторії

Самостійна аудиторна робота

Студенти вивчають структуру і функції Центру здоров’я, плани та програми санітарно-освітньої роботи серед різних груп населення, виконують індивідуальне завдання – вибирають тему, складають план та тези лекції (бесіди).Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 124 – 142.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 261 – 264.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. Н.І.Кольцової, О.З.Децик. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 232 – 237.

 2. Посібник із соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю. В. Вороненка. – Київ, 2002. – С. 234 – 240.

 3. Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я / За ред. проф. Ю.В.Вороненка. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 299 – 302.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__

Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я і медичного правознавства

Дисципліна соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 7,8
Тема. Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.

Актуальність теми: практична діяльність лікаря пов’язана з постійною необхідністю приймати рішення, від яких залежить здоров’я та життя людини. Тому кожен лікар повинен знати технологію прийняття і оформлення управлінського рішення.

Навчальні цілі:

1. Знати: визначення, закони та принципи управління, функції керівника медичного закладу, методи і способи управління, види управлінських рішень, технологію їх прийняття та оформлення, організаційні форми регулювання і контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я.

2. Вміти: на основі інформації визначити симптоми проблемності конкретної ситуації, її причини, керовані чинники, прийняти та оформити рішення.

Самостійна позааудиторна робота

З метою самостійної підготовки до заняття необхідно: проробити рекомендовану літературу і матеріал лекції; повторити показники здоров’я населення, чинники, що на них впливають, показники діяльності закладів охорони здоров’я.Контрольні питання:

 1. Теоретичні основи управління. Особливості управління охороною здоров’я як системою.

 2. Процес управління і фактори, які визначають його якість.

 3. Методи управління закладами і кадрами охорони здоров'я. Функції керівника медичного закладу. Типи управління.

 4. Інформація, що використовується в управлінні закладами охорони здоров'я.

 5. Технологія і стадії вироблення управлінського рішення, його види і оформлення.

 6. Форми, методи, підходи до планування діяльності закладів охорони здоров’я в сучасних умовах.

 7. Основи управління персоналом.

Перелік обов’язкових практичних навичок:

1. Оволодіння різними видами управлінської інформації, методами і способами управління, видами управлінських рішень, технологією їх прийняття та оформлення, організаційними формами регулювання і контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я.

2. Визначення на основі інформації симптомів проблемності конкретної ситуації, її причини, керовані чинники, прийняття та оформлення рішення.

Самостійна аудиторна робота

Кожний студент отримує ситуаційну задачу, на підставі якої повинен обробити і проаналізувати інформацію, виявити проблему, її складові і причини, прийняти і оформити рішення.Література:

основна

 1. Громадське здоров'я : підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / В. Ф. Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – С. 498 – 520.

 2. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету) / За ред. В. Ф. Москаленка. – К.: Книга плюс, 2010. – С. 265 – 276.

додаткова

 1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. Вороненка Ю.В., Москаленка В.Ф. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 570 – 598.

Методична розробка обговорена та затверджена на засіданні кафедри

Протокол від «__» _________ 20__ р. №__


Завідувач кафедри ________ д. мед. н., професор Децик О.З.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка