«кашлюк. Паротитна інфекція»
Скачати 102.36 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір102.36 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Затверджено

на методичній нараді кафедри

Протокол № 1

«31» серпня 2015 р.

Зав. кафедрою, проф.


С.О.Крамарьов
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів 5 курсу


Тема: «КАШЛЮК. ПАРОТИТНА ІНФЕКЦІЯ»
Навчальної дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби» модуль 2

Напряму «Медицина»

Спеціальності «Лікувальна справа»

Кафедра дитячих інфекційних хвороб


Автор: О.Р.Буц


Розглянуто та затверджено цикловою методичною комісією

з педіатричних дисциплін від 7 вересня 2015 р., протокол №1

ВСТУП

Одним із ефективних засобів організації самостійної роботи студентів з тем дисципліни, які відведені на самостійне опрацювання є робота студента над робочим зошитом. Роботу над робочим зошитом слід починати з ознайомлення ключових питань з теми. На наступному етапі необхідно познайомитися з переліком джерел, в яких студент може знайти відповіді на поставлені питання. Для більш поглибленого вивчення даної проблеми студент може звернутися на професійні сайти.

Ознайомившись з теорією, студенту необхідно оцінити ступінь засвоєння матеріалу. У цьому зв'язку він вирішує запропоновані завдання, тестові запитання з теми. Особливу увагу при підготовці до заняття студент повинен звернути на необхідний мінімум тих практичних навичок, якими йому необхідно оволодіти. У відповідних розділах підручників, посібників, він повинен почерпнути ті відомості, які йому потрібні для оволодіння практичними навичками.

Організація самостійної роботи засобом робочого зошита здійснюється наступним чином: викладач представляє робочий зошит студенту або на електронних носіях (на кафедральному сайті), або в друкованому вигляді, далі студенти виконують завдання в поза аудиторний час, згодом викладач їх перевіряє та оцінює на початковому етапі практичного заняття.


Критерії оцінки завдань робочого зошита

Кожне завдання вимагає окремого підходу при оцінці якості його виконання зі своїми критеріями. І тим не менш, при 5-бальній оцінці кожного виду завдань слід дотримуватися загально дидактичних критеріїв, а саме:Оцінка «5» ставиться, якщо студент:

1. Виконав роботу без помилок і недоліків.

2. Допустив не більше одного недоліку.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент виконав роботу повністю, але допустив в ній:

1. Не більше однієї негрубої помилки і одного недоліку.

2. Не більше двох недоліків.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент правильно виконав не менше половини роботи або допустив:

1. Не більше двох грубих помилок або не більше однієї грубої і однієї негрубої помилки і одного недоліку;

2. Не більше двох-трьох негрубих помилок або однієї негрубої помилки і трьох недоліків;

3. За відсутності помилок, але за наявності чотирьох-п'яти недоліків.Оцінка «2» ставиться, якщо студент:

1. Допустив число помилок (недоліків) перевищує норму, при якій може бути виставлена оцінка «3».

2. Якщо правильно виконав менше половини роботи .

3. Не приступив до виконання роботи.4. Правильно виконав не більше 10% всіх завдань.

Змістовий модуль 1: «Кашлюк. Паротитна інфекція»

Тема 1. «Кашлюк. Паротитна інфекція»

Мета (навчальні цілі): навчити студентів визначати місце кашлюка та паротитної інфекції в структурі інфекційної захворюваності у дітей, особливості епідеміології, патогенезу кашлюка та паротитної інфекції, складати план протиепідемічних заходів у вогнищах інфекції, проводити клінічне обстеження хворої дитини, виявляти симптоми та синдроми, характерні для кашлюка та паротитної інфекції, встановлювати діагноз, оцінювати тяжкість хвороби, визначати наявність невідкладних станів, показання до госпіталізації, складати план обстеження, лікування та профілактики на основі даних доказової медицини.

Студент повинен знати:

 1. Основні досягнення науки у вивченні кашлюка та паротитної інфекції.

 2. Етіологію, особливості збудника кашлюка та паротитної інфекції.

 3. Епідеміологію, джерело інфекції, шляхи передачі, захворюваність.

 4. Основні ланки патогенезу кашлюка та паротитної інфекції.

 5. Класифікацію кашлюка та паротитної інфекції.

 6. Клініку типових форм кашлюка з характеристикою основних періодів захворювання.

 7. Основні захворювання, з якими необхідно проводити диференційний діагноз кашлюка в різні періоди.

 8. Особливості клініки і перебігу кашлюка у дітей першого року життя.

 9. Значення ранньої діагностики, методи лабораторних досліджень.

 10. Принципи терапії коклюша і його ускладнень.

 11. Клінічні прояви паротитної інфекції в залежності від локалізації запального процесу (привушні, підщелепні слинні залози), основні діагностичні ознаки (епіданамнез, клініка, результати лабораторного обстеження).

 12. Питання лікування та профілактики паротитної інфекції.

 13. Терміни і правила проведення профілактичних щеплень проти кашлюка та паротитної інфекції.Студент повинен вміти:

 1. Дотримуватися основних правил роботи біля ліжка хворого на кашлюк та паротитну інфекцію.

 2. Зібрати анамнез захворювання з оцінкою епідеміологічних даних.

 3. Оглянути хворого і виявити основні симптоми, характерні для кашлюка.

 4. Скласти план обстеження хворого на кашлюк.

 5. Обґрунтувати клінічний діагноз кашлюка з визначенням періоду захворювання, його тяжкості перебігу.

 6. Призначити лікування дитини з кашлюком з урахуванням віку, періоду і тяжкості хвороби.

 7. Оглянути хворого на паротитну інфекцію з метою виявлення основних клінічних ознак хвороби (звернути увагу на стан слинних, статевих залоз, підшлункової, щитоподібної залози, перевірити менінгеальні симптоми).

 8. Скласти план обстеження дитини з паротитною інфекцією в залежності від форми захворювання.

 9. Оцінити дані лабораторних досліджень.

 10. Відобразити дані огляду в кураційному листку і обґрунтувати діагноз згідно класифікації.

 11. Проводити диференційний діагноз із схожими захворюваннями.

 12. Скласти план подальшого обстеження і обґрунтувати індивідуальну терапію хворого на паротитну інфекцію, враховуючи вік дитини, тяжкість та період хвороби.

 13. Виписати рецепти на основні лікарські препарати для лікування кашлюка та паротитної інфекції.

 14. Організувати протиепідемічні заходи у вогнищі кашлюка та паротитної інфекції.


Рекомендована література: 1. Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О.Крамарьова, О.Б.Надрага, Л.В.Пипа та ін.; за ред. проф. С.О.Крамарьова, О.Б.Надраги.- К.: ВСВ «Медицина», 2010.- 392 с. +14 кольор.вкл.

 2. Инфекционные болезни у детей: учебник / С.А.Крамарев, А.Б.Надрага, Л.В.Пипа и др.; под ред. проф. С.А.Крамарева, А.Б.Надраги.- К.: ВСИ «Медицина», 2013.-432 с.+ 14 с. цв. вкл.

 3. Pediatric infectious diseases / Kranarev S.O., Nadraga O.B., Pipa L.V.and other; Edited by prof. S.O. Kramarev and prof. O.B. Nadraga. - К.: ВСВ «Медицина», 2014.-240 с.

Допоміжна:

 1. Дитячі інфекційні хвороби (Клінічні лекції). Підручник за ред. С.О.Крамарьова. - Київ, «Моріон». – 2003.-480с.

 2. Інфекційні захворювання у дітей. А.М.Михайлова, С.О.Крамарєв, Л.О.Трішкова. – Київ, «Здоров’я». – 1998.-418с.
 1. Педіатрія. Підручник. О.В.Тяжка, С.О.Крамарєв, В.І.Петренко. – «Нова книга». – 2006.-1096с

 2. Волосовець О.П., Крамарьов С.О., Бинда Т.П. та ін. Написання історії хвороби дітей з педіатрії та дитячих інфекційних хвороб: навчально-методичний посібник.- Суми: Сумський державний університет, 2011.-117 с.

 3. Методичні рекомендації.- Тактика дій лікаря загальної практики – сімейної медицини у терапії найбільш поширених захворювань у дітей .-К., 2014., -228 с.

 4. Бережний В.В., Крамарьов C.О. та співав. Педіатрія: національний підручник: у 2 томах. Том 2 /За ред.. професора В.В. Бережного.-К., 2013.-1024 с.

 5. Крамарев С.А. Инфекционные болезни у детей в амбулаторной практике врача: справочник врача / Крамарев С.А.; под. ред.. Крамарева С.А.-2-е изд.,дополн.-К.:ООО «Доктор-Медиа», 2012.-278 с.- (Серия «Бібліотека «Здоров’я України»)

 6. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та співавтори Учбовий посібник для студентів.- Атлас інфекційних хвороб; за ред.. М.а. Андрейчина.- Тернопіль: ТДМУ Укрмедкнига.-2010.- 248 с.

 7. Krugman’s infections diseases of children 11th edition. – 2003.-820p.

 8. Nelson textbook 18th Edition by Robert M. Kliegman, MD, Richard E., Berhman, Hal B. Jenson, MD and Bonita F. Stanton, MD. Видавництво: SAUNDERS. 2007.- 3200 p.

 9. Fisher, Randall G.; Boyce, Thomas G. Moffet’s Pediatric Infections Diseases: A Problem – Oriented Approach, 4th Edition. – 20

Завдання 1. Заповніть таблицю стадій перебігу кашлюка:


Стадія

Клінічні прояви

Інкубаційний період

Період від інфікування до виникнення перших клінічних проявів хвороби. Триває протягом 5-20 днів.
Завдання 2. Заповніть таблицю класифікації клінічних форм

кашлюка за ступенем тяжкості.Ступінь тяжкості

Клінічні прояви

Легка

Частота нападів кашлю – до 15 на добу, кількість репризів – до 5; напади типові, але короткі, блювання спостерігається відносно рідко, загальне самопочуття хворого не порушується


Завдання 3. Перерахуйте можливі неврологічні ускладнення кашлюка:


 1. Судоми ____________________________________________

 2. ___________________________________________________

 3. ___________________________________________________

 4. ___________________________________________________Завдання 4. Заповніть таблицю класифікації типових клінічних форм паротитної інфекції за ступенем тяжкості.

Ступінь тяжкості

Клінічні симптоми

Легка

Температура тіла 37-38,50С, симптоми інтоксикації слабо виражені, залозисті органи збільшені незначно


Завдання 5.

Перерахуйте зміни в лікворі, характерні для менінгіту при паротитній інфекції: 1. Лімфоцитарний плеоцитоз ____________________________

 2. ___________________________________________________

 3. ___________________________________________________

 4. ___________________________________________________

Тестові запитання.
Виберіть одну правильну відповідь:

 1. Для підтвердження діагнозу кашлюка використовують:

А. Виділення B. pertussis з війчастого епітелію дихальних шляхів

В. Виділення з плазми крові ДНК B. рertussis за допомогою ПЛР

С. Визначення антитіл класу Ig А до B. Рertussis в сиворотці крові

Д. Визначення антитіл класу Ig M до B. Рertussis в сиворотці крові

Е. Всі відповіді вірні
2. Тяжкий ускладнений перебіг кашлюка характерний для такої категорії дітей:

А. Шкільного віку, які не отримали щеплення проти кашлюка

В. Шкільного віку, які перенесли пневмонію

С. Дошкільного віку, які часто хворіють на ГРВІ

Д. У яких діагностовано муковісцидоз

Е. Які хворіють на поліноз


3. Який препарат призначають для запобігання виникнення апное

в дітей віком до 3 років?

А. β-адреноміметики Д. Антигістамінні засоби

В. Муколітики Е. Глюкокортикостероїди

С. Нейролептики
4. При антибіотикотерапії кашлюку застосовують:

А. Азитроміцин Д. Тетрациклін

В. Рифампіцин Е. Ципрофлоксацин

С. Пеніцилін


5. Назвіть строки щеплення проти кашлюку:

А. 2 міс. С. 6 міс. Е. Всі відповіді вірні

В. 4 міс. Д. 18 міс.

6. Який шлях передачі найбільш характерний для паротитної інфекції:

A. Контактно-побутовий D. Фекально-оральний

B. Повітряно-крапельний Е. Трансплацентарний

C. Трансмісивний


7. Терміни ізоляції хворого на паротитну інфекцію

A. 5 днів з моменту захворювання

B. 9 днів з моменту захворювання

С. 14 днів з моменту захворюванняD. 21 день з моменту захворювання

Е. 35 днів з моменту захворювання

8. Які можливі рідкісні форми паротитної інфекції?:

A. Оофорит D. Тиреоїдит

B. Дакріоаденіт Е. Усі відповіді вірні

С. Сублінгвіт
9. Які методи специфічної діагностики використовують для підтвердження діагнозу паротитної інфекції?

A. Бактеріологічний D. Аналіз лікворуB. Імуноферментний Е. Загальний аналіз крові

C. Дослідження діастази в сечі


10. Який препарат застосовують для специфічної профілактики паротитної інфекції?

A. Анатоксин D. СивороткуВ. Інактивований вірус Е. Специфічний імуноглобулін

С. Живу вакцину


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка