Концепція "теоретичної" ("першої" філософії) у "Метафізиці" Арістотеля
Скачати 52.85 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір52.85 Kb.
Теми рефератів для здачі кандидатського іспиту з філософії (2014)


 1. Вчення Платона про державу і суспільство (трактати “Держава” і “Закони”).

 2. Концепція “теоретичної” (“першої” філософії) у “Метафізиці” Арістотеля.

 3. Специфіка історико-філософського знання та його науковий статус.

 4. Суть стоїчного принципу “жити згідно розуму”.

 5. Етичне вчення Епікура. Принцип гедонізму.

 6. Фігура мудреця в античній філософській рефлексії.

 7. Значення історії філософії для розвитку філософського і наукового знання.

 8. Філософія як спосіб життя в античній філософській традиції.

 9. Філософські ідеї «Ізборників князя Святослава 1073» та інших давньоруських текстів.

 10. Світоглядно-філософський зміст “Слова о полку Ігоревім”.

 11. Філософсько-освітня діяльність Петра Могили.

 12. Проблема щастя в творчості Сковороди.

 13. Антропологічні ідеї Григорія Сковороди.

 14. Філософія просвітництва як явище європейської культури.

 15. Особливості філософії раціоналізму Нового часу.

 16. Раціоналізм і емпіризм в філософії Нового часу.

 17. Вчення Декарта про метод.

 18. Концепція людини в філософії Спінози.

 19. Формування механіко-математичної картини світу в ХУІІ-ХУІІІ ст.

 20. Становлення принципів математичного природознавства в творчості Галілея.

 21. Співвідношення філософії і науки в добу Нового часу.

 22. Формування принципів розумового експерименту в філософії Декарта.

 23. Поняття традиції у філософській герменевтиці.

 24. Інструментальний розум та комунікативний тип раціональності у філософії Франкфуртської школи.

 25. Філософія американського прагматизму: від Ч.С.Пірса до Р.Рорті.

 26. Феномен насильства в сучасній філософській рефлексії.

 27. Нігілістичні корені тероризму: А.Глюксмана.

 28. С.К»єркегор як предтеча екзистенціалізму.

 29. Деструкція те реконструкція в західній філософії ХХ століття.

 30. Швидкий та повільний час в інформаційну добу: Т.Еріксон.

 31. Динаміка людського існування крізь призму екзистенційної філософії.

 32. Еволюція танатологічної проблематики в західній філософії ХХ століття: Е.Левінас проти М.Гайдеґґера.

 33. Проблема часу в контексті фундаментальної онтології М.Гайдеґґера.

 34. Масова людина і масове суспільство як проблема новітньої західної філософії.

 35. Ліберальна й комунітаристська традиції в сучасній американській філософії.

 36. Концепції “межових ситуацій” в екзистенційній філософії й екзистенційному психоаналізі.

 37. Криза християнства і філософія Ф.Ніцше.

 38. Генеалогія Модерну у філософії Ч.Тейлора.

 39. Проблема ідентичності у філософії Ч. Тейлора.

 40. Соціотехнологічні трансформації як об’єкт футурологічних досліджень Е.Тоффлера: від “Футурошоку” до “Революційного багатства”.

 41. Ф.Фукуяма і проблеми біоетики.

 42. Еволюція філософських поглядів Л.Вітґенштайна.

 43. Філософія І.Канта як вчення про діяльність людини.

 44. Діалектика і творчість.

 45. Діалектика і діалог.

 46. Класична і післякласична діалектика.

 47. Антропологічний вимір діалектики.

 48. Антропологічний зміст екзистенційної діалектики.

 49. Антиномічна діалектика І.Канта

 50. Антропологічні виміри пізнання.

 51. Метафізика і антропологія.

 52. Систематика й основні види антропології.

 53. Антропологічні виміри філософського вчення.

 54. «Позитивна» і «негативна» діалектика в історико-філософському процесі.

 55. «Науковчення» Й.Фіхте як філософська теорія активності.

 56. Трансцендентальна філософія Ф.Шеллінга як філософська теорія діяльності.

 57. Проблема свободи у творчій спадщині М.Міхновського.

 58. Проблема свободи у творчості І.Франка.

 59. Національна ідея у творчості В.Липинського.

 60. Ідеал свободи у філософській думці України др. пол. ХІХ ст.: І.Франко та М.Драгоманов (порівняльний аналіз).

 61. Національна ідея у творчій спадщині Т.Шевченка.

 62. Ключові проблеми глобалізації у ХХ-ХХІ ст.

 63. Семіотичний підхід до визначення філософії.

 64. Філософія прагматизму в її еволюції.

 65. Поняття свободи у Західній філософській традиції.

 66. Поняття свободи у філософії Нового часу.

 67. Свобода і відповідальність у філософії ХХ століття (на прикладах екзистенціалізму і персоналізму).

 68. Ідея громадянського суспільства: розвиток поняття і структура.

 69. Громадянське суспільство і національна держава.

 70. Морально-етичні й правові аспекти громадянського суспільства.

 71. Демократія, націоналізм, громадянське суспільство.

 72. Громадянське суспільство у філософії Гегеля.

 73. Громадянське суспільство у концепції А. де Токвіля.

 74. Громадянське суспільство у теорії марксизму.

 75. Томаш Масарик та Іван Франко про філософію Гегеля і Маркса.

 76. Сутність і структура соціального капіталу.

 77. Громадянська катастрофа в Україні ХХ сторіччя.

 78. Трансформація держави та глобалізація держави.

 79. Концептуальні підходи до глобалізації. Виміри та теорії глобалізації.

 80. Концепції Ж.Дерріди і Р.Рорті про демократизацію в період глобалізації.

 81. Концептуалізація феноменів анти- та альтерглобалізації.

 82. Проблема формування глобального громадянського суспільства та постглобалізація.

 83. Формування засад філософії історії в античній та середньовічній філософській думці.

 84. Принцип історизму в античній і середньовічній філософській думці.

 85. Трактування історії в епоху середньовіччя.

 86. Проблема передвизначення в середньовічній філософській думці.

 87. Проблема добра і зла в філософії Августина Блаженного.

 88. Моральне зло і свобода волі людини (Пелагій та Августин).

 89. Філософія історії як філософія часу в розумінні Августина Блаженного.

 90. “Царство земне” і “Царство Боже” як історія людства в розумінні Августина Аврелія.

 91. Періодизація розвитку філософії як проблема.

 92. Персоналістичний вимір буття українського суспільства як філософська проблема.

 93. Проблема малоросійства в культурі: Є. Маланюк, Ю.Шерех.

 94. Негативні стереотипи сприйняття української культури і шляхи їх подолання.

 95. Антропологічні, соціологічні й психологічні теорії походження людини.

 96. Глобалізаційна інтеграція: мегазагрози та світові соціальні проблеми.

 97. Релігійні традиції в контексті глобалізації.

 98. Інтернетизація людства: культурний вимір.

 99. Глобалізація і культурне розмаїття.

 100. Феномен Європи та європейської людини.

 101. Феномен України та української людини.

 102. Ідентичність особи в сучасному світі.

 103. Проблеми смислу життя в умовах глобалізації.

 104. Суспільство ризику та його риси.

 105. Моделі ефективних суспільств та перспективи їх сталого розвитку.

 106. Імперативи сталого розвитку людства.

 107. Синергетизм високих технологій і глибинної гуманності.

 108. Нанотехнології та їх можливі наслідки: людський контекст.

 109. Інтернет-віртуалізації особи: проблема ідентичності.

 110. Функції науки в інформаційному суспільстві.

 111. Етапи глобалізаційної інтеграції людства.

 112. Концепції поміркованої глобалізації.

 113. Ринковий фундаменталізм і соціальні вартості.

 114. Концепції радикальної глобалізації.

 115. Глобалізація і держава-нація.

 116. Глобалізація: лінійність і синергетизм.

 117. Зіткнення цивілізацій: міф чи реальність?

 118. Наука і мораль.

 119. “Великий крах” та його виміри, за Ф. Фукуямою.

 120. Соціальний капітал в умовах глобалізації.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка