Крок 1 Аналітична хімія Якісний аналіз
Сторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5
Крок 1

Аналітична хімія

Якісний аналіз

1. В якісному аналізі для виявлення іонів стронцію використовують так звану гіпсову воду.

Гіпсова вода – це:

A *насичений водний розчин CaSO4

B розчин Ca(ОН)2;

C насичений розчин CO2 у воді;

D розчин Ba(NO3)2 у воді

E розчин Ва(ОН)2

2. В якісному аналізі характерною реакцією на катіони срібла є:A *реакція утворення сирнистого осаду AgCl, що розчиняється в розчині аміаку, який знову утворюється при додаванні НNО3.

B реакція утворення сирнистого осаду АgCl, що розчиняється у кислотах

C реакція утворення комплексу, який руйнується при дії розчину HNO3

D реакція утворення осаду, що розчиняється у розчині лугу

E реакція утворення жовтого осаду, що розчиняється у надлишку аміаку.
3. Укажіть чим характеризується здатність реагенту давати добре фіксований аналітичний

ефект при взаємодії з досліджуваною речовиною?A *Чутливістю реакції

B Вибірністю реакції

C Специфічністю реакції

D Селективністю реакції

E Кількістю реагенту
4. Як називаються реакції і реагенти , що дають можливість при певних умовах визначити

дані іони в присутності інших іонів?A *Специфічними

B Вибірковими

C Груповими

D Характерними

E Загальними
5. Як називається в аналізі прийом зв’язування сторонніх іонів?

A *Аналітичним “маскуванням”

B Аналітичним розділенням

C Аналітичним вилученням

D Аналітичним концентруванням

E Аналітичним співосадженням
6. Досліджувана суміш містить катіони Mg2+, Ni2+, Со2+. За допомогою якого реактиву можна виявити катіони Ni2+ у цій суміші?

A * диметилгліоксиму.

B аміаку.

C 1-нітрозо-2-нафтолу.

D магнезону-1.

E алізарину.
7. Як відокремити PbSO4 від суміші сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи при систематичному ході аналізу?

A *обробкою осаду 30% розчином амонію ацетату

B перекристалізацією осаду.

C обробкою осаду концентрованою сульфатною кислотою

D обробкою осаду розчином ацетатної кислоти

E обробкою осаду розчином аміаку.
8. В аналізі широко застосовують буферні розчини для:

A *Забезпечення певного значення рН середовища

B Забарвлення розчинів

C Утворення комплексних сполук

D Досягнення повноти осадження аналітичної групи катіонів

E Маскування іонів
9. Какой катион находятся в растворе, если при нагревании со щелочью выделяется газ с

резким запахом?A *Аммония

B Серебра(І)

C Ртути(II)

D Ртути(I)

E Свинца(ІІ)
10. Какой катион III аналитической группы (кислотно-основная классификация) находится в

растворе, если при нагревании с гипсовой водой через некоторое время раствор мутнеет?A *Стронция

B Кальция

C Магния

D Свинца(II)

E Ртути(II)
11. На раствор, полученный после обработки осадка хлоридов катионов II группы горячей

водой, подействовали раствором калия дихромата. Образовался желтый осадок, не растворимый в уксусной кислоте, но растворимый в щелочи. Какие катионы содержал

исследуемый раствор?

A *Свинца(II)

B Ртути(II)

C Бария

D Серебра(І)

E Кальция
12. Какие катионы ІV аналитической группы (кислотно-основная классификация) при нагревании с избытком раствора щелочи и пероксидом водорода осадка не образуют, но раствор приобретает желтую окраску?

A *Хрома(III)

B Олова(II)

C Олова(IV)

D Цинка

E Алюминия
13. Какой катион V аналитической группы (кислотно-основная классификация) находится в растворе, если при действии раствора хлорида олова (II) в щелочной среде выпадает

черный осадок?A *Висмут(III)

B Железо(II)

C Марганец(II)

D Сурьма(III)

E Железо(III)
14. Какие анионы с раствором серебра(І) нитрата образуют осадок, растворимый в 12%-ом растворе аммония карбоната ?

A *Хлорид-ионы

B Бромид-ионы

C Сульфид-ионы

D Иодид-ионы

E Тиоцианат-ионы
15. Какие анионы с солями железа (II) в присутствии концентрированной серной кислоты

образуют бурое кольцо?A *Нитрат-ионы

B Ацетат-ионы

C Бромат-ионы

D Цитрат-ионы

E Тиоцианат-ионы
16. Катионы кальция входят в состав некоторых фармацевтических препаратов. Фармакопейной реакцией для обнаружения катиона кальция является реакция с раствором:

A *Аммония оксалата

B Кислоты хлороводородной

C Калия йодида

D Аммония гидроксида

E Натрия гидроксида
17. В качественном анализе специфическим реагентом на катионы Fe2+ является:

A *K3[Fe(CN)6]

B K2Na[Co(NO2)6]

C NaOH

D K4[Fe(CN)6]

E NH4OH
18. При проведенні аналітичних реакцій широко застосовуються буферні суміші. При яких умовах буферна ємність розчину є максимальною?

A * Співвідношення компонентів буферної суміші є еквімолярним.

B Концентрація компонентів буферної суміші є 1 М.

C При додаванні 100 мл 1 М розчину кислоти.

D При додаванні 100 мл 1 М розчину лугу.

E Загальний об’єм буферної суміші рівний 1 л.
19. З якою метою поряд з використанням групового реактиву ІІІ аналітичної групи використовують етиловий спирт?

A * Для забезпечення повноти осадження всіх катіонів цієї групи

B Для подальшого розчинення утворених осадів.

C Для дробного осадження катіонів

D Для зміни рН середовища

E Для запобігання комплексоутворення.
20. Який аналітичний ефект потрібно чекати від дії калію гексаціаноферату(ІІ) на катіони Са2+:

A *Утворення білого дрібнокристалічного осаду

B Утворення жовто-зелених кристалів

C Коричневе забарвлення розчину

D Утворення комплексної сполуки синього кольору

E Утворення білого драглистого осаду
21. До V аналітичної групи катіонів відносяться йони Mn2+. Якісною реакцією для цих катіонів є:

A *Окиснення в кислому середовищі

B Взаємодія з Fe3+ в кислому середовищі

C Дія лугів

D Дія кислот

E Утворення нерозчинних комплексів
22. Для связывания ионов водорода при идентификации ионов калия с винной кислотой используют раствор

A *Ацетата натрия

B Гидроксида натрия

C Аммиака

D Серной кислоты

E Соляной кислоты
23. Для віддокремлення катіонів 6 аналітичної групи від катіонів 5 аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) використовують:A * Надлишок розчину аміаку

B Надлишок розчину гідроксиду натрію

C Надлишок розчину сірчаної кислоти

D Розчин оцтової кислоти

E Розчин срібла нітрату
24. При додаванні до невідомої суміші розчину натрію гідроксиду та розчину пероксиду

водню, з’явився осад, який зник після додавання надлишку цих речовин. Про наявність

катіонів якої аналітичною групи це свідчить?

A *IV

B V

C VI

D II

E III
25. Фармакопейною реакцією визначення бензоат-іонів є взаємодія з розчином:

A * заліза(III)хлориду

B калію хлориду

C резорцину

D оцтового ангідриду

E дифеніламіну
26. Розчином якої речовини можна визначити наявність хлорид-іонів в питний воді?

A * срібла нітрату

B йоду

C бромату калію

D натрію гідроксиду

E аміаку
27. Вкажіть причину проведення переосадження сульфатів катіонів ІІІ аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) в карбонати при систематичному аналізі:A *Нерозчинність сульфатів у кислотах та лугах

B Нерозчинність сульфатів у воді

C Розчинность сульфатів у воді

D Розчинність сульфатів у кислотах

E Розчинність сульфатів у лугах
28. У водному розчині знаходяться катіони V аналітичної групи (кислотно-основна класифікація). При розведенні розчину утворився білий аморфний осад. Які катіони легко утворюють продукти гідролізу?

A *Катіони бісмуту і стибію

B Катіони феруму(ІІІ)

C Катіони магнію

D Катіони мангану

E Катіони феруму(ІІ)
29. Вкажіть, які катіони є в розчині, якщо при додаванні до нього реактиву Чугаєва та аміачного буферного розчину утворюється червоно-малиновий осад:

A *Катіони нікелю

B Катіони алюмінію

C Катіони купруму

D Катіони кобальту

E Катіони феруму
30. З якою метою в систематичному ході аналізу катіонів ІV групи поряд з груповим реагентом додають пероксид водню:

A *Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найвищих ступенях окиснення

B Для утворення гідроксо- та оксоаніонів цих елементів у найнижчих ступенях окиснення

C Для більш повного осадження цих катіонів

D Для утворення пероксидних сполук цих катіонів

E Для руйнування гідратних комплексів
31. Фармакопейною реакцією на фосфат-йони є дія магнезіальної суміші. В результаті

утворюється білий кристалічний осад МgNH4PO4. Склад магнезіальної суміші наступний:A *MgCl2, NH3*H2O, NH4Cl

B MgCl2, NaOH, NaCl

C MnCl2, NH3*H2O, NaCl

D MgCl2, MnSO4, NH4Cl

E MgCl2, NH4Cl
32. До III аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:

A *кальцію, стронцію, барію

B алюмінію, магнію, цинку

C калію, барію, бісмуту

D аргентуму, плюмбуму, ніколу

E цинку, алюмінію, хрому
33. До II аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:

A *аргентуму, плюмбуму, ртуті(І)

B кальцію, стронцію, барію

C алюмінію, магнію, цинку

D цинку, алюмінію, хрому

E калію, барію, бісмуту
34. До IV аналітичної групи катіонів за кислотно-основною класифікацією належать такі катіони:

A * алюмінію, цинку, хрому(II),стануму(ІІ), стануму(IV), арсену(III), арсену(V)

B кальцію, стронцію, барію, калію, барію, бісмуту

C магнію, кальцію, стронцію, барію

D аргентуму, плюмбуму, ніколу, калію, барію, бісмуту

E натрію, калію, амонію, аргентуму, плюмбуму
35. Чому катіони I аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) не мають групового реагенту?

A * більшість їх солей розчинні у воді

B мають близькі іонні радіуси

C мають великі іонні радіуси

D мають здатність утворювати розчинні основи

E належать до біологічно важливих елементів
36. До першої аналітичної групи аніонів належать аніони, які утворюють не розчинні у воді солі:

A * барію

B плюмбуму

C амонію

D бісмуту

E ртуті
37. Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація)

Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок конценрованого амонію гідроксиду. При цьому

спостерігається:

A *Утворення розчинних у воді аміачних комлексних сполук.

B Утворення гідроксидів катіонів, розчинних в кислотах.

C Утворення забарвлених, нерозчинних у воді сполук.

D Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах.

E Утворення гідроксидів катіонів, не розчинних в надлишку амонію гідроксиду.
38. Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A *Амфотерність гідроксидів.

B Нерозчинність солей у воді.

C Добра розчинність деяких солей.

D Розчинність гідроксидів в кислотах.

E Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.
39. Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли 2М

розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність яких

катіонів вказує цей аналітичний ефект:

A *Аргентуму (І)

B Плюмбуму (ІІ)

C Меркурію (І)

D Меркурію (ІІ)

E Стануму (ІІ)
40. В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали

невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який

іон виявили цією реакцією?

A * алюмінію.

B кальцію.

C барію.

D калію.

E натрію.
41. При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином –

з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?A *нітрит-іон

B хромат-іон

C нітрат-іон

D бромід-іон

E йодид-іон
42. В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

A *реактиву Несслера

B Калію хромату.

C Цинку уранілацетату.

D Реактиву Чугаєва.

E Натрію сульфату.
43. Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні розчини. Буферні розчини використовують для:

A *Підтримки певного значення величини рН розчину.

B Зміни величини рН розчину.

C Зміни константи іонізації речовини.

D Зміни іонної сили розчину.

E Зміни добутку розчинності речовини.
44. Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та Fe(III):

A * Сульфосаліцилова кислота

B Оксалатна кислота

C П-амінобензойна кислота

D Фенілоцтова кислота

E Хлороцтова кислота
45. До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад, який

при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:A * Hg22+

B Ag+

C Pb2+

D Ba2+

E Mg2+
46. Характерной реакцией обнаружения катионов ртути (II) является реакция с калия йодидом. При проведении реакции наблюдают:

A *Ярко-красный осадок

B Ярко-красный раствор

C Грязно-зеленый осадок

D Черный осадок

E Белый осадок
47. Какая из указанных реакций определения катионов аммония является специфической?

A *Реакция с гидроксидами щелочных металлов при нагревании

B Реакция с калия гексагидроксоcтибатом

C Реакция с натрия гексанитрокобальтом(III)

D Реакция с калия тетрайодогидраргиратом (II) в щелочной среде

E Реакция с натрия гексанитрокобальтом(III) в кислой среде
48. До досліджуваного розчину додали розчин амонію тіоціанату. Розчин забарвився в червоний колір. На присутність якого катіону вказує цей аналітичний ефект:

A * Феруму (ІІІ)

B Меркурію (ІІ)

C Аргентуму

D Меркурію (І)

E Плюмбуму (ІІ)
49. В растворе присутствуют анионы Cl- и Br-. Назовите реагент для обнаружения Br-:

A * хлорная вода

B бромная вода

C гипсовая вода

D известковая вода

E баритовая вода
50. К анализируемому раствору прибавили хлороформ и по каплям хлорную воду.

Хлороформный слой окрасился в оранжевый цвет. Это свидетельствует о присутствии в растворе:A * бромид -ионов

B йодид- ионов

C сульфит-ионов

D сульфат-ионов

E нитрат-ионов
51. К подкисленному анализируемому раствору прибавили хлороформ и раствор натрия нитрита. Хлороформный слой окрасился в красно-фиолетовый цвет. Это сидетельствует о присутствии в растворе:

A * йодид -ионов

B карбонат -ионов

C хлорид-ионов

D сульфат-ионов

E фторид-ионов
52. При добавлении к анализируемому раствору раствора бария хлорида образовался белый осадок, нерастворимый в кислотах и щелочах. Это свидетельствует о присутствии в анализируемом растворе:

A * сульфат-ионов

B хлорид-ионов

C нитрат-ионов

D перманганат-ионов

E ионов железа (II)
53. При действии на анализируемый раствор щелочью при нагревании выделяется газ, изменяющий окраску красной влажной лакмусовой бумаги на синюю. Это свидетельствует о присутствии в растворе:

A * ионов аммония

B карбонат-ионов

C ионов свинца

D ионов висмута

E хлорид-ионов
54. В анализируемом растворе содержится кальция хлорид и натрия бромид. Для идентификации иона кальция к анализируемому раствору добавили раствор:

A * аммония оксалата

B бария хлорида

C натрия хлорида

D калия йодида

E аммония ацетат
55. Сухой остаток, полученный после упаривания анализируемого раствора окрашивает

бесцветное пламя горелки в желтый цвет, а при рассмотрении через синее стекло – в фиолетовый. Какие катионы находились в сухом остатке?A *Na+, K+

B Сa2+, K+

C Na+ , Sr2+

D Li+, Ba2+

E Na+, Ca2+
56. Досліджуваний розчин містить катіони калію і амонію. Вкажіть реагент, який дозволяє

виявити в цьому розчині катіони амонію.A *калію тетрайодомеркурат (ІІ)

B Натрію хлорид.

C Натрію ацетат

D Калію гексацианоферат(ІІ)

E Цинкуранілацетат.
57. Досліджуваний розчин містить катіони амонію і натрію. Вкажіть реагент, який дозволяє

виявити в цьому розчині катіони натрію.A *Цинкуранілацетат.

B Калію оксалат

C калію тетрайодомеркурат (ІІ)

D Калію гідротартрат

E Калію бензоат
58. До досліджуваного розчину додали розчин калію йодиду. Випав золотисто-жовтий осад,

який розчиняється в гарячій воді, надлишку реагенту і в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у розчині:A *Катіонів плюмбуму

B Катіонів аргентуму

C Катіонів бісмуту

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка