Крок 1 Аналітична хімія Якісний аналіз
Сторінка2/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5
D Катіонів меркурію (ІІ).

E Катіонів меркурію (І).
59. До досліджуваного розчину додали надлишок 6М розчину натрію гідроксиду і 3% розчину пероксиду водню. Розчин при нагріванні забарвився в жовтий колір. Це свідчить про присутність в розчині:

A *Катіонів хрому (ІІІ).

B Катіонів олова (ІІ).

C Катіонів алюмінію

D Катіонів цинку

E Катіонів свинцю
60. У розчині присутні катіони цинку і алюмінію . Вкажіть реагент, який дозволяє виявити в

цьому розчині катіони цинку:A *Розчин калію гексаціаноферату (ІІ).

B Розчин натрію гідроксиду.

C Кобальту нітрат Со(NO3)2.

D Надлишок 6М гідроксиду натрію в присутності пероксиду водню.

E Розчин сульфатної кислоти.
61. До розчину, що містить катіони шостої аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), додали розчин калію йодиду. Випав червоний осад, розчинний в надлишку реагенту. Які катіони присутні в розчині:

A *Катіони ртуті (ІІ).

B Катіони нікелю

C Катіони кобальту (ІІ).

D Катіони вісмуту

E Катіони кадмію
62. Груповим реагентом на першу аналітичну групу аніонів є нітрат барію. Укажіть аніони

першої групи:A *PO43-, CO32-, SO42-

B BrO3-, Br-, ClO4-

C CH3COO-, S2-, I-

D NO3-, NO2-, HCOO-

E Cl-, Br-, OH-
63. До четвертої групи катіонів належать катіони Al3+, Sn2+, Sn(IV), As(V), As(III), Zn2+, Cr3+. Укажіть груповий реагент на четверту групу катіонів.

A *Розчин NaOH, Н2О2

B Розчин HCl

C розчин NH3, Н2О2

D розчин Н2С2О4

E розчин H2SO4, Н2О2
64. До п’ятої групи катіонів належать катіони Fe3+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Bi3+, Sb(III), Sb(V). Вказати груповий реагент для п’ятої групи катіонів.

A *розчин аміаку

B розчин H2SO4

C розчин Н2S

D розчин НNO3

E розчин HCl
65. До шостої групи катіонів належать катіони Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+. Вказати груповий реагент для шостої групи катіонів.

A *надлишок розчину аміаку

B розчин H2SO4

C розчин NaOH

D надлишок розчину КОН

E розчин HCl
66. Реакція утворення золотисто-жовтого осаду (реакція “золотого дощу”) – це реакція:

A *утворення осаду PbІ2

B утворення осаду PbCl2

C утворення осаду AgІ

D утворення осаду HgІ2

E утворення осаду Hg2І2
67. В якісному аналізі при осадженні сульфатів катіонів третьої аналітичної групи (Ca2+,

Sr2+, Ba2+) з метою зменшення розчинності сульфатів у розчин додаютьA *етиловий спирт

B дистильовану воду

C бензол

D хлороформ

E аміловий спирт
68. В якісному аналізі при дії надлишку групового регенту (розчин NH_3) на катіони шостої аналітичної групи (Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+) утворюються:

A *аміакатні комплекси металів

B гідроксиди металів

C основні солі металів

D аквакомплекси металів

E гідроксокомплекси металів
69. Для підтримки певного значення рН середовища використовують буферні розчини. Укажіть суміш речовин, яка не є буферною:

A *NaOH+NaCI

B CH3COOH+CH3COONa

C NH4CI+NH3·H2O

D НCOОН+НCOОNа

E NaH2PO4+Na2HPO4
70. Укажіть яким аналітичним ефектом супроводжується реакція виявлення катіонів калію при дії натрію гідротартрату?

A *Білий кристалічний осад

B Жовте забарвлення розчину

C Білий аморфний осад

D Бурий осад

E Жовтий осад
71. Укажіть, який реагент використовують для відокремлення осаду AgCl вiд AgI?

A *Водний розчин аміаку.

B Концентрована нітратна кислота.

C Розведена нітратна кислота.

D Концентрований розчин калію хлориду.

E Розчин сульфатної кислоти
Кількісний аналіз

1. Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Мора?A *Утворення осаду цегляно – червоного кольору

B Забарвлення розчину у червоний колір

C Забарвлення розчину у жовтий колір

D Утворення осаду білого кольору

E Утворення осаду жовтого кольору
2. Укажіть титриметричний метод аналізу, який заснований на утворенні комплексних сполук з органічними реагентами:

A *Комплексонометрія

B Метод осадження

C Редоксиметрія

D Гравіметрія

E Кислотно-основний метод
3. Укажіть, який розчин можна фотоколориметрувати за власним поглинанням:

A *Калію хромату

B Калію хлориду

C Калію сульфату

D Калію нітрату

E Калію фосфату
4. Виберіть індикаторний електрод для кількісного визначення оцтової кислоти методом

потенціометричного титрування :A *Скляний

B Хлорсрібний

C Срібний

D Платиновий

E Каломельний
5. Укажіть умови необхідні для утворення кристалічних осадів:

A *Повільне осадження із гарячих розведених розчинів

B Швидке осадження із гарячих розведених розчинів

C Повільне осадження із холодних розведених розчинів

D Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

E Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів
6. Укажіть умови необхідні для утворення аморфних осадів

A *Швидке осадження із гарячих концентрованих розчинів

B Повільне осадження із гарячих концентрованих розчинів

C Повільне осадження із холодних концентрованих розчинів

D Швидке осадження із холодних концентрованих розчинів

E Швидке осадження із гарячих розведених розчинів
7. Для визначення речовин кислотного характеру використовують стандартний розчин лугу.

Цей метод називають:A *Алкаліметрія

B Ацидиметрія

C Комплексонометрія

D Редоксиметрія

E Гравіметрія
8. Укажіть за допомогою яких індикаторів визначають кінцеву точку титрування у методі

Кислотно-основного титрування:A *рН-індикаторів

B Адсорбційних індикаторів

C Редокс-індикаторів

D люминесцентних

E металоіндикатори
9. Укажіть, яку величину використовують для характеристики окисно – відновної здатності

речовин:


A *Величину редокс – потенціалів

B Величину електронегативності елементів

C Число прийнятих чи відданих електронів

D Величину ступеня окиснення

E Число іонів гідрогену, що беруть участь в реакції
10. Укажіть який стандартний розчин (титрант) використовують у методі перманганатометрії?

A *Розчин калію перманганату

B Розчин заліза(ІІ) сульфату

C Розчин натрію оксалату

D Розчин марганцю(ІІ) сульфату

E Розчин калію манганату
11. Укажіть метод , який базується на реакціях осадження галогенідів у вигляді малорозчинних солей ртуті(І):

A *Меркурометрія

B Аргентометрія

C Роданометрія

D Меркуриметрія

E Трилонометрія
12. Укажіть який аналітичний ефект спостерігають при фіксуванні кінцевої точки титрування у методі Фольгарда:

A *Забарвлення розчину у червоний колір

B Утворення осаду червоного кольору

C Забарвлення розчину у жовтий колір

D Утворення осаду бурого кольору

E Утворення осаду жовтого кольору
13. Значення рН, при якому відбувається найбільш різка зміна забарвлення індикатора, називають:

A *Показником титрування індикатора

B Показником індикатора

C Інтервалом переходу забарвлення індикатора

D Точкою еквівалентності

E Точкою кінця титрування
14. Вміст вологи в термічно нестійких препаратах можна визначити:

A *Неводним титруванням за методом Фішера

B Методом броматометрії

C Методом перманганатометрії

D Методом нітритометрії

E Методом йодометрії
15. При визначенні вмісту аргентуму титриметричним методом осадження використовують метод:

A *Фольгарда

B Мора

C Гей-Люссака

D Фаянса-Ходакова

E Несслера
16. При визначенні кількісного вмісту натрію хлориду в ін’єкційних розчинах використовують метод:

A * аргентометрії

B комплексонометрії

C йодометрії

D церіметрії

E кислотно-основного титрування
17. Найчастіше кількісний вміст первинних та вторинних ароматичних амінів у лікарських

засобах визначають методом:A *Нітритометрії

B Церіметрії

C Аскорбінометрії

D Перманганатометрії

E Тітанометрії
18. Укажіть титриметричний метод кількісного визначення фенолу та його похідних:

A *Броматометрія

B Церіметрія

C Нітритометрія

D Перманганатометрія

E Аскорбінометрія
19. Для одночасного усунення впливу сторонніх речовин, концентрування і визначення

концентрації застосовують:A *Екстракційно-фотометричний аналіз

B Диференційну спектрофотометрію

C Поляриметрію

D Флуориметрію

E Рефрактометрію
20. Хроматографічні методи класифікують за механізмом процесу розділення. До якого типу

хроматогафії відносять метод газо-рідинної хроматографії?A * розподільна.

B адсорбційна

C іоннобмінна.

D гель-хроматографія.

E афінна.
21. Розділення речовин у методі газо-рідинної хроматографії відбувається за рахунок різної швидкості руху речовин у колонці. Що є рухомою фазою у цьому методі аналізу?

A *газ-носій

B твердий носій.

C рідкі фази.

D вода.

E органічний розчинник.
22. При кондуктометричному титруванні суміші кислот HCl і CH3COOH 0,1 М розчином NаOH вимірюють:

A * електропровідність розчину.

B pH середовища.

C різницю потенціалів

D кут обертання площини поляризованого світла.

E показник заломлення.
23. Приготували 0,1М розчин срібла нітрату. Вкажіть речовину-стандарт для стандартизації

цього розчину:A * калію хлорид.

B натрію тетраборат.

C натрію гідроксид.

D оксалатна кислота.

E натрію бензоат
24. Для кількісного визначення етанолу був застосований метод газової хроматографії. Який

параметр вимірюють?A * висоту або площу хроматографічного піка.

B час утримування.

C об'єм утримування

D ширину хроматографічного піка

E напівширину хроматографічного піка
25. Аналіз солей міді проводили фотометричним методом. Кількісний вміст визначили за

градуювальним графіком залежності:A * оптичної густини від концентрації досліджуваної речовини.

B оптичної густини від товщини шару

C оптичної густини від довжини хвилі

D інтенсивності світлопоглинання від довжини хвилі

E інтенсивності світлопоглинання від товщини шару
26. Кулонометрія базується на вимірюванні кількості електрики, що витрачають на електродну реакцію. Вкажіть, який закон лежить в основі кулонометричного визначення речовин:

A *Фарадея.

B Кулона

C Ньютона.

D Стокса

E Бугера-Ламберта-Бера.
27. Вкажіть метод, заснований на вимірюванні кута обертання площини поляризації поляризованного світла розчином оптично активної речовини

A * поляриметрія.

B рефрактометрія.

C інтерферометрія.

D фотоколориметрія.

E спектрофотометрія.
28. Необхідно провести кількісне визначення натрію гідрокарбонату в препараті. Яким із методів титриметричним методом аналізу його можна визначити ?

A * кислотно-основне титрування.

B комплексиметричне титрування

C Осаджувальне титрування

D неводне титрування.

E Окислювально-відновне титрування
29. Рефрактометрический метод анализа основан на:

A * Измерении показателя преломления анализируемого вещества

B Измерении угла вращения плоскости поляризованного луча света, прошедшего через

оптически активное веществоC Измерении соотношения скорости распространения света в растворе к скорости

распространения света в вакуумеD Измерении оптической активности вещества

E Измерении соотношения скорости распространения света в растворе к скорости

распространения света в воздухе


30. Для стандартизації розчину титранту аргентум (І) нітрату в методі Мора використовують

розчин:


A *Натрію хлориду

B Натрію карбонату

C Калію дихромату

D Натрію тетраборату

E Натрію оксалату
31. Полярография - одновременно качественный и количественный метод анализа. Что

является количественной характеристикой в этом методе?A *Величина предельного диффузного тока

B Электродный потенциал

C Потенциал полуволны

D Сопротивление раствора

E Величина электродвижущей силы
32. Определение галогенид-ионов по методу Фольгарда следует проводить:

A *В азотнокислой среде

B В уксуснокислой среде

C В нейтральной среде

D В слабощелочной среде

E В сильно щелочной среде
33. Чувствительность фотометрической реакции определяется величиной молярного коэффициента светопоглощения, который зависит:

A *От природы вещества

B От концентрации раствора

C От плотности раствора

D От объема поглощающего слоя

E От интенсивности падающего света
34. Методом кислотно-основного титрования определяют:

A *Кислоты, основания и соли, которые гидролизуются

B Только сильные кислоты

C Только сильные основания

D Только сильные кислоты и слабые основания

E Только соли, которые гидролизуются
35. По какому веществу проводят стандартизацию раствора KMnO4?

A *Кислота щавелевая.

B Натрия тетраборат.

C Калия дихромат.

D Натрия нитрит.

E Калия йодид.
36. Какой стандартный раствор можно использовать для стандартизации раствора I2?

A *Раствор натрия тиосульфата.

B Раствор калия йодида.

C Раствор калия дихромата.

D Раствор калия перманганата.

E Раствор натрия нитрита.
37. Укажите, как определяют конечную точку титрования в методе перманганатометрии :

A *По появлению окраски раствора от избыточной капли титранта

B По образованию комплексного соединения индикатора с титрантом

C По образованию малорастворимого соединения индикатора с титрантом

D По образованию малорастворимо-го соединения индикатора с определяемым веществом

E По разрушению комплексного соединения титранта с определяемым веществом
38. Какой титриметрический метод анализа лежит в основе количественного определения

йода раствором натрия тиосульфата?A *Окисления-восстановления

B Алкалиметрии

C Ацидиметрии.

D Осаждения.

E Комплексообразования.
39. Запропонуйте титриметричний метод кількісного аналізу аскорбінової кислоти в препараті.

A *Окиснення-відновлення

B Комплексонометрії

C Ацидиметрії

D Осадження

E Комплексиметрії
40. Раствор какого вещества используется в качестве титранта в методе комплексонометрии?

A *Трилон Б

B Калия дихромат

C Натрия тиосульфат

D Серная кислота

E Серебра(І) нитрат
41. Для йодометрического определения окислителей в качестве титранта можно использовать:

A *Рабочий раствор Na2S2O3

B Рабочий раствор KMnO4

C Рабочий раствор NaОН

D Рабочий раствор K2Cr2O7

E Рабочий раствор КOH
42. При определении степени чистоты растворов глюкозы поляриметрическим методом рассчитывают величину:

A *Угла удельного вращения плоскости поляризации

B Угла вращеничя плоскости поляризации

C Абсолютного показателя преломления

D Относительного показателя преломления

E Удельного коэффициента светопоглощения

43. При фотоколорометрическом определении массовой доли калия дихромата строят

градуировочный график в координатах:

A *Оптическая плотность - концентрация

B Показатель преломления - концентрация

C Интенсивность флуорисценции - концентрация

D Угол вращения плоскости поляризации - концентрация

E Интенсивность падающего света - концентрация
44. Укажите раствор титранта для стандартизации раствора йода монохлорида:

A * Натрия тиосульфата

B Натрия тетрабората

C Натрия хлорида

D Натрия карбоната

E Йода
45. Выберите одну из приведенных пар методов количественного определения щавелевой

кислоты:A *Кислотно-основное титрование, перманганатометрия

B Кислотно-основное титрование, аргентометрия

C Кислотно-основное титрование, трилонометрия

D Перманганатометрия, меркурометрия

E Перманганатометрия, меркуриметрия
46. Укажите значение фактора эквивалентности Na2CO3 при количественном определении согласно реакции: Na2CO3 + HCl = NaCl+ NaHCO3

A *f=1

B f=1/2

C f=2

D f=1/4

E f=4
47. Укажите, какую пару веществ следует определять методом обратного кислотно-основного титрования:

A * NH3*H2O, CH3COOH

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка