Крок 1 Аналітична хімія Якісний аналіз
Сторінка3/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5
B NaOH, KOH

C KOH, K2CO3

D NaHCO3, NaOH

E Na2CO3, NaCl
48. Укажите какой реагент-осадитель целесообразно использовать при гравиметрическом

определении солей кальция:A * (NH4)2C2O4

B K2C2O4

C Na2C2O4

D Na2CO3

E K2CO3
49. Количественной характеристикой растворимости малорастворимых электролитов (типа

AgCl или BaSO4) является константа, называемая:A *Произведением растворимости

B Константой нестойкости

C Константой ионизации

D Константой устойчивости

E Константой кислотности
50. Потенціометричне титрування застосовують у випадках, коли неможливо застосувати

візуальні індикатори. В ході цього титрування вимірюється:A * Потенціал індикаторного електрода.

B Потенціал електрода порівняння.

C Потенціал окисно-відновної системи.

D Потенціал дифузійного шару.

E Дзета-потенціал.
51. Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. В ході полярографічного аналізу досліджувана речовина ідентифікується за:

A * Потенціалом напівхвилі.

B Величиною електрорушійної сили.

C Висотою полярографічної хвилі.

D Положенням полярографічної хвилі.

E Шириною полярографічної хвилі.
52. При визначенні стрептоциду (ароматичного аміну) методом нітритометрії для прискорення реакції діазотування додають каталізатор. Вкажіть речовину, яка виконує роль каталізатора:

A *Калій бромід

B Хлоридна кислота

C Калій сульфат

D Сульфатна кислота

E Натрій хлорид
53. Вкажіть метод титрування з використанням пари електродів „скляний -хлорсрібний ", який можна застосувати для визначення компонентів лікарської субстанції

A *Потенціометричний

B Кулонометричний

C Кондуктометричний

D Амперометричний

E Полярографічний
54. Вкажіть метод хроматографічного аналізу, в якому при дослідженні компонентів лікарської субстанції в якості сорбенту використовують іоніти

A *Іонообмінна

B Газова

C Паперова

D Тонкошарова

E Гельфільтрація
55. При потенціометричному титруванні досліджуваного розчину поблизу точки еквівалентності спостерігали різку зміну величини

A *Потенціалу

B Сили струму

C Дифузійного струму

D Опору

E Інтенсивності флуоресценції
56. В методі тіоціанатометрії використовують вторинний стандартний розчин калію тіоціанату, який стандартизують за стандартним розчином:

A *аргентум нітрату

B кислоти хлоридної

C килоти сульфатної

D ферум(ІІ) сульфату

E купрум(ІІ) нітрату
57. Який фізико-хімічний метод аналізу може бути використаний для кількісного визначення

розчину калію перманганату?A *фотометрія

B поляриметрія

C флуориметрія

D турбидіметрія

E нефелометрія
58. Зазначте метод кількісного аналізу, заснований на вимірюванні кількості електрики, витраченої на проведення електрохімічної реакції:

A * кулонометрія

B амперометрія

C полярографія

D кондуктометрія

E потенціометрія
59. Для ідентифікації лікарського препарату методом тонкошарової хроматографії використовують параметр:

A *Rf

B n

C E, mV

D I, A

E Kр
60. Вкажіть пару стандартних речовин для стандартизаціїїтитрантів методу ацидиметрії

A *натрій карбонат, натрій тетраборат

B натрій хлорид, натрій тетраборат

C натрій сульфат, натрій карбонат

D натрій оксалат, натрій сульфіт

E натрій бромід, натрій ацетат
61. Для кількісного визначення йонів Fe3+ провели фотометричну реакцію з сульфосаліциловою кислотою. При фотометричному визначенні одержаного розчину вимірюють:

A *оптичну густину

B питоме обертання

C показник заломлення

D довжину хвилі

E потенціал напівхвилі
62. Вміст калію дихромату в розчині визначали йодометричнм методом. Вкажіть титрант методу йодометрії при визначенні окисників:

A *натрій тіосульфат

B натрій гідроксид

C калій йодид

D калій перманганат

E калій бромат
63. До речовин, з яких можна приготувати первинні стандартні розчини титрантів віносяться:

A2Cr2О7

B NaOH

C I2

D KMnO4

E HCl
64. Стандартизацію розчину хлоридної кислот и проводять з використанням первинного стандартного розчину:

A * Na23

B KMnO4

C NaOH

D I2

E КІ
65. В фотометрическом методе анализа серия из 6-8 стандартных растворов готовится для

A *Построения калибровочного графика

B Оценки методики определения

C Упрощения методики работы

D Выбора кювет

E Выбора светофильтра
66. Подберите подходящий метод определения активного хлора в белильной извести.

A *Йодометрия

B Перманганатометрия через стадию образования труднорастворимых оксалатов

C Броматометрия через 8-оксихинолинаты

D Дихроматометрия

E Нитритометрия
67. При подборе рН-индикаторов наиболее существенное значение имеет:

A *рН среды в точке эквивалентности

B Природа титранта

C Свойства продуктов реакции

D Природа определяемых веществ

E Изменение рН среды в процессе титрования
68. Какие реакции используют в методах перманганатометрии, дихроматометрии, иодометриии:

A *Окислительно-восстановительные

B Осаждения

C Комплексообразования

D Нейтрализации

E Гидролиза
69. Определение борной кислоты в медицинском препарате осуществляют методом:

A *Кислотно-основного титрования

B Окислительно-восстановительного титрования

C Осадительного титрования

D Комплексонометрии

E Фотометрии
70. Какие индикаторы относятся к адсорбционным:

A *Эозин

B Фенолфталеин

C Сульфосалициловая кислота

D Метилоранж

E Эриохром черный Т
71. Определение хлоридов натрия и калия в медицинских препаратах осуществляют методом:

A *Аргентометрия, метод Мора

B Окислительно-восстановительное титрование

C Алкалиметрия

D Ацидиметрия

E Комплексонометрия
72. Железо-аммонийные квасцы в качестве индикатора используют:

A *В аргентометрии, метод Фольгарда

B В аргентометрии, метод Мора

C В алкалиметрии

D В ацидиметрии

E В комплексонометрии
73. Количественное определение йода осуществляют методом:

A *Окислительно-восстановительного титрования

B Алкалиметрии

C Комплексонометрии

D Ацидиметрии

E Осадительного титрования
74. В методе хроматографии разделение веществ основано:

A *На способности распределяться между подвижной и неподвижной фазой

B На способности распределяться между двумя подвижными фазами

C На способности распределяться между двумя неподвижными фазами

D На способности растворяться

E На способности осаждаться
75. Поглощение света подчиняется закону:

A *Бугера-Ламберта-Бера

B Нернста

C Гейровского-Ильковича

D Лэнгмюра

E Менделеева-Клапейрона
76. В методах атомно-абсорбционной спектроскопии используют:

A *Монохроматическое излучение

B Полихроматическое излучение

C Отраженный свет

D Преломленный луч света

E Рассеянное излучение
77. Какой индикатор применяют в методе Фаянса-Ходакова при определении натрия йодида?

A *Эозин

B Метилоранж

C Дифенилкарбазон

D Хромат калия

E Железо-аммонийные квасцы
78. Количественное определении висмута в препарате проводят методом:

A *Комплексонометрии

B Йодометрии

C Меркуриметрии

D Перманганатометрии

E Аргентометрии
79. Количественное определение аммиака проводят методом:

A *Алкалиметрии, обратное титрование

B Ацидиметрии, обратное титрование

C Алкалиметрии, прямое титрование

D Ацидиметрии, прямое титрование

E Комплексонометрии
80. Количественное определение карбонатов и гидрокарбонатов проводят методом:

A *Прямой ацидиметрии

B Обратной ацидиметрии

C Прямой алкалиметрии

D Обратной алкалиметрии

E Комплексонометрии
81. Кількісний вміст оксалатної кислоти визначають методом перманганатометричного титрування. Як встановлюється точка еквівалентності в цьому методі?

A *за зміною забарвлення титруємого розчину під час додавання зайвої краплі робочого розчину

B за допомогою редокс – індикатора дифеніламіну

C за допомогою рН-індикатора

D за допомогою специфічного індикатора

E за допомогою адсорбційного індикатору
82. Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования специфический индикатор крахмал.A *Йодометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Броматометрия
83. Укажите, в каком методе окслительно-восстановительного титрования используют для

фиксирования конечной точки титрования специфические рН-индикаторы:A Броматометрия

B Перманганатометрия

C Нитритометрия

D Цериметрия

E Йодометрия
84. Подберите подходящий методический прием, если определяемое вещество летучее:

A *Способ обратного титрования

B Способ прямого титрования

C Титрование по замещению

D Титрование с инструментальным фиксированием точки эквивалентности

E Метод отдельных навесок
85. Подберите подходящий методический прием, если вещество реагирует с титрантом

стехиометрически, но медленно:A Способ обратного титрования

B Титрование по замещению

C Способ прямого титрования

D Титрование с инструментальным фиксированием точки эквивалентности

E Метод отдельных навесок
86. Для визначення масово-об’ємної частки аміаку в розчині використовують розчин:

A *Хлороводневої кислоти

B Сірчаної кислоти

C Перманганату калію

D Йоду

E Гідроксиду натрію
87. Деякі окисно–відновні реакції супроводжуються перебігом побічних індукованих (спряжених) реакцій, в яких одна реакція перебігає самодовільно, а друга тільки при проходженні першої. Яку назву має речовина, яка приймає участь в обох реакціях?

A *Актор

B Індуктор

C Акцептор

D Каталізатор

E Індикатор
88. Скільки титрантів має метод йодометричного титрування?

A *2

B 1

C 3

D 4

E 5

89. Оберіть індикатор та метод титриметриметричного аналізу для визначення гідрогенкарбонат – іонів в фармпрепараті:A *Метилоранж, ацидиметрія

B Фенолфталеїн, ацидиметрія

C Метилоранж, алкаліметрія

D Фенолфталеїн, алкаліметрія

E Мурексид, ацидиметрія
90. Вкажіть електрод порівняння, який можна застосувати у потенціометричному дослідженні

лікарської субстанції:A *Хлорсрібний

B Скляний

C Хінгідронний

D Сурм’яний

E Цинковий
91. Від чого залежить висота полярографічної хвилі?

A *Концентрації відновлюваного іону

B Складу електроліту

C Характеристики капіляру

D Радіусу капіляру

E Довжини капіляру
92. Нефелометрію та турбідиметрію застосовують для аналізу лікарської субстанції, якщо вона знаходиться у вигляді:

A *Суспензії

B Забарвленого розчину

C Безбарвного розчину

D Істинного розчину

E Колоїдного розчину

93. На дослідження взято розчин, в якому знаходяться калію хлорид і магнію хлорид. Яким титриметричним методом можна визначити кількість магнію хлориду у суміші?A *Методом комплексонометрії

B Методом аргентометрії

C Методом меркурометрії

D Методом перманганатометрії

E Методом йодометрії
94. Які речовини можна визначати замісниковим титруванням в методі йодометрії:

A *Сильні окисники

B Сильні відновники

C Слабкі відновники

D Насичені вуглеводні

E Ненасичені вуглеводні
95. При визначенні загальної твердості води лаборант застосовує індикатор еріохром чорний Т. Вказати яким методом проводилося визначення:

A *Комплексонометрія

B Аргентометрія

C Перманганатометрія

D Броматометрія

E Хроматометрія
96. Який спосіб титрування використовують, якщо до розчину досліджуваної речовини додають точно виміряний надлишок допоміжнього титранта:

A *Титрування за залишком

B Неводне титрування

C Пряме титрування

D Замісникове титрування

E Будь-яке титрування
97. Який титрант використовують в броматометричному методі титрування:

A *KBrO3

B KBr

C Br2

D KBrO4 + KCl

E KBrO4
98. У перманганатометрії як титрант використовують KMnO4. Який фактор еквівалентності

цієї сполуки, якщо титрування проводять в кислому середовищі:A *1/5

B 1/4

C 1/2

D 1/3

E 1
99. В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.
100. Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A *Забарвленого розчину.

B Каламутного розчину.

C Оптично-активної речовини.

D Безбарвного розчину.

E Будь-якого розчину.

101. Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.
102. Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:

A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.
103. Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка

містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.
104. В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом прямого

комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування кінцевої точки

титрування:

A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.
105. Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію в

лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.
106. При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.
107. Закон Бугера-Ламберта-Бера-лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу.

Згідно з цим законом оптична густина розчину:A *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.

108. В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:A *Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

B Поляриметрії.

C Спектрофотометрії.

D Полярографії.

E Амперометричного титрування.
109. Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик

застосував метод Мора, титрантом якого є:A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.

C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.
110. На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу

використав хімік для визначення його концентрації:A *Спектрофотометричний.

B Флуориметричний.

C Поляриметричний.

D Кулонометричний.

E Кондуктометричне титрування.
111. Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин і

відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію хромату.

Який метод аналізу був застосований:

A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка