Крок 1 Аналітична хімія Якісний аналіз
Сторінка4/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5
D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.
112. Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію. Гравіметричною формою в даному випадку є:

A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.

113. Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію дихромату. При цьому проводять:A * титрування замісника.

B пряме титрування в сильнокислому середовищі.

C зворотне титрування в кислому середовищі.

D зворотне титрування в лужному середовищі.

E пряме титрування в лужному середовищі.
114. Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний розчин:

A* цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .

115. Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:A * комплексонометрії

B нітритометрії

C аргентометрії

D тіоціанатометрії

E ацидиметрії
116. Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

A *Перманганатометрії

B Броматометрії.

C Йодиметрії

D Нітритометрії

E Аргентометрії
117. Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.

A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний.
118. Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це метод

аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):A *Потенціалу індикаторного електроду .

B Потенціалу дифузного шару .

C Дзета-потенціалу .

D Окс-ред потенціалу системи .

E Потенціалу електроду порівняння .
119. Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.
120. Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .
121. Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють за:

A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .
122. В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .
123. Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті йодометричним методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .
124. Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за градуювальним графіком, який будують у координатах:

A * Оптична густина – концентрація .

B Оптична густина – температура .

C Оптична густина – товщина шару рідини .

D Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .

E Оптична густина – довжина хвилі .
125. Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині для ін’єкцій:

A * Комплексонометрія .

B Церіметрія.

C Кислотно-основне титрування .

D Йодхлориметрія.

E Нітритометрія.
126. Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну аміногрупу.

Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:A * Нітритометрія

B Йодометрія

C Дихроматометрія

D Перманганатометрія

E Церіметрія
127. Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують

безіндикаторний метод:A * Перманганатометрія

B Комплексонометрія

C Аргентометрія

D Йодометрія

E Нітритометрія
128. Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом :

A * Непрямої відгонки .

B Виділення.

C Осадження .

D Прямої відгонки.

E Виділення та непрямої відгонки .
129. Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом кислотно-основного

титрування застосовують індикатор:A *метиловий оранжевий.

B мурексид

C метиленовий синій

D дифеніламін

E фероїн
130. Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають :

A * Потенціал напівхвилі .

B Потенціал виділення .

C Потенціал розкладу .

D Граничний дифузійний струм .

E Залишковий струм .
131. При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:

A * Кут обертання поляризованого променю світла

B Коефіцієнт заломлення світла

C Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином

D Дисперсію променю світла розчином

E Оптичну густину розчину

132. Концентрацию этилового спирта в некоторых лекарственных формах и настойках

определяют рефрактометрически. Для этой цели измеряют:

A *Показатель преломления раствора

B Угол вращения плоскости поляризованного света

C Угол полного внутреннего отражения луча света

D Угол падения луча света

E Угол преломления луча света
133. Молярный коэффициент поглощения - это оптическая плотность раствора при толщине

поглощающего слоя 1 см и концентрации равной:A *1 моль/л

B 0,1 моль/л

C 1%

D 1 г/мл

E 1 г/л
134. Хроматографические методы анализа различают по механизму взаимодействия сорбента и сорбата. Подберите соответствующий механизм разделения для ионообменной хроматографии:

A *На различной способности веществ к ионному обмену.

B На различии в адсорбируемости веществ твердым сорбентом.

C На различной растворимости разделяемых веществ в неподвижной фазе.

D На образовании отличающихся по растворимости осадков разделяемых веществ с

сорбентом.E На образовании координационных соединений разной устойчивости в фазе или на

поверхности сорбента.


135. В газожидкостной хроматографии анализируемые вещества вводят в поток газа-носителя, который должен отвечать требованиям:

A *Инертностью по отношению к неподвижной фазе и анализируемым веществам

B Высокой теплопроводностью

C Большой молекулярной массой

D Скоростью движения по колонке

E Сродством к неподвижной фазе
136. Аналіз кристалогідрату натрію сульфату виконали гравіметричним методом, осаджуючи

сульфат-іони розчином барію хлориду. Після дозрівання осад барію сульфату промивають декантацією з використанням в якості промивної рідини:A * Розведений розчин сірчаної кислоти

B Дистильована вода

C Розчин барію хлориду

D Розчин натрію сульфату

E Розчин амонію сульфату
137. При зворотному титруванні водного розчину ацетатної кислоти в якості індикатора використовують:

A * фенолфталеїн

B дифеніламін

C дифенілкарбазон

D еріохром чорний Т

E мурексид
138. Для кількісного визначення калію хлориду в препараті використали метод меркурометрії.

В якості індикатора застосували:A * дифенілкарбазон

B метиловий червоний

C фенолфталеїн

D флуоресцеїн

E фероїн
139. У якому середовищі найчастіше здійснюють перманганатометричне титрування феруму (ІІ)?

A * у сульфатнокислому

B у спиртовому

C у нітратнокислому

D у лужному

E у солянокислому
140. При визначенні хлоридів у питній воді застосовують метод меркуриметрії. Як титрант

використали розчин:A * Hg(NO3)2

B Hg2(NO3)2

C HgCl2

D HgSO4

E Hg2Cl2
141. При броматометричному визначенні стрептоциду (первинний ароматичний амін) застосовують пряме титрування стандартним розчином калію бромату. Як індикатор цього титрування застосовують:

A * метиловий оранжевий

B фенолфталеїн

C еріохром чорний Т

D ферум (ІІІ) тіоціанат

E мурексид
142. Для гравиметрического определения сульфат-ионов в качестве осадителя используют раствор:

A * бария хлорида

B магния хлорида

C цинка хлорида

D серебра нитрата

E железа (II) хлорида
143. Раствор калия йодида титруют стандартным раствором серебра нитрата (прямое

титрование), используя в качестве индикатора:A * флуоресцеин

B метиловый оранжевый

C железо-аммонийные квасцы

D раствор крахмала

E тропеолин 00
144. Для потенциометрического определения в растворе, содержащем аммиак и натрия гидроксид, пригоден индикаторный электрод:

A * стеклянный

B платиновый

C серебряный

D хлорсеребряный

E цинковый
145. На анализ поступил раствор калия дихромата. Для его количественного определения был использован один из физико-химических методов анализа:

A * спектрофотометрический

B флуориметрический

C поляриметрический

D кулонометрический

E турбидиметрический
146. Концентрацию уксусной кислоты в анализируемом растворе определяют методом потенциометрического титрования. Выберите индикаторный электрод:

A * стеклянный

B цинковый

C хлорсеребряный

D ртутный

E каломельный
147. Одним із методів редоксиметрії є йодометрія. В якості титранту методу йодометрії

використовують розчин:A * натрію тіосульфату

B церію сульфату

C натрію нітриту

D натрію гідроксиду

E калію перманганату
148. При проведенні титриметричного визначення речовин методом меркуриметричного титрування в якості індикатора можно використовать:

A * Дифенілкарбазид.

B Хромат калію.

C Еріохром чорний Т.

D Крохмаль.

E Тропеолін ОО
149. Одним із електрохімічних методів аналізу є полярографія. Кількість речовини у досліджуваній системі в ході полярографічного аналізу визначається за:

A * Висотою полярографічної хвилі.

B Величиною електрорушійної сили.

C Силою струму.

D Положенням полярографічної хвилі.

E Шириною полярографічної хвилі.

150. Одним із поширених інструментальних методів аналізу є фотометрія, яка базується на

вимірюванні:

A * Оптичної густини

B Показника заломлення.

C кута обертання

D довжини хвилі

E інтенсивності флуоресценції
151. Сульфаниламиды содержат в своей структуре первичную ароматическую аминогруппу.

Укажите метод количественного определения этих соединений:A *Нитритометрия

B Иодометрия

C Дихроматометрия

D Перманганатометрия

E Цериметрия
152. Определение галогенид-ионов аргентометрически по методу Фольгарда следует проводить:

A *в азотнокислой среде

B в уксуснокислой среде

C В нейтральной среде

D в слабощелочной среде

E в сильнощелочной среде
153. При аргентометрическом определении лекарственного препарата, содержащего KBr,

по методу Мора в качестве индикатора используют:A *Калия хромат

B Железа (III) тиоцианат

C Флуоресцеин

D Мурексид

E Тропеолин ОО
154. Борную кислоту (Ка= 5,8.10-10) в водном растворе в присутствии глицерина можно

определять методом:A *Алкалиметрии

B Ацидиметрии

C Иодометрии

D Перманганатометрии

E Цериметрии
155. Определение оксида мышьяка (III) в лекарственных препаратах проводят иодометрическим методом. Выберите индикатор.

A *Раствор крахмала

B Мурексид

C Тропеолин ОО

D Эозин

E Фенолфталеин
156. Подберите посуду используемую в титриметрических методах анализа для измерения точного объема титранта.

A *Бюретка

B Пипетка

C Мерная колба

D Мерный цилиндр

E Мензурка
157. Подберите посуду, используемую в титриметрических методах анализа, для отмеривания объемов вспомогательных реагентов.

A *Мерный цилиндр

B Мерная колба

C Бюретка

D Пипетка

E Коническая колба
158. Выберите метод количественного определения раствора магния сульфата для инъекций:

A *Комплексонометрия

B Кислотно-основное титрование

C Цериметрия

D Иодхлориметрия

E Нитритометрия
159. В методе иодометрии конечную точку титрования определяют с помощью индикатора

крахмала, который следует прибавлять:A *В конце титрования

B В начале титрования

C Когда оттитрованоа 50% определяемого вещества

D В точке эквивалентности

E В процессе титрования
160. Угол вращения плоскости поляризации оптически активных органических веществ, измеряют с помощью прибора:

A *Поляриметра

B Рефрактометра

C Кондуктометра

D Спектрофотометра

E Потенциометра
161. Укажите физико-химический метод анализа, основанный на измерении изменяющейся

в результате химической реакции электропроводности исследуемых растворов.A *Кондуктометрия

B Кулонометрия

C Потенциометрия

D Полярография

E Амперометрия
162. Укажите метод, основанный на измерении количества электричества, израсходованного

на электролиз определенного количества вещества:A *Кулонометрия

B Амперометрия

C Потенциометрия

D Полярография

E Кондуктометрия
163. В основі кількісного аналізу в газовій хроматографії лежить залежність:

A *Висоти хроматографічного піка або його площі від концентрації речовини.

B Часу утримування від концентрації речовини.

C Об’єму утримування від концентрації речовини.

D Ширини хроматографічного піка від концентрації.

E Висоти, еквівалентної теоретичній тарілці , від кількості речовини.
164. В кількісному аналізі для ідентифікації речовин використовується специфічна характеристика речовин - крива світлопоглинання. Крива світлопоглинання – це графічна залежність:

A * Оптичної густини розчину від довжини хвилі падаючого світла .

B Оптичної густини розчину від концентрації забарвленої речовини.

C Інтенсивності забарвлення розчину від товщини поглинаючого шару.

D Оптичної густини від товщини поглинаючого шару.

E Інтенсивності світлового потоку, що виходить з розчину, від товщини поглинаючого

шару.
165. Лікарський препарат містить натрію гідрокарбонат і натрію хлорид. Запропонуйте метод

кількісного визначення натрію гідрокарбонату:

A *Кислотно-основне титрування.

B Осаджувальне титрування.

C Окисно-відновне титрування.

D Комплексиметричне титрування.

E Кулонометричне титрування.
166. Вміст магнію сульфату в лікарському препараті визначають методом комплексонометричного титрування. Запропонуйте індикатор для фіксування кінцевої точки титрування:

A *Хромоген чорний.

B Фенолфталеїн.

C Метиловий оранжевий.

D Дифенілкарбазон.

E Еозін.
167. Для кількісного визначення вмісту стрептоциду використовують метод броматометричного титрування. Титрант методу – розчин калію бромату, його можна готувати як:

A *Первинний так і вторинний стандартний розчин.

B Тільки первинний стандартний розчин .

C Тільки вторинний стандартний розчин.

D Розчин з приготовленим титром.

E Розчин з установленим титром.
168. Для визначення масової частки аргентуму нітрату в лікарському препараті використовують метод прямого титрування за Фольгардом. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:

A *Амонію заліза (ІІІ) сульфату

B калію хромату

C флуоресцеїну

D дифенілкарбазону

E еозіну
169. Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті використовують

метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:A * флуоресцеїну

B калію хромату

C Амонію заліза (ІІІ) сульфату

D дифенілкарбазону

E фероїну
170. Для визначення масової частки натрію хлориду в ізотонічному розчині використовують

метод Мора. Титрування проводять у присутності розчину індикатора:A * калію хромату

B флуоресцеїну

C Амонію заліза (ІІІ) сульфату

D дифенілкарбазону

E фероїну
171. Вибиріть пару електродів для потенціометричного визначення рН розчину

A *Скляний - хлорсрібний.

B Каломельний – хлорсрібний.

C Хінгідронний-сурьмяний.

D Сірчанокислий ртутний - хлорсрібний.

E Скляний – сурьмяний.
172. Для кількісного визначення ферум ІІ сульфату методом потенціометричного титрування

в якості індикаторного електроду застосовують:A *Платиновий електрод.

B Хлорсрібний електрод.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка