Крок 1 Аналітична хімія Якісний аналіз
Сторінка5/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5
C Хінгідронний електрод.

D Сурмяний електрод.

E Скляний електрод.
173. При визначенні масової частки пероксиду водню методом перманганатометрії необхідне

значення рН середовища створюють за допомогою:A *Сульфатної кислоти.

B Нітратної кислоти.

C Оцтової кислоти.

D Хлороводневої кислоти.

E Щавлевої кислоти.
174. Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у присутності редокс- індикатора:

A *Фероїну

B Метилового червоного

C Еозіну

D Флуоресцеїну

E Метилового оранжевого
175. Визначення масової частки аскорбінової кислоти методом церіметрії проводять у

присутності фероїну, який належить до:A *Редокс-індикаторів.

B метал-індикаторів

C флуорисцентних індикаторів.

D Кислотно-основних індикаторів.

E Адсорбційних індикаторів.
176. В лабораторіях різного профілю для визначення загальної твердості питної води

використовують метод:A *Комплексонометрії

B Ацидиметрії

C Осадження

D Оксидиметрії

E Алкаліметрії
177. Укажіть, який параметр вимірюють при кондуктометричному титруванні розчинів

електролітів:A *Електропровідність

B Електрорушійна сила

C В’язкість розчину

D Кислотність середовища

E Концентрація розчину

178. Укажіть, яку характеристику в титриметричних методах аналізу використовують при

виборі індикатору:

A *Інтервал переходу

B Константа індикатора

C Стрибок титрування

D Показник титрування

E Точка нейтралізації
179. Абсорбційні оптичні методи аналізу засновані на використанні:

A * об’єднаного закону світлопоглинання Бугера-Ламберта-Бера.

B закону Гесса

C закону Фарадея

D закону Кольрауша

E закону Ломеля-Стокса
180. Укажіть тип хімічної реакції при титриметричному визначенні загальної твердості води:

A * комплексоутворення

B кислотно-основний

C електрофільного заміщення

D осадження

E окислення-відновлення
181. Укажіть тип хімічної реакції при титруванні тіосульфату натрію розчином йоду?

A *окиснення-відновлення

B кислотно-основний

C нуклеофільного заміщення

D осадження

E комплексоутворення
182. Укажіть тип хімічної реакції при титруванні оцтової кислоти розчином натрію гідроксиду.

A *Кислотно-основний

B Окиснення-відновлення

C Електрофільного заміщення

D Осадження

E Комплексоутворення
183. Галогенід-іони в лікарських препаратах визначають методом титрування, в основі якого

лежить реакція:A * Осадження

B Окиснення-відновлення

C Заміщення

D Кислотно-основна

E Комплексоутворення
184. Для визначенні кінцевої точки титрування у методі кислотно-основного титрування

використовують індикатори:A *рН- індикатори

B редокс-індикатори

C адсорбційні індикатори

D метал-індикатори

E люмінесцентні індикатори
185. Укажіть, які стандартні розчини (титранти) використовують у методі кислотно-основного

титрування?A *NaOH, HCl

B AgNO3, BaCl2

C NaNO2, Nа2S2O3

D KI, K2Cr2O7

E КІ, KMnO4
186. Укажіть стандартний розчин йодометричного визначення відновників (пряме

титрування)?A *розчин I2

B розчин KMnO4

C розчин Na2S2O3

D розчин K2Cr2O7

E розчин КІ
187. Укажіть, який індикатор використовують у методі йодометрії?

A *розчин крохмалю

B розчин фенолфталеїну

C розчин хромогену чорного

D розчин дифеніламіну

E розчин метилового червоного
188. У кількісному аналіз використовують метод іонообмінної хроматографії. Укажіть який

процес лежить в основі методу іонообмінної хроматографії?A *Оборотний стехіометричний обмін іонів

B Адсорбція іонів на поверхні за правилом Панета – Фаянса.

C Окисно-відновний процес

D Реакції утворення та розчинення осадів

E Утворення внутрішньокомплексної сполуки
189. Амперометричне титрування використовують для аналізу деяких фармацевтичних

препаратів. Метод амперометричного титрування заснований на:A * визначенні точки еквівалентності за різкою зміною дифузійного струму в процесі титрування

B вимірюванні різниці потенціалів між електродами у процесі титрування.

C вимірюванні напруги у комірці під час титрування.

D іонному обміні між розчином, що аналізують, і катіонітом.

E іонному обміні між аніонітом і розчином, що аналізують
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка