Методи навчання
Скачати 142.64 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір142.64 Kb.
Методи навчання

При вивченні дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» використовуються всі різновиди методів навчання, рекомендовані для вищої школи, а саме:

-за джерелами знань: словесні (пояснення, лекція, бесіда, дискусія); наочні (демонстрація); практичні (практична робота, опанування практичними навичками), на яких робиться особливий акцент при вивченні дисципліни;


 • за логікою навчального процесу: аналітичний (виділення окремих симптомів захворювання), синтетичний (з'ясування взаємозв'язку симптомів та виділення синдромів захворювання), їх поєднання - анатітико-синтетичний, а також індуктивний метод (переважно при вивченні модуля № 1 «Основні методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб»), дедуктивний (при вивченні модуля модуля № 2 «Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів»), їх поєднання - традуктивний метод (при вивченні обох модулів);

 • за рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Поєднуючи та узагальнюючи наведені вище методи навчання, при вивченні дисципліни доцільно впроваджувати такі методи організації навчальних занять як;

 • метод клінічних кейсів,

 • проблемно-дослідницький метод,

 • метод індивідуальних навчально-дослідних завдань,

 • метод конкурентних груп,

 • метод тренінгових технологій,

 • метод проведення наукових конференцій із застосуванням інтерактивних, міждисциплінарних та інформаційно-комп'ютерних технологій

Видами навчальної діяльності студента, згідно з навчальним планом, є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.

Лекційний і практичний етапи навчання студентів по можливості формуються у такій послідовності, щоб теми лекцій передували практичним заняттям.

Практичні заняття тривалістю 2,5 академічні години проходять у терапевтичній клініці та складаються з чотирьох структурних частин:


 1. засвоєння теоретичної частини теми,

 2. демонстрація викладачем методики дослідження тематичного хворого,

3) робота студентів по відпрацюванню практичних навичок біля ліжка хворого під
контролем викладача,

4) вирішення ситуаційних завдань та тест-контроль засвоєння матеріалу.

При проведенні практичних занять основне місце посідає опанування практичними навичками з фізикального обстеження хворого та робота безпосередньо із пацієнтами.

Па підставі засвоєння клінічних методів обстеження хворого, вміння їх синтезувати, оцінювати та аналізувати у студента формується клінічне мислення та навички встановлення синдромного діагнозу, що і є основним завданням пропедевтичної терапії.

Самостійна робота студентів посідає у вивченні дисципліни вагоме місце. Окрім традиційної передаудиторної підготовки з теоретичних питань пропедевтики внутрішньої медицини, вона включає роботу студентів у відділеннях терапевтичного стаціонару, клінічних лабораторіях та відділеннях функціональної діагностики в позааудиторний час, ефективність якої повинна забезпечуватись викладачами та допоміжним персоналом кафедр пропедевтики внутрішньої медицини. До самостійної роботи включено курацію хворих з написанням історії хвороби, яка включає розпитування та повне фізикальне обстеження хворого з визначенням провідних синдромів.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до (

конкретних цілей теми. На всіх практичних заняттях застосовується об'єктивний контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок.Проміжний контроль здійснюється на останньому занятті кожного змістового модуля та передбачає стандартизований контроль засвоєння відповідного тематичного блоку інформації.

Підсумковий контроль проводиться по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів на останньому занятті модуля (підсумковий модульний контроль).

Контроль виконання самостійної роботи, яка передбачена в темі поряд з аулнторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Коїггроль засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудигорних навчальних занять, здійснюється при підсумковому модульному контролі.

Методи контролю:Теоретичні знання - тестування письмове та комп'ютерне, індивідуальне опитування, співбесіда, структуровані за змістом письмові роботи.

Практичні навички та уміння - контроль виконання стандартизованих за методикою проведення практичних навичок:

 • розпитування хворого.

 • огляд загальний і місцевий,

 • пальпація, перкусія, аускультація,

 • оцінка за стандартизованим алгоритмом результатів інструментальних та лабораторних методів обстеження хворого, передбачених програмою дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини».

 • узагальнення результатів суб'єктивного, фізикального, лабораторного та інструментатьного обстеження хворого із оформленням стандартизованої історії хвороби

 • складання плану подальшого обстеження хворого.

Методичне забезпечення

Методичне забезпечення мають всі види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів.Методичне забезпечення лекційного курсу:

 1. Тези лекцій.

 2. Методичні розробки лекцій.

 3. Презентації лекцій.

 4. Аудіозаписи з даними аускультації серця та легень.

 5. Відеофільми та навчальні кінофільми з даними інструментальних методів
  обстеження.

 6. Демонстраційні матеріали до розбору тематичних хворих та клінічних випадків.
  Методичне забезпечення практичних занять:

 1. Методичні розробки практичних занять для викладачів.

 2. Методичні вказівки до практичних занять для студентів.

 3. Варіанти тестових питань та завдань для перевірки вихідною рівня знань з кожної теми модуля.

 4. Варіанти ситуаційних завдань для перевірки засвоєння тем, змістових модулів.

 5. Варіанти завдань (теоретичних та практичних) для підсумкового модульного контролю.


Методичне забезпечення самостійної роботи студентів:

 1. Методичні вказівки для передаудиторної підготовки до практичних занять.

 2. Методичні вказівки до вивчення тем, що не входять до плану аудиторних занять.

 3. Методичні рекомендації з методів фізикального обстеження хворого та написання історії хвороби.

 4. Варіанти завдань для самостійної та індивідуальної робота студентів.


Рекомендована література

Базова


 1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для мед. ВНЗ III-IV p.a. - 3-тє вид. випр. і доп. / За ред. О.Г. Яворського. - К., 2013. - 552 с. + 12 с. кольор. вкл.

 2. Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини/ О.М.Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова. - К.: Медицина, 2010. - 750 с.

 3. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І. - К.: Книга плюс, 2007. - 632 с: іл.

 4. Щуліпенко І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: 3агальна семіотика і діагностика: навч. посібник. - К.: Медицина, 2008. - 304 с. + 8 с. кол. вкл.

 5. Щуліпенко І.М. Методичні рекомендації з клінічного обстеження хворого терапевтичного профілю і методики написання історії хвороби на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини. - К.: НМУ, 2009. - 45с.

Допоміжна 1. Василенко В.Х. Введение в клинику внутренних болезней. - М.: Медицина, 1985.

 2. Губергриц А.Я. Непосредственное исследование больного. - М.: Медицина. 1972.

 3. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). - Дн-ск, Арт-прес, 2002.

 4. Дзяк Г.В., Хомазюк ТА., Нетяженко В.З. Основи діагностики внутрішніх хвороб (довідник). - Дн-ск, видавництво ДДМА, 2001.

 5. Нетяженко В.З., Полишко В.К., Семина А.Г. Руководство к практическим занятиям по семиотике и диагностике в клинике внутренних болезней (в 2-х томах). - К.: Хрещатик, 1994.

 1. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мойсеєнко ВО., Хомазюк В.Л. - Пропедевтика внутрішніх хвороб. - К., 1996.

 2. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном (т.1-2) - пер. з англ., Київ: «Кобза», 1994.

 3. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб - К.: Здоров'я, 1993.

 4. Передерий В.Г., Нетяженко В.З., Семина А.Г. Методика обследования в клинике внутренних болезней. – К., 1994.

 5. Шкляр М.Б. Диагностика внутренних болезней - К : 1972.

Інформаційні ресурси

 1. Яворський О.Г. Аудіодиск «Аускультація легень: основні й побічні дихальні шуми. Аускультація серця: тони й шуми» / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013.

 2. Яворський О.Г. DVD-фільм «Пальпація, перкусія, аускультація» (українського й англійською мовами) / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013.

 3. Яворський О.Г. DVD-фільм «Анамнез. Огляд: фото пацієнтів» / Яворський О.Г., аудіо- та відеоматеріали, 2013.

 1. Методическое пособие по "Клинической, лабораторной диагностике" [Электронный ресурс] : для преподавателей и студентов / В. В. Сыволап, 3. Е. Григорьева [и др.] ; Запорож. гос. мед. ун-т. Кафедра пропедевтики внутренних болезней с уходом за больными. - Электрон, текстовые дан. - Запорожье : ЗГМУ, 2012. - 50 с. - (598 Кб). -616.1/4-071 -076(075.8) С 95. - Б. ц.

 2. Сборник итоговых тестов для студентов 3-го курса медицинского факультета по модулю 1: "Основные методы обследования больных в клинике внутренних болезней" [Электронный ресурс]: сборник / В. В. Сыволап. 3. Е. Григорьева [и др.]; Запорож. гос. мед. ун-т, Кафедра пропедевтики внутренних болезней с уходом за больными. - Электрон, текстовые дан. - Запорожье : ЗГМУ, 2011. - 43 с. - (527 Кб). -616.1/4-07 С 75. - Б. ц.

 3. Сборник итоговых тестов для студентов 3-го курса медицинского факультета по модулю 2: "Симптомы и синдромы при заболеваниях внутренних органов" [Электронный ресурс]: сборник / В. В. Сыволап, 3. Е. Григорьева [и др.]; Запорож. гос. мед. ун-т, Кафедра пропедевтики внутренних болезней с уходом за больными. -Электрон, текстовые дан. - Запорожье : ЗГМУ, 2011. - 63 с. - (720 Кб). - 616.1/4-07 С 75. - Б. ц.

Інтернет-ресурси:

7.3 тем «Загальний огляд хворого, огляд окремих частин тіла»

 • http.//www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/puImonar/pd/contents.htm

 • http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/

8.З тем змістового модуля «Основні методи обстеження органів дихання»

 • http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/

 • http./www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm

9.З тем змістового модуля «Основні методи обстеження серцево-судинної системи»

 • http://www.cardiologysite.com/

 • http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm

 • http://www.blaufuss.org/

- http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/

10. З тем змістового модуля «Основні методи обстеження органів шлунково-кишкового тракту та нирок»- http://www.meddean.luc.edu/lumen/meded/medicine/pulmonar/pd/contents.htm

- http://gastroresource.com/GITextbook/En/Default.htm

- http://meded.ucsd.edu/clinicalmed/

11. З теми «Інструментальні методи обстеження серця: ЕКГ»- http://library.med.utah.edu/kw/ecg/

- http://www.ecglibrary.com/

- http://www.blaufuss.org/

12. З питань етико-деоігтологічних аспетів роботи лікаря:

- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vzhdu/2011_57/vip_57_13.pdf

- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Mosv/2012_4/data/article22.pdf

- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2012_1/2neranov.pdf.

14. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини» с підсумковий модульний контроль, який проводиться після завершення вивчення всіх тем модуля на останньому занятті.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідати всі аудиторні навчальні заняття (лекції, практичні заняття), передбачені календарним планом (або своєчасно їх відпрацювали) та набрати за поточну начальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну:


 • при вивченні модуля № 1 - 66 балів,

 • при вивченні модуля № 2 - 75 балів.

Підсумковий модульний контроль передбачає перевірку теоретичних знань студента, демонстрацію виконання ним практичних навичок та аналіз результатів інструментального/лабораторного обстеження хворого (ситуаційне завдання).

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80. Підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.Засоби діагностики успішності навчання

Для діагностики успішності навчання застосовуються наступні засоби: 1. Тестові завдання формату А

 2. Структуровані завдання для письмових робіт

 3. Практичні завдання для перевірки опанування практичними навичками

 4. Набори медичних термінів для контролю засвоєння латинської термінології

 5. Комплекти результатів загально-клінічного лабораторного обстеження хворих:

 • Загальний аналіз крові

 • Біохімічне дослідження крові

 • Загальний аналіз сечі

 • Аналізи сечі за методами Зимницького, Нечиноренка, Амбурже

 • Аналіз дуоденального вмісту

 • Аналіз шлункового вмісту

6. Комплекти результатів інструментальних обстежень хворих:

 • Рентгенограми

 • ЕКГ

 • Ехокардіограми

 • Фонокардіограми

 • УЗД органів черевної порожнини та за очеревинного простору

Розробка питань тест-контролю та формування структурованих завдань дія письмових робіт, що використовуються для діагностики теоретичної успішності навчання, мас базуватись на переліку питань, які повинен засвоїти студент при вивченні модулів № 1 та 2 дисципліни «Пропедевтика внутрішньої медицини».


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка