Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальності 07010503
Скачати 221.18 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір221.18 Kb.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА


відкритого заняття

з дисципліни «Економічна теорія»

для студентів спеціальності 5.07010503

« Обслуговування і ремонт залізничних

споруд та об’єктів колійного господарства»

2014

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Економічна теорія». Підготувала Карамишева Л.К. викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Дебальцівська філія Державного вищого навчального закладу «Артемівський коледж транспортної інфраструктури» - 2014

Викладено методику проведення лекції з використанням інтерактивних технологій, спрямованої на оволодіння знаннями з теми «Економічна система суспільства»

Для викладачів економічної теорії вищих навчальних закладів 1 – 2 рівнів акредитації.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії гуманітарних та соціально – економічних дисциплін (протокол № 5 від …23 грудня…2013)

ВСТУП


Ефективність функціонування національної економіки – задоволення поточних потреб суспільства, нагромадження національного багатства і стан довкілля – вирішальною мірою залежить від типу економічних системи.

Проблема економічних систем суспільства, їх генезису, внутрішніх чинників та логіки становлення і розгортання є однією з найактуальніших. Цивілізаційний вектор сучасних економічних систем зумовлює значні трансформаційні зміни у всіх складових архітектури суспільного ладу. Набуває нових вимірів демократична організація суспільства, з’являються нові ціннісні орієнтири і переосмислюються вже відомі, а справді докорінні перетворення відбуваються у вирішальній сфері функціонування соціуму – економічній діяльності та економічній системі суспільства в цілому. Це особливо актуалізує проблему людини як головного чинника економічного розвитку. Необхідність дослідження вищевказаних проблем викликана потребами суспільної практики, а також є наслідком значного підвищення ролі етики відповідальності в умовах відкритого суспільства у 3 тисячолітті. Подібні процеси спостерігаємо і в економіці сучасної України, яка перебуває у стані ринкової трансформації.

Центральною проблемою сучасної економічної науки є дослідження закономірностей становлення й перспектив сучасних економічних систем, особливо у контексті посилення євро інтеграційного процесу, що має надзвичайно важливе значення для України.

Вивчення змісту економічних систем, проблем їх порівняння видається нині найбільш конструктивним на «стиках» економічної теорії з іншими суспільними науками.

На занятті просліджується зв'язок з предметами «Історія», «Соціологія», «Економічна географія», «Економіка підприємства» тощо.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема заняття: «Економічна система суспільства»

Мета заняття:

Методична: вдосконалення методики проведення відкритого заняття з використанням інтерактивних методів навчання, персонального комп’ютера у вирішенні практичних завдань.

Дидактична: з’ясувати, що таке економічна система, ознайомити з основними елементами економічних систем; розширити знання про форми власності, ознайомити з поняттями, принципами кожної економічної системи, визначити переваги та обмеження конкретної економічної системи.

Розвивальна: розвивати економічне мислення, формувати уміння самостійної роботи на заняттях, продовжити формувати логічність і послідовність у викладенні власної думки.

Виховна: розвиток пізнавальних і професійних інтересів.

Вид заняття: лекція поточна

Тип заняття: вивчення нового матеріалу

Методи і форми проведення заняття: обговорення малими групами, тестування, розв’язання задач і проблемних ситуацій, мозкова атака, кейс – метод.

Міждисциплінарні зв’язки: історія, правознавство, економічна географія.

Методичне та технічне забезпечення: тести для контролю знань, картки з задачами, роздатковий матеріал для «мозкової атаки», персональний комп’ютер, стенд «Економічна система суспільства».

Зміст і хід заняття:


 1. Організаційна частина заняття:

Слово викладача: Добрий день, студенти і наші гості!

Перевіримо присутність наших студентів на занятті. (Викладач називає прізвища студентів для перевірки їх присутності).

 1. Повідомлення теми та мети заняття:

Слово викладача:

Тема нашого заняття «Економічна система суспільства». Заняття лекційне.

Мета заняття – з’ясувати, що таке економічна система, ознайомитися з основними елементами економічних систем, принципами та схемами кожної конкретної економічної системи; ознайомитися з поняттями економічна і соціальна справедливість і проблемами економіки в Україні.

 1. Мотивація вивчення теми:

На протязі вивчення цієї теми ми використовуємо раніш набуті знання з історії, правознавства, економічної теорії, економічної географії.

Відкриваємо ноутбуки, файл з темою №4 та завданнями до неї. • Прокоментуйте вислів видатного економіста Д. Локка: «Причина, з якої люди створюють суспільство,- збереження їхньої власності»

Використовується технологія «вільного мікрофона»: студенти відповідають швидко і по черзі з предметом, який виконує роль мікрофона.

У підсумку, моделюємо суспільну думку; яку заносимо в ноутбук (відповідь на перше завдання) 1. Актуалізація діяльності студентів.

Економічне життя кожного суспільства певним чином організоване. Кожна організація розрізняється за типом власності на економічні ресурси.

Відкриваємо файл з завданням №2, де пропонується пройти міні-тест. Правильні відповіді певним чином фіксується (Кожна відповідь = 0,5 б)

Викладач оцінює 5 студентів. Потім коментує. Кожний тест «Чому так, а не інакше», виправляє помилки.

Міні – тест
1. Виберіть варіант відповіді, у якому наведено повний зміст права власності:

А право володіння і розпорядження майном;

Б право володіння і користування майном;

В право користування і розпорядження майном;

Г право володіння, користування і розпорядження майном.
2. Як називається процес виведення майна підприємств держав­ного сектора з власності держави:

А демонополізація;

Б націоналізація;

В приватизація;

Г роздержавлення?
3.Укажіть, що з наведеного не використовується в якості способу привласнення в сучасних умовах:

А купівля;

Б рішення суду;

В силове захоплення;

Г успадкування.
4.Визначте, хто з перелічених осіб є суб’єктом права загально­державної власності в Україні:

А народ України в. особі Верховної Ради України;

Б Кабінет Міністрів України;

В органи місцевого самоврядування;

Г державне підприємство.
5.Який спосіб закріплення прав власності за певними суб’єктами є головним у сучасних умовах:

А традиції,

Б юридичні норми,

В релігійні переконання,

Г сила?
6. Яка форма власності розвивалася за часів формування капі­талістичного способу виробництва:

А приватна

Б державна

В особиста

Г суспільна
7. Власність - це:

а ) ставлення людини до речі;

б) сама річ;

в) ставлення людей один до одного з приводу привласнення речей.


8. Розмежуйте суб'єкти та об'єкти власності:

а ) земля;

б) держава;

в) виробничі будівлі та споруди;

г) акціонерне товариство;

д) прокатний стан;

е) Іван Іванович Іванов;

ж) прогулянковий катер;

з) автомобіль;

і ) костюм.


9. Якщо виробництво здійснюється в інтересах окремого індивідуума це:

а ) колективна власність і колективне привласнення;

б) приватна власність і приватне привласнення;

в) суспільна власність і суспільне привласнення;

г) всі відповіді невірні.
10.Розмежуйте позитивні та негативні прояви приватної власності

А ) майнова диференціація власників

Б) сприяння розвитку підприємництва

В) посилення конкурентної боротьбиРезультати міні - тесту:

 1. г

 2. г

 3. в

 4. а

 5. б

 6. а

 7. в

 8. б,г,е, \ а,в,д,ж,з,и

 9. б

 10. б,в\а

5. Діяльність студентів, спрямована на реалізацію цілій заняття

План лекції

1 Суть і класифікація економічної системи

2 Традиційна економічна система

3 Ринкова економічна система

4 Командна економічна система

5 Змішана економічна система

6 Перехідна економічна система

Слово викладача:

У процесі господарської діяльності економічні відносини між людьми розглядаються як певна система. Особливим чином упорядковану систему зв’язків між власниками і споживачами матеріальних благ і послуг прийнято називати економічною системою. Отже, економічна система – це спосіб організації економічного життя суспільства або сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі чинних у ньому майнових відносин і організаційних форм господарювання.

«Мозковий штурм»

Відкриваємо завдання 2.


ВВП 2013


США

15710

Млрд.долл.

КИТАЙ

13123
ИНДІЯ

4924
ЯПОНІЯ

4811
НІМЕТЧИНА

3250
РОСІЯ

2830
БРАЗИЛІЯ

2618
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

2408
ФРАНЦІЯ

2398
ІТАЛІЯ

1989
УКРАЇНА (2012р)

173,9
ВВП (ППС) на душу населення 2012 р
1

ЛІХТЕНШТЕЙН

102301

Дол.

2

ЛЮКСЕМБУРГ

88318
3

КАТАР

86507
4

НОРВЕГІЯ

62767
5

СІНГАПУР

61803
6

ШВЕЙЦАРІЯ

52063
7

США

49965
10

АВСТРІЯ

43324
15

ШВЕЦІЯ

42217
17

НІМЕТЧИНА

40394
23

ЯПОНІЯ

35204
37

ЧЕХІЯ

26426
43

РОСІЯ

23529
98

УКРАЇНА

7418
180

ДР КОНГО

422Студенти висловлюють свої ідеї щодо вирішення проблеми «Чому в різних країнах рівень економічного добробуту людей відрізняється?»

Моделюємо відповідь:

ВВП на душу населення більше в тих країнах, де існує:

А) непереривний науково-технічний прогрес

Б) пріоритет споживача

В) власний інтерес

Г) висока виробнича праця

Ґ) економічна ефективність

Слово викладача:

Економічні системи відрізняються з точки зору:


 1. Відносин власності (форм та видів власності на засоби виробництва)

 2. Способів вирішення основних проблем: що, як і для кого виробляти?

 3. Способів досягнення основних соціальних цілей системи.

До соціальних цілей системи відносяться:
 1. Економічна свобода

 2. Економічна справедливість

 3. Економічна ефективність

 4. Економічна безпека

 5. Економічне зростання

 6. Засобів узгодження дій економічних суб’єктів між собою

Запитання та відповіді:

(використовується стенд «Економічна система суспільства») • Хто вирішує питання: що, як і для кого виробляти?

Відповідь: економічні одиниці (особа, колектив, держава)

 • Що означає питання «Що виробляти?»

Відповідь:які товари та послуги необхідно виробляти з ресурсів даної країни

 • Що означає питання «Як виробляти?»

Відповідь: на основі яких технологій повинні бути вироблені товари та послуги

 • Для кого виробляти?

Відповідь: для кого призначені товари, як будуть розподілятись вироблені товари між членами суспільства
Завдання: Активно працюємо, виділяємо основні принципи кожної економічної системи і заповнюємо, після обговорення, таблицю на персональному комп’ютері.

Таблиця Типи економічних систем

Типи

Принципи

ТрадиційнаКоманднаРинкова
ЗмішанаПерехіднаОсновні принципи студенти виділяють, виходячи з питань:

 • Вид власності

 • Спосіб вирішення проблем: що, як і для кого виробляти?

 • Характер праці

 • Науково – технічний прогрес

 • Тип господарства

 • Роль держави

2. Традиційна економічна система існувала на протязі досить тривалого часу розвитку людства.

Її характерні риси:

- Колективна власність на засоби виробництва всієї общини.

- Використання ручних знарядь виробництва.

- Панування натуральної системи господарства.

- Наступні покоління приймають такі ж економічні рішення, що й минулі покоління.

- В економіці панують звичаї, традиції, які переходять з покоління в покоління.

- Низька продуктивність праці, консерватизм в розвитку продуктивних сил.

3. Ринкова економічна система виростає з системи товарного виробництва на тій його стадії, коли воно носить загальний характер, і повністю витісняє натуральне господарство. Ринкова система лежить в основі економіки всіх розвинутих країн світу, що говорить про її високу ефективність.

Основні риси ринкової економіки:

- Різноманітність форм та видів власності, провідною з яких виступає приватна власність.

- Економічна самостійність виробників в вирішенні основних економічних проблем: що, як і для кого виробляти.

- Свобода конкуренції між товаровиробниками за споживача, яка стимулює фірми постійно покращувати якість продукції, зменшувати затрати ресурсів, швидко використовувати в виробництві найновіші досягнення Н І Р,

- Свобода цінотворення, коли ціни вільно формуються на ринку.

- Свобода підприємницької діяльності, можливість для кожного бажаючого відкрити свій бізнес.

- Економічна відповідальність підприємців за результати своєї діяльності. Кожен підприємець розплачується за негативні наслідки прийнятих рішень своїм капіталом, а інколи - і своїм майном.

- Ринкова економіка - це саморегульована економічна система, оскільки ринок надає виробникам інформацію про необхідність збільшення виробництва одних товарів та послуг, або зменшення виробництва інших, що призводить до автоматичного перерозподілу ресурсів.

Ринкова економіка автоматично позбавляється від неефективних збиткових господарств.

Таким чином, ринкова економіка має дуже багато переваг. В той час вона не є ідеальною економічною системою, і має певні недоліки:

- Ринкова економіка в чистому вигляді розвивається стихійно і породжує такі явища, як економічні кризи, безробіття, інфляція, масові банкрутства.

- В ринковій економіці йде соціальне розшарування населення на багатих та бідних.

- В ринковій економіці відсутня соціальна допомога людям з низьким рівнем доходів, безробітним, інвалідам, одиноким людям.

- Механізм конкуренції інколи призводить до формування монополій.


Діалог: Чому суперництво між виробниками вигідне для споживачів?
Відповідь: продавці намагаються виробити товар високої якості, зменшивши витрати на виробництво, що уможливлює продаж продукції за нижчими цінами.

Діалог і заповнення таблиці.


4. Мрії суспільства про соціальну справедливість приводили до реформ і революціям. Жовтнева революція 1917р. в Російській імперії змінила політичний устрій і економічну систему.
Питання: Як змінилося відношення власності?

(встановлена була державна власність на кошти виробництва).

Завдання: Проаналізувати основні наслідки.

Основні риси командної економіки:

- Державна власність на всі засоби виробництва, землю, її надра, об'єкти соціально-культурної сфери.

- Основні економічні рішення приймає держава та її центральні органи.

- Неефективне використання обмежених ресурсів, високий рівень матеріалоємності та фондоємності продукції.

- Відсутність конкурентної боротьби, що призводить до низького рівня продуктивності праці та якості продукції.

- Відсутність економічної зацікавленості підприємств в використанні найновіших досягнень НТР.

- Державне гарантування підприємствам повного збуту продукції при будь-якій ціні.

- Командна економіка побудована на принципах жорстокого централізму, всеохоплюючого планування. Вона не забезпечує економічної свободи виробників, їх самостійності в прийнятті економічних рішень.

- В командній економіці діє принцип зрівнялівки, який приводить до втрати стимулів до високопродуктивної праці, до неефективного використання трудових ресурсів.

- Командна економіка — це дефіцитна економіка, в якій більшість ресурсів використовується для виробництва промислових товарів, а доля споживчих товарів в загальних обсягах виробництва дуже низька.

Крім того, державне регулювання цін призводить до постійного перевищення попиту на споживчі товари над їх пропозицією, що також породжує їх дефіцитність.

З позицій дії закону обмеженості ресурсів командна економіка - це неефективна, нерозумна, нераціональна економічна система, яка може існувати до тих пір, поки має можливість отримувати досить дешеві трудові та природні ресурси. В той же час багато хто згадує її з ностальгією, забуваючи про недоліки, але добре пам’ятаючи про переваги.

До них можна віднести:

- Державне гарантування мінімального рівня задоволення потреб в освіті та охороні здоров’я, впевненості у майбутньому, можливості своєчасного отримання заробітної платні, пенсії та інші.

- Відсутність відкритої інфляції та безробіття

- Можливості держави концентрувати величезні кошти на вирішенні значних проектів (космічні програми, великі магістралі, розвиток воєнної промисловості).
Діалог і заповнення таблиці.
5. Яке економічне явище розвернулось у світі в 1929 – 1932 рр. (світова економічна криза), яке показало всю недосконалість ринкової системи. Новий підхід указали Ф. Рузвельт і Кейнс.
Реакцією на усі недоліки ринкової економіки стало формування в більшості країн світу змішаної економічної системи.

Змішана економічна система – ринкова економіка, яка доповнюється системою її державного регулювання.

В деяких країнах її ще називають соціально - орієнтованою економікою.

В змішаній економічній системі держава бере на себе функції:

Антикризового регулювання економіки;

Регулювання кредитно – банківської та системи грошового обігу;

Проведення антиінфляційної політики;

Проведення активної соціальної політики по наданню допомоги безробітним, малозабезпеченим та непрацездатним членам суспільства;

Створення безплатної системи освіти та охорони здоров’я;

Створення численного середнього класу;

Антимонопольна політика;

Створення держаного сектору економіки;


Різні держави розрізняються своєю історією, рівнем економічного розвитку, соціальними і національними умовами, географічним положенням. Тому і сучасна ринкова система має національні моделі господарювання. Найбільш відомі з них:

«Японська модель» відрізняється певним відставанням рівня життя населення від зростання продуктивної праці. За рахунок цього досягається зниженням собівартості продукції, різке підвищення її конкурентоспроможності. Існування такої моделі можливе лише при винятково високому національної самосвідомості (інтереси нації на інтересами конкретної людини).

«Шведська модель» відзначається сильною соціальною політикою, спрямованою на скорочення майнової нерівності за рахунок перерозподілу національного доходу на користь менш забезпечених верств населення.

«Американська модель» побудована на системі всілякого заохочення підприємницької активності, «збагачення» найбільш активної частини населення. Для зменшення соціальної напруженості малозабезпеченим групам населення гарантується прийнятий рівень життя за рахунок часткового перерозподілу національного доходу. Ця модель ґрунтується на соціально-культурних особливостях нації – масовій орієнтації на досягнення особливого успіху, а також на високому рівні економічного добробуту.

Діалог і заповнення таблиці.
6. В особливому положенні до кінця 20 ст. виявилися країни колишнього соціалістичного табору, яки об’явили про перехід к сучасним формам ринкової системи.
Перехідні ( постсоціалістичні ) ЕКОНОМІКИ

Особливість країн з перехідною економікою полягає в тому, що в ній поєднуються форми організації виробництва, притаманні командній економіці, і форми організації виробництва, які більшою чи меншою мірою відповідають ринковій економіці.


Завдання, які стоять перед постсоціалістичними державами з перехідною економікою:

1. Формування приватного сектора економіки; створення умов для вільного підприємництва

2. Реформування державної - сектора, оренда або приватизація державного майна

3. Сприяння економічної відособленості товаровиробників на основі приватної та змішаної форм власності

4. Формування ринкової інфраструктури, покликаної сприяти ефективній організації виробництва

5. Реформування системи ціноутворення на основі ринкових механізмів


Приватизація - процес переходу державних підприємств у приватну форму власності.
Приватизаційний сертифікат - цінний папір, що свідчить про право її власника на володіння частиною державної власності, а також на участь у приватизації цієї власності.

Форми приватизації:


1. Аукціонний продаж майна. Середні і малі підприємства сфери послуг. Великі підприємства на конкурсній основі.

2. Безкоштовна передача кожному громадянину його частки у державному майні допомогою видачі приватизаційних сертифікатів.

У підсумку Пояснення викладача и діалогу Зі студентами булу Заповнена таблиця, де коротко перераховані принципи кожної Економічної системи

У висновку обговорення студенти заповнили таблицю

Типи економічних систем

Типи

Принципи

Традиційна

 1. Природний поділ трудових обов’язків.

 2. Спадковість при виборі занять.

 3. Традиційні методи виробництва.

 4. Відстала технологія.

 5. Ручна праця.

 6. Непризнання інновацій

 7. Натуральне господарство.

Командна

 1. Централізм

 2. Планування

 3. Ієрархія

 4. Зрівнялівка

 5. Державна власність на ресурси

Ринкова

 1. Економічна свобода

 2. Конкуренція

 3. Саморегулювання

 4. Приватна власність

 5. Власний інтерес економічного суб’єкта

 6. Невтручання держави

 7. Непереривний НТП

Змішана

 1. Економічна свобода

 2. Конкуренція

 3. Саморегулювання

 4. Державне втручання

 5. Боротьба з монополіями

 6. Захист конкуренції

 7. Стимулювання технологій та організаційних інновацій.

Перехідна

 1. Формування приватного сектора.

 2. Приватизація

 3. Формування ринкової інфраструктури

 4. Реформа ціноутворення.

6 Рефлексія


Викладач:
А) Про яку економічну систему можна сказати з гумором «Там, де немає конкуренції спиться краще, але живеться гірше» (відповідь: «командна» т.я. є впевненість в завтрашньому дні)

Б) Назвіть негативні риси ринкової економіки (відповідь: кризи, монополізація, диференціація рівня життя).


Відкриваємо завдання 4

5 хвилин на виконання завдань, які оцінюються:

1-3 (1 б)

4-5 (0,5 б)

Викладач перевіряє у 3 студентів.
1. Установіть відповідність між економічними поняттями та їх змістом.


 1. Вільні можливості розпоряджатися ресурсами, здійснювати угоди, виробляти різноманітні товари і послуги, виходячи з власних інтересів.

 2. Передача об’єктів державної власності приватним власникам.

 3. Принцип керування економікою через центральні органи влади, які розпоряджаються основними ресурсами.

 4. Взаємопов’язаний рух ресурсів споживчих благ і грошових коштів.

А Централізм.

Б Економічний кругообіг.

В Економічна свобода.

Г Приватизація.
2. Установіть відповідність між подіями та типами економічних систем, у яких ці події можуть відбутися.


 1. У країні запроваджено нову систему медичного приватного страхування.

 2. Робітників, які захворіли, звільняють, і вони не отримують жодної матеріальної допомоги від роботодавців.

 3. Піклування про хворих осіб похилого віку лягає на плечі їхніх родичів та близьких.

 4. У країні всі пенсіонери отримують однакову пенсію відповідно до тривалості робочого стажу.

А Командна економіка.

Б Традиційна економіка.

В Ринкова економіка.

Г Мішана економіка.
3. Закінчити речення.


 1. Вільне підприємництво притаманне лише двом економічним системам, а саме...

 2. Мішана економічна система характеризується наявністю двох секторів, а саме...

 3. Безробіття та інфляція — два явища, які відсутні в...

4. Найбільш ефективною з точки зору розподілу та використання обмежених ресурсів є...
4.Укажіть, як у командній економіці розв’язується питання «Що виробляти?»
А виробниками через вивчення попиту споживачів;

Б споживачами через «голосування грошима» за той чи інший товар;

В державними плановими органами на підставі тенденцій минулих років;

Г споживачами та підприємцями через соціологічні опиту­вання.


5. Укажіть, яке з наведених явищ відсутнє в ринковій економіці
А нерівномірність розвитку: кризи виробництва, безробіття, інфляція;

Б розподіл населення на багатих і бідних;

В різноманітність товарів і послуг;

Г дефіцит товарів і послуг


6. Укажіть, яке з наведених явищ притаманне ринковій економіці

А установлення цін державою

Б державна власність на всі виробничі ресурси

В централізоване планування

Г розшарування населення за доходами

7. За якої економічної системи виникає «чорний ринок»
А ринкової

Б командної

В мішаної

Г традиційної

Правильні відповіді оголошуються.
 1. в

 2. г

 3. а

 4. б


 1. Г

 2. В

 3. Б

 4. А
 1. 1) ринкової, змішаної

2) приватного і державного

3) командної

4) змішана
4 В

5 Г


6 Г

7 Б


Підведення підсумків заняття і оцінювання студентів.
Слово викладача: на протязі всього заняття нами була досягнута мета: з’ясувати, що таке економічна система.

Студентами набута здатність до самопізнання, вміння аналізувати свої дії, згадати, виявити, усвідомити основні компоненти діяльності.

Виявлено необхідність знання цієї теми для подальшого вивчення дисципліни «Економічна теорія».

Видача домашнього завдання.

Слово викладача: лекція №4 і завдання до неї, підготуватися до контрольному письмовому тестуванню за темами І модуля.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка