Методична вказівка
Скачати 492.6 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.04.2016
Розмір492.6 Kb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ‘Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


«Затверджено»

на методичній нараді кафедри

акушерства і гінекології з курсом

дитячої та підліткової гінекології

«____»__________200__р.(протокол № __)

Завідувач кафедри

Доцент Польова С.П.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

студентам 4 курсу медичного факультету

(спеціальність «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія»)

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНАТТЯ


«Методи діагностики стану внутрішньоутробного плода. Плацентарна недостатність. Гіпоксія плода (дистрес плода). Ретардація, гіпотрофія плода»
Модуль 1: Фізіологічний перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду

Змістовий модуль 2: Перинатологія. Фактори ризику перинатального періоду.

1. Актуальність теми

Антенатальний період є важливим для фізіологічного розвитку плода, перебігу пологів та стану новонародженого.

Своєчасна пренатальна діагностика та лікування порушень стану плода є головним фактором профілактики ускладнень неонатального періоду.

В період вагітності та пологів плід, плацента і навколоплодові води складають єдину функціональну систему – фетоплацентарний комплекс (ФПК). Стан ФПК в значному ступені відображає перебіг вагітності, свідчить про відхилення від фізіологічного розвитку плода, і дає можливість прогнозувати завершення пологів для новонародженого.

Антенатальна діагностика патології плода з наступною корекцією його стану є вагомим компонентом акушерської допомоги і формує направлення перинатальної медицини.
2. Тривалість заняття: 4 години
3.Навчальна мета

Студент повинен:знати: 1) роль медико-генетичного консультування;

2) спадкові та уроджені вади плода;

3) методи діагностики внутрішньоутробного плода ;

4) етіологія, патогенез плацентарної недостатності;

5) методи діагностики та лікування плацентарної недостатності;

6) дистрес плода та асфіксія новонародженого: етіологія, класифікація, лікування.вміти: 1) ставити попередній діагноз плацентарної недостатності;

2) планувати тактику ведення вагітності при плацентарній недостатності;

3) інтерпретувати заключення УЗД плода, біопрофіля плода, КТГ плода;

4) ставити попередній діагноз дистресу плода;

5) призначити лікування вагітної при дистресі плода;

Засвоїти практичні навички: 1) розшифрувати кардіотокограму плода;

2) оцінити стан новонародженого за шкалою Апгар;

3) провести вибір обладнання та лікарських засобів для проведення реанімації новонароджених.
4. Базові знання, вміння, навички, що необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

Дисципліна

Отримані навики

Біологія

Назвати основні спадкові та уроджені вади розвитку

Вміти скласти родовідГістологія

Знати запліднення та розвиток плідного яйця, плацентацію

Пропедевтика дитячих хвороб

Знати методи обстеження дітей


5. Поради студенту

5.1 Зміст теми

Медико-генетичне консультування - це процес, у результаті якого хворі або їх родичі із ризиком спадкового захворювання отримують дані про наслідки цього захворювання, ймовірність його виникнення і успадкування, а також про засоби його попередження і лікування.

МГК сьогодні вирішує такі завдання: • Консультування сімей з підозрою на уроджену та генетичну патологію і встановлення діагнозу.

 • Встановлення прогнозу потомства.

 • Диспансерне спостереження за хворими на спадкову патологію та контроль їх лікування у профільних установах.

 • Організація та ведення реєстрів сімей з уродженою і спадковою патологією.

 • Контроль за проведенням масових скринінгових програм (УЗД, фенілкетонурія, гіпотиреоз та ін.).

 • Контроль за проведенням генетичного моніторингу уродженої та спадкової патології.

 • Аналізи випадків перинатальної та дитячої смертності.

 • Проведення другого етапу пренатальної діагностики (після масового скринінгу).

 • Проведення селективного скринінгу на спадкову патологію.

 • Пропаганда медико-генетичних знань серед медичних працівників і населення.

Аномалії хромосомного набору людини, які призводять до захворювань або дефектів розвитку, можуть бути пов’язані як з порушенням кількості хромосом, так із зміною їх структури. Числові зміни (геномні мутації) можуть бути двох типів:

- у вигляді поліплоїдії – збільшення повного генома хромосомного набору, що відповідає гаплоїдному числу хромосом (n = 23);

- у вигляді анеуплоїдій – зменшення або збільшення числа хромосом у наборі, що не відповідає гаплоїдному.

Структурні зміни можуть торкатися всієї хромосоми, або супроводжуватися змінами кількості генетичного матеріалу у ядрі чи його переміщенням.

Числові порушення каріотипу виникають частіше ніж структурні і є результатом порушення мейозу. Якщо під час мейозу гомологічні (однакові) хромосоми з будь-якої причини не можуть розійтись, то одна з дочірніх клітин отримає надлишкову хромосому, а в другій вона буде відсутня. Виникнуть гамети з 22 та 24 хромосомами, замість 23.

У більшості випадків нерозходження хромосом відбувається у людей з нормальним каріотипом. У цьому випадку йдеться про первинне нерозходження. Воно може відбуватися під дією зовнішніх чинників (мутагенів) та в результаті спонтанних мутацій.

У тому випадку, коли у деяких осіб з аномальним каріотипом (хвороба Дауна, трисомія Y, X) зберігається гаметогенез, каріотип вже з початку має числові аномалії хромосом і у мейозі утворюються гамети з 23 та 24 хромосомами. Таке нерозходження називається вторинним.

Нерозходження хромосом у мітозі може виникнути під час перших ділень зиготи, яка має нормальний каріотип. У цьому разі із бластомерів з аномальним числом хромосом виникають клони із зміненим каріотипом, а з бластомерів з нормальним каріотипом – нормальний клон. Такий стан називається мозаіцизмом.

Мозаіцизм проявляється у результаті мейотичного нерозходження (як у першій, так і у другій фазі), або анафазного відставання. При цьому утворюються принаймні дві полігенні лінії із різними каріотипами. Наприклад: 46ХХ/45ХО.

Наявність мозаізцизму по одній з хромосом призводить до появи деяких ознак того чи іншого синдрому (Дауна, Шерешевського-Тернера, тощо). Ступінь вираженості патологічних ознак буде залежати від відсотку клітин з аномальним каріотипом, часу виникнення даної аномалії та від того, по якій хромосомі виникає мозаїчний каріотип. Так, мозаїка по 18 хромосомі (синдром Едвардса) фенотипово майже не відрізняється від повної трисомії, а мозаїка по 21 хромосомі (синдром Дауна) та по 10 Х хромосомі (синдром Шерешевського-Тернера) можуть мати фенотип найближчий до нормального.

Окрім цього, різні клони клітин можуть виникнути у людей без числових порушень каріотипу. Вважається, що мозаїцизм поряд із соматичними мутаціями відіграє важливу роль в етіології злоякісних новоутворень. Мозаїцизм зустрічається також серед статевих клітин, так як при овогенезі проходить 28-30 мітотичних ділень, а при сперматогенезі - до декількох сотень. У зв'язку з цим підвищується частота проявів мутації і ризик її передачі наступним поколінням.

Химеризм – це наявність в одного індивіда клітин, що походять із різних зигот. Повний химеризм пов’язаний, напевно, із злиттям зигот або ембріонів (дизиготні близнюки). Химери можуть утворюватися шляхом злиття після запліднення: 1) яйцеклітини і її полярного тільця; 2) одного двоядерного фолікула; 3) яйцеклітин, що походять з різних фолікулів.

Вважається, що химеризм відповідальний за утворення справжнього гермафродитизму (46ХХ/46 ХY). При цьому у людини спостерігається наявність чоловічих та жіночих статевих залоз одночасно. Біля 2/3 істинних гермафродитів виховуються як хлопчики, які мають гіпоспадію, крипторхізм (однобічний), а з іншого боку знаходиться яєчникова тканина. Часто (80%) гонади представлені у вигляді ovotestis – яєчникова та яєчкова тканина згруповані разом. У більшості таких індивідів подвійна будова статевих органів - поряд з наявністю статевого члена є піхва та одно- або дворога матка. Сперматозоїдів, як правило, не знаходять, а овоцити зустрічаються навіть у ovotestis, тому у більшості істинних гермафродитів є менструація. Досить часто у них розвиваються злоякісні пухлини (семіноми або гонадобластоми). Тому з метою профілактики рекомендують видалення гонад.

Зустрічаються такі структурні хромосомні аномалії:делеція (нестача) – втрата частини хромосомного матеріалу, що виникає внаслідок двох розривів та одного з’єднання із втратою сегмента, що лежав між розривами. Дуже рідко зустрічається “кінцева нестача”- відрив частинки кінцевого краю хромосоми;

дуплікація – подвоєння сегмента хромосоми, в результаті якого клітина чи організм стає гіпердиплоїдним за даним сегментом. Це може виникати у зв’язку з нерівним кросинговером хромосом;

інверсія – виникає внаслідок двох розривів і повороту ділянки між розривами на 1800 та наступним з’єднанням розірваних кінців. Якщо у інвертований відрізок попадає центроміра хромосоми, таку інверсію називають перицентричною, якщо інверсія захоплює лише плече хромосоми, то вона називається парацентричною;

транслокація – обмін сегментами між хромосомами. Відомі три транслокації: а) реципроктна – при якій хромосоми взаємно обмінюються сегментами. При цьому хромосомний матеріал не втрачається, а проходить тільки його переміщення і виникає збалансований фенотип. Але під час мейозу можливі різні розходження хромосом – неправильна кон’югація, що може призводити до утворення гамет з незбалансованим набором, який передається нащадкам; б) нереципроктна - виникає у випадку перенесення ділянки хромосоми на негомологічну хромосому. Для носія цієї аномалії вона є збалансованою і не викликає значущих змін у фенотипі, але процеси мейозу можуть порушуватись, що може призводити до виникнення гамет з незбалансованим каріотипом; в) за типом центричного з’єднання – виникають у випадках, коли у двох хромосомах спостерігаються розриви біля центромерних районів і два фрагменти, що несуть центромеру можуть об’єднуватися в одну хромосому. Якщо у такій перебудові беруть участь акроцентричні хромосоми, то деяка втрата акроцентричних фрагментів може не впливати на фенотип носія (Робертсоновська транслокація), так як короткі плечі акроцентричних хромосом складаються з гетерохроматина, втрата якого не викликає тяжких уражень. Але носії таких транслокацій кожному потомству передають аномальний каріотип (надлишкову хромосому), у якого виникає транслокаційна форма того чи іншого синдрому (найчастіше хвороба Дауна);

кільцева хромосома – виникає у зв’язку із втратою двох теломірних ділянок із наступним з’єднанням проксимальних кінців;

ізохромосоми – виникають у результаті поперечного розриву хромосоми у ділянці центроміри. При цьому утворюються дві метацентричні хромосоми, у яких обидва плеча повністю ідентичні, тому кожна ізохромосома стає дуплетною по одному плечу і має делецію іншого плеча. Фенотип у таких осіб завжди дефектний.

Уроджені онкогенетичні синдроми

Онкогенетичні синдроми - це такі моногенні або хромосомні хвороби, при яких пухлина розвивається в результаті двох та більше послідовних генних мутацій - гермінальної та соматичної. Це генетично гетерогенна група захворювань, що складає 7-10% всіх пухлин, при яких ризик розвитку пухлини в 100-1000 разів вищий, ніж в популяції.

Рак поділяється на 4 групи:


 1. Спадкові форми викликані мутацією (зміною спадкового апарату).

 2. Мультифакторіальні форми раку, в основі яких лежить взаємодія спадкової схильності та зовнішнього середовища.

 3. Пухлини, що виникають в результаті мутацій в соматичних клітинах.

 4. Пухлини, що виникають під впливом мутагенів та канцерогенів (фізичних, біологічних, хімічних).

Уроджені вади розвитку, що виникають під дією екзогенних факторів

Фактори, під впливом яких виникають УВР називаються тератогенними.

Результатом дії більшості тератогенних факторів є недостатність клітин або клітинних продуктів. Внаслідок цього виникають або структурні дефекти (відсутність, недорозвинення органа), або функціональні дефекти (гормональні, ферментативні та ін.).

Реалізація тератогенного ефекту залежить від: • генотипу вагітної, яким вона взаємодіє з оточуючим середовищем. В залежності від активності ферментативної, імунної, антиоксидантної та інших систем людина може по різному реагувати на шкідливий агент. Сприйнятливість до тих чи інших факторів міняється від роду до роду. Якщо мати більш чутлива до даного подразника, потомство уражається більше (43% проти 4% в популяції);

 • від генотипу плода (з тих самих причин);

 • від фази розвитку, на якій діє шкідливий агент. Особливо небезпечна дія ТГ у критичні періоди розвитку і найбільше у ІІ критичному періоді - органогенезу (3-6 тиждень). За цей час зародок збільшується у 50 разів. Тому у зв'язку з високим рівнем обміну речовин, у процесі диференціації органів, легко виникає дезорієнтація у їх будові;

 • від природи агента, яка впливає на його доступ до плода. Так деякі з них просіюються материнським тілом (опромінювання), інші - проникають через плаценту;

 • від концентрації (дози) агента;

 • від стану плаценти (у фетальному періоді), її здатності "захистити" плід від проникнення шкідливих чинників.

Для кожного органа і системи є свої періоди інтенсивного формування і в залежності від терміну дії виникають конкретні вади того чи іншого органа. І навпаки, виникнення однієї і тієї ж вади може, у деяких випадках, бути у різні терміни вагітності, що видно на прикладі періодів формування вад ЦНС, які виникають у наступні терміни:

 • аненцефалія - 3-4 тиж.;

 • екзенцефалія - 4-5 тиж.;

 • енцефалоцеле - до 16 тиж.;

 • поренцефалія - до 8 тиж.;

 • мікроцефалія - 7-20 тиж.;

 • внутрішня гідроцефалія - 4-20 тиж.;

 • менінгоцеле (спино-мозкова кила) - 4-8 тиж.

Тератогени поділяють на фізичні, хімічні і біологічні.

Серед фізичних тератогенних факторів найбільш важливими є радіаційне опромінювання та механічні чинники. Вклад радіаційного опромінення в УВР невеликий. Але ембріон досить чутливий до нього, особливо з 2 до 6 тижнів (15-42 день). Гостре опромінення у дозі 0,1 Грей в предімплантаційному періоді достатнє для припинення розвитку зародка. Особливо чутливі до радіації нейробласти, тому ця ж доза у періоді ембріогенезу призводить до УВР нервової системи (мікроцефалія, гідроцефалія, аненцефалія). Досить часто уражаються органи зору (колобома, катаракта). Розщеплення верхньої губи та піднебіння також можуть виникати під впливом даного ТГ. До 15 днів реалізація ТГ дії проходить за принципом "все, або нічого", тобто зародок або гине, або розвивається нормально.

Під дією радіаційного опромінення можуть виникати :


 • генні мутації у соматичних і статевих клітинах, що може призводити до порушення ембріогенезу та сприяти виникненню аналогічних захворювань;

 • хромосомні аберації як структурні так і числові. Підвищений ризик анеуплоідій (особливо трисомії);

 • неплідність як у жінок так і у чоловіків у зв'язку з припиненням дозрівання граафових міхурців та припиненням сперматогенезу;

 • спонтанні викидні при опроміненні на доімплантаційній і ранній імплантаційній стадії;

 • тератогенний ефект - після 15 дня вагітності.

До механічних факторів, що індукують УВР, слід віднести амніотичні тяжі (тяжі Сімонара), пухлини матки. Вони призводять до стискання органів, їх деформації і, навіть, ампутації. Широко відомий, так званий, АДАМ-комплекс, що зустрічається з частотою 1/10000 новонароджених. У зв'язку з наявністю амніотичних тяжів обов'язковими ознаками цього синдрому є евентерація, вади кінцівок та голови.

Синдром Поттера (нирково-лицьова дисплазія) зустрічається з частотою 1/3000 новонароджених. При цьому синдромі внаслідок агенезії нирок виникає олігогідрамніон (маловоддя) і це призводить до УВР обличчя і легень.

Артрогріпоз - множинні вади суглобів, що виникають у зв'язку із зниженням рухової активності. Виникає як у зв'язку з обмеженням рухомості (олігогідрамніон, пухлини), так і при аномаліях головного і спинного мозку у плода, що знижує його рухову активність. Частота 1/3000.

Хімічні речовини що використовуються у побуті, промисловості, сільському господарстві: алкоголь, солі важких металів, ядохімікати (гранозан, ДДТ, гептахлор, цирам та ін.), феноли, бензол, формальдегід, окис азоту та інші. Широко відомий алкогольний синдром плода для якого характерно: відставання у інтелектуальному і розумовому розвитку (44%), пренатальна гіпоплазія (32%), аномалії суглобів (25%), вади серця (25%). Цей синдром виникає частіше при хронічному алкоголізмі матері.

Особливої уваги заслуговує тератогенний ефект, викликаний прийомом медикаментів. Найбільш характерні аномалії, які виникають під дією медикаментів представлені у таблиці 1.

Таблиця 1Вади розвитку, які викликані дією медикаментів

Назва препарата

Можливі аномалії розвитку

Талодомід

Дисмелії, аномалії вуха, очей, розщілини губи та піднебіння, кили, вади серця, гіпоплазія кінцівок, вади ШКТ.

Фенітоін, Гідантоін

Затримка розумового та фізичного розвитку, вади кінцівок, лицевий дизморфізм.

Аміназин

Мікро- та гідроцефалія, гіпербілірубінемія.

Триметадіон

Розумова відсталість, епікант, високе та розщеплене піднебіння, порушення окостеніння черепа.

Алкоголь

Черепно-лицеві вади розвитку, УВР очей і вух, відставання розвитку мозку, вади серця, кінцівок.

Бендиктин

Дефекти статевої системи, незрощення верхньої губи та піднебіння, уроджені вади серця, птоз, розщеплення губи.

Варфарин та споріднені йому антикоагулянти

Вогнищева хондродисплазія, гіпоплазія зорових нервів, стеноз хоан, мікроцефалія, діафрагмальна кила

Протипухлинні препарати, алкілізуючі засоби та антиметаболіти

Розщілина м’якого піднебіння, мікроцефалія, катаракта, множинні вади розвитку , недорозвиток щитовидної залози, яєчників, МУВР.

Саліцилати та вольтарен в високих дозах

Хромосомні аберації, передчасне закриття артеріального протоку, ЗВУР.

Індометацин

Уроджені вади серця, численні вади розвитку, раннє закриття Боталового протоку.

Літій

Аномалія Епштейна, вади розвитку м’язевої системи.

Антибіотики: гентаміцин, канаміцин, стрептоміцин тетрациклін

Ототоксичний ефект, розщілина верхньої губи та піднебіння, вкорочення кінцівок, синдактилії, гіпоплазії нижньої щелепи.

Фузидін-натрія

Хромосомні аберації.

Сульфаніламіди пролонгованої дії та гіпоглікемічні

Гідроцефалія, ядерна жовтяниця, аномалії розвитку внутрішніх органів.

Акрихін, хінін, хлорохін

Спинномозкова кила, уроджений гідронефроз, атрезія нирок, стравоходу.

Мерказоліл

Аномалії розвитку мозку, уроджена струма, гіпотіреоз.

Барбітурати

Уроджені вади серця, хвороба Дауна, гідроцефалія, деформація кінцівок.

Вітамін D

Ураження печінки, нирково-кам’яна хвороба, остеосклероз.

Тіреоідін

Гіпертиреоз, ідіотія, хвороба Дауна, гідроцефалія.

Статеві гормони: андрогени та синтетичні прогестини (прегнін, етистерон, норетистерон)

синтетичні естрогени (диетилетильбестрол, сінестрол)Порушення статевого розвитку у дівчаток – новоутворення піхви.

Порушення розвитку геніталій у хлопчиків - кісти епідідіміса та ін.Кортизон

Гідроцефалія, вади серця, коарктація аорти, незавершений поворот кишківника, вади нижніх кінцівок

АКТГ

Розщілина твердого піднебіння, аномалії кінцівок та наднирників, уроджена катаракта.

Анестетичні гази, промислові та побутові хімікати (бензол, феноли, гранозан, ДДТ, хлоропрен, пари ртуті

Різні аномалії розвитку

Особливо часто (10%) мають дітей з УВР жінки з цукровим діабетом. Діабетична фетопатія супроводжується великою масою тіла, гіперплазією підшлункової залози, жировою дисплазією печінки, вадами серцево-судинної системи, центральної нервової системи, кінцівок. Так звана каудальна дисплазія (деформація кінцівок, гіпоплазія м'язів, дефекти перегородок) зустрічається у 227 разів частіше, ніж у популяції. При гіпотиреозі у матері виникає затримка розумового розвитку та гіпоплазія плода.
Аномалії розвитку, що викликані інфекційними агентами

Найбільш характерні аномалії розвитку, які виникають під впливом інфекційних агентів, представлені у таблиці 2.

Таблиця 2

Аномалії розвитку, що обумовлені інфекційними агентами

Збудник захворювання

Характерні аномалії

Вірус червоної висипки


Катаракта, мікрофтальмія, глухота, гепатоспленомегалія, уроджені вади серця, мікроцефалія

Цитомегаловірус


Мікроцефалія, гідроцефалія, глухота, хоріоретиніт, гепатоспленомегалія

Вірус гепатита


Атрезія жовчних шляхів, ураження печінки


Інші віруси (грипу, герпесу)

Дефекти нервової трубки

ТоксоплазмаХоріоретиніт, мікроцефалія, гідроцефалія, гепатоспленомегалія, анофтальмія, вентрікуломегалія

Бліда спірохета


Розщілина піднебіння, аномалії лицевого черепа та інших кісток, кератит

Пренатальна діагностика уродженої та спадкової патології

Пренатальна (дородова) діагностика має метою визначення вроджених вад розвитку та спадкових хвороб у ранні терміни вагітності. У випадку, коли виявлені хвороби не сумісні із життям, або такі, що супроводжуються тяжким каліцтвом, вагітність пропонують перервати. У разі відмови батьків від переривання, або якщо вада може бути корегована після народження, вибирається правильна тактика ведення родів та своєчасної допомоги у неонатальному періоді.

Існують прямі і непрямі методи пренатальної діагностики. Найпоширенішим непрямим методом є визначення рівня α-фетопротеїну у крові матері.

До прямих методів ПД відносяться: • ультрасонографія плода і плаценти;

 • фетоскопія;

 • фето- та амніографія;

 • кордоцентез та кардіоцентез;

 • біопсія та аспірація хоріону;

 • біопсія плаценти;

 • амніоцентез.

АФП синтезується печінкою плода з 11-12 тижнів вагітності і знаходиться у певній кількості в амніотичній рідині, звідки попадає у кровообіг матері. При деяких аномаліях розвитку, особливо при дефектах нервової трубки (аненцефалія, спино-мозкова кила, гідроцефалія) рівень АФП різко зростає. Таким чином він є маркером ДНТ, а так як їх частота складає 1-2/1000, то проводиться скринінг усіх вагітних при допомозі АФТ. У разі підвищення його рівня проводиться більш детальне обстеження (повторне визначення АФП, УЗД та ін.). Рівень АФП може змінюватись при наступних станах:

 • внутрішньоутробна загибель плода;

 • загроза викидня;

 • омфалоцеле;

 • синдром Шерешевського-Тернера;

 • крижово-куприкова тератома;

 • екстрофія сечового міхура;

 • синдром Мекелля;

 • вроджений нефроз.

Зменшення АФП відмічається при синдромі Дауна
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка