Методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів
Сторінка2/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

Аналіз організації навчально-виховного процесу

Основним завданням Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області є різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі:

 • виявлення її здібностей, формування інтересів і потреб;

 • збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я;

 • виховання школяра як громадянина України, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • формування у дітей уміння і бажання вчитися;

 • виховання потреб і здатності до навчання протягом усього життя;

 • вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

 • становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво;

 • оволодіння засобами життєвого і професійного самоствердження.

Діяльність школи будується на принципах:

 • гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань,

 • взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання,

 • рівності умов кожної людини для повної реалізації здібностей, таланту,

 • всебічного розвитку, органічного зв’язку з національною культурою, традиціями,

 • диференціації змісту і форм навчання,

 • науковості,

 • розвиваючого характеру навчання,

 • гнучкості і прогностичності,

 • єдності і наступності,

 • безперервності і різноманітності,

 • поєднання державного управління і громадського самоврядування.

До навчального закладу діти зараховуються на підставі таких обов’язкових документів: заяви батьків, копії свідоцтва про народження, медичної довідки; особової справи, табеля успішності й характеристики (у разі переходу з іншої школи) та додаткових документів (копії Чорнобильського посвідчення, довідки про встановлення статусу малозабезпеченої чи багатодітної сім’ї, опікунства, тощо). Переведення учнів до наступних класів здійснюється на підставі рішень педагогічної ради, відповідного наказу по школі. Ведеться алфавітна книга, книга руху учнів.

Навчально-виховний процес Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області організовується відповідно до робочих навчальних планів на кожен навчальний рік та плану роботи школи, які складені з урахуванням основних вимог Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та у 2014 році відповідно до листа Міністерства освіти і науки України “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року” від 11.06.2014 № 1/9-303:

- для 1-А, 2-А класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом “Росток”, затвердженими наказом МОН України від 14.05.2013 р. №503 (додаток 2);

- для 1-Б,В,Г та 2,3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 р. №572 (додаток 1);

- для 4-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682 (додаток 1);

- для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 р. № 664 (додаток 10,12);

- для 7, 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. №132 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додаток 2, 3);

- для 8-А,Б класів з поглибленим вивченням української мови і літератури та географії – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 23.05.2012 р. № 616;

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. №834 (додаток 5,10), зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

Керуючись передбачуваними передумовами для профільного навчання і поглибленого вивчення предметів у школі була сформована мережа таких профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів:

- у 2011/2012 н.р. – фізико-математичний профіль – 1(один) клас, профіль іноземної філології – 2 (два) класи, технологічний профіль – 1(один) клас, організовано поглиблене вивчення математики у 2 (двох) класах, української мови та літератури – у 1(одному) класі;

- у 2012/2013 н.р – математичний профіль – 1(один) клас, профіль іноземної філології – 1(один) клас, технологічний профіль – 1(один) клас, організовано поглиблене вивчення математики у 1(одному) класі, інформатики – 1 (одному) класі;

- у 2013/2014 н.р. – математичний профіль – 2 (два) класи, технологічний профіль – 1 (один) клас та організовано поглиблене вивчення інформатики у 1(одному) класі.

При складанні робочих навчальних планів дотримується гранично допустиме навантаження на одного учня, а також загальна кількість годин на кожний клас, які не перевищують меж, встановлених Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів. Інваріантна складова реалізовується у робочих навчальних планах у повному обсязі.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено курси за вибором, факультативи, додаткові години на індивідуальні та групові консультації для роботи з обдарованими дітьми. Варіативна складова, спланована з урахуванням побажань, здібностей учнів, для забезпечення якісного виконання програм з предметів інваріантної складової, сприяє поглибленому вивченню профільних предметів і використовується в повному обсязі. Варіативна частина робочого навчального плану протягом останніх років використовується на 100% і розподіляється відповідно до запитів і потреб учнів.

Порядок вивчення окремих предметів та реалізація варіативної частини навчального плану відбувається за такими напрямками.

Перший напрямок - курси за вибором, що задовольняють інтереси учнів. Другим напрямком, на який виділяють години варіативної частини, є факультативи. Третім напрямком варіативної частини навчального плану є виділення додаткових години на індивідуальні та групові консультації.

За рахунок варіативної складової у 2014/2015 н.р вивчають: учні 1-А класу курс “Інформаційна культура” (1 година на тиждень); учні 1-Б,В,Г; 2-Б,В; 3-А,Б,В класів курс “Сходинки етичного зростання” (1 година на тиждень); учні 4-х класів: “Київщинознавство” (1 година на тиждень); “Логіка” (1 година на тиждень). У 2-Б,В; 3-4 класах 1 година варіативної складової відведена на індивідуальні та групові заняття.

У школі ІІ ступеня: у 5-А,Б; 6-А,Б,В класах кожен учень має змогу відвідувати факультатив “Біблійна історія та християнська етика“ по 1годині на тиждень. У 7-А,Б класах викладається міжкласний факультатив “Біблійна історія та християнська етика“ з розрахунку 35 годин на рік. У 6-А,В; 9-А класах з вивченням двох іноземних мов та у 8-Б класі з поглибленим вивченням географії учні за рахунок варіативної складової вивчають російську мову (8-Б – 2 години на тиждень; 9-А – 1 година, а 6-А,В класи - 1 година курсу за вибором). Учні 5-6-х класів за рахунок варіативної складової вивчають курс за вибором з етики (17 годин на рік). Вивчення у 5-6-х класах факультативних курсів та курсів за вибором (БІХЕ, російської мови, етики) здійснюється на підставі заяв батьків. Учні 5-А,Б; 6-А,Б,В класів вивчають факультативний курс з української мови «Шкільна риторика» (35 годин на рік).Учні 6-Б класу за рахунок годин варіативної складової можуть відвідувати індивідуальні та групові консультації з української літератури (1 година на тиждень). Учні 8-А класу вивчають курс з української мови «Синтаксис простого та простого ускладненого речення» (17 годин на рік), а учні 8-Б класу курс «Подільність цілих чисел» (35 годин на рік). Учні 9-А класу за рахунок варіативної складової можуть відвідувати курс з фізичної географії «Рідний край» (17 годин на рік). Вивчення технологій у 9-Б класі на базі МНВК сформовано так, що до годин інваріантної складової (1 година) додано години варіативної складової (1,5 години).

У школі ІІІ ступеня варіативна складова сприяє поглибленому вивченню профільних предметів та задоволенню індивідуальних навчальних потреб учнів. Кожен учень 10 класу з варіативної складової у 2014/2015 н.р. обрав п’ять курсів (факультативів) з дев’яти запропонованих: “Раціональні функції”, “Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки та законів збереження”, “Країни Європи на політичній карті світу”, “Розв’язування задач з хімії”, “Орфографічний практикум”, “Визначні постаті України”, “Екологія людини”, “Сучасна українська література” (по 35 годин) та «Політична географія» у І семестрі або «Країни Європи на політичній карті світу» у ІІ семестрі (17 годин на рік).

Учні 11 класу за рахунок годин варіативної складової вивчають два курси (факультативи) з шести запропонованих: “Готуємося до ЗНО з математики”,“Визначні постаті України”,“Орфографічний практикум” (35 годин на рік кожен), “Україна і світовий ринок ” у І семестрі або “Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем” у ІІ семестрі та відвідувати консультації з фізики (0,5 годин на тиждень).

Програми додаткових спецкурсів, курсів за вибором та факультативів рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Варіативна частина навчального плану складена відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

Реалізація інваріантної складової навчальних планів у 2014/2015 н.р. навчальному закладі реалізується таким чином:

у 1-А класі, який працює за науково-педагогічним проектом «Росток» відповідно рішення колегії управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 25.04.2014, протокол № 2 на вивчення української мови відведено 8 годин на тиждень, а у 2-А класі, який продовжує працювати за науково-педагогічним проектом «Росток» відповідно рішення колегії управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 23.08.2013, протокол № 4 розподіл годин на українську мову і літературне читання такий: у І семестрі на вивчення української мови – 4 години, на літературне читання – 3 години; у ІІ семестрі на вивчення української мови – 3 години, а на українське читання – 4 години. У 1-Б,В,Г класах на вивчення даного предмета відведено 8 годин на тиждень (збільшено на 1 годину за рахунок годин варіативної складової);

розподіл годин у 2-Б,В; 3-А,Б,В класах на українську мову і літературне читання та у 4-А,Б,В – на українську мову і українське читання такий: у І семестрі на вивчення української мови відведено 4 години, на українське та літературне читання – 3 години; у ІІ семестрі на вивчення української мови – 3 години, а на літературне та українське читання – 4 години на тиждень;

У 1-А, 2-А класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», освітні галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство» реалізуються через інтегрований навчальний предмет «Навколишній світ»: у 1-А класі на нього відведено 2 години на тиждень. У 2-А – 3 години на тиждень (збільшено на 1 годину за рахунок годин варіативної складової);

у 1-Б,В,Г; 2-Б,В; 3-А,Б,В класах освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальний предмет «Природознавство» (2 години на тиждень);

відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2014/2015 навчальному році учні 3-А,Б,В класах освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через новий навчальний предмет «Я у світі» (1 година на тиждень);

освітня галузь “Мистецтво” у 1-3-х класах реалізовується навчальними предметами “Образотворче мистецтво” та “Музичне мистецтво”, а у 4-х – “Музика” та “Образотворче мистецтво”( по 1 годині на тиждень);

освітня галузь “Людина і світ” у 4-х класах реалізується через навчальний предмет “Я і Україна”, який вивчається окремими предметами “Природознавство” і “Громадянська освіта” (по 1 годині на тиждень);

освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” у 1-4-х класах реалізується навчальними предметами «Фізична культура» та “Основи здоров’я ”(відповідно 3 та 1 год на тиждень);

освітня галузь “Технології” у 1-3-х класах реалізується через навчальні предмети “Трудове навчання” та «Інформатика» (по 1 годині на тиждень), а у 4-х класах через предмет “Трудове навчання” (1 година на тиждень).

У школі ІІ ступеня 5-6 класи навчаються за додатками 10,12 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, які розроблені відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти:

- учні 6-А,В класів продовжують вивчення другої іноземної мови: німецької або французької мови, а учні 5-А,Б, 6-Б класів – російської мови;

- учні 7-Б,В класів навчаються за додатком 2 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;

- класи з вивченням двох іноземних мов 7-А, 9-А навчаються за додатком 3 Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів;

- 8-А клас з поглибленим вивченням української мови і літератури та 8-Б клас з поглибленим вивченням географії за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів;

- відповідно до Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах навчальний час на поглиблене вивчення предметів у 8-А,Б класах формується таким чином: до годин інваріантної складової додаються години варіативної складової.

У школі ІІІ ступеня у 2014/2015 н.р. створені класи з профільним навчанням:

11 клас - математичний профіль (природничо-математичний напрям);

10 клас – інформаційно-технологічний профіль (технологічний напрям), які навчаються за додатками 5, 10 Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня.

Інваріантна складова реалізовується у робочих навчальних планах у повному обсязі.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочих навчальних планів, що позначаються дробовим числом (0,5; 1,5; 3,5) викладаються упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 год) – по 1годині через тиждень. Алгебра і геометрія у 7-х класах викладаються посеместрово: у І семестрі – 3/1, у ІІ семестрі – 2/2.

Освітню галузь «Технології» через навчальний предмет «Трудове навчання» учні 9-Б класу у 2014/2015 н.р. вивчають на базі міжшкільного комбінату 1 раз на два тижні.

Художня культура у 10-му класі викладається у І семестрі (1 година на тиждень).

Учні 11-го класу у 2014/2015 навчальному році вивчають астрономію та екологію (1 година на тиждень) у І семестрі, а в ІІ семестрі художню культуру та курс “Людина і світ“ (1 година на тиждень).

Учні 10-11 класів у І семестрі вивчають курс «Захист Вітчизни» - 2 години на тиждень, а в ІІ семестрі 1 година на тиждень.

Відповідно до наповнюваності класів, наявності педагогічних кадрів, приміщень та наказу МОН України від 20.02.02 № 128 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 17.08.2012 № 921 здійснюється поділ класів на групи при вивченні:


 • іноземної мови (1-Б,В,Г; 2-А,Б,В; 3-А,Б; 4-А,В; 5-А,Б; 6-А,В; 7-А,Б,В; 8-А,Б; 10,11 класах);

 • трудового навчання (5-А,Б; 6-А,В; 7-А,Б,В; 8-А,Б, 10, 11 класах);

 • фізичної культури (10,11 класи - заняття проводяться окремо з хлопцями та дівчатами);

 • курсу “Захист Вітчизни” (10; 11 класах);

 • інформатики ( 2-А,Б,В; 3-А,Б,В; 5-А,Б,В; 6-А,Б,В, 9-А,Б; 10; 11класах).

З 1-го класу учні вивчають англійську мову. Другу іноземну мову вивчають учні 6-А,В, 7-А,9-А класів: І група – французьку мову; ІІ група – німецьку мову.

Актуальним питанням сьогодення є якісне та кількісне забезпечення навчального закладу навчальними програмами та підручниками варіативного навчання.


Особливості організації навчального процесу

Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем, вихідні дні – субота та неділя. Навчання здійснюється в одну зміну та проводиться відповідно до робочого навчального плану та складеного розкладу уроків.

На виконання Закону України “Про загальну середню освіту“ (ст.16) тривалість уроку в 1 класах - 35 хвилин, а в 2-4 класах - 40 хвилин( відповідно до інструктивного листа МОН України від 01.06.92 р. № 1/9-43, за погодженням управління освіти і науки Білоцерківської міської ради та враховуючи, що школа знаходиться на території, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС). Тривалість перерв, під час яких не відбувається харчування школярів – 10 хвилин, перерв, під час яких учні харчуються - 15 хвилин.

У 2014/2015 н.р. учні 1-А,Б,В,Г класів навчаються на базі школи.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Школа працює в одну зміну. Заняття розпочинаються о 9-00, закінчуються – о 15-00 за таким розкладом дзвінків. 1. 9:00-9:40

 2. 9:50-10:30

 3. 10:45-11:25

 4. 11:40-12:20

 5. 12:35-13:15

 6. 13:30-14:10

 7. 14:20-15:00


Соціальний захист, психологічний супровід навчально – виховного процесу, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу, співпраця з батьківською громадськістю

У встановленні взаємозв’язку діяльності Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерківської міської ради Київської області і сім’ї використовуються різноманітні види й методи роботи.

Відвідування батьків удома допомагає встановити зв'язок з усією сім'єю, з'ясувати її загальну та педагогічну культуру, умови проживання учня, його місце в сім'ї і ставлення до нього старших, ознайомитися з досвідом батьківського виховання, надання порад і домовленість про єдині вимоги до школяра чи дитини. Відвідування соціальним педагогом школи, класним керівником має різну мету: загальне ознайомлення з умовами життя, встановлення єдиних вимог школи і сім'ї до учня, допомога в організації режиму, обговорення з батьками відхилень у поведінці дитини, залучення батьків до участі навчально – виховній діяльності закладу. Встановлення істинного стану справ дає змогу накреслити спільний план дій школи і сім'ї, домовитися про взаємне інформування про досягнуті успіхи й труднощі.

Іншими формами співпраці з батьками є: запрошення батьків до школи для бесіди, день відкритих дверей для батьків у школі( традиційно це 1 вересня та свято останнього дзвоника). Цього дня в школі проводять батьківські збори, лекції, консультації, екскурсії тощо, присвячені питанням виховання дітей.

Класні батьківські збори важливий колективний вид роботи класного керівника з батьками учнів. У навчальному закладі вони проводяться не рідше 4 разів на рік і сприяють формуванню громадської думки батьків, об'єднанню їх у єдиний колектив. Тематика зборів визначається загальними завданнями виховання, умовами навчально-виховної роботи в класі, рівнем загальної культури та правової обізнаності батьків. З метою пропаганди педагогічних знань серед батьків організовують бесіди і лекції на педагогічну тематику,  диспути, тематичні вечори і вечори запитань та відповідей, на які запрошують працівників правоохоронних органів, лікарів, причетних до проблем виховання підростаючого покоління. Використовуються як традиційні, так і нетрадиційні види пропагування педагогічних знань: дерево родоводу (зустрічі поколінь), у сімейному колі (індивідуальні консультації, зустрічі з лікарями); родинний міст (обговорення з батьками проблем виховання).

Навчальний заклад постійно працює над підвищенням рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їх педагогічної культури проводячи педагогічний всеобуч батьків. Організовуючи навчання батьків, враховуємо рівень їхньої підготовки до сприймання головних теоретичних положень методики виховання дітей у сім'ї та визначаємо рівень популярності цього матеріалу. Турбота школи про виховання дітей у сім'ї реалізується через педагогічну освіту батьків, залучення їх до виховної діяльності відповідно до програми «Школа-дитина-родина» (за напрямом «Психолого-педагогічна освіта батьків»), де передбачено різні форми співпраці з батьками та організації педагогічної просвіти батьків, діє консультпункт «Правова освіта батьків» ( керівник Сюрха Т.А.); розроблено тематику занять університету психолого-педагогічних знань для батьків, які проводяться щоквартально відповідно до вікових категорій учнів; активно проводяться тренінгові заняття з батьками за міжнародним проектом «Батьківська твердиня».

Спеціальна виховна робота проводиться з сім'ями, які допускають відхилення у вихованні дітей: виклик на засідання ради профілактики правопорушень, спільні виїзди додому зі службою у справах сім’ї та молоді, зі службою у справах дітей, співпраця з дільничним інспектором, оперуповноваженими КМСД.

Навчальний заклад постійно працює з педагогічно пасивними, з неблагополучними сім'ями переважно індивідуально.

Батьки беруть участь у організації та проведенні з учнями екскурсій на підприємства, профорієнтаційних заходах, походах, подорожах.

Батьківський комітет класу обирають на батьківських зборах класу у вересні навчального року, батьківський комітет школи обирають на загальношкільній батьківській конференції.

Сфера діяльності загальношкільного батьківського комітету охоплює піклування про групу продовженого дня, санітарний стан школи, допомогу школі в проведенні поточного ремонту тощо.

Значну виховну роботу з учнівською молоддю проводить служба у справах дітей, вона допомагає спрямовувати діяльність на профілактику правопорушень неповнолітніх, забезпечення нормальних умов для їх виховання.

Педагогічний колектив підтримує тісний взаємозв'язок з кримінальною міліцією в справах неповнолітніх, дільничним інспектором, службою у справах сім’ї та молоді.

Запобігання негативному впливу соціального середовища та виховання дітей здійснюється у школі через напрямки:

- правову освіту неповнолітніх,

- формування здорового способу життя,

- моральне здоров’я,

- профілактику асоціальних проявів в поведінці учнів,

- комплексну психолого - педагогічну і соціальну допомогу неповнолітнім.

З боку адміністрації школи проводиться відповідна робота із соціального захисту, дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу, надається посильна матеріальна підтримка дітям-сиротам, яких у закладі на кінець 2013/2014 навчального року налічується двоє і дітям, позбавленим батьківського піклування (4 дитини), дітям із малозабезпечених сімей (1 дитина).

Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування щороку отримують грошову допомогу від управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області на придбання спортивного одягу, шкільного приладдя та подарунки до свят, запрошення на ялинку.

Оздоровлення працівників закладу здійснюється відповідно до їх індивідуальних запитів за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Оздоровлення учнів здійснюється за рахунок коштів Чорнобильського фонду відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 261, якою затверджено новий «Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», коштів Фонду соціального страхування, коштів місцевого бюджету (пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням) та за батьківські кошти.

Питання оздоровлення учнів, включали в себе організацію гарячого харчування, поліпшення умов розвитку, виховання та освіти учнів, організацію дозвілля і змістовного літнього оздоровлення чи відпочинку. Відповідно до постанов Верховної ради України та розпоряджень Кабінету Міністрів України “Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей” на базі школи у травні 2013 та 2014 року було організовано літній табір відпочинку. Широка програма організованого дозвілля, відпочинку, оздоровчих та пізнавальних заходів, екскурсій забезпечила повноцінний відпочинок учнів школи.

Учні школи щороку систематично проходять медичні огляди фахівцями дитячої лікарні. За останні роки зросла кількість дітей, які перебувають на диспансерному обліку. У 2013/2014 н.р їх нараховувалося 162 учнів. Порівняно з минулим роком зросла і кількість дітей, які мають захворювання таких груп: ЛОР, ендокринолога, гастроентеролога та окуліста.

Всі працівники школи щорічно (а окремі працівники, наприклад, кухарі – двічі на рік) проходять професійний медичний огляд в міських лікарнях з відповідним записом у санітарній книжці та отриманням допуску до роботи в школі.

Навчальний заклад має медичний та стоматологічний кабінети. Вони достатньо забезпечені матеріалами та медикаментами для надання першої допомоги для учасників навчально-виховного процесу. Медична сестра є фахівець з відповідною медичною освітою. Згідно посадових обов’язків вона надає медичну допомогу учням школи, здійснює аналіз періодичних профілактичних медоглядів учнів, подає інформації про випадки захворювання, здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в навчальних приміщеннях, у шкільній їдальні, веде облік медичних карток та профілактичних щеплень, надає практичну допомогу класним керівникам в проведенні бесід, заходів профілактичного та інформаційного характеру, здійснює профілактичне щеплення та вакцинацію учнів, веде постійний моніторинг епідемічної ситуації в навчальному закладі, контролює та допомагає в організації дієтичного харчування для учнів. У 2013/2014 н.р. учнів, що потребували такого харчування, було два.

Серед проблем пов’язаних з медичним обслуговуванням, слід відмітити: • недостатнє матеріально-технічне забезпечення медкабінету;

 • відсутність надходжень в потрібному об’ємі медичних препаратів;

 • незручна організація проходження медогляду учнів на базі дитячої лікарні.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка