Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Сторінка2/6
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.73 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема: „Особливості діагностики інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка”

 • Мета: засвоїти особливості діагностики інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка

 • Завдання для самоперевірки початкового рівня знань.

  1. Як віддиференціювати позитивний Q-зубець в ІІІ відведенні від інфарктного

  Відповідь: зняти ІІІ відведення на вдиху, порівняти з Q в AVF

   1. Які лабораторні зміни найбільш інформативні при інфаркті міокарда ?

  Відповідь: підвищення МВ-фракції КФК

  1. Зміст матеріалу для самостійного вивчення

  Студенту необхідно знати:

   1. Особливості клініки інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка

   2. Особливості ЕКГ-діагностики при інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка

   3. додаткоііф відіведення ЕКГ для діагностики інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка

  1. Завдання для самоконтролю знань:

  - В яких відведеннях ЕКГ спостерігаються зміни при інфаркті міокарда задньої стінки лівого шлуночка

  Відповідь: в ІІІ, AVF  • Чи в усіх випадках інфаркту міокарда задньої стінки спостерігаються зміни в ІІІ, AVF – відведеннях

  Відповідь: ні. Необхідно зняти додаткові відведення ЕКГ

  • Які методи діагностики дозволяють діагностувати інфаркт міокарда задньої стінки лівого шлуночка

  Відповідь: ЕКГ по Слапаку, по Небу, підвищення тропонінів крові МВ - креатинфосфокінази
  ЛІТЕРАТУРА

     1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики діагностики та лікування. – Віниця: ДП ДФК, 2006. – 704 с.

     2. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /За редакцією проф.. Ю.М. Мостового/. – Віниця: ДП ДКФ, 2008.-527 с.

     3. Амосова Е.И., Ткаченко Л.А. Лечение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Основне положення рекомендацій Американського кардиологического коледжа и Американской ассоциации кардиологов – 2004. Часть 1. Серце і судини – 2005; 2 с. 19-26

     4. Малая Л.Т., Хворостинка В.Н. Терапія. Харьков: Факт-2001: 1032 с.

     5. Нетяженко В.З., Барна О.М. Лікування пацієнтів з інфарктом міокарда з підйомом сегмента ST (Рекомендацій Американського кардиологического коледжа та Американской ассоциации серця: перегляд існуючих рекомендацій)– Мистецтво лікування 2004. 9. 8-14

     6. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органв. Практическое руководство: „Мн” Выш.шк. Витебск: Белмедкнига 1997: 480/

     7. Т.Н.Липницкий. Инфаркт миокарда. Учебное пособие. Винница. 1999

     8. Малая Л.Т., Волков В.Л., Коваль С.М. Невідкладна допомога в

  кардіології. Київ. / Здоров’я. 1999

     1. Сыркин А.Л. Инфаркт миокарда. М.: - Медицина, 1991.

     2. Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Дніпропетровськ. – 2002

     3. Внутрішні хвороби /За ред Глушка Л.В. – Ів.-Франківськ. 2004.

     4. Гострі коронарні синдроми /Під ред. Н.М. Середюка, І.П. Вакалюка. Тернопіль. Укрмедкнига. – 2001.

  Методичну розробку склала доцент Коцута Г.І.

  Методична розробка затверджена на засіданні

  кафедри


  “____” ___________200 р.

  протокол № 1
  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в ревматологічній клініці

  Тема заняття

  Міксоми серця: клініка, діагностика, диференційний діагноз з мітральним стенозом

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011
  1. Тема:” Міксоми серця: клініка, діагностика, диференційний діагноз з мітральним стенозом”.


  2. Мета практичного заняття: Засвоїти особливості клініки, методи діагностики,

  диференціальний діагноз та лікування хворих з міксомами серця.


  3. Завдання для самоперевірки і самоконтроля початкового рівня знань та умінь.

   1. Що таке міксома серця?

  1. Локальне запалення серцевого м’язу

  2. Захворювання невиясненої етіології

  3. Доброякісна пухлина серця

  4. Злоякісна пухлина серця (3)

   1. В кого частіше зустрічається міксома:

  1. В дітей

  2. В чоловіків

  3. В жінок

  4. В старих людей (3)

   1. Який прогноз при міксомах серця:

  1. Повне одужання після оперативного лікування

  2. Одужання після курсів рентгенотерапії та хіміотерапіях

  3. Прогресування захворювання (1)

  4. Зміст матеріалу, який треба знати:

  Клініку міксоми серця

  Методи діагностики (особливості аускультативної картини в залежності від положення тіла, ЕхоКГ)

  Диференційний діагноз з мітральним стенозом

  Лікування міксоми серця
  5. Питання для самоконтролю
  5.1. В яких відділах серця частіше зустрічаються міксоми ?

  Відповідь: в лівому передсерді.

  5.2. Як ростуть міксоми лівого передсердя ?

  Відповідь: по ходу кровотоку в напрямку мітрального клапану

  5.3. З яким захворюванням найчастіше потрібно проводити диференційний діагноз при міксомах лівого передсердя?

  Відповідь: з мітральним стенозом

  5.4. Які особливості аускультативної картини дозволяють запідозрити міксому лівого передсердя, а не мітральний стеноз?

  Відповідь: міграція та зникнення діастолічного шуму при зміні положення тіла

  5.5. Який найбільш достовірний метод діагностики міксоми?

  Відповідь: ЕхоКГ


  ЛІТЕРАТУРА

  1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування. – Віниця: ДП ДФК, 2006. – 704 с.

  2. В.В. Маколкин „Приобретенные пороки сердца». М.: Медицина. 1986. с. 47-48. 2. Болезни сердца и сосудов. Руководство для врачей. Под ред. Е.И. Чазова 4 т. М.: Медицина 1992 3 т.

  3. Коваленко В.Н., Несукай. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство / Под ред. В.Н. Коваленко. - К: Морион, 2001. – 480 с.

  8. Метод контролю – усне опитування на підсумковому занятті


  Методичну розробку склала

  Доцент кафедри внутрішньої медицини №3


  Коцута Г.І.

  Затверджено на засіданні кафедри

  “_____”___________200 р.

  протокол №  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в ревматологічній клініці

  Тема заняття

  Диференційна діагностика при вроджених вадах серця. Синдром Лютембаше

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011  1. Тема:” Диференційна діагностика при вроджених вадах серця

  Тема, що винесена для самостійного вивчення „Синдром Лютембаше”.
  2. Мета практичного заняття: Вивчити клініку, діагностику синдрому Лютембаше.
  3. Завдання для самоперевірки і самоконтролю початкового рівня знань та умінь.

  3.1. Синдром Лютембаше включає:

  а) дефект міжшлуночкової перетинки та недостатність мітрального клапану

  б) дефект міжпередсердної перетинки та мітральний стеноз

  в) відкриту артеріальну протоку та дефект міжпередсердної перетинки (б)

  3.2. Яка характерна аускультативна картина при синдромі Лютембаше ?

  а) грубий систолічний шум в ІІ - IV міжребер’ї, діастолічний шум над верхівкою та в V точці

  б) систоло-діастолічний шум над верхівкою

  в) діастолічний шум над аортою (а)
  4. Зміст матеріалу для самостійного вивчення:

  Студенту необхідно знати

  4.1. Що включає синдром Лютембаше

  4.2. Гемодинаміку, клініку при синдромі Лютембаше

  4.3. Методи діагностики при синдромі Лютембаше
  5. Питання самоконтролю знань

  5.1. Від чого залежить клініка при синдромі Лютембаше?

  Відповідь: Клініка залежить від того, який анатомічний компонент переважає ДМПП чи мітральний стеноз

  52. Які найбільш характерні симптоми при синдромі Лютембаше?

  Відповідь: блідість, виражена задишка, приступи серцебиття, часті бронхіти, зміщення меж серця вправо, систолічний шум в ІІ-IV міжребір’ї зліва, діастолічний в V точці над верхівкою по ходу кровотоку в напрямку мітрального клапану

  5.3. Які найбільш характерні для даної вади зміни ЕКГ ?

  Відповідь: ознаки гіпертрофії правого передсердя та правого шлуночка
  ЛІТЕРАТУРА

  1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування. – Вінниця: ДП ДФК, 2006. – 704 с.

  2. Коваленко В.Н., Несукай. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство / Под ред. В.Н. Коваленко. - К: Морион, 2001. – 480 с.
  8. Метод контролю – опитування на підсумковому занятті
  Методичну розробку склала доцент кафедри внутрішньої медицини №3 Коцута Г.І.

  Затверджено на засіданні кафедри

  “_____”___________200 р.

  протокол №
  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в кардіологічній клініці

  Тема заняття

  Немедикаментозні та нетрадиційні методи лікування ІХС

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011  1. Тема заняття : Ведення пацієнта з кардіалгією та стабільною стенокардією.
  Тема, що винесена для самостійного вивчення :”Немедикаментозні та нетрадиційні методи лікування ІХС”

  2. Мета практичного заняття: Засвоїти немедикаментозні та нетрадиційні методи лікування ІХС, показання для їх призначення та протипоказання.
  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань

  3.1. Для лікування стенокардії Принцметала ефективні всі препарати, крім:

  а) нітрогліцерину;

  б) верапамілу

  в) ніфедипіну;

  г) пропранололу (г)

  3.2. Перелікуйте антиангінальні препарати, що зменшують ЧСС:

  а) нітрати;

  б) В-адреноблокатори;

  в) антагоністи кальцію (б)

  3.3. Перелікуйте препарати, що зменшують скорочувальну функцію міокарду:

  а) нітрати;

  б) В-адреноблокатори;

  в) антагоністи кальцію (б, в)

  3.4. Крім антиангінальних препаратів хворим з ІХС призначають:

  а) седативну терапію

  б) гіполіпідемічну терапію;

  в) антиагрегантну терапію;

  г) гормональну терапію

  д) цитостатики (а, б, в)

  3.5. Фізичні навантаження хворим з стенокардією:

  а) протипоказані;

  б) показані;

  в) призначаються індивідуально в залежності від функціонального класу та тренованості (в)


  4. Зміст матеріалу для самостійного вивчення
  Студенту необхідно знати немедикаментозні та нетрадиційні методи лікування ІХС, показання та протипоказання для їх призначення при ІХС:

  4.1. Лікувальна фізкультура та фізичне тренування при ІХС.

  4.2. Санаторно-курортне лікування ІХС.

  4.3. Фізіотерапевтичні методи лікування ІХС.

  4.4. Екстракорпоральні методи в лікуванні ІХС.

  4.5. Хірургічне лікування ІХС.

  4.6. Відбір хворих для хірургічного лікування ІХС.

  4.7. Нетрадиційні методи в лікуванні ІХС (рефлексотерапія, гомеопатична терапія, фітотерапія).
  1. Завдання для самоконтролю знань з відповідями

  5.1. При яких функціональних класах стенокардії показані фізичні тренування?  Відповідь: при І та ІІ ФК.

  5.2. Які протипоказання для санаторно-курортного лікування хворим на стенокардію?  Відповідь: Стабільна стенокардія IV ФК, стенокардія спокою, нестабільна стенокардія.

  5.3. Які фізіотерапевтичні методи застосовуються для лікування ІХС?  Відповідь: бальнеотерапія, електропроцедури, магнітотерапія, ультрафіолетове та лазерне опромінення.

  5.4. Які екстракорпоральні методи очищення застосовують при ІХС?  Відповідь: гемосорбція, імуносорбція, плазмофарез

  5.5. Які хірургічні методи застосовуються для лікування ІХС ?  Відповідь: аорто-коронарне шунтування, стентування, балонна дилатація коронарних артерій, непряма реваскуляризація міокарду.

  5.6. Які протипоказання для проведення хірургічних методів лікування ІХС?  Відповідь: виражена серцева недостатність, різко порушена функція лівого шлуночка.
  Метод контролю – опитування на заліку


  1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування. – Віниця: ДП ДФК, 2006. – 704 с.

  2. В.С. Гасилин, Б.А. Сидоренко «Стенокардия» М. «Медицина» 1987. – С. 200-210.

  3. Н.А. Амосов, Я.А. Бендет. Терапевтическме аспекты кардиохирургии. Киев. Здоров’я. 1990.

  4. Денисюк В.И., Серкова В.К., Малая Л.Т. Стенокардия: достижения, проблемы и перспективы. Винница ДП ДКФ 2002:520..

  Методичну розробку склала доцент Коцута Г.І.
  Затверджено на засіданні кафедри

  “____” ___________ 200 р.

  протокол №

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в нефрологічній клініці

  Тема заняття

  Сечокам’яна хвороба

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011
  1. Тема: Сечокамяна хвороба

  2. Мета заняття: Студенти повинні досконально знати етіологію, патогенез та клінічні прояви сечокам’яної хвороби, вміти призначати лікування та виписати рецепти.

  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань:

   1. . Що таке сечокам’яна хвороба

   2. . Які фактори сприяють розвитку СКХ ?

   3. . Які основні прояви СКХ?

   4. . З якими захворюваннями потрібно диференціювати СКХ?

   5. . Які методи лікування Ви знаєте

   6. . Що включає консервативний метод лікування


  4. Зміст матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення:

   1. етіологія, патогенез СКХ

   2. клінічний перебіг та диф. діагностика СКХ

   3. Лабораторні зміни при СКХ

   4. Принципи лікування і профілактики СКХ


  5. Завдання для самоконтролю знань, яких набуватиме студент під час вивчення теми

  1. Які зміни в лабораторному ан. сечі при СКХ:

  а) незмінені еритроцити;

  б) лейкоцити;

  в) білок;

  г) неорганізований осадок

  2. Опишіть зміни на знімку в результаті експертної урографії:

  а) дефект направлення в чашково-лоханній системі;

  б) затримка або відсутність екскреції контрольної рідини

  3. Які лікарські групи застосовують при лікуванні СКХ?

  а) сечогінні рослинного походження

  б) спазмолітики – атропін, но-шпа, баралгін

  в) аналгетичні засоби, антибіотики,

  г) нітрофурани, похідні налідіксової кислоти  Література

  1. Смеловский В.П. „Сечокам’яна хвороба” 1999 р.

  2. Окороков А.Н., Единий Ю.Г Неоперативні методи лікування сечокам’яної хвороби і медикаментозна профілактика рецидивів. – Київ, Здоров’я, 1993 р. с. 180.

  3. Практична нефрологія під ред. Пелещука, 1983 р.

  4. Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів” 1997 Т.2 М.: 596 С.

  5. Сєркова В.К., Станіславчук М.А. Монастирський Ю.І.Факультетська терапія 2005. 624.

  6. Внутрішні хвороби / за ред Глушка Л.В. Івано – Франківськ: едакадемія 2004; 1: 400 .

  Методичку склала доцент кафедри

  Білоконна Н.С.

  затверджено на засіданні кафедри

  „____”______________ 200 р.

  протокол №  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в нефрологічній клініці

  Тема заняття

  Амілоідоз нирок

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011
  1. Тема: „Амілоідоз нирок”

  2. Мета практичного заняття: Студенти повинні знати класифікацію, діагностику та клінічні прояви лікування та профілактику при амілоідозі нирок.

  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань:

   1. Яка сучасна класифікація амілоідозу нирок

   2. Що є етіологічними факторами у виникненні амілоідозу?

   3. Які клінічні фази вторинного амілоідозу ви знаєте?

   4. Які клінічні типи первинного амілоідозу вам відомі ?

   5. Які принципи лікування АН?

  4. Зміст матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення:

   1. Етіологія, патогенез АН

   2. Клінічний перебіг різних форм АН

   3. Лабораторні зміни при АН

   4. Особливості перебігу у молодих і людей похилого віку

   5. Принципи лікування АН

  1. Завдання для самоконтролю знань, яких набуватиме студент під час вивчення теми

  5.1. Які лабораторні зміни у хворого первинним АН (гіпохромна анемія, лейкоцитоз, холестеринемія, гіпер-В-ліпопротеінемія, ШОЕ, гіперфібриногенемія).

  5.2. Які лабораторні зміни у хворих вторинним АН (наявність білкового тіла, Бенс-Джонса, тест термопреципітації).

  5.3. Яка особливість лікування азотемічної стадії амілоідоза (не застосовують гемодіаліз та пересадок у нирки).

  5.4. Який симптокомплекс характеризує прояви спадкового АН ? (суглобовий синдром, мігалії, ураження стравоходу, набряки, протеінурія, анемія, диспротеінемія).


  Рекомендована література

  1. Мухін Н.А., Тарєєва М.Е. „Діагностика та лікування хвороб нирок” – 1985 р

  2. Практична нефрологія. Пелещук, 1983 р.

  3. Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів” 1997

  4. Денесюк В.І., Денесюк О.В. Доказова внутрішня медицина

  5. Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів” 1997 Т.2 М.: 596 С.

  6. Сєркова В.К., Станіславчук М.А. Монастирський Ю.І.Факультетська терапія 2005. 624.

  7. Внутрішні хвороби / за ред Глушка Л.В. Івано – Франківськ: Медакадемія 2004; 1: 400 .

  Методичну розробку склала доцент кафедри

  Білоконна Н.С.
  затверджено на засіданні кафедри

  „____”____________ 200 Р.

  протокол №

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  4

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в нефрологічній клініці

  Тема заняття

  Гостра ниркова недостатність

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011
  1. Тема, що винесена для самостійного вивчення: „Гостра ниркова недостатність”

  2. Мета практичного заняття: Студенти повинні знати причини, механізми винекнення і розвитку ГНН, її клінічні прояви і принципи лікування. Студенти повинні вміти поставити діагноз, призначити адекватне лікування конкретному хворому з ГНН.

  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань:

  3.1. Дати визначення ГНН

  3.2. Розказати етіологію і патогенез ГНН

  3.3. Описати клінічні періоди „гострої нирки”

  3.4. Принципи лікування, покази та протипокази до гемодіалізу.


  1. Зміст матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення

   1. Визначення ГНН

   2. Етіо-патогенетичні механізми виникнення ГНН

   3. Клінічні прояви ГНН

   4. Основні принципи лікування ГНН

   5. Показання та протипоказання до гемодіалізу, перитонального діалізу, гемосорбції.

  2. Завдання для самоконтролю знань, яких набуватиме студент під час вивчення теми

   1. Які види ГНН ви знаєте ? (Розрізняють: преренальну – шокову, токсичну, інфекц-токсичну), ренальну та постренальну ГНН).

   2. Які періоди виділяють в перебігу ГНН ? (період початкової дії етіологічного фактору, олігурічним, поліуричний період одужання

   3. Причинами ГНН є:

  а) гемоліз

  б) бактеремічний шок

  в) гострі отруєння

  г) стенокардія

  д) ГІМ (а, б, в, д)

  5.4. Задача

  Хворий Г., 42 роки, поступив в кардіологічне відділення з діагнозом гострий крупно вогни-

  щевий інфаркт міокарду. Загальний стан хворого середньої важкості. Хворий блідий, турбує силь-

  ний біль. Пульс 95 за 1 хв, ритмічний. АТ-110/70 мм рт.ст. Тони серця послаблені. В легенях вези-

  кулярне дихання. Живіт при пальпації м’який. Хворому призначений фенобарбітал, після якого з’явився сип, олігурія. Креатинин крові становив 0,3 ммоль/л. При пункційній біопсії виявлена картина гострої тулубоінтерстиційної нефропатії з запальними інфільтратами навколо судин.  1. Ваш діагноз ?

  ІХС ГІМ ГНН на фоні алергічної реакції на фенобарбітал

  1. Рекомендована література

  1. Внутрішні хвороби (За ред. Глушка Л.В. Івано-Франківськ. 2004; 1:400).

  2. Іванов Д. Інфекції сечових шляхів у практиці сімейного лікаря: Ліки України 2005. 2; 10-14

  3. Середюк Є.М. Івано-Франківськ. 2003: 1176).

  4. Пиріг Л., Дідур І., Таран О., та ін. Лікування хворих на гломерулонефрит з нирковою недостатністю. „Ліки України”, 2004, 5; 17-20.

  5. Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів” 1997 Т.2 М.: 596 С.

  Методичну розробку склала доцент кафедри

  Білоконна Н.С.

  затверджено на засіданні кафедри

  „____”____________ 200 р. протокол №

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в ревматологічній клініці

  Тема заняття

  Особливості перебігу та лікування при хворобі Рейтера

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011

  1. Тема: Особливості перебігу та лікування при хворобі Рейтера
  2. Мета практичного заняття: самостійно вивчити етіопатогенез, особливості перебігу та лікування суглобового синдрому при хворобі Рейтера.
  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань:

  - визначення хвороби Рейтера


  4. Зміст матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення

  Окуло-сіновіо-уретральний синдром викликається хламідіями. Артрит уражає мілкі та великі суглоби кінцівок (переважно нижніх), супроводжується бурситами, тендовагінітами, п'ятковими „шпорами”. Лікування етіологічне – антихламідійні препарати, симптоматична протизапальна терапія


  5. Завдання для самоконтролю знань, яких набуватиме студент під час вивчення теми.

  1. Крок -2 - № 435 стор. 109 (А)

  2. Крок -2 - № 442 стор. 111 (В)

  3. Крок -2 - № 476 стор. 118 (А)

  4. Крок -2 - № 522 стор. 129 (А)

  5. Крок -2 - № 543 стор. 134 (Д)

  6. Крок -2 - № 543 стор. 135 (А)

  7. Крок -2 - № 563 стор. 138 (Е)

  8. Крок -2 - № 467 стор. 116 (А)

  6. Рекомендована література

  1. Крок -2 – стор 658-663

  2. Крок -2 - стор. 25-26, 42, 52-53

  3. Крок -2 - № 476 стор. 118 (А)

  4. Крок -2 - № 522 стор. 129 (А)

  6. 2.

  1. Крок -2 - № 442 стор. 111 (В)  2. Крок -2 - стор. 108 - 144

  Література:

  1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Таємниці, стандарти діагностики та лікування. Вінниця ДП ДКФ 2006: 704.

  2. Свінціцкий А.С., Яремченко О.Г. Пузанова О.Г., Хомченкова Н.Т. Ревматичні хвороби та синдроми К: Книга Плюс. 2006: 686. 2004; 3: 30-37.

  3. Насонова В.А., Насонов Е.Л. (ред) Рациональная фармакотерапія ревматических заболеваний. Москва Литерра 2003.

  4. Насонова В.А., Остапенко М.Г. Клиническая ревматология: Руководство. М.: Медицина 1989: 592 .

  Методичну розробку склала доцент кафедри

  доц.. Олійник О.В.

  затверджено на засіданні кафедри

  „____”____________ 200 р.

  протокол №

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в ревматологічній клініці

  Тема заняття

  Особливості перебігу та лікування реактивного артриту

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011


  1. Тема: „Особливості перебігу та лікування реактивного артриту”

  2. Мета практичного заняття: самостійно вивчити етіопатогенез, особливості перебігу та лікування суглобового синдрому при реактивному артриті хворобі Рейтера.

  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань:

  - визначення реактивного артриту  4. Зміст матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення

  Стерильний, негнійний артрит виникає у відповідь на позасугобову інфекцію будь-якої локалізації. Характеризується „летючістю” больового синдрому

  Лікування – суто етіологічне. При різковираженому синовіїті – НПЗП
  5. Завдання для самоконтролю знань, яких набуватиме студент під час вивчення теми.

  1. Крок -2 - № 435 стор. 109 (А)

  2. Крок -2 - № 442 стор. 111 (В)

  3. Крок -2 - № 476 стор. 118 (А)

  4. Крок -2 - № 522 стор. 129 (А)

  5. Крок -2 - № 543 стор. 134 (Д)

  6. Крок -2 - № 543 стор. 135 (А)

  7. Крок -2 - № 563 стор. 138 (Е)

  8. Крок -2 - № 467 стор. 116 (А)

  9. Крок -2 - № 459 стор. 115 (А)


  6. Рекомендована література
  1. Крок -2 – стор 658-663

  2. Крок -2 - стор. 25-26, 42, 52-53

  3. Крок -2 - № 476 стор. 118 (А)

  4. Крок -2 - № 522 стор. 129 (А)

  6. 2.

  1. Крок -2 - № 442 стор. 111 (В)  2. Крок -2 - стор. 108 - 144

  Література:

  1. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний / Под ред. Насонова Е.Л., Насоновой.В.А.: Литерра 2003 : 507 .

  2. Свінціцкий А.С., Яремченко О.Г. Пузанова О.Г., Хомченкова Н.Т. Ревматичні хвороби та синдроми К: Книга Плюс. 2006: 686. 2004; 3: 30-37.

  3. Шелутко Б. И., Макаренко С.В. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. СПб.: Элби-СПб 2004: 800 .

  4. Ревматологія /Под ред Е.Л. Насонова - М., 2006.- 288 с


  Методичну розробку склала доцент кафедри

  доц.. Олійник О.В.

  затверджено на засіданні кафедри

  „____”____________ 200 р.

  протокол №

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в ревматологічній клініці

  Тема заняття

  Хвороба та синдром Шегрена: клініка, діагностика, лікування

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011

  1. Тема: Хвороба та синдром Шегрена: клініка, діагностика, лікування
  2. Мета практичного заняття: самостійно вивчити етіопатогенез, особливості перебігу та лікування хвороби Шегрена
  3. Завдання для самоперевірки початкового рівня знань:

  - визначення хвороби Шегрена


  4. Зміст матеріалу, що пропонується для самостійного вивчення

  Системне ураження сполучної тканини, секреторних епітеліальних залоз, основними проявами якого є ксеростомія та ксерофтальмія. Може бути первинним, або супроводжувати будь-яке ДЗСТ. Лікування: глюкокортикостероїди, імунодепресанти, замісна терапія.


  5. Завдання для самоконтролю знань, яких набуватиме студент під час вивчення теми.

  1. Крок -2 - № 447 стор. 112 (А)

  2. Крок -2 - № 458 стор. 114 (А)

  3. Крок -2 - № 564 стор. 139 (С)


  6. Рекомендована література
  1. Крок -2 – стор 658-663

  2. Крок -2 - стор. 25-26, 42, 52-53

  3. Крок -2 - № 476 стор. 118 (А)

  4. Крок -2 - № 522 стор. 129 (А)

  1. Номенклатура, класифікація, критерії діагностики та програми лікування ревматичних хвороб. Під ред. член-кор АМН України, В.М. Коваленко проф. Н.М. Шуба. Київ 2004 р. стор 44-49

  6. 2.


  1. Крок -2 - № 442 стор. 111 (В)

  2. Крок -2 - стор. 108 - 144


  Література:

  1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Таємниці, стандарти діагностики та лікування. Вінниця ДП ДКФ 2006: 704.

  2. Клинические рекомендации. Ревматология / под ред.. Е.Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа 2006; 288.

  3. Клиническая ревматология / Под ред. Х.Л.Ф. Каррея. М.: Медицина 1990:448.


  Методичну розробку склала доцент кафедри

  доц.. Олійник О.В.

  затверджено на засіданні кафедри

  „____”____________ 200 р.

  протокол №

  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


  «ЗАТВЕРДЖЕНО»

  на методичній нараді

  кафедри внутрішньої медицини №3

  Завідувач кафедри

  Професор Денисюк В.І._______________

  «______»_____________2011 р.


  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  для самостійної роботи студентів

  при підготовці до практичного заняття

  Навчальна дисципліна

  Внутрішня медицина

  Модуль №

  3

  Змістовий модуль №

  Ведення хворих в кардіологічній клініці

  Тема заняття

  Нейроциркуляторна дистонія. Класифікація, клініка, діагностика, лікування

  Курс

  6

  Факультет

  Медичний №1

  Вінниця – 2011  1.
 • 1   2   3   4   5   6


  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка