Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Вінниця-2008 " Ухвалено" Засіданням методичної ради
Скачати 252.8 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір252.8 Kb.
Методичні вказівки для студентів на кожне практичне заняття, які мають містити повну найбільш важливу та додаткову інформацію

з дисципліни Виробнича практика з організації та економіки фармації

для студентів V курсу фармацевтичного факультету

(спеціальність –фармація)

Міністерство охорони здоров’я України

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.Пирогова
Кафедра фармації
Організація та економіка фармації

Методичні рекомендації

для студентів денної

форми навчання

Вінниця-2008

Ухвалено”

Засіданням методичної ради

фармацевтичного факультету


« » квітня 2008 р.
Протокол №

Складачі: доц. В.П.БОБРУК, ас. О.Д.БЛАГУН,

ас. О.Д.ГАЙДАЙ, ас. Н.А.ВОЛОЦЬКА,


Під загальною редакцією: ас. О.Д.БЛАГУН
Рецензенти:

 • канд. фармацевтичних. наук Т.С.Ковальчук

 • Головний фахівець, державний інспектор

Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Вінницькій області Г.П.Петренко

Методичні рекомендації до виробничої практики з організації та економіки фармації призначені для студентів 5-го курсу денної форми навчання як методична основа для закріплення теоретичних знань та набуття практичних умінь з дисципліни.Комп’ютерна верстка: Гащенко І.О.

Передмова
Виробнича практика студентів з Організації та економіки фармації є одним із завершальних етапів процесу підготовки спеціалістів за спеціальністю „Фармація”.

Виробничо-практична підготовка студентів є логічним продовженням теоретичного навчання. При організації практичної підготовки студентів важливою умовою є додержання комплексного підходу, що забезпечує системність, невпинність та послідовність навчання.

Для ефективної роботи в умовах ринкових відносин студенти повинні набути знання та вміння за навчальною програмою з предмету Організація та економіка фармації. При цьому важливе значення має вміння виконувати студентами роботи, пов’язаної з реалізацією функцій управління, обліку, звітності та контролю. Ці завдання вирішуються на практичних заняттях та комплексно на завершальній стадії навчання – виробничій практиці.

У методичних рекомендаціях представлено основні положення з організації та проведення практики, зміст та план проходження, наведено перелік вмінь та навичок, якими повинен оволодіти студент у результаті практики, перелік звітної документації, перелік питань, які виносяться на залік, також виноситься додаток з прикладами оформлення необхідних документів.

Базами практики є аптечні заклади та фармацевтичні фірми різних форм господарювання.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ
1.Мета і завдання виробничої практики.

Закріпити та поглибити теоретичні знання і практичні вміння, одержанні в процесі навчання щодо самостійної роботи в якості провізора будь-якого відділу (підрозділу) фармацевтичного підприємства, поглибити практичні вміння організаційно виробничої та торгівельно-фінансової діяльності підприємства, включаючи прийом та таксування рецептів, контроль якості ЛЗ, оформлення облікових і звітних документів та інше.

Організаційно-методичне керівництво практикою від університету здійснюється викладачами кафедри фармації.

Загальне керівництво виробничою практикою в аптечному закладі здійснюється завідувачем, або його заступником. Обов`язки по керівництву виробничою практикою безпосередньо на робочих місцях покладаються наказом завідуючого аптечного закладу на досвідчених працівників аптеки.2.Обов`язки студентів при проходженні практики.

При проходженні виробничої практики студент зобов`язаний:

- прибути на базу практики у встановлений строк, маючи при собі:

- направлення на практику, методичні вказівки з виробничої практики, санітарну книжку,

- виконувати всі завдання , передбачені програмою практики, у відповідності зі складаним графіком,

- додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства та техніки безпеки,

- бути присутнім на робочому місті при п`ятиденному робочому тижні 7годин 12 хвилин на добу, тобто 36 годин на тиждень,

- вести щоденник з виконання програми виробничої практики, на оформлення якого з загального робочого часу використовувати 1 годину та щоденно підписувати щоденник у керівника виробничої практики з боку бази практики,

- наприкінці виробничої практики завірити щоденник підписом керівника (завідуючого) бази практики та печаткою організації.

3. Під час проходження практики студент повинен ознайомитись з:

- загальною організацією аптеки,

- організацією роботи у відділах:

- рецептурно- виробничому,

- готових лікарських засобів,

- запасів,

- організацією управління та економіки аптек.4. Графік проходження виробничої практики і розподілу робочого часу студентів.

з/п
Найменування видів робіт

Розподіл

часу практики

1.

Загальне знайомство з роботою аптеки

1 доба

2.

Робота в рецептурно – виробничому відділі, і відділі

запасів, в тому числі :

- на робочому місці провізора по прийому рецептів і

відпуску ліків,

- на робочому місці провізора по контролю якості

ліків,


- на робочому місці провізора по виготовленню

концентратів, напівфабрикатів і в/аптечн. заготовок,

- на робочому місці завідувача відділом чи його

заступника.6 діб
2 доби
1 доба
2 доби
1 доба

3.

Робота у відділі готових лікарських засобів і у відділі безрецептурного відпуску.

2 доби

4.

Робота з питань обліку, звітності та документального оформлення,

1 доба

5.

Робота з питань ціноутворення в аптечному закладі. Провести аналіз асортиментної політики аптечного закладу за такими характеристиками:

Наявність загальної кількості асортиментних груп (широта асортименту), наявність препаратів-аналогів в даних групах, співвідношення ( по лікарських формах, ціні, фірмам-виробникам,(прибутковості).1 доба

6.

Стимулювання збуту, що використовуються в даному аптечному закладі.

1 доба

7.

Робота в аптеці на робочому місці завідувача аптеки і його заступника. Вивчити організацію діловодства аптечного закладу, порядок реєстрації вхідних і вихідних документів, організацію контролю за їх виконанням і списанням.

2 доби

8.

Оформлення документації і здача заліку.

1 доба

15 діб
5. Зміст виробничої практики.
5.1. Загальне знайомство з роботою аптеки

Загальне знайомство з роботою аптеки проводиться завідувачем аптекою чи

його заступником.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику виробничої практики: • основні показники, що визначають обсяг роботи аптеки,

 • організаційну структуру аптеки, наявність відділів і структурних підрозділів, форми матеріальної відповідальності в даній аптеці,

 • склад, розміщення, устаткування й оснащення приміщень.

 • штат аптеки і його укомплектованість.


5.2. Робота в рецептурно – виробничому відділі і відділі запасів.

Робота на робочому місці провізора по прийому рецептів і відпуску ліків.

Студент працює під керівництвом і контролем провізора по прийому рецептів, затвердженого наказом по аптеці, як безпосереднього керівника практики на даному робочому місці.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику виробничої практики:

- організацію робочого місця провізора по прийому рецептів і відпуску ліків, наявність засобів оргтехніки, довідкової літератури, тематичних таблиць, облікової документації і т.д., дають критичну оцінку існуючої організації й оснащення робочого місця,

- порядок прийому, правила виписування й оформлення рецептів,

- визначення вартості лікарських засобів і реєстрацію їх в облікових документах.


До цього розділу щоденника виробничої практики додаються зразки наступних документів із прикладами їх оформлення :

 • рецептурний журнал, квитанції на замовлені ліки,

 • журнал обліку рецептури, в тому числі журнал обліку рецептів з пільгового та безкоштовного відпуску ліків

 • зведений реєстр рецептів по пільговому і безкоштовному відпуску ліків,

 • відомість реєстрації роздрібних оборотів,

 • журнал обліку неправильно виписаних рецептів.

Студенти щоденно описують у щоденнику не менш 2-3 різноманітних рецептів, відпущених за повну вартість, безкоштовно і на пільгових умовах, із вказівкою форми рецептурного бланку і необхідних реквізитів, визначення вартості, оформлення етикетками, сигнатурою, квитанціями.
Робота на робочому місці провізора по контролю якості лікарських форм.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику виробничої практики : • організацію роботи з контролю якості ліків,

 • відображення в облікових документах результатів проведеного контролю,

 • порядок збереження субстанцій в асистентській кімнаті,

характер помилок при виготовлені лікарських форм у даній аптеці і дії провізора по контролю якості ліків у випадку їх виявлення,

 • оформлення ліків до відпуску,

 • заходи, спрямовані на підвищення якості ліків і попередження помилок при їх виготовленні, що проводяться в аптеці.


Студенти набувають практичні навички:

 • по проведенню усіх видів внутрішньоаптечного контролю при перевірці

якості лікарських форм, виготовлених в аптеці,

 • по реєстрації результатів контролю у відповідних журналах,

 • по оформленню ліків до відпуску.


До цього розділу щоденника виробничої практики додаються зразки наступних документів із прикладами їх оформлення:

 • форма журналу реєстрації результатів контролю лікарських форм, ви-

готовлених за індивідуальними рецептами або вимогами ЛПУ, внутрішньоаптечних заготовок, концентратів, напівфабрикатів, фасовки, спирту етилового,

 • форма журналу реєстрації окремих стадій виготовлення ін`єкційних

розчинів.

Робота на робочому місці провізора по виготовленню концентратів,

напівфабрикатів і внутрішньоаптечних заготовок.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику виробничої практики: • організацію й оснащення робочого місця провізора по виготовленню концентратів, напівфабрикатів і внутрішньоаптечних заготовок і дають їм критичну оцінку,

 • організацію проведення лабораторних і фасувальних робіт і їх документальне оформлення,

 • порядок заповнення та оформлення штангласів для асистентської кімнати.


Студенти здобувають практичні навички:

 • по проведенню лабораторних і фасувальних робіт,

 • по заповненню дубльованих штангласів,

 • відображенню у відповідних журналах лабораторних і фасувальних робіт.


До цього розділу щоденника виробничої практики додаються зразки наступних документів із прикладами їх оформлення :

 • форма журналу обліку лабораторних і фасувальних робіт,

 • форма довідки по до оцінці та уцінці по лабораторно-фасувальних роботах, реалізації робіт та послуг.


Робота на робочому місці завідувача відділом і його заступника.

Студенти знайомляться з посадовою інструкцією завідувача відділом,

засвоюють і відображають у щоденнику виробничої практики :

організацію роботи завідувача відділом і його заступника, • організацію роботи з забезпечення населення, закладів охорони здоров`я та інших підприємств і організацій медикаментами та виробами медичного призначення,

 • склад, розміщення й устаткування матеріальних кімнат,

 • організацію зберігання різних груп товарів аптечного асортименту,

 • порядок складання замовлень-вимог для поповнення запасів аптеки,

 • порядок одержання товарів з аптечного складу і розміщення їх по місцях зберігання у відповідності з їх властивостями і вимогами ДФУ,

 • порядок обліку руху отруйних, наркотичних, психотропних речовин,

 • порядок і документальне оформлення відпуску ТМЦ з відділу.


Студенти набувають практичні навики:

 • по складанню замовлень-вимог на аптечний склад,

 • по відображенню в обліково-звітних документах руху ТМЦ у відділі, у тому числі медикаментів, що підлягають предметно-кількісному обліку.


До цього розділу щоденника виробничої практики додаються зразки наступних документів із прикладами їх оформлення :

 • форма журналу обліку: отруйних та психотропних речовин, одурманюючих та наркотичних препаратів, прекурсорів,

 • форма накладної-вимоги,

 • форма замовлення –вимоги,

 • форма товарно-транспортної накладної,

 • форма товарного звіту відділу.

 • форма інших документів про рух ТМЦ у відділі, що є підставою для

складання товарного звіту.
5.3. Робота у відділі готових лікарських засобів і відділі безрецептурного відпуску.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику:

 • устаткування та оснащення відділів,

 • номенклатуру працівників відділів, організацію їхніх робочих місць,

 • види матеріальної відповідальності у відділах,

 • асортимент лікарських засобів і виробів медичного призначення,

 • організацію, умови та особливості зберігання товарів аптечного асортименту,

 • порядок оформлення відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з відділів,

 • порядок складання вимог і одержання товарів з відділу запасів,

 • ведення обліку і складання звітності у відділах.


Студенти набувають практичні навики з :

 • відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення і безрецептурного відпуску,

 • по веденню обліку і складанню звітності відділів.


До цього розділу щоденника виробничої практики додаються зразки наступних документів із прикладами їх оформлення :

 • вимоги-накладної,

 • товарних звітів відділу готових лікарських засобів і безрецептурного відпуску.


5.4. Робота з питань обліку, складання звіту і документального оформлення ревізій і цільових перевірок.

Студенти вивчають і відображають у щоденнику організацію доставки та обліку ТМЦ.

Облік руху товарно-матеріальних цінностей в аптеці.

 • порядок організації доставки МЦ в аптеку,

 • організація прийому ТМЦ (перевірка наявності і правильності супровідної документації),

 • первинний облік ТМЦ, що надійшли в аптеку,

 • у випадку нестачі, надлишку чи псування товарів, виявлених при прийманні, студент знайомиться з порядком роботи комісії зі складання акту,

 • організацію обліку роздрібного та оптового товарообігу в аптеці,

 • порядок відображення реалізації товарів населенню в «Касовому звіті», реалізації товарів ЛПУ та іншим установам у «Журналі обліку оптового відпуску і розрахунків з покупцями»,

 • документальне оформлення витрат ТМЦ на господарські потреби, у випадку бою, псування, закінчення терміну придатності, надання першої долікарської допомоги,

 • облік руху тари, палива, будівельних , допоміжних матеріалів, основних засобів, малоцінного інвентарю, нематеріальних активів,

 • документальне оформлення переведення тари, допоміжних матеріалів у товар.


До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додати зразки наступних документів з прикладами їх оформлення:

 • вимогу на склад ( бланк замовлення),

 • копію товарно-транспортної накладної,

 • копію доручення на право одержання товару зі складу,

 • журнал реєстрації надходження товарів по групах ( в аптеці),

 • товарний звіт,

 • касовий звіт,

 • журнал обліку оптового відпуску і розрахунків з покупцями,

 • журнал обліку витрат медичних товарів на господарські потреби,

 • акт списання засобів на господарські потреби,

 • довідку про витрати допоміжних матеріалів,

 • довідки про переведення тари, допоміжних матеріалів у товар,

 • акт на бій, псування товарів і інших цінностей за місяць.


Облік праці і зарплати.

 • фонд оплати праці аптечним працівникам, особливості його формування в умовах ринкової економіки,

 • форми оплати праці аптечним працівникам,

 • складання табеля обліку використання робочого часу, нарахування співробітникам аптеки заробітної плати, розрахунок відпускних і по листкам тимчасової непрацездатності.

До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додати зразки наступних документів з прикладами їх оформлення:

 • авансовий звіт,

 • табель обліку використання робочого часу,

 • картку особового рахунка працівника,

 • розрахунково-платіжну відомість.


Інвентаризація, переоцінка ТМЦ

 • основні положення та строки проведення інвентаризації ТМЦ,

 • організація інвентаризаційної комісії, її права та обов`язки,

 • інвентаризація грошових коштів,

 • інвентаризація основних засобів,

 • підготовка до інвентаризації, методика проведення інвентаризації й оформлення документації,

 • розрахунок суми природної втрати,

 • аналіз причин утворення нестач чи надлишків ТМЦ,

 • вивчення матеріалів останньої переоцінки ( акта).

До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додати наступні документи із прикладами їх оформлення :

 • наказ про проведення інвентаризації,

 • інвентаризаційний опис,

 • порівняльну відомість,

 • акт результатів інвентаризації.


Складання звіту про фінансово-господарську діяльність аптеки.

На підставі первинної облікової документації студент бере участь у

складанні місячного звіту про фінансово-господарську діяльність аптек ( розраховує реалізовані торгові накладення).

До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додатинаступні документи із прикладами їх оформлення:


 • звіт про фінансово-господарську діяльність аптеки за місяць.


Ревізії і цільові перевірки.

Студент освоює методику проведення ревізій і цільових перевірок.До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додати наступні документи із прикладами їх оформлення:

 • акти результатів ревізії цільової перевірки виконання аптекою

правил відпуску, зберігання та обліку настоїв, екстрактів, правил зберігання медикаментів, дотримання термінів придатності ЛЗ.
5.5.Робота з питань визначення ціни на лікарські засоби, використовуючи різні методи ціноутворення.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику:

 • основну задачу цінової політики.

 • фактори, що впливають на ціноутворення,

 • характерні риси і стратегія аптеки з питань ціноутворення на конкретні лікарські засоби,

 • правильність оформлення цінників, що діють згідно законодавчих і нормативних актів.

 • особливості ціноутворення на ліки індивідуального виготовлення,

 • визначення та облік тарифів на виготовлення та фасування,

 • торгові накладення , фактори, що впливають на їх розмір, джерела утворення.


До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додати наступні документи із прикладами їх оформлення:

 • зразки цінників на лікарський препарат,

 • наказ по аптечному закладу по створенню комісії по цінам,

 • схему утворення роздрібної ціни на товари, які надходять до аптечного закладу , у тому числі на товари з ПДВ.


Студенти набувають практичних навиків по:

 • визначенню цін на лікарські засоби,

 • оформленню цінників на лікарський препарат,

 • застосуванню різних методів ціноутворення.


5.6.Робота на робочому місці завідувача аптеки і його заступників.

Студенти засвоюють і відображають у щоденнику виробничої практики :

 • організацію праці управлінського персоналу аптеки,

 • правила внутрішнього розпорядку і розміщення кадрів, складання графіка виходу на роботу і відпусток, оформлення договорів про матеріальну відповідальність, договорів на оренду приміщень і комунальне обслуговування,

 • порядок постачання аптеки лікарськими засобами і виробами медичного призначення та визначення потреби в них на рівні аптеки,

 • стан основних показників фінансово-господарської діяльності базової аптеки,

 • порядок проведення виробничих нарад,

 • організація підвищення кваліфікації,

 • порядок складання замовлення для аптеки з урахуванням необхідного асортименту кількості лікарських засобів та інших медичних виробів ( на підставі журналу обліку тимчасово відсутніх ліків та книги відмовлень),

 • правила оформлення договору з організаціями на отримання товару,

 • заходи з охорони праці та техніки безпеки,порядок постачання аптекам лікарських засобів та інших товарів

 • аптечного асортименту,

 • прогресивні форми медикаментозного забезпечення населення ,

 • постановку інформаційної роботи серед лікарів та санітарно-освітньої серед населення,

 • характер скарг та заходи щодо їх усунення.


Студенти набувають практичні навики:

 • по оформленню договорів про матеріальну відповідальність, договорів на оренду приміщень і комунальне обслуговування ,

 • по проведенню економічного аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності аптеки ( матеріал представити у виді таблиці і пояснювальної записки).


До цього розділу щоденника виробничої практики необхідно додати наступні документи із прикладами їх оформлення :

 • паспорт аптеки.

 • договір на оренду приміщення,

 • договір про матеріальну відповідальність,

 • договір про комунальне обслуговування ,

 • посадові інструкції завідувача аптеки і його заступників,

 • договір з відповідною установою на отримання товарів,

 • штатний розклад.

У щоденнику студент відображає основний зміст контракту з завідувачем аптекою.
6. Перелік контрольних питань до заліку.

1. Особливості організаційних структур та завдання управління аптечними установами різних форм власності та господарювання.

2. Завдання та функції аптек.

3. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу. Його завдання та функції, штат, оснащення і приміщення.

4. Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків.

5. Категорії амбулаторних хворих, що отримують ліки безкоштовно та з частковою оплатою, особливості оформлення виписаних їм рецептів.

6. Облік пільгових рецептів і порядок відшкодування їх вартості аптеці.

7. Правила виписування лікарських форм, які містять отруйні, снодійні засоби, психотропні речовини, прекурсори.

8. Правила приймання і термін дії рецептів з отруйними речовинами.

9. Правила оформлення рецептів і відпуск наркотичних лікарських засобів, термін дії і зберігання рецептів в аптеці.

10. Правила таксування різних прописів лікарських форм.

11. Порядок визначення та облік тарифів за виготовлення лікарських засобів.

12. Правила оформлення лікарських форм при відпуску.

13. Організація контролю якості ліків в аптеці.

14. Види внутрішньо аптечного контролю.

15. Заходи, спрямовані на підвищення якості ліків і попередження помилок при виготовленні.

16. Лікарські засоби, які підлягають ідентифікації та кількісному аналізу ( повному хімічному контролю).

17. Обов`язки провізора-аналітика.

18. Обов`язки провізора з виготовлення внутрішноаптечних заготовок, концентратів, напівфабрикатів.

19. Організація лабораторних і фасувальних робіт в аптеці, їх значення облік.

20. Порядок заповнення штангласів для асистентської кімнати.

21. Відділ запасів, його завдання та функції.

22. Предметно-кількісний облік лікарських засобів.

23. Правила зберігання лікарських засобів та ВМП.

24. Організація постачання аптечних підприємств лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту.

25. Порядок приймання товарів та розміщення їх у місцях зберігання.

26. Організація роботи відділу готових лікарських засобів та відділу безрецептурного відпуску лікарських засобів.

27. Облік надходження товару та інших матеріальних цінностей.

28. Товарообіг аптечного підприємства, його значення як економічного показника, характеристика, зміст. Види товарообігу аптечного підприємства.

29. Структура роздрібного та оптового товарообігу аптеки. Їх облік ( порядок розрахунків з оптовими покупцями), причини виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості.

30. Облік реалізації фармацевтичних товарів.

31. Витрати аптеки, види, фактори, що впливають на їх зменшення (збільшення).

32. Шляхи зменшення витрат аптеки, відображення показника в бухгалтерському обліку.

33. Види тари, облік руху, відображення господарських операцій з тарою на рахунках бухгалтерського обліку.

34. Облік руху допоміжного матеріалу, малоцінного інвентарю та швидко-зношуваних предметів та відображення на рахунках бухгалтерського обліку..

35. Основні засоби аптечних установ, характеристика, документальне оформлення їх руху та зносу.

36. Поняття про амортизаційні відрахування, їх призначення і використання.

37. Основні положення щодо ведення касових операцій.

38. Облік руху грошових коштів в аптеці, прибуткові і видаткові операції, відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку.

39. Види безготівкових розрахунків, що здійснюються аптечними установами.

40. Форми оплати праці аптечних працівників в умовах ринкових відносин.

41. Облік праці і заробітної плати в аптечній установі. Облік робочого часу.

42. Порядок перерахування різних видів оплат:зарплати основної, преміальних , відпускних, за тимчасову непрацездатність, у зв`язку з вагітністю і пологами, за роботу у святкові дні, нічний час, позаурочну роботу.

43. Утримання із заробітної плати.

44. Фонд оплати праці аптечних працівників, особливості його формування в умовах ринкової економіки.

45. Інвентаризація, її завдання і форми, порядок проведення і оформлення інвентаризаційних описів. Оформлення результатів інвентаризації.

46. Інвентаризація медикаментів, які знаходяться на предметно-кількісному обліку, порядок проведення інвентаризації, документальне оформлення.

47. Порядок розрахунків природних втрат.

48. Суть і значення звітності, форми звітності аптек. Розділи звіту про фінансово-господарську діяльність за даними звіту.

49. Визначення запасу товарів аптеки за даними звіту.

50. Визначення бухгалтерського обліку, облікові реєстри.

51. Рахунки бухгалтерського обліку, їх класифікація, будова.

52. Прибуток і рентабельність аптечних підприємств. Розрахунок прибутку і рентабельності. Фактори, які визначають зростання прибутку і рентабельності.

53. Особливості ціноутворення на ліки індивідуального виготовлення. Суть і зачення taxa laborum у розвитку аптечної справи.

54. Порядок державного регулювання ін на медикаменти в Україні. Методика розрахунку торгової націнки на готові лікарські засоби.

55. Правила оформлення договорів з організаціями на отримання товару, оренду приміщень, комунальне обслуговування.

56. Матеріальна відповідальність. Її види, оформлення договорів про матеріальну відповідальність.

57. Порядок складання замовлень для аптеки з урахуванням необхідного асортименту лікарських засобів та ВМП.

58. Організація роботи з дотримання санітарного режиму та фармацевтичного порядку.

59. Прогресивні форми медикаментозного забезпечення населення.

60. Заходи з охорони праці та техніки безпеки. Підвищення кваліфікації.
7. Форми звіту студентів про проходження практики :

Кожен з етапів виробничої практики завершується складанням заліку з практики.

Залік з практики складається безпосередньо після її закінчення і критерієм ефективності проходження практики є засвоєння теоретичних знань та придбання практичних умінь, передбачених програмою з виробничої практики.

Підведення підсумків практики здійснюється при наявності всіх звітних документів, передбачених програмою практики: • щоденника практики, підписаного керівником установи і завіреного

печаткою,

 • стислого щоденника, підписаного студентом,

 • папки з зібраною документацією,

 • характеристики, підписаної керівником установи і завіреної печаткою.

Залік з практики складається студентом в останній день практики керівнику практики від навчального закладу.
Звітна документація є папка, з усіма документами, які подаються до захисту на залік. Звіт уміщує щоденник, стислий щоденник та характеристику.

Студенти ведуть щоденник своєї роботи. Щоденник є офіційним документом. Без щоденника, або при несвоєчасному його оформленні виробнича практика не може бути зарахована. У щоденнику за днями необхідно відображати всю роботу практиканта( її характер і обсяг).

Щоденник заповнюють по закінченні робочого дня і зберігають в установі. Він повинен бути доступний керівнику практики від кафедри під час робочого дня. Забирати щоденник додому категорично забороняється. Студенти повинні щодня подавати щоденник керівнику практики, який ставить підпис і дату контролю. На момент закінчення практики щоденник необхідно засвідчити підписом керівника аптеки і печаткою ( зразок титульного листа щоденника – додаток 1).

Крім робочого щоденника, студенти повинні оформити і здати на кафедрустислий щоденник практики, на сторінці 2 заповнити направлення на практику, засвідчити його підписами декана факультету університету і керівника установи. На сторінці 3 стислого щоденника потрібно навести фактичний календарний графік проходження практики із зазначенням послідовності виконання роботи і кількості витрачених на неї днів з усіх розділів програми. Четверта сторінка відведена для відгуку про роботу студента (характеристика0 керівника практики від установі ( з печаткою), а п`ята - для відгуку керівника практики від кафедри з виставленням оцінки.

На сторінці 6 зазначаються всі інші види робіт, виконані студентом понад програму практики ( зразок титульного листа стислого щоденника – Додаток2 ).


Характеристика студента–практиканта повинна бути об`активною і обґрунтованою. В характеристиці слід відзначити вміння студента використовувати у практичній роботі набуті теоретичні знання у практичній роботі, участь студента у виробничій діяльності аптеки, відношення студента до роботи, до колективу аптеки.

8. Рекомендована література.


 1. Державна фармакопея України.

 2. Доповнення 1 до Державної фармакопеї України першого видання та ін.

 3. Громовик Б.П. організація роботи аптек. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю III-IV рівнів акредитації. Вінниця. Нова книга, 2003р.240с.

 4. Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в аптеках. Навчальний посібник. Вінниця, Нова книга, 2003р. 280с.

 5. Закон України «Про лікарські засоби».від 4 квітня 1996р.№123/96 ВР( зі змінами внесеними згідно з Законом №70/97 від 14.02.1997р.).

 6. Наказ МОЗ України від 30 жовтня 2001 р.№436 «Про затвердження інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі».

 7. Наказ МОЗ України від 16 березня 1993р. №44 «Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та ВМП».

 8. Постанова КМ України від 17серпня 1998р.№1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

 9. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.»

 10. Постанова КМ України від 17 листопада 2004р.№1570 «Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах».

 11. Постанова КМУ №1006 «Про розширення переліку лікарських засобів, операції з продажу яких звільняються від обкладання податком на додану вартість.»

 12. Наказ МОЗ України №275 «Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек».

 13. Наказ МОЗ України №360 , № 42 «Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і ВМП, порядку відпуску лікарських засобів і ВМП з аптек та їх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень».

 14. Наказ МОЗ України від 18 грудня 1997р.№356 «Про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров`я України».

 15. Наказ МОЗ України від 15 грудня 2004р. №626 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки».

 16. Наказ МОЗ України від 19 липня2005р. №361р.»Про затвердження змін та доповнень до Правил виробництва (виготовлення)лікарських засобів в умовах аптеки та Наказу МОЗ України від 15.12.200р.№626.

 17. Наказ від 27.12.2006р №897 «Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів».

 18. Наказ від 27.09.2005р. №495 «Про затвердження мінімального обов`язкового асортименту лікарських засобів і ВМП для фельдшерсько-акушерських пунктів.

 19. Наказ МОЗ України від 17.08.2007р.№490 «Про затвердження Переліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів.»

 20. Закон України від 16.07.1999р.№996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

 21. Закон України від 01.06.2000р.»про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.»

 22. Закон України від 24 03.1995р. « Про оплату праці».

 23. Закон України від 03.12.1990р. №570-XII «Про ціни та ціноутворення».

 24. Закон України від 22.05.03р.№889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб».

 25. Наказ МОЗ України №480/294 від 03.12.2001р. «Про затвердження Переліку Вітчизняних та імпортних лікарських засобів і ВМП, ціни на які підлягають держаному регулюванню.

 26. Наказ МОЗ України №86 від 27лютого 2006р. «Про внесення змін до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади охорони здоров`я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів.

 27. Наказ МОЗ України №818 від 12.12.2006р. Положення про порядок проведення атестації фармацевтів.

 28. Закон України про Держбюджет – 2008р.

Додаток №1

(зразок титульного листа щоденника)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.ПИРОГОВА
ЩОДЕННИК

виробничої практики
з________________________________________________
студента V курсу фармацевтичного факультету

групи № _______
_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)


Місце проведення виробничої практики _________________________________________________ (установа, адреса, телефон)

___________________________________________________________________________________________________________________________________


Час проведення практики з _________ по __________ 200_ р.

Керівник виробничої практики від кафедри ____________________

Керівник-наставник виробничої практики від аптеки ____________Вінниця – 2008 р.

Додаток №2

(зразок титульного листа стислого щоденника)

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.ПИРОГОВА
СТИСЛИЙ ЩОДЕННИК

про виробничу практику
з_______________________________________________
студента V курсу фармацевтичного факультету

групи № _______
_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)Час проведення практики з __________ по __________ 200_ р.
Місце проведення виробничої практики

Вінниця – 2008 р.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка