Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І-ІІ рівнів акредитації спеціальності
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство культури і мистецтв України

Державний методичний центр

навчальних закладів культури і мистецтв України
НАРОДОЗНАВСТВО
програма та методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв

І-ІІ рівнів акредитації
спеціальності

5.020104 „Народна художня творчість”

спеціалізації:

  • „Народне пісенне мистецтво”

  • „Народне інструментальне мистецтво” (народні інструменти)

  • „Народне інструментальне мистецтво” (духові інструменти)


5.020208 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

спеціалізація „Декоративно-прикладне мистецтво”


Київ – 2005


Укладачі:

Чурилова Ніна Іллівна

- викладач предмета ОКЗ „Лозівське училище культури і мистецтв”
Шапко Лариса Іванівна

– викладач ОКЗ „Лозівське училище культури і мистецтв”

Рецензенти:

Осадча Віра Миколаївна

- завідувач кафедри українського народного співу та музичного фольклору Харківської державної академії культури, кандидат мистецтвознавства
Харченко Зінаїда Андріївна

- викладач вищої категорії ОКЗ „Харківське училище культури”

Відповідальний за випуск Т.Ф. Стронько

Редактор Л.В. Московченко
©Чурилова Н.І., 2005

©Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2005


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


„Пізнай самого себе” – цей вислів був написаний у багатьох храмах Античної Греції при вході над дверима.

Речник українського народу Т.Г. Шевченко цю ідею втілив у своєму „Посланні”: „Що ми? Чиї сини? Яких батьків?”. І дійсно, коли поставити питання, чи знаємо ми себе, свій народ, його історію, культуру, його предковічні прагнення, бажання, ідеали, його душу – важко відповісти на все це.

Навчання і виховання студентської молоді неможливе сьогодні без глибокого вивчення минулого українського народу, його походження, культурно-побутових і громадських відношень, його художньої творчості, духовних обрядів, традицій і звичаїв, раціональних знань, набутих протягом багатовікової трудової діяльності народу на усіх етапах існування. І така інформація є першоосновою справжнього патріотизму. Ці та інші знання про існування українського народу від первіснообщинного до сучасного ладу у комплексі надає предмет „Народознавство”, який формує професійну спрямованість студентів, створює сприятливі умови для вироблення практичних умінь у використанні народних пісень, ігор, загадок тощо для розробки і підготовки художньо-масових заходів, що пропагандують українське мистецтво і націлені на формування духовної культури.

Програма з предмета „Народознавство” розрахована на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації училищ культури і мистецтв на основі базової і повної загальної середньої освіти.

Ця програма укладена з урахуванням вимог Державного стандарту нормативного предмета „Народознавство”, розробленого робочою групою обласного комунального закладу „Лозівське училище культури і мистецтв”, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і рекомендована для впровадження у практику даного навчального предмета у відповідних вищих закладах освіти.

При підготовці програми врахований принцип комплексного вивчення студентами спеціальних предметів, яких передбачає оволодіння ними поряд з „Народознавством” низки інших спеціальних дисциплін: „Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності”, „Декоративно-художнє оформлення”, „Культурологія”, „Історія мистецтв”, „Розшифровка народних пісень”, „Диригування та читання партитур”.

Дана програма враховує також зміни, що відбулися у викладанні „Народознавства” в відповідних вищих навчальних закладах, специфіку фахової підготовки студентів з мистецького напрямку. Основна робота викладача зі студентами проводиться безпосередньо на заняттях.

Основною формою проведення занять є групові, лекційні, лабораторно-практичні, індивідуальні заняття з викладачем, але для творчого осмислення ідей і положень курсу „Народознавство” студенти обов’язково самостійно готуються до занять.

До програми додається перелік понять і основних вмінь, знання яких обов’язкове для кожного студента, а також список літератури з курсу „Народознавство”.

Критерієм оцінки знань, умінь і навичок студента є не стільки обсяг матеріалу, що залишився у пам'яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно і творчо використовувати в позанавчальній ситуації, самостійній роботі.


Для спеціальності 5.020104

Народна художня творчість”

Програма розрахована на 135 годин за навчальним планом, з яких 95 годин аудиторних (лекційних – 33, лабораторно-практичних – 50, індивідуальних – 6, підготовка проекту курсової роботи – 6) та 40 годин самостійної роботи.

Кількість годин, із них

Розподіл по курсам і семестрам

Загальний обсяг годин

Самостійна робота

Аудиторні заняття

Курсові та Індивідуальні заняття

І курс

ІІ курс

Усього

Лекційні уроки

Лабораторно-практичні

2 сем.

21 тижнів3 сем.

17 тижнів4 сем.

20


тижнів

135

40

95

33

50

6/6

1

2

2

У ній подано орієнтовний тематичний план з розподілом навчального часу на вивчення окремих тем за курсами і семестрами навчання. Викладачу за погодженням з цикловою комісією надається право змінювати до 20% кількості годин, передбачених для викладання тем курсу у межах навчального плану.

Передбачаються контрольні уроки, іспит і захист курсового проекту.


Зміст програми розглянутий і схвалений на засіданні циклової комісії профілюючих дисциплін обласного комунального закладу „Лозівське училище культури і мистецтв”, протокол № 4 від 4 березня 2005 року.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для спеціальності 5.020104 „Народна художня творчість”НАЗВА РОЗДІЛУ, ТЕМИ

Кількість годин

Усього

Лекційні

Лабораторно-практичні

Індивідуальні

Самостійні

1

2

3

4

5

6

ІІ семестр

ВСТУП. Організаційне заняття.

Т.0.1. Українське народознавство. Зародження. Розвиток . Перспективи.1

1

-

-

-

Розділ І. Основні етапи етнічної історії. Становлення і розвиток

Т.1.1. Український етнос у часі і просторі.1

1

-

-

-

Т.1.2. Формування української народності і нації.

1

1

-

-

-

Т. 1.3. Історико–етнографічне районування України та етнографічні групи.

1

1

-

-

-

Розділ ІІ. Світ уявлень та вірувань

Т. 2.1. Світогляд людини. Народні вірування, демонологія.2

1

-

-

1

Т. 2.2. Рослинний і тваринний світ у народній уяві.

2

-

1

-

1

Т. 2.3. Релігійні вірування українців.

1

-

1

-

-

Розділ ІІІ. Господарство і матеріальна культура

Т. 3.1. Поселення землеробської людності України.1

1

-

-

-

Т. 3.2. Сільський двір.

1

1

-

-

-

Т. 3.3. Житло в духовному світі селянина.

2

-

1

-

1

Т. 3.4. Народні заняття. Види господарської діяльності.

1

1

-

-

-

Т. 3.5. Розвиток ремесел і промислів.

3

-

1

1

1

Т. 3.6. Господарські начиння.

2

1

-

-

1

Т. 3.7. Українська народна кухня.

2

-

1

-

1

Т. 3.8. Традиційний український одяг.

1

-

1

-

-

Розділ IV. Духовна культура українського народу

Т. 4.1. Старовинна обрядовість6

-

4

-

2

КОНТРОЛЬНИЙ УРОК

1

-

1

-

-

ВСЬОГО за ІІ семестр

29

9

11

1

8

ІІІ семестр

Т. 4.2. Народний календар та старовинні свята.

37

-

28

5

4

КОНТРОЛЬНИЙ УРОК

1

-

1

-

-

ВСЬОГО за ІІІ семестр38

-

29

5

4

ІY семестр

Т. 4.3. Сімейний та громадський побут

1

1

-

-

-

Т. 4. 4. Українська громада

1

1

-

-

-

Т. 4.5. Звичаєве право.

1

1

-

-

-

Т. 4.6. Традиції земельної оренди та особистого найму.

1

1

-

-

-

Т. 4.7. Осередки громадського спілкування.

1

1

-

-

-

Т.4.8. Народні знання.

5

1

3

-

1

Т. 4.9. Усна народна творчість.

5

2

2

-

1

Т. 4. 10. Культура традиційна і сучасна.

1

1

-

-

-

Розділ V. Культура і побут інших народів України

Т. 5.1. Особливості культури і побуту інших етнічних народів.2

1

-

-

1

Розділ VІ. Українці у діаспорі

Т. 6.1. Етапи поширення української еміграції та її чисельність.1

1

-

-

-

Т. 6.2. Соціальна адаптація і асиміляція громадсько-політичного життя української еміграції. Збереження і розвиток національної духовності і культури за межами України.

1

1

-

-

-

Розділ VІІ. Краєзнавство

Т.7.1. Історія рідного краю.3

2

1

-

-

Т.7.2. Етнографічні особливості батьківщини.

2

2

-

-

-

Т.7.3. Традиційна і сучасна культура Харківщини.

6

6
-

-

Т.7.4. Моя сім’я.

6

-

4

-

2

КУРСОВА РОБОТА

29

-

-

6

23

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2

2

-

-

-

ВСЬОГО за ІY семестр

68

24

10

6

28

ВСЬОГО НА ПРЕДМЕТ

135

33

50

6/6

40


Для спеціальності 5.020208 „Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”
Програма розрахована на 108 годин за навчальним планом, з яких лекційних – 44, лабораторно-практичних – 30 годин та 34 години самостійної роботи.


Кількість годин, із них

Розподіл по курсам і семестрам

Загальний обсяг годин

Самостійна робота

Аудиторні заняття

Курсові та Індивідуальні заняття

ІІ курс

Усього

Лекційні уроки

Лабораторно-практичні

3 сем.

17


тижнів

4 сем.

20


тижнів

108

34

74

44

30
2

2

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка