Методичні рекомендації до написання курсових І дипломних робіт з методики музичного виховання для спеціальності 01010201 Початкова освіта
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра музики і хореографії

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ

З МЕТОДИКИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
для спеціальності 7.01010201 – Початкова освіта,

спеціалізація – Музика

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри музики і хореографії СДПУ

/протокол № 5 від 13.12.2010/

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою СДПУ

/протокол № 3 від 14.12.2010/
СЛОВ’ЯНСЬК – 2010
Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт з методики музичного виховання для спеціальності 7.01010201 – Початкова освіта, спеціалізація – Музика / Уклад. Л.Г.Гаврілова, А.І.Роздимаха. – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – 56с.

У методичних рекомендаціях подано загальну характеристику курсової та дипломної робіт як різновидів науково-дослідної діяльності студентів, висвітлено етапи їх підготовки, вимоги до курсової та дипломної роботи з методики музичного виховання в початкових класах, наведено орієнтовну тематику цих робіт. Видання покликане допомогти студентам факультету підготовки вчителів початкових класів спеціалізації «Музика» під час виконання курсових та дипломних досліджень із методики навчання музики.


Укладачі:

Гаврілова Л.Г. – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музики і хореографії СДПУ;

Роздимаха А.І. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики і хореографії СДПУ;
Відповідальний за випуск:

Смиренський В.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики і хореографії СДПУ.
Рецензенти:
Євтухова Т.А. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки СДПУ.

© Слов’янський державний педагогічний університет, 2010

© Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт з методики музичного виховання, 2010
ВСТУП

Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, визнання її самобутності й самоцінності, формування компетентності учня як загальної здатності до суспільної діяльності на основі знань, досвіду, системи цінностей, здібностей, набутих у процесі навчання.

Освітню галузь “Мистецтво” складають дисципліни художнього циклу, основною метою яких “Державний стандарт початкової загальної освіти” визначає розвиток особистісно-оцінювального ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння й творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовираженні.

Музичне виховання відіграє важливу роль у духовному становленні особистості людини. “Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й діставати насолоду від неї, – писав видатний український педагог В.Сухомлинський, – без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури”. Ці слова педагога-гуманіста конкретизують його думку про музичне виховання як першооснову у вихованні людини.

Учитель загальноосвітньої школи має справу з конкретними людьми: дітьми свого класу, школи, іншого закладу, проте його завдання зумовлюється не лише особистісно, а й суспільно – підготовка підростаючого покоління до активної участі в житті суспільства.

Успішне вирішення поставлених освітніх і виховних завдань зокрема сприятиме й досягненню мети музичного виховання: формування в школярів музичної культури як важливої й невід’ємної частини культури духовної, органічної частини культури народу, якому вона належить.

Зміни, що відбуваються в усіх сферах суспільного устрою України: економіці, культурі, політиці, науці, освіті, – потребують радикального переосмислення вимог щодо професійної підготовки майбутніх спеціалістів будь-якої галузі й насамперед системи освіти. Адже педагог є тією особою, на професійну діяльність якої покладено відповідальність за інтелектуальну й морально-естетичну, тобто базисну, підготовку підростаючого покоління. Від нього, таким чином, залежить прогрес сучасного й майбутнього стану суспільства, країни. Разом з тим педагог зможе успішно виконувати ці завдання, якщо рівень його професійної підготовки буде адекватний вимогам, поставленим суспільством перед системою державної освіти.

Спираючись на сучасні вимоги щодо кваліфікаційної підготовки вчителя, викладені в державних програмних та нормативних документах, маємо виокремити один з найважливіших напрямків діяльності вчителя музики – дослідницький, що полягає у аналізі музичних творів, вивченні досвіду колег, дослідженні психолого-педагогічного стану школярів різних вікових груп, аналізі власної роботи, вивченні наукової та методичної літератури з метою її використання в практичній діяльності.

Дослідницький напрямок виявляється також у всіх формах роботи вчителя з удосконалення навчального процесу та підвищення рівня своєї професійної майстерності. Це пов'язано з аналізом власної музично-педагогічної діяльності та узагальненням досвіду кращих вчителів, використанням ефективних методичних прийомів та потребою здійснювати на практиці педагогічний експеримент.

Учителю необхідно знати теоретичні основи наукового дослідження та методику проведення дослідно-експериментальної роботи, а також мати сформовані вміння спостерігати навчальний процес, виявляти та систематизувати педагогічні факти, аналізувати музичні явища в їх розвитку. Крім того, учитель, який прагне підвищити рівень музичного розвитку та сприймання власних учнів, залишити помітний слід у їхніх душах, має творчо використовувати музичні знання та вміння стосовно певної педагогічної ситуації, ширше застосовувати методику проблемної побудови занять, стояти на дослідницьких позиціях під час пошуку ефективних форм та методів проведення музичних занять, прогнозувати рівень музичного розвитку школярів, передбачати наслідки власної роботи.

Загалом відзначимо, що у педвиші практикують різні форми організації студентської науково-дослідної роботи (НДРС), що запроваджуються системно й цілеспрямовано, ускладнюючись із кожним роком навчання. Так, наукова робота в системі студентського наукового товариства, відвідування наукових гуртків, підготовка доповідей, написання рефератів тощо є підготовчим етапом до самостійних наукових пошуків студентів. Виконання курсових робіт із різних дисциплін психологічного, педагогічного та методичного циклів є наступною сходинкою організації НДРС, призначеною для підготовки студентів до більш серйозних видів наукової роботи – дипломних та магістерських досліджень.

Відтак курсові та дипломні роботи посідають важливе місце в системі організації науково-дослідної роботи студентів, залучають їх до педагогічної практики та наукової роботи.Курсова робота з методики навчання музики – це реферативно-дослідницька праця, яка дозволяє студентові збільшити обсяг та підвищити рівень знань із методики музичного виховання в початкових класах, виробити практичні навички наукової діяльності (пошук джерел і робота з ними, реферування наукової літератури, порівняння кількох поглядів на одну проблему, якісна компіляція, проведення констатувального експерименту тощо), продемонструвати вміння самостійно мислити, робити узагальнення та висновки. Виконання письмових робіт такого виду сприяє поглибленому вивченню предмета та є однією з важливих форм перевірки знань студентів.

Дипломна робота з методики навчання музики у початкових класах – це серйозне наукове дослідження студента, що передбачає не тільки реферативний рівень обробки теоретичного матеріалу та проведення констатувального експерименту, а глибоке занурення у проблему, розробку методичних порад та вказівок, перевірку висунутих гіпотетичних припущень у ході педагогічного експерименту тощо.

Отже, виконання студентами факультету ПВПК курсових та дипломних робіт із методики навчання музики в початкових класах – одна із важливих форм фахової підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування в майбутніх учителів творчого підходу до організації навчально-виховного процесу в початковій школі.

Пропоновані «Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт із методики музичного виховання для спеціальності 7.010102 – Початкова освіта, спеціалізація – Музика» покликані допомогти студентам під час виконання наукових досліджень, підвищити та удосконалити якість їхніх наукових робіт.
РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Виконання студентами наукових робіт – одна з найважливіших форм підготовки висококваліфікованих спеціалістів, оскільки курсові та дипломні роботи розвивають їхню творчу активність, ініціативу, самостійність, вчать систематизувати одержані знання, дозволяють удосконалювати навички самостійного дослідження. Разом з тим виконання наукової роботи лише тоді служить підґрунтям для фахового росту, коли цей процес провадиться якісно, з урахуванням основних вимог та дотриманням визначених норм.

З огляду на це основною метою пропонованих методичних рекомендацій є надання студентам факультету підготовки вчителів початкових класів зі спеціальності 7.010102 - Початкова освіта, спеціалізація – Музика допомоги у процесі виконання курсових та дипломних робіт з методики музичного виховання.

Слід зазначити, що у педвузі існують різні форми організації студентської науково-дослідної роботи (НДРС), що запроваджуються системно й цілеспрямовано, ускладнюючись з кожним наступним роком навчання. Так, на перших курсах студенти залучаються до наукової діяльності через більш репродуктивні форми організації НДРС: наукова робота в системі студентського наукового товариства, відвідування наукових гуртків, підготовка доповідей, написання рефератів тощо.

Виконання курсових робіт із різних дисциплін психологічного, педагогічного та методичного циклів є наступною сходинкою організації НДРС у педвузі, призначеною для підготовки студентів до більш серйозного виду наукової роботи – дипломного дослідження.

Таким чином, курсові роботи посідають важливе місце у системі організації науково-дослідної роботи студентів: шляхом вирішення певних педагогічних завдань дають можливість залучати студентів до педагогічної практики, готувати їх до виконання більш складних завдань у дипломній роботі.

Варто наголосити, що написання курсової роботи вимагає від студентів систематичної роботи протягом усього навчального семестру, оскільки це перший крок на шляху формування їх наукового світогляду, яке знаходить своє продовження у написанні дипломної роботи, а також у виконанні науково-методичної роботи після закінчення педвузу, у школі. Виконання таких робіт сприяє виробленню у студентів музичних спеціальностей важливих навичок наукової роботи, як-то:  1. проводити науково-дослідницьку роботу, самостійні творчі дослідження, організовувати експерименти;

  2. успішно працювати з музичною, психолого-педагогічною й методичною літературою, критично аналізувати її;

  3. застосовувати теоретичні основи музики й методи педагогічних досліджень під час розв'язання поставлених завдань;

  4. фіксувати результати дослідницької роботи й узагальнювати їх;

  5. вивчати, аналізувати й узагальнювати власний і передовий педагогічний досвід учителів-новаторів.

Разом з тим курсова робота є засобом контролю за рівнем теоретичної та практичної підготовки студентів, оволодіння елементами наукового пошуку, сформованості уміння користуватись літературними джерелами, грамотно, логічно й чітко викладати матеріал у письмовій формі тощо.

До наукової роботи в галузі музичного виховання та розвитку молодших школярів студент може залучатися водночас із початком опрацювання курсу методики музичного виховання (тобто на 4-му курсі у 8-му семестрі). Курсова робота виконується студентом продовж 8 – 9-ого семестрів, дипломна робота узагальнює результати наукового пошуку на 5-му курсі.

Як показує досвід, курсове дослідження найбільш раціонально проводити по завершенні теоретичного курсу, під час проходження студентами педпрактики у загальноосвітній школі. Це відповідає навчальному плану факультету ПВПК, згідно з яким написання курсової роботи з методики музичного виховання планується на 9 семестр, коли студенти вже отримали певну кількість знань з цього предмету та мають змогу проводити експериментальні дослідження під час педагогічної практики (8 тижнів на початку семестру).

Написання курсової роботи розпочинається з вибору теми дослідження. Тематика курсових та дипломних робіт розробляється кафедрою музики університету, отже, студенти мають змогу обрати ту чи іншу тему із пропонованого списку, що є на кафедрі, але більш оптимальним шляхом визнається самостійне визначення студентом кола власних наукових інтересів та уподобань, виходячи з їх актуальності, відповідності фахові, сучасного стану розвитку наукових досліджень, визначальних для обраної теми. Важливість особистого зацікавлення студента у пошуку шляхів вирішення обраної проблеми важко переоцінити, адже у більшості випадків дипломна робота є продовженням курсової і якість цих наукових робіт напряму залежить від свідомості, активності та зацікавленості автора.

На цьому етапі організуюча роль наукового керівника полягає в тому, що під час вибору напрямку дослідження й формулювання теми курсової чи дипломної роботи мають враховуватися і інтереси інших кафедр навчального закладу, і особливості майбутньої діяльності випускника. Крім того, тематика робіт постійно коригується з урахуванням накопичуваного на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, рекомендацій Державної екзаменаційної комісії.

Залежно від обраної теми студентська наукова робота може мати реферативний або дослідницький характер.

У першому випадку робота має теоретичний характер і виконується на основі аналізу й узагальнення ряду літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій тощо. Студент має виявити в науково-методичній літературі основний матеріал, який стосується досліджуваної проблеми; дати оцінку вивченим роботам, висловити свої погляди; грамотно й логічно обґрунтувати вибір теми, зробити наукові або методичні висновки.

У другому випадку, коли робота має дослідницький характер, студент використовує як науково-методичну літературу, так і власні спостереження й факти, результати експерименту, висуває гіпотези тощо. Курсова й дипломна роботи такого типу повинні мати теоретичну (30-40% загального обсягу) та практичну частини. Теоретична містить ґрунтовний аналіз науково-методичної літератури, а практична включає методику проведення експерименту, розробленого на основі узагальнень першої частини, аналіз експериментальних даних та висновки.

Теоретичні положення наукової роботи слід підтверджувати не випадковими, а типовими для сучасного етапу розвитку загальноосвітньої школи фактами й прикладами. Саме тому слід уникати довільного використання фактів, оскільки вони не розкривають переконливо й усебічно суті питання і не можуть служити підґрунтям для правильних висновків та узагальнень.

Об’єм курсової роботи повинен складати 25 – 30 сторінок друкованого тексту, а дипломної – 50 – 70 сторінок друкованого тексту без урахування вступу, висновків і додатків.

До змісту курсових та дипломних робіт у педагогічному університеті ставляться такі вимоги:


  • актуальність тематики дослідження, відповідність її сучасному стану й перспективам розвитку методики музичного виховання;

  • якісне вивчення й критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми дослідження;

  • ґрунтовна характеристика історії проблеми, що досліджується, її практичного стану, а також передового педагогічного (за наявності – й власного) досвіду;

  • чітке визначення об'єкта та предмета, мети, методів та завдань дослідження, детальний опис та аналіз проведених автором експериментів;

  • узагальнення результатів, обґрунтування висновків і практичних рекомендацій.

Слід зауважити, що і курсова, і дипломна роботи мають свою специфіку, тому методику виконання слід обов’язково погоджувати з науковим керівником.

Починаючи роботу, студент має розподілити свій час, спланувати його й після вибору теми паралельно з навчальними заняттями або педагогічною практикою взятися за її розробку.

З метою полегшення процесу входження в наукову діяльність пропонуємо алгоритм написання дипломної роботи, який дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на добір літератури з теми та її вивчення, організацію й проведення спостережень, постановку експерименту, аналіз та обробку отриманих результатів, літературне й технічне оформлення роботи та підготовку її до захисту. Зауважуємо, що доцільність дотримання цього алгоритму доведена практикою.

Алгоритм написання дипломної роботи
ч/ч

Заходи

Термін виконання

1.

Вибір наукового керівника та затвердження теми.

До 15 вересня

2.


Отримання завдання на проведення дослідження. Підготовка календарного плану виконання дипломної роботи й затвердження його науковим керівником.

До 1 жовтня

3.


Пошук та відбір літератури з обраної теми. З’ясування наукового апарату дослідження: об’єкта, предмета, визначення його мети та конкретних завдань

До 1 листопада


4.


Підготовка та узгодження розширеного плану-конспекту дипломної роботи

До 1 грудня


5.


Вивчення досвіду роботи, проведення експерименту.

До 1 березня


6.


Формулювання висновків та рекомендацій.

До 1 березня


7.


Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження.

До 15 березня


8.


Оформлення списку використаних джерел та додатків

До 1 квітня


9.


Підготовка чорнового варіанта роботи для першого читання науковим керівником.

До 15 квітня


10.


Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, збагачення роботи додатковими дослідженнями, підготовка роботи до рецензування, отримання рецензій.

До 1 травня


11.


Доопрацювання дипломної роботи з урахуванням рекомендацій рецензента й наукового керівника. Чистове оформлення роботи, підготовка її до захисту.

До 20 травня


12.


Відгук наукового керівника, його доповідь завідуючому кафедрою щодо завершення роботи

За тиждень до початку роботи ДЕК

Рис.1 Алгоритм написання дипломної роботи

Організація та контроль за процесом підготовки й захисту курсових і дипломних робіт покладається на завідувача кафедрою. Безпосереднє керівництво здійснює науковий керівник з числа професорсько-викладацького складу кафедри, на якій студент проводить дослідження.


РОЗДІЛ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Специфіка курсової і особливо дипломної робіт студента вищого навчального закладу полягає в тому, що процес їх підготовки та захисту сприяє досягненню як науково-дослідних, так і навчальних цілей. Студент глибоко вивчає певні питання, вчиться аналізувати літературу, критично оцінювати її, полемізувати з авторами статей, висловлювати власні думки, відстоювати їх, робити правильні наукові, теоретичні та практичні висновки, набуває певних навичок сучасних наукових методів дослідження. Опрацьовуючи тему наукової роботи, студент має ґрунтовно вивчити праці видатних учених, педагогів, методистів, документи органів народної освіти, досвід кращих вчителів – усе це допоможе глибше осмислити психолого-педагогічні основи сучасного уроку й позакласної роботи.

Методика виконання курсової й дипломної робіт включає шість основних етапів.

На першому етапі обґрунтовується тема, її актуальність у сучасних умовах, обирається об’єкт та предмет дослідження, визначається його мета.Тема наукового дослідження є складовою частиною певної проблеми. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та здібностям. Перевага надається темі, у процесі розробки якої студент може виявити максимум особистої творчості та ініціативи.

Актуальність теми педагогічного дослідження означає визначення кола проблем навчально-виховного процесу в школі, вирішення яких потребує практика й у розв'язанні яких зацікавлені педагогічна наука та суспільство. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми (наявні протиріччя) або наукового завдання.

Об’єктом педагогічного дослідження має бути сукупність зв'язків, відношень різних аспектів теорії та практики науки, яка є джерелом інформації для дослідника. Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і з цієї причини обирається для вивчення.

Предметом дослідження є суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в роботі, є визначальними для конкретного дослідження. Предмет дослідження зв'язаний з формулюванням теми роботи, орієнтованим на її приблизний зміст.

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.Мета дослідження пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з кінцевим результатом і шляхом його досягнення. Інакше кажучи, мета – це цінність досягнутого кінцевого результату дослідження для суспільства, науки та практики. Уже на початку дослідження дуже важливо якомога конкретніше уявити собі загальний результат, його мету й здійснити процес цілепокладання.

Наприклад:

1. Тема дослідження – «Формування естетичних почуттів молодших школярів засобами музичної казки».

Об’єкт дослідження – процес формування естетичних почуттів молодших школярів.

Предмет – психолого-педагогічні умови й шляхи використання музичної казки для формування естетичних почуттів молодших школярів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати психолого-педагогічні особливості формування естетичних почуттів молодших школярів засобами казки і визначити шляхи використання музичної казки для формування естетичних почуттів учнів перших класів.
2. Тема дослідження – «Розвиток навичок музичного виконавства молодших школярів під час гри на дитячих музичних інструментах».

Об’єкт дослідження музичне виховання молодших школярів.

Предмет дослідження – розвиток виконавської культури молодших школярів під час гри на елементарних дитячих музичних інструментах.

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці методики формування й розвитку навичок музичного виконавства молодших школярів в процесі удосконалення дитячого виконавства на елементарних музичних інструментах.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка