Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів 2 курсу
Сторінка3/3
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3
Тема: Основи фінансового права України .Державна система медичної допомоги. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Фінансове право регулює певну сферу державного управління, пов»язану з розподілом і перерозподілом національного доходу країни. У цих відносинах проявляється організаційна роль органів державної влади й місцевого самоврядування, тому за характером вони владно майновими. У фінансовому праві використовують метод впливу держави на суб»єктів фінансово - правових відносин. Фінансування системи охорони здоров»я здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування, фондів медичного страхування,благодійних фондів та будь яких інших джерел не заборонених законодавством. Одним з принципів реформування системи охорони здоров»я є розвиток економічних відносин багатоукладної системи охорони здоров»я, тобто створення поряд з державною безоплатною системою охорони здоров»я розвинутого приватного сектора. Приватна система охорони здоров»я – це сукупність об»єктів охорони здоров»я, що здійснюють приватну медичну діяльність.

Приватна медична діяльність- це діяльність із надання медичної допомоги,що здійснюють суб»єкти приватної системи охорони здоров»я.

Приватні медичні організації – це комерційні та некомерційні організації, майно яких перебуває у приватній та інших, окрім державної, формах власності. У статутах таких організацій зазначено, що медична діяльність є для них основною.
Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття фінансового права , його зміст та категорії;2.Завдання, мету та основні принципи відповідно до яких здійснюються фінансування в Україні.

3.Особливості фінансування медичної галузі.

4.Приватна медицина її суть.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми:

1.Система оподаткування в Україні.

2. Види податків в Україні.

3.Благодійні надходження : основні поняття та види.

4.Державна система медичної допомоги, її фінансування.

5.Структура система охорони здоров»я в Україні.

6.Структура лікувально-профілактичної допомоги в Україні.

7.Структура охорони здоров»я матері і дитини.

8.Мережа закладів охорони здоров»я України.

9.Фінансування системи охорони здоров»я.

10. Схема руху фінансових коштів.

11.Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності.

Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Бюджетний Кодекс України / Відомості Верховної Ради України, - 2001.- № 37 – 38 = 189 с.

3.Закон України від 4 грудня 1990 р. « Про державну податкову службу в Україні» / Відомості Верховної Ради України – 1991 - № 6 – 37.

4.Закон України від 28 червня 1991 р. « Про систему оподаткування» //Відомості Верховної Ради України – 1991 - №1. 510с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 387 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Зюнькін А.Г.Фінансове право : Опорний конспект лекцій. К., МАУП 2003.- 150 с.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Фінансове право ; навч.посібник,- К.; Юринком Інтер 2003, - 528с.
Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи права соціального захисту.


Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.


Фінансове право;

Бюджет;

Бюджетна система;

Бюджетний кодекс;

Бюджетний процес;

Бюджетний устрій;

Система оподаткування;

Податок;

Податкове право;

Єдиний податок;

Гуманітарна допомога;

Грант; благодійництво.

1.Бюджет і бюджетна система.

2.Система оподаткування в Україні.

3.Благодійні надходження. Основні поняття та види.

4.Державна система медичної допомоги, її фінансування.

5.Фінансування системи охорони здоров»я.

6.Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності.
Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

Що таке бюджетний процес?

Показники яких бюджетів входять до зведеного бюджету України?

Які установи та організації повністю утримуються за рахунок державного бюджету чи місцевого бюджету?

Охарактеризуйте державну систему медичної допомоги.

Охарактеризуйте особливості фінансування медичної галузі.

Приватна медицина та її суть.

Завдання 2.

Ситуаційні задачі.

Задача 1.

Під час перевірки одного з підприємств державною податковою адміністрацією було виявлено ,що бухгалтерський облік не ведеться з порушенням установленого порядку, мають місце перекручення бухгалтерських звітів, які у свою чергу подаються несвоєчасно і не за встановленою формою. З»ясувалося, що все це відбулося з вини заступника директора з економіки та головного бухгалтера.

В якому розмірі в цьому випадку можуть бути накладені адміністративні штрафи на цих посадових осіб.

Задача 2.

Під час проведення ревізії, при перевірці приміщення каси, у сейфі, де зберігаються готівка, цінні папери та інші бланки суворої звітності, було виявлено грошей на суму, яка перевищувала суму, вказану в залишку, виведеному в касовій книзі на момент проведення перевірки.

Які дії ревізора в цьому разі повинні мати місце, у тому числі і щодо грошей?

Завдання 3

Продовжіть думку

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення державою мобілізації, розподілу і витрачання ценралізлваних та децентралізованих…….

5. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Теми рефератів, повідомлень:

1.Приватна медична практика, як вид спеціальної медичної діяльності.

Припинення приватної медичної практики.

2.Фінансування системи охорони здоров»я.

Література для реферату.

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Фінансове право ; навч.посібник,- К.; Юринком Інтер 2003, - 528с.

Методична вказівка № 10

до виконання самостійної поза аудиторної роботи студентів 2 курсу

з предмету «Основи правознавства»

Спеціальність « Лікувальна справа» ( 2 години)

Тема Основи господарського права України . Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Господарська діяльність суб»єктів господарювання з медичної практики, відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності, підлягає обов»язковому ліцензуванню. Такими суб»єктами господарювання є: зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно- правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність;органи державної влади й органи місцевого самоврядування;фізична особа –суб»єкт підприємницької діяльності ( порядок державної реєстрації юридичних фізичних осіб – підприємців регламентується Законом України «Про державну реєстрацію фізичних і юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», який набув чинності 1 липня 2004 р.

Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття господарського права , його зміст та категорії;2.Підприємницька діяльність в Україні.

3.Види підприємницької діяльності.

4.Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльность.

5. Припинення приватної медичної практики.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми:

1.Головні загальнотеоретичні поняття господарського права , його зміст та категорії;2.Підприємницька діяльність в Україні. Ознаки підприємницької діяльності та принципи.

3.Види підприємницької діяльності.

4.Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності.

5. Припинення приватної медичної практики.

3.3. Рекомендована література

Нормативна

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Господарський Кодекс України від 16 січня 2003р. / Відомості Верховної Ради України, - 2003.- № 37 – 38 = 189 с.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р./ Голос України -2003- 12 березня.

4.Закон України від 28 червня 1991 р. « Про підприємництво» //Відомості Верховної Ради України-1991.-№14- 168 с.

5.Закон України від 15 травня 2003 р. № 755- ІV «Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців» Відомості Верховної Ради України -2003.- № 31-32 -263 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 387 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Болотіна Н.В. Медичне право у системі права України/ Право України.- 1999.- №7.- С.116- 121.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Булгакова І.В. Господарське законодавство України : посібник- К.; Прецедент 2006.- 141 с.

3.4. Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи права соціального захисту.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.

Господарське право;

Господарська діяльність;

Підприємець;

Підприємство;

Підприємництво;

Підприємницька діяльність;

Господарські правовідносини;

Економічна свобода; Принципи підприємництва;

Медична практика;

Народна медицина;

Ліцензія; реорганізація;

Ліквідація.

1.Головні загальнотеоретичні поняття господарського права , його зміст та категорії;2.Підприємницька діяльність в Україні.

3.Види підприємницької діяльності.

4.Назвіть принципи підприємницької діяльності.

5.Які види підприємств можуть утворюватися в Україні.

6.Які ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики?

7.Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності. Перерахуйте кваліфікаційні вимоги до суб»єктів господарювання, які здійснюють медичну практику.

8.Обгрунтуйте спеціальні та особливі вимоги до суб»єктів господарювання, що здійснюють медичну практику.

9. Припинення приватної медичної практики.
Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

Продовжіть думку

1. Підставами виникнення господарських зобов»язань є….

2.Піприємництво – це …

3.Розрізняють такі договірні господарські правопорушення…..

4.Розрізняють такі недоговірні господарські правопорушення……

5.Згідно зі ст..133 ГКУ, основу правового режиму майна суб»єктів господарювання,на якій базується їх господарська діяльність, становлять право власності та інші майнові права, такі, як право господарського відання, а також право оперативного управління.

Право власності – це…

Право господарського відання – це…

Право оперативного управління – це…

Теми рефератів, повідомлень:
1.Приватна медична практика, як вид спеціальної медичної діяльності.

2. Припинення приватної медичної практики.

Література для реферату.

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Вінник О.М. Господарське право : Курс лекцій. - К. ; Атіка, 2005. – 624 с.

.

Методичні вказівки № 11

до виконання самостійної поза аудиторної роботи студентів 2 курсу з предмету « Основи правознавства»

Спеціальність Лікувальна справа ( 2 години)

Тема: Екологічне право : поняття, предмет і джерела. Об»єкти екологічного права.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Предметом екологічного права є суспільні екологічні відносини, що складаються з приводу використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Екологія – наука, що вивчає проблеми взаємодії живих організмів з тим природним середовищем, в якому вони перебувають. Екологія вивчає питання взаємодії людини і природи, взаємодії суспільства і природи, тобто екологічні відносини, які регулюють і охороняють норми права. Система таких норм і складає екологічне право. Екологічне право – це галузь права, яка регулює екологічні суспільні відносини і має забезпечувати раціональне використання природних багатств і охорону навколишнього середовища в інтересах сучасних і майбутніх поколінь.

Навчальна мета:

Студенти повинні знати :

1.Головні загальнотеоретичні поняття екологічного права , його зміст;2.Об»єкти екологічного права;.

3.Екологічну експертизу;

4.Роль санітарно-епідеміологічного нагляду.

5.Юридичну відповідальність у галузі екології.

Студенти повинні вміти :

1.Правильно вибирати та аналізувати правові норми в процесі їх практичного застосування.

2. Приймати законні,обґрунтовані та доцільні рішення з усіх питань, які виникають у повсякденному реальному житті.

3. Набути твердих навичок використання отриманих знань у стандартних ситуаціях - під час виконання практичних вправ, розв»язання задач, аналізу навчальних тестів, що дасть змогу орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях і приймати правильне рішення.

Зміст теми:

1. Екологічне право: поняття, предмет та джерела.

2. Конституція України в системі джерел екологічного права.

3.Закон як джерело екологічного права. Нормативно правові акти Президента, Кабінету Міністрів, міністерств тв. Інших центральних органів виконавчої влади.

Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Міжнародні договори як джерела екологічного права України.

2.Об»єкти екологічного права.

3.Правове забезпечення екологічної безпеки. Поняття екологічного ризику та його місце в системі правовідносин екологічної безпеки.

Правові засади забезпечення екологічної безпеки.

Ядерна та радіаційна безпека в системі екологічного права.

Правові аспекти безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами.

4.Екологічна експертиза.

5.Роль санітарно-епідеміологічного нагляду. Оскарження актів. Відповідальність за порушення санітарного законодавства.

6.Юридична відповідальність у галузі екології. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

Цивільно- правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.

Рекомендована література:

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Відомості Верховної Ради України – 1996,- № 30.- 141 с.

2.Закон України від 24 червня 2004 р. « Про екологічну мережу України» / Відомості Верховної Ради України – 2004 - № 45 – 502 с.

3. Кодекс України від 27 липня 1994 р. « Про надра» //Відомості Верховної Ради України .1994.№ 36.-340 с.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 507 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Болотіна Н.В. Медичне право у системі права України/ Право України.- 1999.- №7.- С.116- 121.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Булгакова І.В. Господарське законодавство України : посібник- К.; Прецедент 2006.- 141 с.

Карта для самостійної роботи з літературою з теми Основи екологічного права.


Основні завдання

Вказівки

Відповіді

Вивчити основні терміни та поняття:

Скласти тезисний конспект за планом.


Екологія;

Екологічне право;

Екологічні правовідносини;

Екологічна безпека;

Об»єкти екології;

Екологічний контроль;

Екологічне інформування;

Надра;

Природокористування;

1. Екологічне право: поняття, предмет та джерела.

2. Конституція України в системі джерел екологічного права.

3.Закон як джерело екологічного права. Нормативно правові акти Президента, Кабінету Міністрів, міністерств тв. Інших центральних органів виконавчої влади.

Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Міжнародні договори як джерела екологічного права України.

2.Об»єкти екологічного права.

3.Правове забезпечення екологічної безпеки. Поняття екологічного ризику та його місце в системі правовідносин екологічної безпеки.

Правові засади забезпечення екологічної безпеки.

Ядерна та радіаційна безпека в системі екологічного права.

Правові аспекти безпеки при поводженні з генетично-модифікованими організмами.

4.Екологічна експертиза.

5.Роль санітарно-епідеміологічного нагляду. Оскарження актів. Відповідальність за порушення санітарного законодавства.

6.Юридична відповідальність у галузі екології. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення.

Кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.

Цивільно- правова відповідальність за екологічні правопорушення.

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення.


Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1.

1.Що є предметом екологічного права.

2.Охарактеризуйте екологічні права та обов»язки громадян.

3.Які об»єкти екологічного права ви знаєте?

4.Охарактеризуйте правове забезпечення екологічної безпеки.

5.Назвіть види екологічної експертизи.

6.Які завдання санітарно-епідеміологічного нагляду ?

7.Що є основою юридичної відповідальності в галузі охорони екології?

Завдання 2.

Тести- тренінги

1. Визначте, яка галузь права не є правовою основою охорони природного середовища:

а) земельне право;

б)водне право;

в) лісове господарство;

г)фінансове право.

2.Укажіть, хто є суб»єктом права власності на природні ресурси в Україні:

а) Верховна Рада України;

б)населення, яка проживає на території розташування природних ресурсів;

в)народ України;

в) Кабінет Міністрів України?

3.Укажіть, що з названого є екологічним обов»язком громадян:

а) одержання в установленому порядку повної і достовірної інформації про стан навколишнього середовища;

б) об»єднання в громадські природоохоронні товариства;

в)участь у затвердження екологічних програм;

г) дотримання екологічних прав і законних інтересів інших суб»єктів.

4.Укажіть документ, що належить до нормативно- правових актів екологічного законодавства:

а) Закон України « Про природно- заповідний фонд»

б) Закон України « Про зайнятість населення»

в) Житловий кодекс України;

г) Закон України « Про фермерське господарство».

5.Назвіть об»єкти, що не належать до природно-заповідного фонду України:

а) пам»ятники архітектури ;

б) заказники;

в) національні природні парки;

г) біосферні заповідники.

6.Укажіть, який орган веде Червону книгу України:

а) екологічне управління при Президентові України;

б)Кабінет Міністрів України;

в)комітет Верховної Ради України з питань ведення Червоної книги України;

г) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів?

7. Червона книга офіційно видається на рідше :

а) одного разу на два роки;

б) одного разу на п»ять років;

в) одного разу на десять років;

г) одного разу на двадцять років?

Завдання № 3

За наслідками державної екологічної експертизи експертна комісія склала висновок, який направили інвестиційній фірмі для вжиття термінових заходів щодо запровадження новітніх технологічних процесів і пристроїв, які б виключали негативний вплив на навколишнє середовище та здоров»я людей. Правління фірми розглянуло висновки державної екологічної експертизи на технічній нараді і ухвалило, що запровадження екологічно містких технологічних процесів не передбачено у договорі із замовником – місцевою державною адміністрацією, що потребуватиме значних додаткових коштів та великих кредитних ставко, на які звичайно не погодиться замовник.

На думку правління, висновки державної екологічної експертизи є рекомендаціями, а тому не підлягають обов»язковому виконанню.

Державний інспектор з екологічної безпеки за невиконання вимог висновків державної екологічної експертизи наклав на президента фірми адміністративний штраф у розмірі 20 % вартості об»єкта експертизи, який останній оскаржив у суді.

Визначте коло суспільних правовідносин.

Чи підлягає позов задоволенню?
Теми рефератів, повідомлень:

1.Екологічне право : поняття, предмет, джерела. Об»єкти екологічного права. Правове забезпечення екологічної безпеки. Екологічна експертиза.
2. Роль санітарно - епідеміологічного нагляду. Юридична відповідальність у галузі екології.

Література для реферату.

Навчальна :

Основи права і законодавства в охороні здоров»я - Підручник Л.Є.Братанюк,2010 Медицина 507 с.

Основи права України – Навчальний посібник для медичних закладів освіти О.І.Комаров 2004 Здоров»я 208 с.

Болотіна Н.В. Медичне право у системі права України/ Право України.- 1999.- №7.- С.116- 121.

Допоміжна:

1.Основи правознавства – Навчальний посібник Авторський колектив:В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський та ін..2005,- Алерта 352с.

2.Основи правознавства- Навчальний посібник В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський ,М.Ю.Наум 2000,- Знання 381 с.

3.Булгакова І.В. Господарське законодавство України : посібник- К.; Прецедент 2006.- 141 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка