Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
Сторінка3/16
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.3. Додаткові вимоги щодо вивчення курсу "Охорона праці" при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою


В професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) особлива увага повинна приділятися навчанню професій, пов'язаних з роботою у шкідливих і небезпечних умовах.

Специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсі спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Особливе значення має якість підготовки працівників для робіт, пов'язаних з технічною експлуатацією підйомних споруд, котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, газових установок тощо, що потребує від обслуговуючого персоналу підвищеної відповідальності, професійних знань, умінь і навичок.

До персоналу, який обслуговує об'єкти підвищеної небезпеки, пред'являються підвищені вимоги як до стану здоров'я і психологічних особливостей, так і до теоретичних знань і практичних умінь і навичок.

До прийому на роботу і направлення на навчання, а також періодично під час роботи, ці особи проходять обов'язковий медичний огляд.

Для осіб, які допускаються до обслуговування підвищеної небезпеки, діє віковий ценз  вони мають бути не молодшими 18 років.

До організації і змісту підготовки даної категорії працівників пред'являються підвищені вимоги. Після проходження виробничої практики проводяться кваліфікаційні іспити, за результатами яких майбутньому працівникові присвоюється розряд і видається спеціальне посвідчення на право обслуговування обладнання підвищеної небезпеки у порядку, визначеному відповідними правилами безпеки праці (схема 1).

Схема 1

Підготовка робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою

Підготовка нових робітників ведеться тільки через стаціонарну систему навчання ПТНЗ, навчально-курсових комбінатів.

Підготовка робітників у ПТНЗ повинна проводитись відповідно до "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці" (наказ Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.1994 р. №130).

Перед початком виробничої практики або виробничого навчання неповнолітні повинні пройти попереднє навчання з охорони праці в обсязі діючих на підприємстві навчальних програм з наступною перевіркою знань, умінь, навичок в установленому на підприємстві порядку. Тривалість навчання повинна бути не меншою передбаченої діючими в галузі правилами безпеки.


1.4. Основні законодавчі акти з охорони праці

1.4.1. Конституція України


Основним законом, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці, є Конституція України, в якій проголошено, що громадяни України мають право на працю, яку вони вільно обирають або на яку погоджуються.

Роботодавець (власник підприємства) зобов'язаний забезпечити нешкідливі умови праці відповідно до вимог і гігієни праці.

Держава повинна створювати умови для повної зайнятості працездатного населення, рівні можливості для громадян у виборі професії та роду трудової діяльності, здійснювати програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки робітників.

Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, викладених у законодавчих актах щодо охорони праці за такою схемою 2:


Схема 2.

1.4.2. Закон України "Про охорону праці"


Цей Закон  самостійна гілка в законодавстві України про працю. Він визначає основні положення конституційного права громадян за охорону життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником і працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон не відмінив жодної з діючих норм і дозволив: • створити органи управління охороною праці та систему органів нагляду за охороною праці;

 • створити власну нормативну базу з охорони праці;

 • забезпечити гласність з питань охорони праці;

 • ввести економічні важелі управління охороною праці;

 • визначити роль колективних договорів;

 • ввести нові інститути управління і нагляду за охороною праці на підприємстві (уповноважені трудових колективів та комісії з питань охорони праці підприємств);

 • розпочати підготовку дипломованих спеціалістів в галузі охорони праці.

Законом визначено досить чітку систему органів державного управління і нагляду за охороною праці. Головними складовими частинами системи державного управління є:

 • Кабінет Міністрів України та створена при ньому Національна Рада з питань безпеки життєдіяльності населення;

 • Державний Комітет України по нагляду за охороною праці (скорочено  Держнаглядохоронпраці України);

 • міністерства, інші центральні органи влади;

 • асоціації, корпорації, концерни та інші об'єднання підприємств;

 • обласні, міські, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Згідно із статтею 38 Закону до компетенції найвищого центрального органу виконавчої влади Кабінету Міністрів  віднесені питання реалізації державної політики в галузі охорони праці, визначеної законодавством, затвердження національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, організації діяльності функціональних і галузевих міністерств, відомств у цьому напрямку, визначення порядку створення і використання фондів охорони праці всіх рівнів.

З метою створення необхідних передумов для прийняття ефективних управлінських рішень на різних рівнях зазначеної системи державного управління почали діяти Національний науково-дослідницький інститут охорони праці, Науково-інформаційний і навчальний центр охорони праці, видавництво "Основа", що започаткувало друкування нормативно-правових актів, навчальної та іншої літератури, учбових посібників з охорони праці; з 1994 року видається журнал "Охорона праці". Створюються комп'ютерні мережі, опрацьовуються і впроваджуються автоматизовані інформаційні системи з ряду найважливіших напрямів охорони праці.

До системи органів державного нагляду за охороною праці в Україні згідно із статтею 44 Закону віднесено:


 • Держнаглядохоронпраці;

 • Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;

 • органи державного пожежного нагляду;

 • органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.

Вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці здійснює Генеральний прокурор України.

Норми законодавства і заходи щодо охорони праці в умовах ринкової економіки можуть бути ефективними лише тоді, коли вони відповідають новим соціально-економічним відносинам. Виходячи з цього, у Законі України "Про охорону праці" та відповідних йому нормативно-правових актах міститься цілий ряд правових норм, що стосуються впровадженню економічного механізму управління охороною праці.

До норм, що мають стимулюючий характер, необхідно віднести: • створення фондів охорони праці всіх рівнів, які не підлягають оподаткуванню (част. ІІ, ст. 21);

 • можливість застосування пільгового оподаткування цільових заходів з охорони праці (част. ІІ, ст. 29);

 • будь-які заходи індивідуального заохочення працівника за активну участь та ініціативу в роботі щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці.

До норм, що передбачають економічну відповідальність власника за стан охорони праці, належать:

 • штрафи за порушення нормативних актів про охорону праці або їх невиконання (ст. 31);

 • штрафи за кожний нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання (ст. 31);

 • виплати іншим підприємствам, організаціям у порядку відшкодування завданої шкоди (ст. 30);

 • компенсаційні виплати відповідним закладам охорони здоров'я в розмірі вартості лікування працівників, які потерпіли від нещасних випадків або професійних захворювань (ст. 30);

 • витрати на проведення рятувальних робіт під час аварій та ліквідації їх наслідків (ст. 30).

Всі ці заходи відносяться до економічних санкцій.

Вище перелічені норми чинного законодавства про охорону праці спрямовані на те, щоб практично довести будь-якому підприємцю, юридичній чи фізичній особі просту істину: значно вигідніше своєчасно займатися профілактикою, витрачаючи на це помірні кошти, ніж сплачувати дуже значні суми від економічних санкцій за наслідки недбалого ставлення до охорони праці.

На жаль, ринкові перетворення, пов'язані з процесами роздержавлення і приватизації, народженням справжніх власників, йдуть в Україні дуже повільно. Економічні санкції опосередковуються і "розчиняються" в трудовому колективі, перекладаються на собівартість продукції, тобто на суспільство в цілому, а тому практично не діють.

1.4.3. Кодекс законів про працю


Кодекс законів про працю  основний закон національного трудового законодавства.

Законодавство про працю України визначає правові засади (принципи) і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці, регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

Працівники мають право на:


 • відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки;

 • здорові і безпечні умови праці;

 • матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, в разі хвороби, втрати працездатності, а також матеріальну допомогу в разі безробіття;

 • об'єднання в професійні спілки;

 • вирішення колективних трудових конфліктів.

Умови договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно з вимогами законодавства України про працю, є недійсними.

1.4.4. Закон України "Про охорону здоров'я населення"


Цей закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні основи охорони здоров'я населення в Україні.

За Конституцією України кожен громадянин має право на охорону здоров'я. Це право передбачає: • життєвий рівень, необхідний для підтримки здоров'я людини;

 • безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

 • безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту і відпочинку;

 • кваліфіковану медико-санітарну допомогу, до якої входять також вільний вибір лікаря та медичної установи;

 • відшкодування шкоди, завданої здоров'ю.

Держава згідно з Конституцією України гарантує всім громадянам реалізацію їхніх прав у сфері охорони здоров'я шляхом:

 • створення мережі закладів охорони здоров'я;

 • надання всім громадянам гарантованого рівня медико-санітарної допомоги;

 • здійснення державного нагляду в сфері охорони здоров'я;

 • встановлення відповідальності за порушення прав громадян у сфері охорони здоров'я.

Громадяни України зобов'язані:

 • піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян;

 • проходити своєчасно профілактичні медичні огляди;

 • надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в умовах, що загрожують їхньому життю і здоров'ю.

Окремо у Законі наголошено про охорону здоров'я матері і дитини, неповнолітніх.

У статті 65 Закону наголошено про контроль за трудовим і виробничим навчанням та умовами праці підлітків.

Держава несе відповідальність за те, щоб виробниче навчання підлітків велося тільки з тих професій, які відповідають їх вікові, фізичному, психічному і розумовому розвитку та стану здоров'я.

Трудове і виробниче навчання повинне здійснюватися під систематичним медичним контролем.

Медичні огляди працюючих підлітків повинні проводитись не рідше 1 разу на рік.

1.4.5. Закон України "Про пожежну безпеку"


Закон визначає правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя і здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон наголошує, що забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників.

Власники підприємств зобов'язані: • розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

 • забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог постанов державного пожежного нагляду;

 • організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки.

У загальних, професійних і вищих навчальних закладах організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також дій на випадок пожежі.

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється державною пожежною охороною.

Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

На підприємствах з метою проведення профілактики пожеж, організації їх гасіння створюються добровільні пожежні дружини.

За порушення вимог пожежної безпеки до службових осіб застосовуються штрафні санкції.

Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони здійснює Генеральний прокурор України.

1.4.6. Закон України "Про охорону навколишнього

природного середовища"


Завданням законодавства про охорону навколишнього середовища є встановлення відносин в області охорони, використання та відновлення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобіганні і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на довкілля.

Закон наголошує на підвищенні екологічної культури населення, а також підготовку кваліфікованих спеціалістів через обов'язкову освіту і виховання у сфері охорони навколишнього природного середовища в навчальних закладах.

Кожен громадянин України має право:


 • безпечне для його життя і здоров'я навколишнє природне середовище;

 • отримання екологічної освіти;

 • участь у роботі громадських екологічних формувань.

Державний контроль у сфері охорони довкілля здійснюють Ради депутатів, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.

Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища.

Закон регулює також використання природних ресурсів. Для фінансування заходів з охорони довкілля створено державний і регіональні фонди охорони навколишнього природного середовища за рахунок:


 • штрафів за забруднення довкілля;

 • штрафів за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;

 • добровільних внесків підприємств та громадян.

У Законі зазначені заходи щодо забезпечення екологічної безпеки, а також природні території та об'єкти, що підлягають окремій охороні (природно-заповідний фонд, курортні та лікувально-оздоровчі зони тощо).

Порушення законодавства України про охорону довкілля тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність.

Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища складається з цього Закону, а також із земельного, водного, лісового кодексів, законодавства про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу.

1.4.7. Закон України "Про внесення змін в Закон України «Про охорону праці"


Цей Закон, затверджений Верховною Радою України 21.11.2002р. розроблено з метою удосконалення механізму реалізації Конституційних прав громадян на належні безпечні і здорові умови праці, підвищення профілактичної роботи із збереження життя і здоров'я людей під час їх трудової діяльності, встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Україні. Нова редакція Закону "Про охорону праці" враховувала і динамічні перетворення в економічній сфері в умовах ринкових відносин.

В сфері чинності Закону України "Про охорону праці" визначені такі поняття, як "роботодавець" і " робітник", а також підвищені вимоги до цих основних об'єктів трудових відносин. Закон зобов'язує дбати про особисту безпеку, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі будь-якої діяльності, а роботодавець несе особисту відповідальність за порушення вимог, визначених законодавством про охорону праці.

Суттєвою проблемою сьогодення залишається незадовільне функціонування системи управління охороною праці на рівні підприємств, галузей, регіонів. Саме тому Законом введена вимога про проведення аудиту охорони праці, процедура якого буде включати самостійне проведення роботодавцем внутрішнього аудиту. Якщо результати перевірки охорони праці і безпеки виробництва не відповідатимуть встановленим вимогам, підприємству буде запропоновано проведення зовнішнього аудиту для суттєвого поліпшення ситуації з охорони праці на виробництві.

Законом визначені повноваження органів місцевого самоврядування, які для виконання покладених на них функцій з охорони праці і безпеки життєдіяльності утворюють відповідні структури.

Згідно із Законом, нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

Розробка і прийняття нових, перегляд і відміна діючих нормативно-правових актів з охорони праці проводяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади за наглядом за охороною праці при участі профспілкових союзів і Фонду соціального страхування від нещасних випадків та із узгодженням з органами державного нагляду за охороною праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці обов'язкові для виконання у виробничих майстернях, лабораторіях, цехах, дільницях і інших місцях трудового і професійного навчання в будь-якому навчальному закладі.

До учнів, слухачів, студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на підприємствах під керівництвом їх персоналу, застосовується законодавство з охорони праці в такому ж порядку, що і до робітників підприємства.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка