Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської дипломної роботи зміст вступ І магістерська дипломна робота, її мета І завдання
Скачати 430.17 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір430.17 Kb.
  1   2   3   4

3.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИЗМІСТ
Вступ

І Магістерська дипломна робота, її мета і завдання
ІІ. Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи

2.1. Формування тематики магістерських дипломних робіт

2.2. Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

2.3. Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

2.4. Формування і затвердження індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

2.5. Графік виконання магістерських дипломних робіт та контроль за його дотриманням

2.6. Попередній розгляд ( захист) МДР

2.7. Рекомендація МДР до захисту кафедрою

2.8. Зовнішнє рецензування магістерських дипломних робіт

2.9. Порядок захисту магістерської дипломної роботи

2.10.Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи
ІІІ. Вимоги до змісту магістерської дипломної роботи

3.1. Вимоги до структури

3.2.Вимоги до теоретичного розділу

3.3. Вимоги до аналітичного розділу

3.4. Вимоги до конструктивного розділу

3.5. Вимоги до висновків


IV Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи

4.1. Текст

4.2. Таблиці

4.3. Ілюстрації

4.4. Формули

4.5. Цитування та посилання на використані джерела

4.6. Додатки

4.7. Бібліографічний опис використаних джерел

4.8. Зовнішнє оформлення


ВСТУП
“Положення про підготовку і захист магістерської дипломної роботи(далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом університету, що регламентує організацію навчального процесу на завершальному етапі професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 06 вересня 2014р. №1556-VII, інших нормативно-правових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу, “Положення про організацію навчального процесу в умовах індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи”, затвердженого Вченою радою університету (протокол №9 від 30.03.2006р.), “Положення про магістерську програму”, затвердженого Вченою радою університету (протокол №10 від 29.03.2007р.)

Положення є документом рамкового характеру, який регламентує загальні та найбільш принципові питання підготовки та захисту магістерських дипломних робіт (далі - МДР).

На підставі цього Положення випускові кафедри складають методичні рекомендації щодо підготовки МДР з урахуванням специфіки спеціальностей.

1. МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ


Магістерська дипломна робота – це самостійне теоретико-прикладне дослідження, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі захисту якої атестаційна кваліфікаційна комісія (АКК) визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника, його здатність до самостійної роботи за фахом, і приймає рішення про присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.

Як теоретико-прикладне дослідження МДР повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації-замовника (бази практики).Метою підготовки МДР є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, виробничих завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; виявлення ступеня підготовки випускників до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над МДР, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.

Конкретні завдання МДР залежать від її орієнтації (практична чи науково-дослідницька) та об’єкта дослідження. Робота магістра повинна мати переважно практичну орієнтацію, коли головним завданням є пошук та обґрунтування ефективних методів економічної діяльності конкретної компанії, підприємства, державної установи.

Окремим студентам за погодженням із науковим керівником і керівником магістерської програми надається право виконувати МДР науково-дослідницької орієнтації. У такому випадку головне завдання полягає у поглибленому вивченні відповідних теоретичних моделей, пошуку шляхів їх адаптації до умов розвитку міжнародного бізнесу в Україні, а головним критерієм оцінки стане наявність елементів наукової новизни.Основними завданнями дипломної роботи є:

 • вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;

 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;

 • підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності об’єкта дослідження та його специфічних рис.
ІІ. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1. Формування тематики магістерських дипломних робіт

Визначення тематики МДР направлено на розкриття і конкретизацію узагальненого об’єкта спеціальності та спеціалізованого об’єкту діяльності за окремими магістерськими програмами. Ключовими вимогами при формулюванні назв тем МДР є орієнтація на проблеми, розв’язанню яких присвячені дипломні роботи, їх зв’язок з узагальненим об’єктом спеціальності та спеціалізованим об’єктом магістерської програми.

Тематику МДР систематично оновлює випускова кафедра з урахуванням змін, що відбуваються у відповідних сферах економічного життя суспільства. При складанні тематики МДР необхідно враховувати лаконічність та однозначність формулювань; відображення в них як професійних завдань, що передбачені спеціальністю, так і магістерською програмою; можливість її розкриття на різних базах практики.

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента; тематика наукових досліджень кафедри; замовлень установ тощо.

При виборі напряму дослідження доцільно користуватися пропонованим переліком тем, проте він не є обов’язковим і має уточнюватись або доповнюватися за бажанням студента та його наукового керівника.
2.2.Наукове керівництво магістерськими дипломними роботами

Наукове керівництво виконання студентами МДР складається з методологічного та організаційного його забезпечення.

Методологічні засади, якими керуються студенти при підготовці МДР, створюються кафедрою. Вони представлені монографіями, дисертаціями, дослідженнями, підручниками, посібниками, методичними розробками, іншими науково-методичними матеріалами, розробленими вітчизняною та світовою наукою і колективом кафедри. Консультативну допомогу по їх відображенню у магістерських дипломних роботах студентів, надають наукові керівники та автори праць, виконаних на кафедрі.

Організаційно керівництво процесом підготовки студентами МДР забезпечується системою заходів, до якої входять: • вибір і затвердження теми МДР;

 • формування та затвердження індивідуального завдання на підготовку МДР;

 • розробка графіку підготовки МДР;

 • система консультацій;

 • попередній розгляд (захист) МДР комісією, створеною кафедрою;

 • розгляд МДР на засіданні кафедри на предмет її рекомендації до захисту;

 • надання студентам організаційно-технічної допомоги (робота в комп’ютерному класі, ознайомлення з матеріалами навчально-методичних кабінетів тощо).

Персонально керівництво роботою студентів здійснюють призначені наказом ректора наукові керівники. Науковими керівниками МДР можуть бути як штатні викладачі, так і сумісники, які мають наукові ступені, вчені звання, наукові публікації у галузях знань, що відповідають спрямованості і змісту магістерської програми.

Обов’язками наукових керівників є:

 • консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

 • видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки МДР;

 • контроль якості дипломної роботи;

 • підготовка відгуку про МДР з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.

 • інформування кафедри про хід виконання студентами МДР і випадки недотримання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому.

 • брати участь в обговоренні кафедрою будь-яких питань у галузі підготовки МДР і результатів їх захисту;

 • брати участь у роботі кафедральної комісії з попереднього захисту МДР;

План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частини. При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання дипломної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Невиконання графіку та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи.

2.3.Вибір і затвердження теми магістерської дипломної роботи

Вибір теми МДР є прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися наступним: • науковими інтересами та власними уподобаннями;

 • тематикою наукового дослідження, що веде кафедра;

 • особливостями баз практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота;

 • актуальністю проблеми, що розглядається в роботі для підприємств, організацій, регіонів чи суспільства;

 • можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи;

власними можливостями розробки обраної теми на належному рівні.

Теми МДР вибираються із розробленого кафедрою переліку і за погодженням з науковим керівником можуть бути скореговані у відповідності з умовами практики або місця постійної роботи студента.

Студент має право запропонувати власне формулювання теми, яке відповідає узагальненому об'єкту спеціальності або спеціалізованому об'єкту магістерської програми. Теми МДР мають відповідати обраному студентом спрямуванню магістерської програми. В окремих випадках теми дипломних робіт і їх розкриття можуть відображати функціонування віртуальних об'єктів або процесів. При цьому вихідні матеріали, необхідні для підготовки МДР, задаються науковим керівником та відображаються в індивідуальному завданні на підготовку МДР.

Закріплення за студентами тем магістерських дипломних робіт оформлюється наказом ректора КНЕУ за поданням випускової кафедри. Цим самим наказом також призначаються наукові керівники магістерських дипломних робіт.


2.4. Формування і затвердження індивідуального завдання на підготовку магістерської дипломної роботи

Після затвердження теми науковий керівник разом зі студентом формують індивідуальне завдання на підготовку МДР. Індивідуальне завдання має бути погоджене керівником магістерської програми і затверджене завідувачем випускової кафедри.

Формування і затвердження індивідуального завдання направлено на досягнення наступних цілей:


 • окреслити методологічні рамки розробки теми шляхом визначення наукового об'єкту, предмету і мети роботи;

 • визначити основні напрямки роботи та відобразити їх в структурі МДР;

 • встановити підприємство чи установу на матеріалах якого виконується МДР;

 • сформулювати завдання, що дозволяють продемонструвати набуті студентом професійні компетенції;

 • забезпечити шляхом індивідуалізації завдань та їх прив'язки до конкретних об'єктів, самостійність роботи студентом над МДР.

Індивідуальне завдання оформляється у двох примірниках: один зберігається на кафедрі, другий – у студента. Свій примірник студент розміщує у дипломній роботі після титульного аркуша. Індивідуальне завдання є нормативним документом і суттєвих відступів у МДР від зафіксованої в ньому структури не допускається.

Форму індивідуального завдання на МДР наведено у додатку 1.


2.5. Графік виконання магістерських дипломних робіт та контроль за його дотриманням

Календарний графік підготовки та захисту МДР направлений на забезпечення високої якості виконання робіт. Він покликаний вирішити наступні завдання: • надати методичну допомогу студентам в організації процесу підготовки МДР;

 • створити систему контролю за ходом підготовки МДР з боку кафедри;

 • забезпечити систематичність та самостійність виконання студентом усіх робіт, передбачених індивідуальним завданням.

Календарний графік складається випусковою кафедрою на основі типового графіку, затвердженого ректором університету та враховує особливості відповідних спеціальностей (додаток 2).

Контроль за дотриманням графіка виконання МДР покладається на наукового керівника. Кафедра періодично розглядає на своїх засіданнях хід підготовки студентами МДР за інформацією наукового керівника або матеріалами перевірки керівником кафедри.2.6. Попередній розгляд ( захист) МДР

Метою попереднього розгляду (захисту) МДР є експертна оцінка фахівцями кафедри рівня готовності роботи у відповідальності зі затвердженими кафедрою критеріями. Така оцінка розглядається перш за все як важлива форма допомоги студенту у доведенні роботи до встановлених вимог. Вона супроводжується конкретними рекомендаціями по доопрацюванню МДР. Негативна експертна оцінка стану справ з підготовкою роботи не тягне за собою адміністративних рішень стосовно студента та наукового керівника.

Звіт комісії заслуховується на засідання кафедри і передбачає оцінку ступеня готовності студентів до захисту дипломних робіт перед АКК; виявлення осіб, успішне завершення робіт якими знаходиться під загрозою, виявлення типових проблем у ході підготовки МДР та аналіз причин, що призвели до їх появи; пропозиції щодо прийняття заходів по успішному завершенню МДР та їх захисту перед АКК.

Комісію створює завідувач кафедри у складі 2-3-х викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання і досвід керівництва дипломними роботами. Очолює комісію завідувач кафедри або його заступник, чи науковий керівник магістерської програми. Порядок роботи комісії та форму матеріалів, що подають студенти для розгляду комісією, визначає кафедра.

На попередній розгляд МДР, як правило, виноситься робота в повному обсязі. В якості попереднього розгляду МДР може бути проведений захист консультативних проектів, що виконувались в її рамках.
2.7. Рекомендація МДР до захисту кафедрою

Розгляд магістерських дипломних робіт на кафедрі є офіційним підведенням підсумків організації навчального процесу на завершальному етапі підготовки магістрів. Він передбачає оцінку усіх складових виконаної роботи студентами та колективом кафедри. Згідно з графіком студент зобов’язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені терміни. В разі порушення та невиконання студентом календарного графіка виконання МДР керівник магістерської програми за поданням кафедри, має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з магістратури як такого, що не виконує навчальний план.

Порядок розгляду передбачає інформацію наукових керівників магістерських дипломних робіт студентів про проведену роботу та офіційне відношення до неї, відображене у відгуку. Відгук не передбачає оцінювання роботи.
Рекомендації до оформлення відгуку наукового керівника

магістерської дипломної роботи

Відгук на магістерську дипломну роботу оформлюється за зразком, наведеним у Додатку 3.

При написанні відгуку на МДР, вказати наявність самостійних розробок автора, наукову новизну його досліджень та практичну цінність висновків і рекомендацій, що містяться в роботі; зазначити недоліки МДР. При виставленні загальної оцінки науковий керівник вказує на відповідність магістерської дипломної роботи вимогам до її написання, чи може робота бути допущена до захисту перед АКК і яка загальна оцінка відгуку на МДР: “відгук позитивний” або “відгук негативний”.

Магістерська дипломна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається керівнику магістерської програми (завідувачу випускаючої кафедри).

Керівник магістерської програми вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи.

У разі невідповідності магістерської дипломної роботи вимогам даних рекомендацій керівник МДР може не допустити студента до захисту дипломної роботи.

Рішення керівника магістерської програми щодо недопуску студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Допуск студента і його МДР до захисту перед АКК оформляється у такому порядку: • випускова кафедра подає в деканат витяг із протоколу засідання кафедри, у якому міститься список студентів, допущених кафедрою до захисту;

 • деканат перевіряє, виконання студентами навчального плану у повному обсязі;

 • декан факультету готує проект наказу про допуск студентів до захисту МДР (державної атестації), погоджує його в установленому порядку і подає на підпис ректору університету;

 • підписаний ректором і зареєстрований наказ доводиться до відома студентів.


2.8. Зовнішнє рецензування магістерських дипломних робіт

Зовнішнє рецензування МДР проводиться з метою надання АКК незалежної експертної оцінки професійних компетенцій студентів, продемонстрованих при підготовці дипломної роботи. Його проводять фахівці в галузях знань та практики, яким присвячені теми робіт.

Зовнішніми рецензентами МДР можуть бути: висококваліфіковані працівники відповідних структурних підрозділів бази практики чи організації, де працює студент; наукові працівники науково-дослідних установ; працівники міністерств і відомств, викладачі з науковими ступенями та вченими званнями інших вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації.

Зовнішня рецензія повинна містити ґрунтовний аналіз і загальну оцінку якості магістерської дипломної роботи, її практичного значення та можливостей реалізації висновків та пропозицій, зазначені недоліки роботи, а також зробити висновок: рекомендується робота захисту, чи не рекомендується. Зразок структури зовнішньої рецензії наведено у Додатку 4, фірмовий бланк, печатка, підпис!


2.9. Порядок захисту магістерської дипломної роботи

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється «Положенням про екзаменаційні комісії з атестації осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра» (від 25 лютого 2015 р.)

Студент готує до захисту реферат та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки тощо) для всіх членів атестаційної комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 7 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу – презентація в Power Point, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам’ятати про специфіку підготовки та застосування цього методу презентації.

Захист дипломної роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити: актуальність теми; структуру роботи; об’єкт дослідження; висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів і обґрунтування їх ефективної (рекомендується витрати не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Члени АКК, присутні на захисті, можуть ставити студенту запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки, опрацювання обраної тематики дипломної роботи та ерудиції.

Під час захисту ведеться протокол засідання АКК. Окремо відзначається думка членів АКК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту МДР не повинен перевищувати 20 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні АКК виноситься її рішення. В разі незгоди серед члені АКК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той же день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту МДР передається на зберігання до архіву університету.
2.10. Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

Критерії оцінки МДР є методичним засобом що використовується АКК з метою виявлення відповідності професійних компетенцій студента вимогам Галузевого стандарту освіти. Вони передбачають аналіз рівня відображення в МДР професійних завдань, які виконуються на первинних посадах професіоналів даної спеціальності.

На підставі загальних критеріїв оцінки МДР кафедрою розробляються і затверджуються критерії, що відображають специфіку професійних завдань які виконуються в межах відповідних спеціальностей та магістерських програм. Вони слугують студентам в якості орієнтирів, що дозволяють проявити професійні компетенції, а АКК використовує критерії для оцінювання МДР.

АКК може прийняти до уваги інформацію наукового керівника відображену у його відгуку про процес підготовки МДР та її експертну оцінку зовнішнім рецензентом.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості МДР:

Змістовні аспекти роботи:


 • актуальність обраної теми дослідження;

 • спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

 • відповідність роботи поставленим цілям і завданням;

 • широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

 • наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

 • рівень обґрунтування запропонованих рішень;

 • ступінь самостійності проведення дослідження;

 • розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

 • уміння стисло, послідовно та чітко викласти сутність і результати дослідження;

 • здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки та погляди;

 • загальний рівень підготовки студента;

 • володіння культурою презентації.

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку магістерської дипломної роботи визначає Атестаційна Кваліфікаційна Комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Переведення даних 4-бальної шкали в 100-бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:


Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А


80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

0-59

незадовільно

FX
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка