Методичні рекомендації з написання історії хвороби з внутрішньої медицини для студентів та викладачів
Сторінка11/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Список рекомендованої літератури


5.1. Основна

1. Бейтс Б. Пропедевтика внутренних болезней. Атлас: пер. с англ. – М.: ГОЕТАР. – 2003. – 296 с.

2. Еталони практичних навиків з терапії / Швець Н.І., Підаєва А.В., Бенца Т.М. та ін. – Київ: Главмеддрук. – 2005. – 540 с.

3. Основы заболеваний внутренних органов. Учебн. пособ. / А.В.Струтинский, А.П.Баранов, Г.Е.Ройберг, Ю.П.Гапоненков. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 5-е изд. – 304 с.

4. Панчишин М.В., Панчишин Ю.М., Комариця О.Й. Практичні навички з внутрішньої медицини. – Львів, 2008. – 27 с.

5. Панчишин М.В., Радченко О.М., Панчишин Ю.М. Основи первинної діагностики та лікування деяких невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб. – Львів, 2009. – 111с.

6. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. Т.1-3. / Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. – Вінниця: Нова Книга, 2009.

7. Пропедевтика внутрішньої медицини: підр. для студ. вищих мед. закл. освіти ІІІ-ІVрівня акредитації / Ю.Г.Децик О.Г.Яворський, Є.М.Нейко та ін.; за ред. О.Г.Яворського. – 3-є вид., випр. і доп. – Київ: Медицина, 2013. – 551 с.

10. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. проф. Ю.М.Мостового. – 14-те вид., доп. і перероб. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. – 576 с.

11. Шуфлат Т.А. Методичні рекомендації з написання історії хвороби для студентів медичного факультету за ред. Панчишин М.В. – Львів: ЛДМУ ім. Данила Галицького, 2002. – 52 с.5.2. Додаткова

 1. Гук-Лешневська З., Панчишин Ю.М., Чудик В., Атаманчук Я. Тромбоемболія легеневої артерії: клініка та діагностика Львів. – 2012. – 24 ст.

 2. Гук-Лешневська З.О., Чубучна І.І., Радченко О.М. Алкогольна хвороба печінки та ураження інших внутрішніх органів внаслідок надуживання алкоголю (огляд літератури) // Сімейна медицина. – 2010. - № 1. – С. 112–117.

 3. Дзісь Є.І. Гемоцитограма. – К: Гідромакс, 2006. – 36 с.

 4. Дзісь Є.І., Томашевська О.Я. Основи гемостазіології. – К., 2006. – 142 с.

 5. Дзісь Є.І., Томашевська О. Я. Гематологія. Розлади та неоплазії клітин крові. – Львів: Кварт, 2007. – 220 с.

 6. Королюк О., Панчишин Ю.М., Чудик В. Артеріальна гіпертензія Львів. – 2012. – 40 ст

 7. Панчишин Ю.М. Негоспітальні пневмонії. – Львів, – 2006. – 22 с.

 8. Панчишин Ю., Гук-Лешневська З., Приймачок О., Дикса О. Особливості клініки, діагностики та лікування анемій ( в таблицях і схемах). – Львів. – 2013. – 26 с.

 9. Панчишин М.В., Панчишин Ю.М. Лікування хронічних гепатитів. – Львів. – 2008. – 31 с.

 10. Панчишин М.В., Панчишин Ю.М. Негоспітальні та госпітальні пневмонії. – Львів. – 2008. – 34 с.

 11. Панчишин М.В., Панчишин Ю.М. Ревматизм. Набуті вади серця. Інфекційний ендокардит. – Львів, 2008. – 60 с.

 12. Панчишин Ю.М., Радченко О.М., Макаренко Т.М., Комариця О.Й., Гук-Лешневська З.О. Основи діагностики та лікування гепатитів і цирозів печінки (лекції та власні дослідження). – Львів, Кварт. – 2010. – 276 с.

 13. Радченко О.М. Астматичний стан, майже фатальна астма, або гострий тяжкий перебіг бронхіальної астми із загрозою зупинки дихання: сучасний стан проблеми та підходи до лікування // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2010. – № 2. – С. 41 – 45.

 14. Радченко О.М. Ведення хворих на хронічний ентерит та абдомінальний ішемічний синдром // Рациональная фармакотерапия. – 2011. - № 1.

 15. Радченко О.М. Гіпертензивні кризи. – Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2006. – № 2. – 42 – 48.

 16. Радченко О.М. Гіпертензивні кризи в практиці сімейного лікаря // Сімейна медицина. – 2007. – № 4. – С. 60 – 63.

 17. Радченко О.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки: проблеми лікування // Раціональна фармакотерапія. – 2012. - № 3(24). – С. 9 – 14.

 18. Радченко О.М. Принципи діагностики та лікування цирозів печінки // Гепатологія. – 2010. – №2 (8). – С. 6 – 22.

 19. Радченко О.М. Проблеми терапевтичного лікування цирозів печінки // Рациональная фармакотерапия. – 2010. - № 4(17).- С. 17-21.

 20. Радченко О.М. Хронічний ентерит та абдомінальний ішемічний синдром у практиці сімейного лікаря: проблема диференційної діагностики // Сімейна медицина. – 2011. - № 3. – С. 31 – 36.

 21. Радченко О.М., Жакун І.Б. Артеріальна гіпертензія. Матеріали до самостійної підготовки до занять для студентів ІV та V курсів медичних, педіатричних, санітарно-гігієнічних, стоматологічних факультетів. – Львів, 2005. - 107 с.

 22. Серцева недостатність в таблицях, схемах та рисунках / Королюк О., Панчишин Ю., Радченко О.) /Ред. Ю. Панчишин. - Львів, 2009. – 81 с.

 23. Radchenko O. Internal diseases. – ЛМУ, 2007. – 258 с.

6. Список використаної літератури


 1. Батюшин М.М. Нефрология. Основы диагностики: Учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 384 с.

 2. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Мед. информ. агенство, 1999. – 606 с.

 3. Гайдукова С.М. Гематологія і трансфузіологія / Під ред. проф. Гайдукової С.М. – К.: ВПЦ «Три крапки», 2001. – 752 с.

 4. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври: Навч. посібник / М.М.Савула, О.Я. Ладний, Н.С.Кравченко, Ю.І.Сливка; за ред. М.М.Савули. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 224 с.Хэгглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней.: Пер. с нем. – М.: Триада-Х, 2001. – 80 с.

 5. Клиническое обследование и оформление истории болезни: Учебное пособие / Л.М.Немцов, Г.И.Юпатов, О.В. Драгун и др.; под общ. ред. Н.Е.Федорова. – М.: Мед. лит., 2011. – 192 с.

 6. Ковальова О.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: підучник / О.М.Ковальова, Н.А.Сафаргаліна-Корнілова. – К.: Медицина, 2010. – 720 с.

 7. Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике врача: Рук-во для сем. врачей, врачей общей практики, интернов, педиатров / под ред. В.Н.Запорожана, Н.Л.Арлева. – О.: Астропринт, 2007. – 336 с.

 8. Норма в медицинской практике. Справочное пособие. – М.:МЕДпресс-информ, 2007. – 144 с.

 9. Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных исследований: Учебн. пособ. / Ред. С.С.Вялов, Т.А.Васина. – М.: МЕД-пресс-информ, 2006. – 160 с.

 10. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т.1-10.–М.:Мед. лит., 2001.

 11. Основи внутрішньої медицини: Пропедевтика внутрішніх хвороб / Децик Ю.Г., Нейко Є.М. та ін.; за ред. О.Г.Яворського. – К.: Здоров’я, 2004. – 500 с.

 12. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в клініці внутрішніх хвороб. – К.: Здоров’я, 1993. – 104 с.

 13. Пропедевтика внутрішніх хвороб: підручник / В.Ф. Москаленко, І.І.Сахарчук, П.Ф.Дутка та ін. – Київ: Книга плюс, 2007. – 630 с.

 14. Серцево-судинні захворювання. Рекомендації з діагностики, профілактики та лікування / За ред. М.В.Коваленка, М.І.Лутая. – К.: МОРІОН, 2011. – 408 с.

 15. Справочник по гастроэнтерологии и гепатологии: справочное издание / С.Блум, Дж.Вебстер, пер с англ. под ред. В.Т.Ивашкина, И.В.Маева, А.С.Трухманова. – М.: Гоэтар-медиа, 2010. – 592 с.

 16. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. проф. Ю.М.Мостового. – 14-те вид., доп. і перероб. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2012. – 576 с.

 17. Триполка С.А. Дифференциальная діагностика суставного синдрома в практике семейного врача / С.А.Триполка, А.В.Благовещенская // Український терапевтичний журнал. – 2011 – № 2. – С.73-78.

 18. Шуліпенко І.М. Пропедевтика внутрішньої медицини: Загальна семіотика і діагностика: Навч. посібник. – К.: Медицина, 2008. – 304 с.

 19. Чаплинська Н.В. Аспекти диференційної діагностики кашлю / Н.В.Чаплинська, В.М.Заячук, Н.З.Позур //Архів клінічної медицини. – 2011. - № 2. – С.49-52.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка