Методичні розробки практичних занять для лікарів-курсантів передатестаційного циклу за спеціальністю Фтизіатрія
Сторінка5/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5
ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 28.

Лікування хворих на туберкульоз згідно ДОТС-плюс. ( Наказ МОЗ України №384 і 385 від 9.06.06р)
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання про основні принципи і методи сучасної хіміотерапії хворих з легеневими і позалегеневими формами туберкульозу згідно наказу МОЗ України № 384 і 385 від 9.06.06р

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці (схеми) з хіміотерапії туберкульозу, хворі на різні форми туберкульозу, які лікуються в умовах стаціонару, їхні історії хвороби, рентгенограми, томограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Мельник В.П., Ільницький І. Г. і ін. Фтизіатрія Навчальний посібник Київ- Львів 2008 – 302 с.

2.Наказ МОЗ України № 384 від 9.06.06р. Про затвердження Протоколу надання медичної допомоги хворим на туберкульоз

3.Наказ МОЗ України № 385 від 9.06.06р. Про затвердження Інструкції щодо надання допомоги хворим на туберкульоз

4.Петренко В.І. Фтизіатрія. - Київ: Вища школа, 2009.- 250 с.

5. Помельцов К.В. Рентгендиагностика туберкулеза легких. М. 1971.

6. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

7.Фещенко Ю.1., Мельник В.М., Ільницький І.Г., М'ясников В.Г. Лікування туберкульозу. - К.: Логос, 1996.-120 с.

8.Фещенко Ю.І., Мельник. Туберкульоз в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279 с.

9.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

11. Хоменко А.Г. Туберкулез органов дыхания, М., «Медицина», 1981НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Лікування хворих категорії 4

2) Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз

3) Лікування хворих на полирезистентний туберкульоз

4) Ускладнення хіміотерапії та їх профілактика.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з методиками лікування хворих з поширеними деструктивними процесами і без розпаду, з "малими" формами. Акцентується увага на різних методах (пероральний, внутрішньовенний, інтратрахеальний, інгаляційний та інтермітуючий). Обговорюються питання визначення масивності бактеріовиділення, чутливості мікробактерій туберкульозу до хіміопрепаратів і бактеріостатичної активності крові у хворих на туберкульоз. Звертається увага на побічну дію протитуберкульозних препаратів, методи профілактики і усунення. Курсанти знайомляться з сучасними методиками патогенетичної терапії згідно рекомендацій ВООЗ. Клінічний розгляд хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: володіти різними методами хіміотерапії вперше виявлених хворих на туберкульоз і хворих, які раніше лікувалися протитуберкульозними препаратами, ознайомитися з принципами сучасної патогенетичної терапії.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 29.

Протизапальна та імуностимулююча терапія при туберкульозі.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з сучасних методів патогенетичної і немедикаментозної терапії, які підвищують ефективність хіміотерапії. Діагностувати і прогнозувати перебіг ускладнень легеневого туберкульозу (спонтанний пневмоторакс, легенева кровотеча). Ознайомлення курсантів з діагностикою і лікарською тактикою при закритому, відкритому і клапанному пневмотораксах.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, терапевтичне відділення, відділення екстракорпоральної хірургії крові.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці (схзми) з патогенетичної терапії, тематичні хворі та їхні історії хвороби, аспіратор для відсмоктування газу з плевральної порожнини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Бліхар Є. Фтизіатрія: Підручник. - Тернопіль: Укрмедкнига,

2002. - 372 с.

2.Кулачковський Ю.В. "Патогенетическая и симптоматическая терапия больных туберкулезом легких" В кн. "Лечение туберкулеза легких" ред. А.С. Мамолат и М.А. Клебанов, К. Вища школа, 1973. - С. 72-109.

3. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Укрмедкнига, -Тернопіль. -1999,-323 с.

4. Сорокин М.З. Неотложная помощь при туберкулезе легких. В кн. Справочник физиатра. М. Медицина. -1976. - С. 175-183.

5. Патогенетические методьі лечения. В кн, Туберкулез органов дыхания /ред. А.Г. Хоменко/. М. Медицина, 1988. -С. 403-415.

6.Методические рекомендации «Иммуномодулирующая терапия больных заболеваниями органов дыхания» МОЗ Украиньї, г. Киев, 1984.

7.Пухлик Б.М. "Руководство по практической имуннодиагностике и имуннотерапии".

8.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

9.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

10. Фрайт В.М. і співавт. Невідкладні стани. Видання третє, доповнене та перероблене БАК. Академічне видавництво. – Львів, 2004. – 831 с.НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Засоби патогенетичної терапії, покази для їх застосування.

2) Методики застосування препаратів метаболічної дії.

3) Покази і протипокази для застосування імунокоректорів - методів немедикаментозної дії /ВЛОК, УФОК гемосорбція, плазмаферез/.

4) Невідкладна допомога та лікування ускладнень легеневого туберкульозу (спонтанний пневмоторакс, легенева кровотеча).

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач знайомить курсантів з різними групами препаратів неспецифічної дії, які в сучасних умовах знайшли застосування для підвищення ефективності лікування. Наголошується на те, що препарати патогенетичної дії застосовуються цілеспрямовано, індивідуально в залежності від клініко-рентгенологічних даних і порушень метаболічного або імунологічного статусу у кожного хворого зокрема. Вивчаються покази для застосування імунокоректорів і різні методики і схеми лікування з включенням неспецифічних засобів. Знайомство з методами екстракорпоральної хірургії крові. Обговорюються питання невідкладної допомоги при спонтанному пневмотораксі та легеневій кровотечі, уточнюється тактика лікування при всіх видах пневмотораксу, а також покази хірургічного лікування. Клінічний розгляд хворих.

ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: володіти методиками лікування хворих на туберкульоз легень з застосуванням різних препаратів імунокорегуючої дії, вміти правильно інтерпретувати результати лабораторних досліджень та їх назначення, надавати невідкладну допомогу при спонтанному пневмотораксі та легеневій кровотечі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 30

Корекція регіонарних функцій легень. Фізіотерапевтичні методи лікування туберкульозу.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: навчити курсантів методиці постуральної корекції основних регіонарних функцій легень у хворих легеневим туберкульозом. Вивчити показі і протипокази для цієї корекції (щадний ліжковий режим (ЩЛР) в антиортостатичному положенні (АО). Поглибити знання курсантів щодо фізіотерапевтичних методів лікування.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна аудиторія, терапевтичні відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: таблиці, слайди, хворі на туберкульоз, які дотримуються щадного ліжкового режиму в антиортостатичному положенні та їхні історії хвороби, рентгенограми.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Глезер Г.А., Москаленко Н.П. Физиологические и патологические гемодинамические сдвиги в ортостатике у людей с нормальним артериальньїм давлением. // Туберкулез. - 1972. - т. 14. - № 4. - С. 256-267.

2. Дворецкий Д.П., Ткаченко Б.И. Гемодинамика в легких. М., «Медицина», 1987. - 288 с.

3.Зильбер А.П. Регионарньїе функции легких. Петрозаводск, 1971. -280 с.

4.Фолков Б., Нил 3. Кровообращение. Пер с англ. Н.М.Верич, М., «Медицина», 1976. -464 с.

5. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. Тернопіль, 1999. - 323 с.

6. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - Київ, Логос, 1998. - 279с.

7.Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Основи клінічної фтизіатрії: Керівництво для лікарів (в 2-х томах). Київ-Львів: Атлас, 2007. – 1168 с.

8.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Нерівномірність основних регіонарних функцій легень (вентиляція і перфузія).

2) Вплив гравітації на вентиляцію, перфузію і фазову роботу правих відділів серця у хворих на легеневий туберкульоз.

3) Постуральна профілактика легеневого серця і розвитку рецидивів у віддалені терміни після вилікування від туберкульозу.

4) Покази для щадного ліжкового режиму в антиортостатичному положенні.

5) Основні фізіотерапевтичні методи лікування туберкульозу. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач висвітлює питання нерівномірності регіонарних функцій легень, впливу на них специфічного запалення, гравітації та інших широко доступних корегуючих методів. Акцентується увага курсантів на показах і протипоказах для постуральної корекції основних регіонарних функцій легень при лікування туберкульозу органів дихання. Клінічний розгляд хворих, яким призначено щадний ліжковий режим в антиортостатичному положенні.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміння визначити покази і протипокази для ЩЛР в АО положенні при лікування специфічного запального процесу в легенях та вибір найбільш оптимальних фізіотерапевтичних методів лікування туберкульозу.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 31.

Гострі і хронічні абсцеси легень. Пневмонії.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з особливостей патогенезу, клініки, діагностики і диференціальної діагностики абсцесів, гангрени легень, пневмоній, основних принципів лікування та інтенсивної антибактеріальної терапії, показань і протипоказань для проведення торакохірургічних втручань.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми, томограми, учбові таблиці, діапозитиви.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1.Алекса В.И., Шахтина А.И. Практическая пульмонология. - М.:Триада-Х, 2005. - 696 с.

2.Александрова А.В. Рентгендиагностика туберкулеза органов дыхания. - М.: Медицина, 1983. -191 с.

3. Ільницький І.Г., Костик О.П., Ільницька Л.І., Кашкадамова С.М., Витриховський О.Я. Синдром бронхіальної обструкції в практиці педіатра, фтизіатра і сімейного лікаря - Київ- Львів 2009 – 304 с.

4. Колесников И.С., Вихреев Б.С. Абсцессы легких. Л., "Медицина", 1973.

5 Наказ МОЗ України № 128 від 19.03.2007 р. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія»

6. Палеев Н.Р. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей: В 4 томах. - М: Медицина., 1989.- 640 с.

7.Путов Н.В. Руководство по пульмонологии. - М.: Медицина, 1984. - 235 с.

8. Путов Н.В., Федосеев Г.Б., Хоменко А.Г. Справочник по пульмонологии. - Л.: Медицина, 1987.-243 с.

9. Федоров Б.П., Вольф-Зпштейн Г.Л. Абсцессы легких (диагностика и лечение). М., "Медицина", 1976.

10.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 с

11. Фещенко Ю.І., Мельник М.В., Ільницький І.Г Хвороби респіраторної системи – Київ, Львів 2008- 495 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1) Етіологія, патогенез і класифікація гострих абсцесів легень.

2) Розвиток хронічних абсцесів. Клініка і діагностика гострих і хронічних абсцесів легень.

3) Диференціальни діагностика гострих, хронічних абсцесів легень, пневмоній і туберкульозу.

4) Визначення пневмоній, етіологія, патогенез, клініка. Класифікація. Лікування.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач акцентує увагу на етіології та патогенезі гострого і хронічного абсцесу легень та гангрени легень, вказуючи на роль травм у виникненні гострих і хронічних абсцесів легень та роль супутніх захворювань у їх виникненні. Вивчаються особливості перебігу абсцесів та гангрени легень, акцентується увага на клініці та діагностиці, особливо рентгенологічній та бронхоскопії. Обговорюються результати лабораторних та інструментальних методів, дослідження і диференціальної діагностики. Розгляд хворих у пульмонологічному

відділенні.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вивчити особливості патогенезу клініки і діагностики гострих і хронічних абсцесів легень, принципи лікування, інтенсивної внутршньовенної антибактеріальної терапії,

трансторакальних і ендобронхіальних введень препаратів, покази та протипокази для проведення торакохірургічних втручань.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ № 32

Пневмоконіози. Бронхоектази і бронхоектатична хвороба.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАНЯТТЯ: поглибити знання курсантів з клініки силікотуберкульозу, асбестозу, антракозу, біссікозу, амілозу та інших пневмоконіозів, диференціально-діагностичних відмінностей туберкульо­зу, силікозу і антракозу, моноконіозів, висвітлити різницю між вторинними бронхоектазами і бронхоектатичною хворобою.

МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ: учбова кімната, діагностичне і терапевтичне відділення.

ТРИВАЛІСТЬ ЗАНЯТТЯ: 2 академічні години.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: тематичні хворі та їхні історії хвороби, рентгенограми, учбові таблиці по темі, діапозитиви рентгенограм.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Артамонова В.Г., Веткин Ю. И. Пневмокониозы. В кн.: Руководство по пульмонологии, ред. Н.В. Путок и Т.Б. Федосеев. Л., Медицина, 1984, стр. 234-250.

2.Колесников А.П. Бронхозктазы. В кн.: Гнойное заболевание плеврыі и легких, под ред. П.А. Куприянова. Л. 1955, стр. 256.

3.Лінберг Б. Бронхозктазы, бронхозктатическая болезнь. БМЗ, т.4, 514-533, 1958.

4.Сенкевич Н.Л. Клинические формы силикоза и силикотуберкулеза. М. 1974.

5.Соловьева БА Туберкулез органов дыхания, комбинированый с пылевыми профессиональньїми заболеваниями легких. В кн. Туберкулез органов дыхания, ред. А.Г. Хоменко. М. Медицина, 1981, стр. 295-303.

6.Шебанов Ф.В. Туберкулез органов дыхания, комбинированньїй с пылевыми профессиональньїми заболеваниями легких. В кн.: Туберкулез. Медицина, 1976, стр. 200-207.

7.Фещенко Ю.1., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Панасюк О.В. Туберкульоз позалегеневої локапизацп. - К.: Логос, 1998. - 376 с.

8. Фещенко Ю.І., Мельник М.В., Ільницький І.Г Хвороби респіраторної системи – Київ, Львів 2008- 495 с

9.Фещенко Ю.І., Ільницький І.Г., Мельник В.М., Мельник В.П., Панасюк О.В. Пульмонологія та фтизіатрія – Київ-Львів,2010 – 1336 сНАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ:

1)Особливості патогенезу туберкульозу при силікозі, форми туберкульозу при силікозі.

2) Діагностика і клінічний перебіг поєднаних захворювань.

3) Визначення активності туберкульозу. Диспансеризація. Лікарська трудова експертиза.

4) Броектази вроджені і при ХНЗЛ. Бронхоектатична хвороба. Клініка, діагностика і диференціальна діагностика, рентгенологічна характеристика, дані бронхографії. Лікування, бронхоскопічна санація, показання для хірургічних втручань.

5) ЛТЕ і соціальна-трудова реабілітація.ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ: викладач звертає увагу курсантів на професійний стаж і шкідливі фактори, на "гострий" силікоз через 1-3 роки і "пізній" через 20-25 років після припинення контакту. Викладач разом з курсантами обговорює патогенез, особливості клініки

силікотуберкульозу, його перебіг, прогноз і профілактику. Підкреслюється значення функції зовнішнього дихання для встановлення та визначення інвалідності. Відтак, на архівних рентгенограмах курсанти вивчають і зарисовують різні стадії силікозу і силікотуберкульозу. Проводять диференціальну діагностику (саркоїдоз, бронхогенний рак, застійна легеня, дисемінований туберкульоз). Звертається увага на диференціальну діагностику бронхоектазів, хронічних пневмоній, залишкових порожнин після абсцесів (несправжній кист) та метатуберкульозних змін. Акцентується увага на показаннях і протипоказаннях для торакохірургічних втручань. Клінічний розгляд тематичних хворих.ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ І НАВИКИ, ЯКІ ПОВИННІ ОДЕРЖАТИ КУРСАНТИ НА ЗАНЯТТІ: вміти визначати і правильно трактувати клініко-рентгенологічні особливості силікотуберкульозу, бронхоаденіту з

переважанням тубпроцесу у внутрішньогрудних лімфовузлах, дрібновузликового силікотуберкульозу з утворенням окремих затемнень діаметром до 3 см, крупновузликового силікотуберкульозу з ізольованими затемненнями діаметром від 3 до 8 см, масивного силікотуберкульозу. Знати особливості лікування хворих на пневмоконіози, оволодіти методами рентгенологічної діагностики і вміти інтерпретувати інтерстаціонарну, вузликову та пухлиноподібні форми силікозу, вміти визначити активність туберкульозного процесу у хворих на силікотуберкульоз, знати особливості комплексного лікування.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: підготовка рефератів з контрольних питань, ознайомлення з рекомендованою літературою.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ: опитування курсантів, розв'язання задач програмованого контролю.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка