Методичні вказівки для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету з навчальної дисципліни «Основи екології» Тема Вступне заняття. Екологія, основні терміни та поняття. Біосфера, екологічні системи. Схеми кругообігу поживних речовин
Скачати 156.79 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір156.79 Kb.
Методичні вказівки для студентів

1 курсу фармацевтичного факультету

з навчальної дисципліни «Основи екології»
Тема 1. Вступне заняття. Екологія, основні терміни та поняття. Біосфера, екологічні системи. Схеми кругообігу поживних речовин.
Актуальність теми: стиль сучасного людського буття хибний, і його неодмінно треба змінити, якщо ми хочемо зберегти життя на нашій планеті. Людина своєю діяльністю порушила еволюційно встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери - надскладної природної системи. Тому час рятувати природне середовище, зберігати й «ремонтувати» свій дім, що колись був чудовий, а нині почав розвалюватися з нашої вини. Поставлене завдання може бути вирішене лише за однієї умови: всі люди зобов'язані глибоко оволодіти комплексною інтегральною наукою про довкілля.
Мета заняття: оволодіти екологічними законами взаємодії популяції людей з навколишнім середовищем, функціонування екосистем і біосфери.
Питання для самопідготовки:


 1. Екологія як наука та навчальна дисципліна.

 2. Визначення понять: біосфера, екосистема, біогеоценоз, ноосфера.

 3. Структура природного середовища.

 4. Основні екологічні фактори (абіотичні, біотичні, антропогенні).

 5. Загальні властивості біосфери, її склад і функціонування.

 6. Кругообіг речовин та енергії в біосфері: організм та середовище, великий кругообіг речовин та енергії, вплив антропогенного фактора на кругообіг.

 7. Біогеохімічний кругообіг речовин (вуглецю, азоту, фосфору, кисню, водню, сірки).

 8. Поняття екологічної піраміди та її види.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу


 1. Які ви знаєте структурні підрозділи екології?

 2. Що таке біосфера, екосистема, біогеоценоз, агроценоз, екологічний фактор, екологічна валентність, гомеостаз, трофічний ланцюг, популяції, екологічна піраміда?

 3. В чому полягає вчення В.І.Вернадського про біосферу та ноосферу?

 4. Природно-антропогенна система та її основні компоненти.

 5. Роль біогеохімічного кругообігу речовин та енергії в природі.


Самостійна робота на занятті
Завдання 1. Ознайомитись зі схемою структурних підрозділів екології, дати визначення кожному з них.

Завдання 2. На основі вивчення структури природно-антропогенної геосистеми: 1. Скласти перелік сфер, які входять до складу абіоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

2. Скласти перелік сфер, які входять до складу біоти. Дати письмове визначення кожному із компонентів.

Завдання 3. Побудувати екологічну піраміду згідно умови задачі. Ознайомитись з кругообігами речовин у природі та видами екологічних пірамід.


Література
Основна:

 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995. – с. 10-32, 56-64, 67-72, 82-96.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник.-К.: Либідь, 2005. – с. 6-38, 44-51, 53-110.

 3. Лекційний матеріал.

Додаткова: 1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

 2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

 3. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

 4. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.


Тема 2. Методика розрахунку гранично допустимих викидів

та ефективності атмосфероохоронних споруд
Актуальність теми: наявність атмосфери є однією з умов існування життя на Землі. Забруднення атмосферного повітря може значно відобразитися на стані здоров’я людини, тому обмеження викидів шкідливих речовин є важливим завданням екології.
Мета заняття: оволодіти методикою розрахунку ГДВ та оцінки стану забруднення атмосфери при наявності кількох забруднювачів, розробляти заходи по зменшенню викидів.
Питання для самопідготовки:

 1. Будова та склад атмосфери Землі.

 2. Природне та антропогенне забруднення атмосферного повітря.

 3. Поняття про парниковий ефект, смог, кислотні дощі та озоновий шар атмосфери.

 4. Методи захисту атмосферного повітря (екологічні, організаційні, технологічні) від забруднення шкідливими речовинами.

 5. Поняття про гранично допустиму концентрацію, гранично допустимий викид, санітарно-захисну зону.

 6. Методика розрахунку гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу.

 7. Нормативні документи, які використовуються для встановлення гранично допустимих викидів шкідливих речовин.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу

 1. Які хімічні речовини входять до складу атмосферного повітря?

 2. На які шари поділяється атмосфера Землі за температурною ознакою?

 3. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери Землі.

 4. Які заходи повинні здійснювати хіміко-фармацевтичні підприємства з метою захисту атмосферного повітря від забруднення?

Задача. На хіміко-фармацевтичному підприємстві під час виробництва силібору в атмосферне повітря викидається значна кількість чотирьоххлористого вуглецю. Підприємство розташоване в північній частині України на слабопересіченій місцевості.

Установіть ГДВ і фактичну потужність викиду та зробіть екологічний висновок за таких вихідних параметрів:

ГДК чотирьоххлористого вуглецю – 4 мг/дм3; максимальна приземна концентрація на межі санітарно-захисної зони (сm) повинна складати 4 мг/м3; фонова концентрація (сф) – 0,4 мг/дм3; коефіцієнт А дорівнює – 180; максимальна температура липня (Тв) – 32 оС; температура газоповітряної суміші (Тг) – 160 оС; коефіцієнт F дорівнює 1; середня швидкість виходу газоповітряної суміші (wo) – 10 м/с; діаметр устя труби (D) –1 м; висота джерела викиду (Н ) – 50 м; коефіцієнти η= 1; m=1,2; n=1
Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Розв’язати ситуаційну задачу по визначенню ГДВ шкідливої речовини згідно свого варіанту.

Завдання 2. Користуючись інструктивними матеріалами розрахувати сумарну концентрацію шкідливих речовин в атмосфері.

Завдання 3. Провести оцінку забруднення атмосфери та запропонувати заходи по зменшенню викидів.


Література

Основна:


1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995. – с. 19-20, 149-154,161-181.

2. Нейко Є.М., Глушко Л.В., Мізюк М.І. Практикум з основ екології. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНМА, 2010. – с. 41-45.

3. Лекційний матеріал.
Додаткова:

1. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

3. ОНД-86. Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987.

4. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

5. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.
Тема 3. Методика розрахунку гранично допустимого скиду

та ефективності водоохоронних споруд

Актуальність теми: У теперішній час надзвичайно загострилась проблема забезпечення людства чистою водою. Окрім того, що запаси води на Землі небезмежні, різні галузі господарства, використовуючи воду, повертають її в меншій кількості та іншої якості. Ці стічні води містять велику кількість різних речовин неорганічного та органічного походження (в тому числі і мікроорганізми), які згубно діють на зоо- і фітопланктон, рибу і накопичуючись, передаються по харчових ланцюгах живлення.

Тому, з метою запобігання забруднення водних джерел, необхідно встановити гранично допустимі скиди стічних вод, а також розробити ефективну очистку на водоохоронних спорудах.


Мета заняття: оволодіти методикою розрахунку ГДС та оцінки стану забруднення гідросфери.
Питання для самопідготовки:

 1. Поняття: гідросфера, водні ресурси, самоочищення водойм.

 2. Основні джерела забруднення водного середовища.

 3. Методи очищення стічних вод, їх класифікація.

 4. Які нормативні документи регламентують умови та вимоги до скидання стічних вод у водойми?

 5. Що враховують при встановленні вимог до спуску стічних вод у водойми?

 6. Які заходи слід здійснювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості з метою запобігання забрудненню водного басейну?

 7. Методика розрахунку гранично допустимого скиду.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу:

 1. Структура поверхневої і підземної гідросфери.

 2. Функції води. Кругообіг води в природі.

 3. Джерела забруднення гідросфери.

 4. Способи очищення стічних вод. Види очисних споруд їх ефективність.

 5. Визначити ефективність роботи очисних споруд каналізації, продуктивність яких за проектом (Q) становить 220 000 м3/добу, а фактична (Qфакт) - 242 500 тис. м3/добу. Якість очищеної води за проектом (БСКповн) становить 15 мг/л; концентрація завислих речовин – 15 мг/л.

 6. Визначити ефективність роботи пісковловлювачів стосовно затримання піску крупністю 0,25 мм. Довжина пісковловлювача (L) становить 15 м, швидкість протікання (V) – 0,3 м/с, робоча глибина (Hp) – 1,3 м. Ефект затримання (Е) піску крупністю 0,25 мм за експлуатаційними даними становить 72 %.


Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Визначити гранично допустимий скид хімічних речовин у водний об’єкт та запропонувати методи очистки від забруднювачів.

Завдання 2. Визначити ефективність роботи очисних споруд каналізації.
Література

Основна:


 1. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології: Підручник.-К.: Либідь, 1995. – с. 183-194.

 2. Нейко Є.М., Глушко Л.В., Мізюк М.І. Практикум з основ екології. Навчально-методичний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНМА, 2010. – с. 8-40.

 3. Лекційний матеріал.

Додаткова:

1. Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами. Наказ №116 від 15.12.94.

2. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 210 с.

3. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища. К.: Знання, 2000. – 203 с.

4. Чайка В.Є. Екологія. – Вінниця: «Книга-Вега», 2002. – 408 с.

5. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник для вузів / Я.І. Бедрій, В.С. Джигерей, А.І. Сидисюк та ін.. – Львів, 2000. – 238с.

Тема 4. Методика екологічної експертизи на хіміко-фармацевтичних підприємствах
Актуальність теми: екологічна експертиза проводить аналіз та оцінку передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавствам про охорону навколишнього середовища.
Мета заняття: оволодіти методикою екологічної експертизи на хіміко-фармацевтичних підприємствах.
Питання для самопідготовки:


 1. Законодавчі акти України, які регламентують відносини в галузі екологічної експертизи.

 2. Нормативні керівні документи, які регламентують виробництво лікарських засобів на хіміко-фармацевтичних підприємствах.

 3. Визначення поняття “Екологічна експертиза”.

 4. Основні стадії проведення екологічної експертизи.

 5. Об’єкти державної екологічної експертизи при виробництві лікарських засобів.

 6. Комплект документації підприємства, що входить до реєстраційного досьє на лікарський засіб.


Завдання для перевірки засвоєння навчального матеріалу:

 1. Технологічний та технічний регламенти та термін їх дії.

 2. Науково-технічна експертиза регламентів усіх категорій.

 3. Складові частини висновку екологічної експертизи.

 4. Складові частини технологічних регламентів, які підлягають екологічній експертизі та показники, які в них відображаються.

Задача. Під час експертизи виробництва лікарських засобів встановлено, що з фармацевтичної фабрики в міську каналізаційну мережу надходять стічні води, які характеризуються такими показниками: рН – 7,0, ХСК – 600 мг/дм3, БСКповн. – 300 мг/дм3, хлориди – 240 мг/дм3, сульфати – 450 мг/дм3, температура води – 48 0С. Порівняйте результати аналізів з регламентними величинами та зробіть висновок екологічної експертизи.
Самостійна робота на занятті

Завдання 1. Ознайомитись з ситуаційною задачею.

Завдання 2. Заповнити таблиці інформаційних матеріалів технічного регламенту.

Завдання 3. Скласти висновок щодо екологічного впливу об’єкта експертизи.


Література

 1. Нейко Є.М., Глушко Л. В., Мізюк М. І. Практикум з основ екології. – Івано-Франківськ: ІФНМА, 2010. – С. 112-126.

 2. Галузевий нормативний документ ГНД 09-001-98. Продукція медичної та мікробіологічної промисловості. Регламенти виробництва лікарських засобів, зміст, порядок розробки, узгодження та затвердження. – К.: Держкоммедбіопром, 1998. – 77с.

 3. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Затв. 25.06. 1991 р.

 4. Закон України “Про екологічну експертизу”. Затв. 09.02. 1995 р.

 5. Методичні вказівки МВ 64У-1-97. Виробництво лікарських засобів. Належні правила та контроль якості. – К.: Держкоммедбіопром, 1997. – 220с.Тема 5. Екологія та здоров’я людини
Актуальність теми: Здоров’я і саме життя людини, як і всіх інших істот, залежить від взаємовідносин із навколишнім середовищем. Людина повсякденно зазнає впливу комплексу факторів навколишнього середовища, які за своїм походженням бувають природними та антропогенними, тобто зумовленими діяльністю самої людини. Самі фактори і їх взаємодія можуть чинити сприятливий, так і шкідливий вплив на стан здоров’я людини та на стан навколишнього середовища.
Мета заняття:

Систематизувати і закріпити теоретичні знання про поширення і профілактику захворювань, зумовлених впливом шкідливих екологічних чинників.


Завдання для самопідготовки:

Підготувати реферат на одну з тем розділу "Екологія та здоров'я людини". Підготуватись до участі в обговоренні виступів студентів групи.


Теми рефератів:

  1. Традиції українського народу у збереженні довкілля.

  2. Сучасні уявлення про структуру та еволюцію біосфери.

  3. Антропоцентричний та ексцентричний підходи до проблеми взаємодії Людина та Природа.

  4. Методи аналізу та контролю природного середовища.

  5. Роль екологічних факторів у формуванні здоров’я людини.

  6. Екологічно зумовлені та екологічно залежні захворювання.

  7. Стан здоров’я населення України у зв’язку з забрудненням довкілля.

  8. Екологічні проблеми харчування.

  9. Урбанізація. Наслідки урбанізації.

  10. Поняття про біоритми. Біоритмологія.

  11. Демографічні проблеми в Україні.

  12. Побічний вплив лікарських речовин на довкілля та здоров’я людини.

  13. Глобальні забруднювачі навколишнього середовища (важкі метали, пестициди, поліхлоровані біфеніли тощо), їх вплив на людину і навколишнє середовище.

  14. Причини виникнення та наслідки кислотних дощів, парникового ефекту, озонових дір.

  15. Джерела забруднення навколишнього середовища в медицині і в хіміко-фармацевтичній промисловості.

  16. Забруднення довкілля шкідливими викидами автотранспорту. Токсичні речовини, що утворюються під час роботи автотранспорту.

  17. Фізичні фактори забруднення довкілля (шум, вібрація, ЕМП). Джерела забруднення.

  18. Радіоактивне забруднення. Поняття про норми радіаційної безпеки.

  19. Екологічна ситуація в Україні.

  20. Сучасні способи знешкодження та утилізації твердих побутових відходів, промислових і токсичних відходів.

  21. Екологічний моніторинг.

  22. Військова діяльність та екологія.

  23. Біотехнології. Генетична інженерія. Генетично модифіковані продукти.

  24. Нормативно-правові основи захисту навколишнього середовища в Україні.

  25. Умови формування нових еколого-економічних цінностей в Україні.

  26. Альтернативні джерела електроенергії.

  27. Водні об’єкти та їх екологічне значення.

  28. Охорона і раціональне використання водних ресурсів Івано-Франківської області.

  29. Аналіз гідроенергетичного використання гірських річок Карпат у минулому.

  30. Екологічне значення лісів і боліт.

  31. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні.

  32. Найновіші напрямки екологічних дослідження.


Зміст заняття

Виступи студентів з реферативними темами. Обговорення доповідей. Активна участь всіх студентів в обговоренні питань теми. Оцінка знань.


Література

1. Биосфера, экология, охрана природы: Спровочное пособие/ К. М. Сытник, А.В. Брайон, А.В.Городецкий: Под ред.акад. АН УССР К.М. Сытникова. - Киев: Наукова думка, 1987. - 522 с.

2. Никитин Д.П., Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек: Учеб. пособия для студентов вузов. - М.: Высшая школа, 1986. - 415 с.

3. Добров Г.М., Перелет Р.А. НТР и природоохранная политика. - Киев: Наукова думка, 1986. - 147 с.

4. Окружающая среда и здоровье человека// Шандала М.Г., Звиняцковский Я.И. - Киев: Здоров'я, 1988. - 152 с.

5. Сердюковская Г.Н. Влияние факторов окружающей среды на здоровье подрастающего поколения / Вест. АМН СССР. - 1981. - С.38-46.

6. Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами/ Янышева Н.Я., Киреева И.С., Черниченко И.А. и др. - Киев: Здоров'я, 1985. - 104 с.

7. Напалков Н.П., Мирабишвили В.М., Церковный Г.Ф. Заболеваемость населения СССР злокачественными новообразованиями за период с 1970 по 1980 гг./ Вопр. онкологии. - 1982. - т.28. - С.26-71.

8. Румянцев Г.И., Вишневская Е.П., Козлова Т.А. Общая гигиена. - М.: Медицина, 1985. - С. 183-206.

9. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник Є.Г.Гончарук, Ю.I.Кундієв, В.Г.Бардов та ін.; За ред. Є.Г.Гончарука. - К.: Вища школа, 1995. - 552 с.

10. Основи загальної екології: Підручник /Г. О. Білявський, М. М. Падун, Р. С. Фурдуй.- К.: Либідь, 1993.- 304 с.

11. Основи екології та соціоекології / Під редакцією М. Назарука.- Львів, 1997,-210с.

12. Сучасні проблеми гігієни навколишнього середовища/ І. І. Даценко, О. Б. Денисюк, С. Л. Долошицький і ін.- Львів, 1997.- 136 с.

13. Голубець М. А. Біосфера і охорона навколишнього середовища.- К., 1982.- 48 с.

14. Голубец М. А. Актуальные вопросы экологии.- К.: Наук. дум­ка, 1982.- 158 с.

15. Экология человека. Основные проблемы: Сб. науч. тр. / Отв. ред. В. П. Казначеев, В. С. Преображенский.- М.: Наука, 1988.- 224 с.

16. Сидоренко Г. И., Можаев Е. А. Санитарное состояние окружающей среды и здоровье населения.- М.: Медицина, 1987.- 128 с.

17.Экологические проблемы Украины: вопросы и ответы.- К.: 1989.- 48 с.

18. Тагдиси Д. Г., Мамедов Я. Д., Алиев С. Д. Экология и здоровье.- М.: Знание, 1985.- 64 с.

19. Бачинський Г.0., Беренда Н.В., Бондаренко В.Д. та ін. Основи соціоекології.: Вища школа. - 1995.-238 с.

20. Мартинюк В.3., Даценко І.І. Атмосфера в якій ми живемо. К.: 1973.-44 с.

21. Даценко И. И. Воздушная среда и здоровье.- Львів: 1981.-101 с.

22. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990р. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього середовища. - Чернівці, "Зелена Буковина", 1996. Т.І.-С.5-6.

23. Конституція України /витяги/. Там же. С.7-8.

24. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. Там же. С.78-97.

25. Закон України "Про природно-заповідний фонд України" Там же. С.97-112.

26. 3акон України "Про основи містобудування" від 16.ІІ.1992 р. Там же.- С.120-125.

27. Закон України "Про тваринний світ" від 16.03.1993 р. Там же.- С.120-137.

28. Закон України "Про карантин рослин" від 30.06.1993 р. Там же. С.137-142.

29. Закон України " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. Там же. 142-155.

30. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття" від 29.11.1994 р. С. 155-156.

31. Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 08.02.1995 р.- С.156-175.

32. Закон України "Про екологічну експертизу" від 09.02.1995 р. Там же. С.І75-184.

33. Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 02.03.1995р. Там же. С. 184-189.

34. Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами" від 30.06. 1995р. Там же.С.195-203.

35. Закон України "Про захист від впливу іонізуючих випромінювань" від 14.01.1998 р.

36. Основи законодавства України "Про охорону здоров'я" від 19.11.1992 р. /витяги/. Там же. С.230-233.

37. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. Там же. С.255-272.

38. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р.Там же. С.272-283.

39. Водний кодекс України від 06.06.1995 р.Там же. С.283-305.

40. Земельний кодекс України від 13.03.1992 р. Там же. С.305-316.

41. Повітряний кодекс України від04.05.1993 р. Там же. С.316-31842. Норми радіаційної безпеки України /НРБУ-97/ від 01.12.1997 р. К.: 1997.-121 с.

43. Постанова Кабінету Міністрів України " Про організацію виробництва радіоізотопів і радіофармацевтичних препаратів " від 30.03.1994 р. № 201. Там же.Т.2.- С.108.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка